Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Terre Vue Du Ciel

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/05/2013 23:17

L'écrit contient 383 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Pendantce

La Terre Vue Du Ciel

Je suis la france d’en bas je gueule je crie je mouvemente je piaille je suis celle qui se vante d’avoir le droit à la connerie de citer je culmine je fulmine j’encule mine de rien mais je ne sers à rien de plusse je vais dans les ruelles pourpres le soir ou le matin où je deviens un cafard se vautrant dans les lanternes rouges des bidasses en folie parties boire le kafka je maudis j’abhorre je m’autorise le droit insoutenable à la révolte pourtant je mange je bois je suis une personne normale mais je proteste contre les dommages faits à mon troisième toit celui qui protège le deuxième qui protège le premier qui ne sert à rien ou bien c’est le troisième ou le deuxième je m’offusque de toutes les injustices justiciables mais je n’ai jamais fréquenté les tribunaux je dénonce la pauvreté et les affres des malheureux qui n’ont pas besoin de moi comme si j’avais besoin d’eux pour enfin m’estimer heureux je suis de celle qui manifeste par abonnements mensualisés j’y vais et je fais des claquettes pour finalement rentrer chez moi après le supermarché je n’ai conscience et ne pourrais avoir conscience que de très peu de choses mais je suis toujours certain de ce pour quoi je me bats et d’ailleurs je m’en bats les couilles puisque je ne pars pas de chez moi je suis juste là calé au coin de la rue ou au coin de ma cheminée espérant le progrès comme Zamenhof inventa l’esperanto comme les cocos ont juste fait cocorico ou comme une science qui n’utiliserait pas la brutalité et la guerre pour s’épanouir je pense aux miséreux je vais même jusqu’à partir en afrique pour les aider mais je ne lutte pas contre le désert ainsi que tous les desserts nés de la corruption je pense aux riches qui pourtant me font vivre et je les emmerde et pourtant je suis le premier rivé sur les pastilles à gratter ou acclamant mon cheval au tiercé je suis contre tous les abus mais j’en ai oublié l’essentiel Suis je la france d’en bas ou la terre vue du ciel ?
  • Pieds Hyphénique: La Terre Vue Du Ciel

    je=suis=la=fran=ce=den=bas=je=gueu=le=je=crie=je=mou=ve=men=te=je=piail=le=je=suis=cel=le=qui=se=van=te=da=voir=le=droit=à=la=con=ne=rie=de=ci=ter=je=cul=mi=ne=je=ful=mi=ne=jen=cu=le=mi=ne=de=rien=mais=je=ne=sers=à=rien=de=plus=se=je=vais=dans=les=ruel=les=pour=pres=le=soir=ou=le=ma=tin=où=je=de=viens=un=ca=fard=se=vau=trant=dans=les=lan=ter=nes=rou=ges=des=bi=das=ses=en=fo=lie=par=ties=boi=re=le=kaf=ka=je=mau=dis=jabhor=re=je=mau=to=ri=se=le=droit=in=sou=te=na=ble=à=la=ré=vol=te=pour=tant=je=man=ge=je=bois=je=suis=u=ne=per=son=ne=nor=ma=le=mais=je=pro=tes=te=con=tre=les=dom=ma=ges=faits=à=mon=troi=siè=me=toit=ce=lui=qui=pro=tè=ge=le=deuxiè=me=qui=pro=tè=ge=le=pre=mier=qui=ne=sert=à=rien=ou=bien=cest=le=troi=siè=me=ou=le=deuxiè=me=je=mof=fus=que=de=tou=tes=les=in=jus=ti=ces=jus=ti=cia=bles=mais=je=nai=ja=mais=fré=quen=té=les=tri=bu=naux=je=dé=non=ce=la=pau=vre=té=et=les=af=fres=des=mal=heu=reux=qui=nont=pas=be=soin=de=moi=com=me=si=ja=vais=be=soin=deux=pour=en=fin=mes=ti=mer=heu=reux=je=suis=de=cel=le=qui=ma=ni=fes=te=par=a=bon=ne=ments=men=sua=li=sés=jy=vais=et=je=fais=des=cla=quet=tes=pour=fi=na=le=ment=ren=trer=chez=moi=a=près=le=su=per=mar=ché=je=nai=cons=cien=ce=et=ne=pour=rais=a=voir=cons=cien=ce=que=de=très=peu=de=cho=ses=mais=je=suis=tou=jours=cer=tain=de=ce=pour=quoi=je=me=bats=et=dail=leurs=je=men=bats=les=couilles=puis=que=je=ne=pars=pas=de=chez=moi=je=suis=jus=te=là=ca=lé=au=coin=de=la=rue=ou=au=coin=de=ma=che=mi=née=es=pé=rant=le=pro=grès=com=me=za=men=hof=in=ven=ta=les=pe=ran=to=com=me=les=co=cos=ont=jus=te=fait=co=co=ri=co=ou=com=me=u=ne=s=cien=ce=qui=nu=ti=li=se=rait=pas=la=bru=ta=li=té=et=la=guer=re=pour=sé=pa=nouir=je=pen=se=aux=mi=sé=reux=je=vais=mê=me=jus=quà=par=tir=en=a=fri=que=pour=les=ai=der=mais=je=ne=lut=te=pas=con=tre=le=dé=sert=ain=si=que=tous=les=des=serts=nés=de=la=cor=rup=ti=on=je=pen=se=aux=ri=ches=qui=pour=tant=me=font=vi=vre=et=je=les=em=mer=de=et=pour=tant=je=suis=le=pre=mier=ri=vé=sur=les=pas=tilles=à=grat=ter=ou=ac=cla=mant=mon=che=val=au=tier=cé=je=suis=con=tre=tous=les=a=bus=mais=jen=ai=ou=bli=é=les=sen=tiel=suis=je=la=fran=ce=den=bas=ou=la=ter=re=vue=du=ciel 565
  • Phonétique : La Terre Vue Du Ciel

    ʒə sɥi la fʁɑ̃sə dɑ̃ ba ʒə ɡələ ʒə kʁi ʒə muvəmɑ̃tə ʒə pjajə ʒə sɥi sεllə ki sə vɑ̃tə davwaʁ lə dʁwa a la kɔnəʁi də site ʒə kylminə ʒə fylminə ʒɑ̃kylə minə də ʁjɛ̃ mε ʒə nə sεʁz- a ʁjɛ̃ də plysə ʒə vε dɑ̃ lε ʁyεllə puʁpʁə- lə swaʁ u lə matɛ̃ u ʒə dəvjɛ̃z- œ̃ kafaʁ sə votʁɑ̃ dɑ̃ lε lɑ̃tεʁnə- ʁuʒə dε bidasəz- ɑ̃ fɔli paʁti bwaʁə lə kafka ʒə modi ʒabɔʁə ʒə motɔʁizə lə dʁwa ɛ̃sutənablə a la ʁevɔltə puʁtɑ̃ ʒə mɑ̃ʒə ʒə bwa ʒə sɥiz- ynə pεʁsɔnə nɔʁmalə mε ʒə pʁɔtεstə kɔ̃tʁə lε dɔmaʒə fεz- a mɔ̃ tʁwazjεmə twa səlɥi ki pʁɔtεʒə lə døzjεmə ki pʁɔtεʒə lə pʁəmje ki nə sεʁ a ʁjɛ̃ u bjɛ̃ sε lə tʁwazjεmə u lə døzjεmə ʒə mɔfyskə də tutə lεz- ɛ̃ʒystisə ʒystisjablə mε ʒə nε ʒamε fʁekɑ̃te lε tʁibyno ʒə denɔ̃sə la povʁəte e lεz- afʁə- dε maləʁø ki nɔ̃ pa bəzwɛ̃ də mwa kɔmə si ʒavε bəzwɛ̃ dø puʁ ɑ̃fɛ̃ mεstime œʁø ʒə sɥi də sεllə ki manifεstə paʁ abɔnəmɑ̃ mɑ̃sɥalize ʒi vεz- e ʒə fε dε klakεtə puʁ finaləmɑ̃ ʁɑ̃tʁe ʃe mwa apʁε lə sypεʁmaʁʃe ʒə nε kɔ̃sjɑ̃sə e nə puʁʁεz- avwaʁ kɔ̃sjɑ̃sə kə də tʁε pø də ʃozə mε ʒə sɥi tuʒuʁ sεʁtɛ̃ də sə puʁ kwa ʒə mə baz- e dajœʁ ʒə mɑ̃ ba lε kujə pɥiskə ʒə nə paʁ pa də ʃe mwa ʒə sɥi ʒystə la kale o kwɛ̃ də la ʁy u o kwɛ̃ də ma ʃəmine εspeʁɑ̃ lə pʁɔɡʁε kɔmə zamɑ̃ɔf ɛ̃vɑ̃ta lεspəʁɑ̃to kɔmə lε kɔkoz- ɔ̃ ʒystə fε kɔkɔʁiko u kɔmə ynə sjɑ̃sə ki nytilizəʁε pa la bʁytalite e la ɡeʁə puʁ sepanuiʁ ʒə pɑ̃sə o mizeʁø ʒə vε mεmə ʒyska paʁtiʁ ɑ̃n- afʁikə puʁ lεz- εde mε ʒə nə lytə pa kɔ̃tʁə lə dezεʁ ɛ̃si kə tus lε desεʁ nes də la kɔʁypsjɔ̃ ʒə pɑ̃sə o ʁiʃə ki puʁtɑ̃ mə fɔ̃ vivʁə e ʒə lεz- amεʁdə e puʁtɑ̃ ʒə sɥi lə pʁəmje ʁive syʁ lε pastijəz- a ɡʁate u aklamɑ̃ mɔ̃ ʃəval o tjεʁse ʒə sɥi kɔ̃tʁə tus lεz- aby mε ʒɑ̃n- ε ublje lesɑ̃sjεl sɥi ʒə la fʁɑ̃sə dɑ̃ ba u la teʁə vɥ dy sjεl ?
  • Pieds Phonétique : La Terre Vue Du Ciel

    ʒə=sɥi=la=fʁɑ̃=sə=dɑ̃=ba=ʒə=ɡə=lə=ʒə=kʁi=ʒə=mu=və=mɑ̃=tə=ʒə=pja=jə=ʒə=sɥi=sεl=lə=ki=sə=vɑ̃=tə=da=vwaʁ=lə=dʁwa=a=la=kɔ=nə=ʁi=də=si=te=ʒə=kyl=mi=nə=ʒə=fyl=mi=nə=ʒɑ̃=ky=lə=mi=nə=də=ʁjɛ̃=mε=ʒə=nə=sεʁ=za=ʁjɛ̃=də=ply=sə=ʒə=vε=dɑ̃=lε=ʁy=εl=lə=puʁ=pʁə=lə=swaʁ=u=lə=ma=tɛ̃=u=ʒə=də=vjɛ̃=zœ̃=ka=faʁ=sə=vo=tʁɑ̃=dɑ̃=lε=lɑ̃=tεʁ=nə=ʁu=ʒə=dε=bi=da=sə=zɑ̃=fɔ=li=paʁ=ti=bwa=ʁə=lə=kaf=ka=ʒə=mo=di=ʒa=bɔ=ʁə=ʒə=mo=tɔ=ʁi=zə=lə=dʁwa=ɛ̃=su=tə=na=blə=a=la=ʁe=vɔl=tə=puʁ=tɑ̃=ʒə=mɑ̃=ʒə=ʒə=bwa=ʒə=sɥi=zy=nə=pεʁ=sɔ=nə=nɔʁ=ma=lə=mε=ʒə=pʁɔ=tεs=tə=kɔ̃=tʁə=lε=dɔ=ma=ʒə=fε=za=mɔ̃=tʁwa=zjε=mə=twa=səl=ɥi=ki=pʁɔ=tε=ʒə=lə=dø=zjε=mə=ki=pʁɔ=tε=ʒə=lə=pʁə=mje=ki=nə=sεʁ=a=ʁjɛ̃=u=bjɛ̃=sε=lə=tʁwa=zjε=mə=u=lə=dø=zjε=mə=ʒə=mɔ=fys=kə=də=tu=tə=lε=zɛ̃=ʒys=ti=sə=ʒys=ti=sja=blə=mε=ʒə=nε=ʒa=mε=fʁe=kɑ̃=te=lε=tʁi=by=no=ʒə=de=nɔ̃=sə=la=po=vʁə=te=e=lε=za=fʁə=dε=ma=lə=ʁø=ki=nɔ̃=pa=bə=zwɛ̃=də=mwa=kɔ=mə=si=ʒa=vε=bə=zwɛ̃=dø=puʁ=ɑ̃=fɛ̃=mεs=ti=me=œ=ʁø=ʒə=sɥi=də=sεl=lə=ki=ma=ni=fεs=tə=paʁ=a=bɔ=nə=mɑ̃=mɑ̃s=ɥa=li=ze=ʒi=vε=ze=ʒə=fε=dε=kla=kε=tə=puʁ=fi=na=lə=mɑ̃=ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa=a=pʁε=lə=sy=pεʁ=maʁ=ʃe=ʒə=nε=kɔ̃=sjɑ̃=sə=e=nə=puʁ=ʁε=za=vwaʁ=kɔ̃=sjɑ̃=sə=kə=də=tʁε=pø=də=ʃo=zə=mε=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=sεʁ=tɛ̃=də=sə=puʁ=kwa=ʒə=mə=ba=ze=da=jœʁ=ʒə=mɑ̃=ba=lε=ku=jə=pɥis=kə=ʒə=nə=paʁ=pa=də=ʃe=mwa=ʒə=sɥi=ʒys=tə=la=ka=le=o=kwɛ̃=də=la=ʁy=u=o=kwɛ̃=də=ma=ʃə=mi=ne=εs=pe=ʁɑ̃=lə=pʁɔ=ɡʁε=kɔ=mə=za=mɑ̃=ɔf=ɛ̃=vɑ̃=ta=lεs=pə=ʁɑ̃=to=kɔ=mə=lε=kɔ=ko=zɔ̃=ʒys=tə=fε=kɔ=kɔ=ʁi=ko=u=kɔ=mə=y=nə=sjɑ̃=sə=ki=ny=ti=li=zə=ʁε=pa=la=bʁy=ta=li=te=e=la=ɡe=ʁə=puʁ=se=pa=nu=iʁ=ʒə=pɑ̃=sə=o=mi=ze=ʁø=ʒə=vε=mε=mə=ʒys=ka=paʁ=tiʁ=ɑ̃=na=fʁi=kə=puʁ=lε=zε=de=mε=ʒə=nə=ly=tə=pa=kɔ̃=tʁə=lə=de=zεʁ=ɛ̃=si=kə=tus=lε=de=sεʁ=nes=də=la=kɔ=ʁyp=sjɔ̃=ʒə=pɑ̃=sə=o=ʁi=ʃə=ki=puʁ=tɑ̃=mə=fɔ̃=vi=vʁə=e=ʒə=lε=za=mεʁ=də=e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=lə=pʁə=mje=ʁi=ve=syʁ=lε=pas=ti=jə=za=ɡʁa=te=u=a=kla=mɑ̃=mɔ̃=ʃə=val=o=tjεʁ=se=ʒə=sɥi=kɔ̃=tʁə=tus=lε=za=by=mε=ʒɑ̃=nε=u=blje=le=sɑ̃=sjεl=sɥi=ʒə=la=fʁɑ̃=sə=dɑ̃=ba=u=la=te=ʁə=vɥ=dy=sjεl 569

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.