Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : C’Est Tellement Dur…

Poème Vie
Publié le 07/01/2006 20:20

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Pensées Sur La Vie

C’Est Tellement Dur…

J’arrives plus à faire comme si ça allait vraiment mieux… qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour m’en sortir une fois pour toute ? …
La vie, ça sert à quoi, quand on ne décide rien et qu’on ne fait que souffrir ? …
Pourquoi j’ai l’impression que les gens ont peur de moi ? Est-ce parce que ce qui fais mal fait fuir les gens ? … Je ne sais pas…
J’ai plus envie de me retrouver toute seule…
Je l’ai trop été jusqu’à présent…
Je veux plus qu’on me juge, je veux juste qu’on m’écoute…
Je veux qu’on me laisse vivre, et qu’on arrete de me mentir ou de me blesser…
Je veux plus de tout ça, je veux une nouvelle vie où je recommencerais tout depuis le debut…
Je veux du concret, de la vérité, de la sincérité… Mais qui est-ce qui peut me donner tout ça ? … Pas grand monde je crois…
Est-ce que quelqu’un tient à moi ?
Ou est-ce que tout le monde se fout complétement de moi ? …
J’ai besoin d’être entouré… De sentir que l’on tient ne serait-ce qu’un peu à moi…
Mais je ne ressens pas tout ça…
Comme si le monde tournait autour de moi,
Et c’est comme ça à chaque fois…
Je veux pas de pitié, je veux juste votre amitié c’est tout…
Je veux plus voir dans vos yeux, dans vos geste cette pitié…
Je veux oublier tout ça…
Je veux oublier ma vie…
Est-ce que je peux tout recommencer ? Est-ce que c’est possible ?
Je veux plus deprimer…
Je veux profiter…
Mais je sais pas comment faire…
C’est comme si, mon mal me tenait à la gorge,
Et ne voulais pas me lâcher pour vivre ma vie…

® Pensées sur la vie ®
 • Pieds Hyphénique: C’Est Tellement Dur…

  jar=rives=plus=à=fai=re=com=me=si=ça=al=lait=vrai=ment=mieux=quest=ce=quil=faut=que=je=fas=se=pour=men=sor=tir=u=ne=fois=pour=tou=te 33
  la=vie=ça=sert=à=quoi=quand=on=ne=dé=cide=rien=et=quon=ne=fait=que=souf=frir 19
  pour=quoi=jai=limpres=sion=que=les=gens=ont=peur=de=moi=est=ce=par=ce=que=ce=qui=fais=mal=fait=fu=ir=les=gens=je=ne=sais=pas 30
  jai=plus=en=vie=de=me=re=trou=ver=tou=te=seule 12
  je=lai=trop=é=té=jus=quà=pré=sent 9
  je=veux=plus=quon=me=juge=je=veux=jus=te=quon=mé=coute 13
  je=veux=quon=me=laisse=vi=vre=et=quon=ar=re=te=de=me=men=tir=ou=de=me=bles=ser 21
  je=veux=plus=de=tout=ça=je=veux=une=nou=vel=le=vieoù=je=re=com=men=ce=rais=tout=de=puis=le=de=but 25
  je=veux=du=concret=de=la=vé=ri=té=de=la=sin=cé=ri=té=mais=qui=est=ce=qui=peut=me=don=ner=tout=ça=pas=grand=mon=de=je=crois 32
  est=ce=que=quel=quun=tient=à=moi 8
  ou=est=ce=que=tout=le=monde=se=fout=com=plé=te=ment=de=moi 15
  jai=be=soin=dêtreen=tou=ré=de=sen=tir=que=lon=tient=ne=se=rait=ce=quun=peu=à=moi 20
  mais=je=ne=res=sens=pas=tout=ça 8
  com=me=si=le=mon=de=tour=nait=au=tour=de=moi 12
  et=cest=com=me=ça=à=cha=que=fois 9
  je=veux=pas=de=pi=tié=je=veux=jus=te=votrea=mi=ti=é=cest=tout 16
  je=veux=plus=voir=dans=vos=yeux=dans=vos=ges=te=cette=pi=tié 14
  je=veux=ou=bli=er=tout=ça 7
  je=veux=ou=bli=er=ma=vie 7
  est=ce=que=je=peux=tout=re=commen=cer=est=ce=que=cest=pos=sible 15
  je=veux=plus=de=pri=mer 6
  je=veux=pro=fi=ter 5
  mais=je=sais=pas=com=ment=fai=re 8
  cest=com=me=si=mon=mal=me=te=nait=à=la=gorge 12
  et=ne=vou=lais=pas=me=lâ=cher=pour=vivre=ma=vie 12

  re=gis=tred=mark=pen=sées=sur=la=vie=re=gis=tred=mark 13
 • Phonétique : C’Est Tellement Dur…

  ʒaʁivə plysz- a fεʁə kɔmə si sa alε vʁεmɑ̃ mjø… kε sə kil fo kə ʒə fasə puʁ mɑ̃ sɔʁtiʁ ynə fwa puʁ tutə ? …
  la vi, sa sεʁ a kwa, kɑ̃t- ɔ̃ nə desidə ʁjɛ̃ e kɔ̃ nə fε kə sufʁiʁ ? …
  puʁkwa ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə lε ʒɑ̃z- ɔ̃ pœʁ də mwa ? ε sə paʁsə kə sə ki fε mal fε fɥiʁ lε ʒɑ̃ ? … ʒə nə sε pa…
  ʒε plysz- ɑ̃vi də mə ʁətʁuve tutə sələ…
  ʒə lε tʁo ete ʒyska pʁezɑ̃…
  ʒə vø plys kɔ̃ mə ʒyʒə, ʒə vø ʒystə kɔ̃ mekutə…
  ʒə vø kɔ̃ mə lεsə vivʁə, e kɔ̃n- aʁətə də mə mɑ̃tiʁ u də mə blese…
  ʒə vø plys də tu sa, ʒə vøz- ynə nuvεllə vi u ʒə ʁəkɔmɑ̃səʁε tu dəpɥi lə dəby…
  ʒə vø dy kɔ̃kʁε, də la veʁite, də la sɛ̃seʁite… mε ki ε sə ki pø mə dɔne tu sa ? … pa ɡʁɑ̃ mɔ̃də ʒə kʁwa…
  ε sə kə kεlkœ̃ tjɛ̃ a mwa ?
  u ε sə kə tu lə mɔ̃də sə fu kɔ̃pletəmɑ̃ də mwa ? …
  ʒε bəzwɛ̃ dεtʁə ɑ̃tuʁe… də sɑ̃tiʁ kə lɔ̃ tjɛ̃ nə səʁε sə kœ̃ pø a mwa…
  mε ʒə nə ʁəsɛ̃ pa tu sa…
  kɔmə si lə mɔ̃də tuʁnε otuʁ də mwa,
  e sε kɔmə sa a ʃakə fwa…
  ʒə vø pa də pitje, ʒə vø ʒystə vɔtʁə amitje sε tu…
  ʒə vø plys vwaʁ dɑ̃ voz- iø, dɑ̃ vo ʒεstə sεtə pitje…
  ʒə vøz- ublje tu sa…
  ʒə vøz- ublje ma vi…
  ε sə kə ʒə pø tu ʁəkɔmɑ̃se ? ε sə kə sε pɔsiblə ?
  ʒə vø plys dəpʁime…
  ʒə vø pʁɔfite…
  mε ʒə sε pa kɔmɑ̃ fεʁə…
  sε kɔmə si, mɔ̃ mal mə tənε a la ɡɔʁʒə,
  e nə vulε pa mə laʃe puʁ vivʁə ma vi…

  ʁəʒistʁεd maʁk pɑ̃se syʁ la vi ʁəʒistʁεd maʁk
 • Pieds Phonétique : C’Est Tellement Dur…

  ʒa=ʁivə=plys=za=fε=ʁə=kɔ=mə=si=sa=a=lε=vʁε=mɑ̃=mjø=kε=sə=kil=fo=kə=ʒə=fa=sə=puʁ=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=y=nə=fwa=puʁ=tu=tə 33
  la=vi=sa=sεʁ=a=kwa=kɑ̃=tɔ̃nə=de=si=də=ʁjɛ̃=e=kɔ̃=nə=fε=kə=su=fʁiʁ 19
  puʁ=kwa=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=lε=ʒɑ̃=zɔ̃=pœʁ=də=mwa=ε=sə=paʁ=sə=kə=sə=ki=fε=mal=fε=fɥ=iʁ=lε=ʒɑ̃=ʒə=nə=sε=pa 30
  ʒε=plys=zɑ̃=vidə=mə=ʁə=tʁu=ve=tu=tə=sə=lə 12
  ʒə=lε=tʁo=e=te=ʒys=ka=pʁe=zɑ̃ 9
  ʒə=vø=plys=kɔ̃mə=ʒy=ʒə=ʒə=vø=ʒys=tə=kɔ̃=me=kutə 13
  ʒə=vø=kɔ̃mə=lε=sə=vi=vʁə=e=kɔ̃=na=ʁə=tə=də=mə=mɑ̃=tiʁ=u=də=mə=ble=se 21
  ʒə=vø=plys=də=tu=sa=ʒə=vø=zynə=nu=vεllə=vi=u=ʒə=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=ʁε=tu=dəp=ɥi=lə=də=by 25
  ʒə=vø=dy=kɔ̃=kʁε=də=la=ve=ʁi=te=də=la=sɛ̃se=ʁi=te=mε=ki=ε=sə=ki=pø=mə=dɔ=ne=tu=sa=pa=ɡʁɑ̃=mɔ̃=də=ʒə=kʁwa 32
  ε=sə=kə=kεl=kœ̃=tjɛ̃=a=mwa 8
  u=εsə=kə=tu=lə=mɔ̃=də=sə=fu=kɔ̃=ple=tə=mɑ̃=də=mwa 15
  ʒεbə=zwɛ̃=dε=tʁəɑ̃=tu=ʁe=də=sɑ̃=tiʁ=kə=lɔ̃=tjɛ̃=nə=sə=ʁε=sə=kœ̃=pø=a=mwa 20
  mε=ʒə=nə=ʁə=sɛ̃=pa=tu=sa 8
  kɔmə=si=lə=mɔ̃=də=tuʁ=nε=o=tuʁ=də=mwa 11
  e=sε=kɔmə=sa=a=ʃa=kə=fwa 8
  ʒə=vø=padə=pi=tje=ʒə=vø=ʒys=tə=vɔ=tʁəa=mi=tje=sε=tu 15
  ʒə=vø=plys=vwaʁ=dɑ̃=vo=ziø=dɑ̃=vo=ʒεstə=sε=tə=pi=tje 14
  ʒə=vø=zu=blj=e=tu=sa 7
  ʒə=vø=zu=blj=e=ma=vi 7
  εsə=kə=ʒə=pø=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=ε=sə=kə=sε=pɔ=siblə 15
  ʒə=vø=plys=də=pʁi=me 6
  ʒə=vø=pʁɔ=fi=te 5
  mε=ʒə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə 8
  sε=kɔmə=si=mɔ̃=mal=mə=tə=nε=a=laɡɔʁʒə 10
  e=nə=vu=lε=pamə=la=ʃe=puʁ=vi=vʁə=ma=vi 12

  ʁə=ʒis=tʁεd=maʁk=pɑ̃se=syʁ=la=vi=ʁə=ʒis=tʁεd=maʁk 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.