Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Confidance

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/10/2005 13:32

L'écrit contient 210 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : (K)=Perle35(#)=

Confidance

Je te tourne le dos, ferme me les yeux et garde le silence sur les paroles qui viennent de mon cœur.
Que je finisse mes phrases, sois humble pour que se mal se termine.
J ai a te confier que sans toi mon ame flotte dans un neant,
Que ma mémoire ne resonne que les je t aime, enfouin en un tonbeaux en moi
Ne veulent que hurler. Dans mon miroire je dégage la buer a retrouver le reflet de ton
Sourire qui me rend le mien. Jy respire enfin quand ta chaleur m envahie,
Ce glacier me géle les pieds de ne pouvoir marcher a tes cotées.
Que je frisonne sur le timbre de ta voix, que sous tes folie jy ai vue des cristaux de joie.
Sillonnant dans ta vie des milliés passion jy decouvre, que sa sois de juste t effeurer.
Me lever et deposer un baiser a chaque matin a ton front ferais fondre tous
Le frimas de ma vie qui me clou si souvent a mon lit quand la sonnerie
Se fais retentissante. Quand je me retourner pour defier ton regard
Sauras tu m intenir le j e t aime que je t avourez ?
Pourais-je aller enpoigner ta main pour ne plus la laisser.
 • Pieds Hyphénique: Confidance

  je=te=tourne=le=dos=fer=me=me=les=yeux=et=gar=de=le=si=len=ce=sur=les=pa=ro=les=qui=vien=nent=de=mon=cœur 28
  que=je=fi=nis=se=mes=phra=ses=sois=hum=ble=pour=que=se=mal=se=ter=mine 18
  j=ai=a=te=con=fi=er=que=sans=toi=mon=a=me=flot=te=dans=un=neant 18
  que=ma=mé=moire=ne=re=son=ne=que=les=je=t=ai=me=en=fouin=en=un=ton=beaux=en=moi 22
  ne=veulent=que=hur=ler=dans=mon=mi=roi=re=je=dé=ga=ge=la=buer=a=re=trou=ver=le=re=flet=de=ton 25
  sou=rire=qui=me=rend=le=mien=jy=res=pi=reen=fin=quand=ta=cha=leur=m=en=va=hie 20
  ce=gla=cier=me=gé=le=les=pieds=de=ne=pou=voir=mar=cher=a=tes=co=tées 18
  que=je=fri=sonne=sur=le=tim=bre=de=ta=voix=que=sous=tes=fo=lie=jy=ai=vue=des=cris=taux=de=joie 24
  sillon=nant=dans=ta=vie=des=milliés=pas=sion=jy=de=couvre=que=sa=sois=de=jus=te=t=ef=feu=rer 22
  me=le=ver=et=de=po=ser=un=bai=ser=a=cha=que=ma=tin=a=ton=front=fe=rais=fondre=tous 22
  le=fri=mas=de=ma=vie=qui=me=clou=si=souvent=a=mon=lit=quand=la=son=ne=rie 19
  se=fais=re=ten=tis=sante=quand=je=me=re=tour=ner=pour=de=fier=ton=re=gard 18
  sau=ras=tu=m=inte=nir=le=j=e=t=ai=me=que=je=t=a=vou=rez 18
  pou=rais=je=al=ler=en=poi=gner=ta=main=pour=ne=plus=la=lais=ser 16
 • Phonétique : Confidance

  ʒə tə tuʁnə lə do, fεʁmə mə lεz- iøz- e ɡaʁdə lə silɑ̃sə syʁ lε paʁɔlə ki vjεne də mɔ̃ kœʁ.
  kə ʒə finisə mε fʁazə, swaz- œ̃blə puʁ kə sə mal sə tεʁminə.
  ʒi ε a tə kɔ̃fje kə sɑ̃ twa mɔ̃n- amə flɔtə dɑ̃z- œ̃ nəɑ̃,
  kə ma memwaʁə nə ʁəsɔnə kə lε ʒə te εmə, ɑ̃fuɛ̃ ɑ̃n- œ̃ tɔ̃boz- ɑ̃ mwa
  nə vəle kə yʁle. dɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁə ʒə deɡaʒə la bɥe a ʁətʁuve lə ʁəflε də tɔ̃
  suʁiʁə ki mə ʁɑ̃ lə mjɛ̃. ʒi ʁεspiʁə ɑ̃fɛ̃ kɑ̃ ta ʃalœʁ εm ɑ̃vai,
  sə ɡlasje mə ʒelə lε pje də nə puvwaʁ maʁʃe a tε kɔte.
  kə ʒə fʁizɔnə syʁ lə tɛ̃bʁə də ta vwa, kə su tε fɔli ʒi ε vɥ dε kʁisto də ʒwa.
  sijɔnɑ̃ dɑ̃ ta vi dε milje pasjɔ̃ ʒi dəkuvʁə, kə sa swa də ʒystə te efəʁe.
  mə ləve e dəpoze œ̃ bεze a ʃakə matɛ̃ a tɔ̃ fʁɔ̃ fəʁε fɔ̃dʁə tus
  lə fʁima də ma vi ki mə klu si suvɑ̃ a mɔ̃ li kɑ̃ la sɔnəʁi
  sə fε ʁətɑ̃tisɑ̃tə. kɑ̃ ʒə mə ʁətuʁne puʁ dəfje tɔ̃ ʁəɡaʁ
  soʁa ty εm ɛ̃təniʁ lə ʒi ə te εmə kə ʒə te avuʁe ?
  puʁε ʒə ale ɑ̃pwaɲe ta mɛ̃ puʁ nə plys la lεse.
 • Pieds Phonétique : Confidance

  ʒə=tə=tuʁnə=lə=do=fεʁ=mə=mə=lε=ziø=ze=ɡaʁ=də=lə=si=lɑ̃=sə=syʁ=lε=pa=ʁɔ=lə=ki=vjε=ne=də=mɔ̃=kœʁ 28
  kə=ʒə=fi=ni=sə=mε=fʁa=zə=swa=zœ̃=blə=puʁ=kə=sə=mal=sə=tεʁ=minə 18
  ʒi=ε=a=tə=kɔ̃=fje=kə=sɑ̃=twa=mɔ̃=na=mə=flɔ=tə=dɑ̃=zœ̃=nə=ɑ̃ 18
  kə=ma=me=mwaʁə=nə=ʁə=sɔ=nə=kə=lε=ʒə=te=ε=mə=ɑ̃=fu=ɛ̃=ɑ̃=nœ̃=tɔ̃=bo=zɑ̃=mwa 23
  nə=və=le=kəyʁ=le=dɑ̃=mɔ̃=mi=ʁwaʁə=ʒə=de=ɡa=ʒə=la=bɥe=a=ʁə=tʁu=ve=lə=ʁə=flε=də=tɔ̃ 24
  su=ʁiʁə=ki=mə=ʁɑ̃=lə=mjɛ̃=ʒi=ʁεs=pi=ʁəɑ̃=fɛ̃=kɑ̃=ta=ʃa=lœʁ=εm=ɑ̃=va=i 20
  sə=ɡla=sje=mə=ʒe=lə=lε=pje=də=nə=pu=vwaʁ=maʁ=ʃe=a=tε=kɔ=te 18
  kə=ʒə=fʁi=zɔnə=syʁ=lə=tɛ̃=bʁə=də=ta=vwa=kə=su=tε=fɔ=li=ʒi=ε=vɥ=dε=kʁis=to=də=ʒwa 24
  si=jɔ=nɑ̃=dɑ̃=ta=vi=dε=mi=lje=pa=sjɔ̃=ʒidə=ku=vʁə=kə=sa=swa=də=ʒys=tə=te=e=fə=ʁe 24
  mə=lə=ve=e=də=po=ze=œ̃=bε=ze=a=ʃakə=ma=tɛ̃=a=tɔ̃=fʁɔ̃=fə=ʁε=fɔ̃=dʁə=tus 22
  lə=fʁi=madə=ma=vi=ki=mə=klu=si=su=vɑ̃=a=mɔ̃=li=kɑ̃=la=sɔ=nə=ʁi 19
  sə=fεʁə=tɑ̃=ti=sɑ̃=tə=kɑ̃=ʒə=mə=ʁə=tuʁ=ne=puʁ=də=fje=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 18
  so=ʁa=ty=εm=ɛ̃tə=niʁ=lə=ʒi=ə=te=ε=mə=kə=ʒə=te=a=vu=ʁe 18
  pu=ʁε=ʒə=a=le=ɑ̃=pwa=ɲe=ta=mɛ̃=puʁ=nə=plys=la=lε=se 16

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2005 04:02Rêve Éveiller

très très joli!
j’aime beaucoup,
bravo!!;)