Poème-France.com

Poeme : Keep You Tight As Much As I CanKeep You Tight As Much As I Can

If you were mine
I could love you with my entire sensibility
If you were mine
I’ll be there, all your time
We’ll be so happy
Just you and me
Sharing so many things under the moon light
Hold you so tight
I will treat you my honey so right
With my heart

Would you let me
Open your heart with my love
Would you let me
Show you how to be free

Won’t you tell me
If you don’t love me
I just want to be happy
Let me love you
Deep in my heart
My Love, won’t you let me in your chinese Heart

I’ve been waiting for this Someone
Just like you
And i won’t never let go
Until you tell me « Goodbye… Caro »
Philia Thalès

PostScriptum

To my dearest Plum Tree who misses me so much


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

if iu wəʁə minə
i kuld lɔvə iu wit mi ɑ̃tiʁə sɑ̃sibiliti
if iu wəʁə minə
iεl εl bə təʁə, al iuʁ timə
wəεl εl bə so-api
ʒyst iu ɑ̃d mə
ʃaʁiŋ so mani tiŋz- œ̃de tə mun liɡt
ɔld iu so tiɡt
i wij tʁəa iu mi ɔne so ʁajt
wit mi əaʁ

wuld iu lεt mə
ɔpɛ̃ iuʁ əaʁ wit mi lɔvə
wuld iu lεt mə
ʃɔw iu ɔw to bə fʁi

wɔnte iu tεll mə
if iu dɔnte lɔvə mə
i ʒyst wɑ̃ to bə-api
lεt mə lɔvə iu
dip ɛ̃ mi əaʁ
mi lɔvə, wɔnte iu lεt mə ɛ̃ iuʁ ʃinəzə əaʁ

ivə bin wεtiŋ fɔʁ ti sɔməɔnə
ʒyst likə iu
ɑ̃d i wɔnte nəve lεt ɡo
œ̃til iu tεll mə « ɡudbi… kaʁɔ »