Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Keep You Tight As Much As I Can

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/10/2002 00:00

L'écrit contient 134 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Philia Thalès

Keep You Tight As Much As I Can

If you were mine
I could love you with my entire sensibility
If you were mine
I’ll be there, all your time
We’ll be so happy
Just you and me
Sharing so many things under the moon light
Hold you so tight
I will treat you my honey so right
With my heart

Would you let me
Open your heart with my love
Would you let me
Show you how to be free

Won’t you tell me
If you don’t love me
I just want to be happy
Let me love you
Deep in my heart
My Love, won’t you let me in your chinese Heart

I’ve been waiting for this Someone
Just like you
And i won’t never let go
Until you tell me « Goodbye… Caro »
 • Pieds Hyphénique: Keep You Tight As Much As I Can

  if=you=we=re=mine 5
  i=could=love=you=wi=th=my=en=ti=re=sen=si=bi=li=ty 15
  if=you=we=re=mine 5
  il=l=be=the=re=all=your=time 8
  wel=l=be=so=hap=py 6
  just=you=and=me 4
  sha=ring=so=ma=ny=things=un=der=the=moon=light 11
  hold=you=so=tight 4
  i=will=treat=you=my=ho=ney=so=right 9
  wi=th=my=heart 4

  would=you=let=me 4
  open=your=heart=wi=th=my=love 7
  would=you=let=me 4
  show=you=how=to=be=free 6

  wont=you=tell=me 4
  if=you=dont=love=me 5
  i=just=want=to=be=hap=py 7
  let=me=love=you 4
  deep=in=my=heart 4
  my=love=wont=you=let=mein=your=chi=ne=se=heart 11

  ive=been=wai=ting=for=this=so=meone 8
  just=li=ke=you 4
  and=i=wont=ne=ver=let=go 7
  un=til=you=tell=me=good=bye=ca=ro 9
 • Phonétique : Keep You Tight As Much As I Can

  if iu wəʁə minə
  i kuld lɔvə iu wit mi ɑ̃tiʁə sɑ̃sibiliti
  if iu wəʁə minə
  iεl εl bə təʁə, al iuʁ timə
  wəεl εl bə so-api
  ʒyst iu ɑ̃d mə
  ʃaʁiŋ so mani tiŋz- œ̃de tə mun liɡt
  ɔld iu so tiɡt
  i wij tʁəa iu mi ɔne so ʁajt
  wit mi əaʁ

  wuld iu lεt mə
  ɔpɛ̃ iuʁ əaʁ wit mi lɔvə
  wuld iu lεt mə
  ʃɔw iu ɔw to bə fʁi

  wɔnte iu tεll mə
  if iu dɔnte lɔvə mə
  i ʒyst wɑ̃ to bə-api
  lεt mə lɔvə iu
  dip ɛ̃ mi əaʁ
  mi lɔvə, wɔnte iu lεt mə ɛ̃ iuʁ ʃinəzə əaʁ

  ivə bin wεtiŋ fɔʁ ti sɔməɔnə
  ʒyst likə iu
  ɑ̃d i wɔnte nəve lεt ɡo
  œ̃til iu tεll mə « ɡudbi… kaʁɔ »
 • Pieds Phonétique : Keep You Tight As Much As I Can

  if=i=u=wə=ʁə=mi=nə 7
  i=kuld=lɔvə=i=u=wit=mi=ɑ̃=ti=ʁə=sɑ̃=si=bi=li=ti 15
  if=i=u=wə=ʁə=mi=nə 7
  i=εl=εl=bə=tə=ʁə=al=i=uʁ=timə 10
  wə=εl=εl=bə=so-a=pi 7
  ʒyst=i=u=ɑ̃d=mə 5
  ʃa=ʁiŋ=so=ma=ni=tiŋ=zœ̃=de=tə=mun=liɡt 11
  ɔld=i=u=so=tiɡt 5
  i=wij=tʁəa=i=u=mi=ɔ=ne=so=ʁajt 10
  wit=mi=ə=aʁ 4

  wuld=i=u=lεt=mə 5
  ɔ=pɛ̃=i=uʁ=ə=aʁ=wit=mi=lɔ=və 10
  wuld=i=u=lεt=mə 5
  ʃɔw=i=u=ɔw=to=bə=fʁi 7

  wɔ=nə=te=i=u=tεll=mə 7
  if=i=u=dɔ=nə=te=lɔ=və=mə 9
  i=ʒyst=wɑ̃=to=bə-a=pi 7
  lεt=mə=lɔ=və=i=u 6
  dip=ɛ̃=mi=ə=aʁ 5
  mi=lɔvə=wɔ=nə=te=i=u=lεt=məɛ̃=i=uʁ=ʃi=nə=zə=ə=aʁ 16

  i=və=bin=wε=tiŋ=fɔʁ=ti=sɔ=mə=ɔnə 10
  ʒyst=li=kə=i=u 5
  ɑ̃d=i=wɔ=nə=te=nə=ve=lεt=ɡo 9
  œ̃=til=i=u=tεll=mə=ɡud=bi=ka=ʁɔ 10

PostScriptum

To my dearest Plum Tree who misses me so much

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/03/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.