Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Jla Déteste !

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/02/2006 01:53

L'écrit contient 463 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : (K)Pimpcess:)

Jla Déteste !

Pourquoi fallais tu revienne dans sa vie
Je voulais pas que tu te melle de se qui nous unis
C’est pas parce que c’est ton ex
Qui faut que tu essaye de faire ta déesse
K-liss ta deja un chum
Fais pas ta conne
Un S’t’assez essaye pas
D’avoire se que jai parce que sa marchera pas
Tu vois Ma texpliqué
Lui c’est ma propriété
T’essaye de m’aider
Mais dans le fond tu le c’est peut etre pas mais tu fais juste gacher
Tu disais qui mentais
Mais toi en arriere tu riais
Tu le savais c’étais juste du talkshit
FUCK IT
Tes ink une kriss de salope
Je tavertie back up
Melle toi de se ki te regarde
Je te mets sur tes gardes
Je veut pas que tu pette tout se que jai de beau
C’est a dire tout se qui a de nouveau
Moi pis lui c’est pour longtemps
Jespere tu comprend
Arrete de dire qui te disais tout plein de choses
C’est beau jai eu ma dose
Je commence a comprendre pourquoi personne taime
T’ais meme pas connu t’ais meme pas une reine
Des p’tites salopes comme toi on a pas besoin de sa
On connais deja juste sa
On c’est toute que se que tu veux
C’est fourrer les beux
Haha asti de chienne
Je te l’ais dit arrete de te prendre pour une reine
Nope sa te fait pas
Je te fait des coups bas
Je te vomit dessus
Sa l’arretera pu ! !
Criss que jte deteste
Sti Laide
Ste Meck Lah yé a moi
Tu lah eu asser lontemps
Y te méritait meme pas
Mais ta profité de lui !
Comme si t’étais sa Princess
TooBad
Ta menquer Ta shoot
Tu realise juste pas que…
Que… se qui pense reellement de toi c’est que…
Que… té une estie chienne qui sfrotte sur toute les queu
Criss de Laide Y me lah dit !
Nous les filles on Chiale que les gars Profite de nous. .
Ouaiss…
Mais lah Jespers que tu le penses pas
Parce quee tu fais lah meme chose. .
Dit toi que cet homme lah ya un cœur
Pas juste un p’tit
Pis tu lui avais brisé… mais moi jai passer
Et je lui est recoller
Mais criss repasse pas faire d’lastie d’mardee
Parce que jouer avec les sentiment d’un gars c’est aussi fort que ceux d’une fille
Dit-toi ! . .
Mais euxx ne les montre juste pas
Reveille pis dit toi que t’es pu dans tes reves. .
T’es dans realitéé… pis
Lah realitéé c’est que yé Pu a toi
Oublie Celui qui était ton prince charmant ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Jla Déteste !

  pour=quoi=fal=lais=tu=re=vienne=dans=sa=vie 10
  je=vou=lais=pas=que=tu=te=mel=le=de=se=qui=nous=u=nis 15
  cest=pas=par=ce=que=cest=ton=ex 8
  qui=faut=que=tu=es=saye=de=faire=ta=déesse 10
  k=liss=ta=de=ja=un=chum 7
  fais=pas=ta=con=ne 5
  un=stas=sez=es=saye=pas 6
  da=voire=se=que=jai=par=ce=que=sa=mar=che=ra=pas 13
  tu=vois=ma=tex=pli=qué 6
  lui=cest=ma=pro=prié=té 6
  tes=saye=de=mai=der 5
  mais=dans=le=fond=tu=le=cest=peut=e=tre=pas=mais=tu=fais=jus=te=ga=cher 18
  tu=di=sais=qui=men=tais 6
  mais=toi=en=ar=rie=re=tu=riais 8
  tu=le=sa=vais=cé=tais=jus=te=du=talk=shit 11
  fu=ck=it 3
  tes=ink=une=kriss=de=sa=lope 7
  je=ta=ver=tie=ba=ck=up 7
  mel=le=toi=de=se=ki=te=re=garde 9
  je=te=mets=sur=tes=gardes 6
  je=veut=pas=que=tu=pette=tout=se=que=jai=de=beau 12
  cest=a=dire=tout=se=qui=a=de=nou=veau 10
  moi=pis=lui=cest=pour=long=temps 7
  jes=pe=re=tu=com=prend 6
  ar=re=te=de=dire=qui=te=di=sais=tout=plein=de=choses 13
  cest=beau=jai=eu=ma=dose 6
  je=commen=cea=com=pren=dre=pour=quoi=per=son=ne=taime 12
  tais=me=me=pas=con=nu=tais=me=me=pas=une=reine 12
  des=p=tites=sa=lo=pes=com=me=toi=on=a=pas=be=soin=de=sa 16
  on=con=nais=de=ja=jus=te=sa 8
  on=cest=toute=que=se=que=tu=veux 8
  cest=four=rer=les=beux 5
  ha=ha=as=ti=de=chienne 6
  je=te=lais=dit=ar=re=te=de=te=prendre=pour=u=ne=reine 14
  no=pe=sa=te=fait=pas 6
  je=te=fait=des=coups=bas 6
  je=te=vo=mit=des=sus 6
  sa=lar=re=te=ra=pu 6
  criss=que=j=te=de=teste 6
  sti=lai=de 3
  ste=me=ck=lah=yé=a=moi 7
  tu=lah=eu=as=ser=lon=temps 7
  y=te=mé=ri=tait=me=me=pas 8
  mais=ta=pro=fi=té=de=lui 7
  comme=si=té=tais=sa=prin=cess 7
  too=bad 2
  ta=men=quer=ta=shoot 5
  tu=rea=lise=jus=te=pas=que 7
  que=se=qui=pense=reel=le=ment=de=toi=cest=que 11
  que=té=unees=tie=chien=ne=qui=s=frot=te=sur=tou=te=les=queu 15
  criss=de=laide=y=me=lah=dit 7
  nous=les=filles=on=chiale=que=les=gars=pro=fi=te=de=nous 13
  ou=aiss 2
  mais=lah=jes=pers=que=tu=le=penses=pas 9
  par=ce=quee=tu=fais=lah=me=me=chose 9
  dit=toi=que=cet=homme=lah=ya=un=cœur 9
  pas=jus=te=un=p=tit 6
  pis=tu=lui=a=vais=bri=sé=mais=moi=jai=pas=ser 12
  et=je=lui=est=re=col=ler 7
  mais=criss=re=passe=pas=fai=re=d=las=tie=d=mar=dee 13
  par=ce=que=jouer=a=vec=les=sen=timent=dun=gars=cest=aus=si=fort=que=ceux=du=ne=fille 20
  dit=toi 2
  mais=euxx=ne=les=montre=jus=te=pas 8
  re=veille=pis=dit=toi=que=tes=pu=dans=tes=reves 11
  tes=dans=rea=li=téé=pis 6
  lah=rea=li=téé=cest=que=yé=pu=a=toi 10
  ou=blie=ce=lui=qui=é=tait=ton=prince=char=mant 11
 • Phonétique : Jla Déteste !

  puʁkwa falε ty ʁəvjεnə dɑ̃ sa vi
  ʒə vulε pa kə ty tə mεllə də sə ki nuz- yni
  sε pa paʁsə kə sε tɔ̃n- εks
  ki fo kə ty esεj də fεʁə ta deεsə
  ka lis ta dəʒa œ̃ ʃɔm
  fε pa ta kɔnə
  œ̃ stasez- esεj pa
  davwaʁə sə kə ʒε paʁsə kə sa maʁʃəʁa pa
  ty vwa ma tεksplike
  lɥi sε ma pʁɔpʁjete
  tesεj də mεde
  mε dɑ̃ lə fɔ̃ ty lə sε pø εtʁə pa mε ty fε ʒystə ɡaʃe
  ty dizε ki mɑ̃tε
  mε twa ɑ̃n- aʁjəʁə ty ʁjε
  ty lə savε setε ʒystə dy talkʃi
  fyk it
  tεz- ɛ̃k ynə kʁis də salɔpə
  ʒə tavεʁti bak yp
  mεllə twa də sə ki tə ʁəɡaʁdə
  ʒə tə mεt syʁ tε ɡaʁdə
  ʒə vø pa kə ty pεtə tu sə kə ʒε də bo
  sεt- a diʁə tu sə ki a də nuvo
  mwa pi lɥi sε puʁ lɔ̃tɑ̃
  ʒεspəʁə ty kɔ̃pʁɑ̃
  aʁətə də diʁə ki tə dizε tu plɛ̃ də ʃozə
  sε bo ʒε y ma dozə
  ʒə kɔmɑ̃sə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa pεʁsɔnə tεmə
  tεs məmə pa kɔny tεs məmə pa ynə ʁεnə
  dε ptitə salɔpə kɔmə twa ɔ̃n- a pa bəzwɛ̃ də sa
  ɔ̃ kɔnε dəʒa ʒystə sa
  ɔ̃ sε tutə kə sə kə ty vø
  sε fuʁʁe lε bø
  aa asti də ʃjεnə
  ʒə tə lεs di aʁətə də tə pʁɑ̃dʁə puʁ ynə ʁεnə
  nɔpə sa tə fε pa
  ʒə tə fε dε ku ba
  ʒə tə vɔmi dəsy
  sa laʁətəʁa py ! !
  kʁis kə ʒtə dətεstə
  sti lεdə
  stə mεk la ie a mwa
  ty la y ase lɔ̃tɑ̃
  i tə meʁitε məmə pa
  mε ta pʁɔfite də lɥi !
  kɔmə si tetε sa pʁɛ̃sεs
  tubad
  ta mɑ̃ke ta ʃu
  ty ʁəalizə ʒystə pa kə…
  kə… sə ki pɑ̃sə ʁilmɑ̃ də twa sε kə…
  kə… te ynə εsti ʃjεnə ki sfʁɔtə syʁ tutə lε kø
  kʁis də lεdə i mə la di !
  nu lε fijəz- ɔ̃ ʃjalə kə lε ɡaʁ pʁɔfitə də nu.
  uεs…
  mε la ʒεspe kə ty lə pɑ̃sə pa
  paʁsə ki ty fε la məmə ʃozə.
  di twa kə sεt ɔmə la ia œ̃ kœʁ
  pa ʒystə œ̃ ptit
  pi ty lɥi avε bʁize… mε mwa ʒε pase
  e ʒə lɥi ε ʁəkɔle
  mε kʁis ʁəpasə pa fεʁə dlasti dmaʁdi
  paʁsə kə ʒue avεk lε sɑ̃timɑ̃ dœ̃ ɡaʁ sεt- osi fɔʁ kə sø dynə fijə
  di twa ! .
  mεz- øksks nə lε mɔ̃tʁə ʒystə pa
  ʁəvεjə pi di twa kə tε py dɑ̃ tε ʁəvə.
  tε dɑ̃ ʁəalitee… pi
  la ʁəalitee sε kə ie py a twa
  ubli səlɥi ki etε tɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ ! ! !
 • Pieds Phonétique : Jla Déteste !

  puʁ=kwa=fa=lεtyʁə=vjε=nə=dɑ̃=sa=vi 9
  ʒə=vu=lε=pakə=ty=tə=mεllə=də=sə=ki=nu=zy=ni 13
  sε=pa=paʁsə=kə=sε=tɔ̃=nεks 7
  ki=fokə=ty=e=sεj=də=fε=ʁə=ta=de=εsə 11
  ka=lis=tadə=ʒa=œ̃=ʃɔm 6
  fε=pa=ta=kɔ=nə 5
  œ̃=sta=se=ze=sεj=pa 6
  da=vwaʁə=sə=kə=ʒε=paʁ=sə=kə=sa=maʁ=ʃə=ʁa=pa 13
  ty=vwa=ma=tεk=spli=ke 6
  lɥi=sε=ma=pʁɔ=pʁje=te 6
  te=sεj=də=mε=de 5
  mε=dɑ̃lə=fɔ̃=ty=lə=sε=pø=ε=tʁə=pa=mε=ty=fε=ʒys=tə=ɡa=ʃe 17
  ty=di=zε=ki=mɑ̃=tε 6
  mε=twa=ɑ̃=na=ʁjə=ʁə=ty=ʁjε 8
  tylə=sa=vε=se=tε=ʒys=tə=dy=tal=kʃi 10
  fyk=it 2
  tε=zɛ̃k=ynə=kʁis=də=salɔpə 6
  ʒə=ta=vεʁ=ti=bak=yp 6
  mεllə=twadə=sə=ki=tə=ʁə=ɡaʁdə 7
  ʒə=tə=mεt=syʁ=tε=ɡaʁdə 6
  ʒə=vø=pakə=ty=pεtə=tu=sə=kə=ʒε=də=bo 11
  sε=ta=diʁə=tusə=ki=a=də=nu=vo 9
  mwa=pi=lɥi=sε=puʁ=lɔ̃=tɑ̃ 7
  ʒεs=pə=ʁə=ty=kɔ̃=pʁɑ̃ 6
  aʁə=tə=də=di=ʁə=ki=tə=di=zε=tu=plɛ̃=də=ʃozə 13
  sε=bo=ʒε=y=ma=dozə 6
  ʒə=kɔ=mɑ̃səa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=kwa=pεʁ=sɔ=nə=tεmə 12
  tεsə=mə=mə=pa=kɔ=ny=tε=sə=mə=mə=pa=y=nə=ʁεnə 14
  dε=ptitə=sa=lɔ=pə=kɔ=mə=twa=ɔ̃=na=pa=bə=zwɛ̃=də=sa 15
  ɔ̃=kɔ=nεdə=ʒa=ʒys=tə=sa 7
  ɔ̃=sε=tutə=kə=sə=kə=ty=vø 8
  sε=fuʁ=ʁe=lε=bø 5
  a=a=as=ti=də=ʃjεnə 6
  ʒə=tə=lεsə=di=a=ʁə=tə=də=tə=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=y=nə=ʁεnə 15
  nɔ=pə=sa=tə=fε=pa 6
  ʒə=tə=fε=dε=ku=ba 6
  ʒə=tə=vɔ=mi=də=sy 6
  sa=la=ʁə=tə=ʁa=py 6
  kʁis=kə=ʒtə=də=tεs=tə 6
  sti=lε=də 3
  stə=mεk=la=i=e=a=mwa 7
  ty=la=y=ase=lɔ̃=tɑ̃ 6
  itə=me=ʁi=tε=mə=mə=pa 7
  mε=ta=pʁɔ=fi=te=də=lɥi 7
  kɔmə=si=te=tε=sa=pʁɛ̃sεsə 6
  tu=bad 2
  ta=mɑ̃=ke=ta=ʃu 5
  tyʁəa=li=zə=ʒys=tə=pakə 6
  kə=sə=ki=pɑ̃sə=ʁil=mɑ̃=də=twasεkə 8
  kə=te=ynəεs=ti=ʃjε=nə=ki=sfʁɔ=tə=syʁ=tu=tə=lε=kø 14
  kʁisdə=lε=də=i=mə=la=di 7
  nu=lε=fi=jə=zɔ̃=ʃjalə=kə=lε=ɡaʁ=pʁɔ=fi=tə=də=nu 14
  u=εs 2
  mε=la=ʒεs=pe=kə=tylə=pɑ̃=sə=pa 9
  paʁsə=ki=ty=fε=la=mə=mə=ʃozə 8
  di=twakə=sεt=ɔmə=la=i=a=œ̃=kœʁ 9
  pa=ʒys=tə=œ̃=ptit 5
  pi=ty=lɥi=a=vε=bʁi=ze=mε=mwa=ʒε=pase 11
  e=ʒə=lɥi=εʁə=kɔ=le 6
  mε=kʁisʁə=pa=sə=pa=fε=ʁə=dlas=ti=dmaʁ=di 11
  paʁsə=kə=ʒu=e=a=vεk=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=dœ̃=ɡaʁ=sε=to=si=fɔʁ=kə=sø=dy=nə=fi=jə 22
  di=twa 2
  mε=zøksks=nə=lε=mɔ̃tʁə=ʒys=tə=pa 8
  ʁə=vεjə=pi=di=twakə=tε=py=dɑ̃=tεʁə=və 10
  tε=dɑ̃ʁəa=li=te=e=pi 6
  laʁəa=li=te=e=sε=kə=i=e=py=a=twa 11
  u=bli=səl=ɥi=ki=e=tε=tɔ̃=pʁɛ̃sə=ʃaʁ=mɑ̃ 11

PostScriptum

Grrr elle me fait enragée ! Fallais vraiment j’écrive sa. . Ouufff ca Fais Du Bien. . Dsl 🙂

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/03/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.