Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Un Lendemain

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/06/2005 00:00

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : Plokiegirl

Un Lendemain

Quand tu vois passer un ami avec son gros 4x4,
Pourquoi rêver et le jalouser si toi tu ne pourrais même pas payer la taxe ?

Quand quelqu’un de ton village te regarde de travers,
Si des centaines d’autres te sourient, pourquoi t’en faire ?

Quand le médecin t’annonce une grave maladie,
Dis-toi qu’il le fera aussi un jour à de nombreux amis.

Quand il pleut sur ton visage un jour de pluie,
Regarde par terre, tu y trouveras beaucoup de vie.

Quand tu seras demi content, réjouis-toi,
Car le plein bonheur ne s’atteint pas.

Quand ton mari ou ton épouse chiale pour un perron année après année,
Arrête de dire que c’est normal, que c’est un ou une grande gâtée.

Quand quelqu’un te traite de niaiseux ou de sans-dessin,
Rien ne vaut un sourire pour le remettre dans son coin.

Quand tu effectue un travail, fais-le avec ambition ;
Tu risquerais de te traîner les pieds autrement.

Quand à un ami tu as payé la traite,
Arrête de rôder autour pour qu’il pose le même geste.

Quand tu ne peux pas dire du bien de ton prochain
Ne dis rien !

Observe bien tout ces points,
Il y aura pour toi un lendemain.
 • Pieds Hyphénique: Un Lendemain

  quand=tu=vois=pas=ser=un=a=mi=a=vec=son=gros=qua=tre=x=quatre 16
  pour=quoi=rê=ver=et=le=ja=lou=ser=si=toi=tu=ne=pour=rais=même=pas=payer=la=taxe 20

  quand=quel=quun=de=ton=vil=la=ge=te=re=gar=de=de=tra=vers 15
  si=des=cen=tai=nes=dau=tres=te=sou=rient=pour=quoi=ten=fai=re 15

  quand=le=mé=de=cin=tan=non=ce=u=ne=gra=ve=ma=la=die 15
  dis=toi=quil=le=fe=ra=aus=si=un=jour=à=de=nom=breux=a=mis 16

  quand=il=pleut=sur=ton=vi=sa=ge=un=jour=de=pluie 12
  re=gar=de=par=ter=re=tu=y=trou=ve=ras=beau=coup=de=vie 15

  quand=tu=se=ras=de=mi=con=tent=ré=jouis=toi 11
  car=le=plein=bon=heur=ne=sat=teint=pas 9

  quand=ton=ma=ri=ou=ton=é=pouse=chia=le=pour=un=per=ron=an=née=a=près=an=née 20
  ar=rête=de=di=re=que=cest=nor=mal=que=cest=un=ou=u=ne=gran=de=gâ=tée 19

  quand=quel=quun=te=trai=te=de=nia=i=seux=ou=de=sans=des=sin 15
  rien=ne=vaut=un=sou=ri=re=pour=le=re=met=tre=dans=son=coin 15

  quand=tu=ef=fec=tue=un=tra=vail=fais=le=a=vec=am=bi=ti=on 16
  tu=ris=que=rais=de=te=traî=ner=les=pieds=au=tre=ment 13

  quand=à=un=a=mi=tu=as=pay=é=la=trai=te 12
  ar=rê=te=de=rô=der=au=tour=pour=quil=po=se=le=mê=me=geste 16

  quand=tu=ne=peux=pas=di=re=du=bien=de=ton=pro=chain 13
  ne=dis=rien 3

  ob=ser=ve=bien=tout=ces=points 7
  il=y=au=ra=pour=toi=un=len=de=main 10
 • Phonétique : Un Lendemain

  kɑ̃ ty vwa pase œ̃n- ami avεk sɔ̃ ɡʁo katʁə iks katʁə,
  puʁkwa ʁεve e lə ʒaluze si twa ty nə puʁʁε mεmə pa pεje la taksə ?

  kɑ̃ kεlkœ̃ də tɔ̃ vilaʒə tə ʁəɡaʁdə də tʁavεʁ,
  si dε sɑ̃tεnə dotʁə- tə suʁje, puʁkwa tɑ̃ fεʁə ?

  kɑ̃ lə medəsɛ̃ tanɔ̃sə ynə ɡʁavə maladi,
  di twa kil lə fəʁa osi œ̃ ʒuʁ a də nɔ̃bʁøz- ami.

  kɑ̃t- il plø syʁ tɔ̃ vizaʒə œ̃ ʒuʁ də plɥi,
  ʁəɡaʁdə paʁ teʁə, ty i tʁuvəʁa boku də vi.

  kɑ̃ ty səʁa dəmi kɔ̃tɑ̃, ʁeʒui twa,
  kaʁ lə plɛ̃ bɔnœʁ nə satɛ̃ pa.

  kɑ̃ tɔ̃ maʁi u tɔ̃n- epuzə ʃjalə puʁ œ̃ peʁɔ̃ ane apʁεz- ane,
  aʁεtə də diʁə kə sε nɔʁmal, kə sεt- œ̃n- u ynə ɡʁɑ̃də ɡate.

  kɑ̃ kεlkœ̃ tə tʁεtə də njεzøz- u də sɑ̃ desɛ̃,
  ʁjɛ̃ nə vo œ̃ suʁiʁə puʁ lə ʁəmεtʁə dɑ̃ sɔ̃ kwɛ̃.

  kɑ̃ ty efεktɥ œ̃ tʁavaj, fε lə avεk ɑ̃bisjɔ̃,
  ty ʁiskəʁε də tə tʁεne lε pjez- otʁəmɑ̃.

  kɑ̃t- a œ̃n- ami ty a pεje la tʁεtə,
  aʁεtə də ʁode otuʁ puʁ kil pozə lə mεmə ʒεstə.

  kɑ̃ ty nə pø pa diʁə dy bjɛ̃ də tɔ̃ pʁoʃɛ̃
  nə di ʁjɛ̃ !

  ɔpsεʁvə bjɛ̃ tu sε pwɛ̃,
  il i oʁa puʁ twa œ̃ lɑ̃dəmɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Un Lendemain

  kɑ̃=ty=vwa=pa=se=œ̃=na=mi=a=vεk=sɔ̃=ɡʁo=ka=tʁə=iks=katʁə 16
  puʁ=kwa=ʁε=ve=e=lə=ʒa=lu=ze=si=twa=tynə=puʁ=ʁε=mε=mə=pa=pε=je=la=tak=sə 22

  kɑ̃=kεl=kœ̃=də=tɔ̃=vi=laʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=də=tʁa=vεʁ 14
  si=dε=sɑ̃=tε=nə=do=tʁə=tə=su=ʁje=puʁ=kwa=tɑ̃=fεʁə 14

  kɑ̃=lə=me=də=sɛ̃=ta=nɔ̃sə=y=nə=ɡʁa=və=ma=la=di 14
  di=twa=kil=lə=fə=ʁa=o=si=œ̃=ʒuʁ=adə=nɔ̃=bʁø=za=mi 15

  kɑ̃=til=plø=syʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=œ̃=ʒuʁ=də=plɥi 12
  ʁə=ɡaʁdə=paʁ=te=ʁə=ty=i=tʁu=və=ʁa=bo=ku=də=vi 14

  kɑ̃=ty=sə=ʁa=də=mi=kɔ̃=tɑ̃=ʁe=ʒu=i=twa 12
  kaʁ=lə=plɛ̃=bɔ=nœ=ʁə=nə=sa=tɛ̃=pa 10

  kɑ̃=tɔ̃=ma=ʁi=u=tɔ̃=ne=puzə=ʃja=lə=puʁ=œ̃=pe=ʁɔ̃=a=ne=a=pʁε=za=ne 20
  a=ʁεtə=də=di=ʁə=kə=sε=nɔʁ=mal=kə=sε=tœ̃=nu=y=nə=ɡʁɑ̃=də=ɡa=te 19

  kɑ̃=kεl=kœ̃=tə=tʁε=tə=də=njε=zø=zu=də=sɑ̃=de=sɛ̃ 14
  ʁjɛ̃nə=vo=œ̃=su=ʁi=ʁə=puʁ=lə=ʁə=mε=tʁə=dɑ̃=sɔ̃=kwɛ̃ 14

  kɑ̃=ty=e=fεktɥ=œ̃=tʁa=vaj=fε=lə=a=vεk=ɑ̃=bi=sjɔ̃ 14
  ty=ʁis=kə=ʁε=də=tə=tʁε=ne=lε=pj=e=zo=tʁə=mɑ̃ 14

  kɑ̃=ta=œ̃=na=mi=ty=a=pε=j=e=la=tʁε=tə 13
  a=ʁεtə=də=ʁo=de=o=tuʁ=puʁ=kil=po=zə=lə=mε=mə=ʒεstə 15

  kɑ̃=ty=nə=pø=pa=di=ʁə=dy=bj=ɛ̃=də=tɔ̃=pʁo=ʃɛ̃ 14
  nə=di=ʁj=ɛ̃ 4

  ɔp=sεʁ=və=bj=ɛ̃=tu=sε=pwɛ̃ 8
  il=i=o=ʁa=puʁ=twa=œ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2005 21:03Cindy Limpens

Ce poème est pleins d’espoir, et de vérité... Il donne une belle morale, j’adore ! Magnifique... Bisous de La Petite Fille...{}{}(F)