Poeme-France : Lecture Écrit Realité

Slam : Slam Court Pour Un Instant…

Slam Realité
Publié le 25/11/2016 11:10

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Une Âme D'artiste

Slam Court Pour Un Instant…

Ont naît, ont vit, puis ont meurs.
La vie est un éternel recommencement.
Ont souffrent par nos pleurs, ont galèrent par nos peurs,
Ont vagabondent seul (e) , ont tisent sa solitude à travers les larmes du soleil,
même si ont vise les étoiles pour espérer une fin meilleure…
ont s’engraine, ont se gêne, ont r’garde l’temps faire son beur’,
ont s’agite pour pas s’leurrer, ont fini par se heurter, ont s’fauche sans gagner, ont s’la met à l’envers…
espérant en r’sortir vainqueur, mais la vie passe, tout défile,
ont s’tape des films, ont voient même plus la vie tel quel, ont laisse tourner la bobine qui s’enfile…
Nos cicatrices restent dans le cœur, elles s’referment sur elles-mêmes,
même si elles tentent de s’faire la belle, et qu’ont tentent chaque instants de toucher un bout du ciel ;
tout s’écroule, tout se brise, comme si ce n’était qu’un rêve…
Ont gèrent mal le stress, la pression nous mets « sous tension »,
ont rament comme des cons, à force de faire. . ça devient épuisant.
Ont persévère tout l’temps, sévère avec nous-mêmes pour réaliser un chef-d’oeuvre.
Créer est tell’ment complexe, pour percer dans c’qu’on aime,
y’a tell’ment de règles, tout ne s’fait pas en un clin d’œil.
Le combat d’une vie qui nous taclent par derrière,
plus violent qu’une vérité qui fait mal, malgré la hargne, ont s’tirent vers le bas ;
ont avance pour atteindre les sommets, un chemin hard qui nous bloque le sommeil ;
peu de calme après une tempête, les soucis s’répète…
l’éternel sursis, pour trouver des solutions à c’quotidien amère,
qui tempère sur les années sans dev’nir poussière…

By Une âme d’Artiste
 • Pieds Hyphénique: Slam Court Pour Un Instant…

  ont=naît=ont=vit=puis=ont=meurs 7
  la=vie=est=un=é=ter=nel=re=com=men=ce=ment 12
  ont=souf=frent=par=nos=pleurs=ont=ga=lè=rent=par=nos=peurs 13
  ont=va=ga=bondent=seul=e=ont=ti=sent=sa=so=li=tu=deà=tra=vers=les=lar=mes=du=so=leil 22
  mê=me=si=ont=vi=se=les=é=toi=les=pour=es=pé=rer=u=ne=fin=meilleure 18
  ont=sen=grai=ne=ont=se=gê=ne=ont=r=gar=de=l=temps=fai=re=son=beur 18
  ont=sa=gite=pour=pas=s=leur=rer=ont=fi=ni=par=se=heur=ter=ont=s=fau=che=sans=ga=gner=ont=s=la=met=à=len=vers 29
  es=pé=rant=en=r=sor=tir=vain=queur=mais=la=vie=pas=se=tout=dé=fi=le 18
  ont=stape=des=film=s=ont=voient=mê=me=plus=la=vie=tel=quel=ont=lais=se=tour=ner=la=bo=bi=ne=qui=sen=file 26
  nos=ci=ca=trices=res=tent=dans=le=cœur=el=les=s=re=fer=ment=sur=elles=mêmes 18
  même=si=elles=ten=tent=de=s=fai=re=la=bel=le=et=quont=ten=tent=cha=queins=tants=de=tou=cher=un=bout=du=ciel 26
  tout=sé=crou=le=tout=se=bri=se=com=me=si=ce=né=tait=quun=rê=ve 17
  ont=gè=rent=mal=le=stress=la=pres=si=on=nous=mets=sous=ten=si=on 16
  ont=ra=ment=com=me=des=cons=à=for=ce=de=faire=ça=de=vient=é=pui=sant 18
  ont=per=sé=vère=tout=l=temps=sé=vè=rea=vec=nous=mê=mes=pour=ré=a=li=ser=un=chef=doeuvre 22
  créer=est=tell=ment=com=plexe=pour=per=cer=dans=c=quon=ai=me 14
  ya=tell=ment=de=rè=gles=tout=ne=s=fait=pas=en=un=clin=dœil 15
  le=com=bat=du=ne=vie=qui=nous=ta=clent=par=der=ri=è=re 15
  plus=violent=quu=ne=vé=ri=té=qui=fait=mal=mal=gré=la=har=gne=ont=sti=rent=vers=le=bas 21
  ont=a=vance=pour=at=tein=dre=les=som=mets=un=che=min=hard=qui=nous=blo=que=le=som=meil 21
  peu=de=cal=me=a=près=u=ne=tem=pê=te=les=sou=cis=s=ré=pè=te 18
  lé=ter=nel=sur=sis=pour=trou=ver=des=so=lu=tions=à=c=quo=ti=dien=a=mère 19
  qui=tem=pè=re=sur=les=an=nées=sans=dev=nir=pous=si=è=re 15

  by=u=ne=â=me=dar=tis=te 8
 • Phonétique : Slam Court Pour Un Instant…

  ɔ̃ nε, ɔ̃ vit, pɥiz- ɔ̃ mœʁ.
  la vi εt- œ̃n- etεʁnεl ʁəkɔmɑ̃səmɑ̃.
  ɔ̃ sufʁe paʁ no plœʁ, ɔ̃ ɡalεʁe paʁ no pœʁ,
  ɔ̃ vaɡabɔ̃de səl (ə) , ɔ̃ tize sa sɔlitydə a tʁavεʁ lε laʁmə- dy sɔlεj,
  mεmə si ɔ̃ vizə lεz- etwalə puʁ εspeʁe ynə fɛ̃ mεjəʁə…
  ɔ̃ sɑ̃ɡʁεnə, ɔ̃ sə ʒεnə, ɔ̃ ʁɡaʁdə ltɑ̃ fεʁə sɔ̃ bəʁ,
  ɔ̃ saʒitə puʁ pa sləʁe, ɔ̃ fini paʁ sə œʁte, ɔ̃ sfoʃə sɑ̃ ɡaɲe, ɔ̃ sla mεt a lɑ̃vεʁ…
  εspeʁɑ̃ ɑ̃ ʁsɔʁtiʁ vɛ̃kœʁ, mε la vi pasə, tu defilə,
  ɔ̃ stapə dε film, ɔ̃ vwae mεmə plys la vi tεl kεl, ɔ̃ lεsə tuʁne la bɔbinə ki sɑ̃filə…
  no sikatʁisə ʁεste dɑ̃ lə kœʁ, εllə sʁəfεʁme syʁ εllə mεmə,
  mεmə si εllə tɑ̃te də sfεʁə la bεllə, e kɔ̃ tɑ̃te ʃakə ɛ̃stɑ̃ də tuʃe œ̃ bu dy sjεl,
  tu sekʁulə, tu sə bʁizə, kɔmə si sə netε kœ̃ ʁεvə…
  ɔ̃ ʒεʁe mal lə stʁεs, la pʁesjɔ̃ nu mεts « sus tɑ̃sjɔn »,
  ɔ̃ ʁame kɔmə dε kɔ̃, a fɔʁsə də fεʁə. sa dəvjɛ̃ epɥizɑ̃.
  ɔ̃ pεʁsevεʁə tu ltɑ̃, sevεʁə avεk nu mεmə puʁ ʁealize œ̃ ʃεf dœvʁə.
  kʁee ε tεllmɑ̃ kɔ̃plεksə, puʁ pεʁse dɑ̃ skɔ̃n- εmə,
  ia tεllmɑ̃ də ʁεɡlə, tu nə sfε pa ɑ̃n- œ̃ klɛ̃ dœj.
  lə kɔ̃ba dynə vi ki nu takle paʁ dəʁjεʁə,
  plys vjɔle kynə veʁite ki fε mal, malɡʁe la-aʁɲə, ɔ̃ stiʁe vεʁ lə ba,
  ɔ̃ avɑ̃sə puʁ atɛ̃dʁə lε sɔmε, œ̃ ʃəmɛ̃-aʁ ki nu blɔkə lə sɔmεj,
  pø də kalmə apʁεz- ynə tɑ̃pεtə, lε susi sʁepεtə…
  letεʁnεl syʁsi, puʁ tʁuve dε sɔlysjɔ̃z- a skɔtidjɛ̃ amεʁə,
  ki tɑ̃pεʁə syʁ lεz- ane sɑ̃ dəvniʁ pusjεʁə…

  bi ynə amə daʁtistə
 • Pieds Phonétique : Slam Court Pour Un Instant…

  ɔ̃=nε=ɔ̃=vit=pɥi=zɔ̃=mœ=ʁə 8
  la=vi=ε=tœ̃=ne=tεʁ=nεl=ʁə=kɔ=mɑ̃sə=mɑ̃ 11
  ɔ̃=su=fʁe=paʁ=no=plœʁ=ɔ̃=ɡa=lε=ʁe=paʁ=no=pœʁ 13
  ɔ̃=va=ɡa=bɔ̃=de=səl=ə=ɔ̃=ti=ze=sa=sɔ=li=tydəa=tʁa=vεʁ=lε=laʁ=mə=dy=sɔ=lεj 22
  mε=mə=si=ɔ̃=vi=zə=lε=ze=twa=lə=puʁ=εs=pe=ʁe=y=nə=fɛ̃=mε=jə=ʁə 20
  ɔ̃=sɑ̃=ɡʁε=nə=ɔ̃=sə=ʒε=nə=ɔ̃=ʁɡaʁ=də=ltɑ̃=fε=ʁə=sɔ̃=bəʁ 16
  ɔ̃=sa=ʒitə=puʁ=pa=slə=ʁe=ɔ̃=fi=ni=paʁ=sə=œʁ=te=ɔ̃=sfo=ʃə=sɑ̃=ɡa=ɲe=ɔ̃=sla=mεt=a=lɑ̃=vεʁ 26
  εs=pe=ʁɑ̃=ɑ̃=ʁsɔʁ=tiʁ=vɛ̃=kœ=ʁə=mε=la=vi=pa=sə=tu=de=fi=lə 18
  ɔ̃=stapə=dε=film=ɔ̃=vwa=mε=mə=plys=la=vi=tεl=kεl=ɔ̃=lε=sə=tuʁ=ne=la=bɔ=bi=nə=ki=sɑ̃=filə 25
  no=si=ka=tʁi=sə=ʁεs=te=dɑ̃=lə=kœ=ʁə=εl=lə=sʁə=fεʁ=me=syʁ=εl=lə=mε=mə 21
  mεmə=si=εllə=tɑ̃=te=də=sfε=ʁə=la=bεl=lə=e=kɔ̃=tɑ̃=te=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃=də=tu=ʃe=œ̃=bu=dy=sjεl 25
  tu=se=kʁu=lə=tu=sə=bʁi=zə=kɔ=mə=si=sə=ne=tε=kœ̃=ʁε=və 17
  ɔ̃=ʒε=ʁe=mal=lə=stʁεs=la=pʁe=sj=ɔ̃=nu=mεts=sus=tɑ̃=sjɔ=nə 16
  ɔ̃=ʁa=me=kɔ=mə=dε=kɔ̃=a=fɔʁ=sə=də=fε=ʁə=sa=də=vj=ɛ̃=ep=ɥi=zɑ̃ 20
  ɔ̃=pεʁse=vε=ʁə=tu=ltɑ̃=se=vε=ʁəa=vεk=nu=mε=mə=puʁ=ʁe=a=li=ze=œ̃=ʃεf=dœ=vʁə 22
  kʁe=e=ε=tεl=lmɑ̃=kɔ̃=plεk=sə=puʁ=pεʁ=se=dɑ̃=skɔ̃=nε=mə 15
  i=a=tεl=lmɑ̃=də=ʁε=ɡlə=tu=nə=sfε=pa=ɑ̃=nœ̃=klɛ̃=dœj 15
  lə=kɔ̃=ba=dy=nə=vi=ki=nu=ta=kle=paʁ=də=ʁj=ε=ʁə 15
  plys=vjɔ=le=ky=nə=ve=ʁi=te=ki=fε=mal=mal=ɡʁe=la-a=ʁɲə=ɔ̃=sti=ʁe=vεʁ=lə=ba 22
  ɔ̃=a=vɑ̃=sə=puʁ=a=tɛ̃=dʁə=lε=sɔ=mε=œ̃=ʃə=mɛ̃-aʁ=ki=nu=blɔ=kə=lə=sɔ=mεj 22
  pø=də=kal=mə=a=pʁε=zy=nə=tɑ̃=pε=tə=lε=su=si=sʁe=pε=tə 17
  le=tεʁ=nεl=syʁ=si=puʁ=tʁu=ve=dε=sɔ=ly=sj=ɔ̃=za=skɔ=ti=djɛ̃=a=mε=ʁə 20
  ki=tɑ̃=pε=ʁə=syʁ=lε=za=ne=sɑ̃=dəv=niʁ=pu=sj=ε=ʁə 15

  bi=y=nə=a=mə=daʁ=tis=tə 8

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/10/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.