Univers de poésie d'un auteur

Poème:8 Mars, Journée De La Femme…

Le Poème

Chère amie,
Peut-être par les hommes vais-je être banni,
D’avoir transgressé un tabou des temps jadis,
Mais je dois vous avouer une peur inouïe.
Vous m’effrayez, le saviez-vous ?
Quand je pense à chacune d’entre vous,
Je souhaiterais me cacher au fonds d’un trou.
Plutôt que d’affronter vos yeux si doux.
Dans ces iris, me fixent tendrement,
Je redeviens le petit enfant,
Qui vous regardait, toutes, jouant,
Dans la cour de l’école, il y a si longtemps.
Les années ont passé, depuis ce temps
Je suis censé être devenu fort, un titan !
Qui gonfle tous ses muscles, de bout à bout,
Quitte pour cela à devenir un peu saoul.
C’est dans cette excitation de la nuit,
Que je pense vous reconquérir, chère amie,
Vous entraîner fièrement dans mon lit,
Pour vous faire vivre une nuit de folie !
Pourquoi donc cet excès, me diriez-vous ?
Est-ce là ce que vous cherchez en nous ?
La virilité primitive d’un mâle fou,
D’un mec qui résiste aux nombreux loups.
C’est ce que je me force à penser,
Essayant à tout prix de vous faire rêver.
Puis avec moi, au loin vous emmener,
Finir le quotidien que je ne sais assumer.
Nous y voilà, ce sujet à vous avouer
J’ai peur de vous, si vous saviez ?
Si je cherche ainsi à vous impressionner,
C’est surtout pour, au fond, me rassurer
Le couperet du tabou a retenti.
Si cette peur inouïe, chez vous ressentie,
À l’idée que dans vos yeux exquis,
Nous devenions un jour trop petits.
Malheur, Misère, j’en ai trop dit
Le secret des hommes j’ai trahi
Permettez-moi, ma chère amie,
Pour me sauver, de vous fausser compagnie

Polo 2 Bodi
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

le reste sur : sfairplayz. comapny on google

Poeme de Polo2Bodi

Poète Polo2Bodi

Polo2Bodi a publié sur le site 33 écrits. Polo2Bodi est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: 8 Mars, Journée De La Femme…chè=re=a=mie 4
peut=têtre=par=les=hom=mes=vais=je=ê=tre=ban=ni 12
da=voir=trans=gres=sé=un=ta=bou=des=temps=ja=dis 12
mais=je=dois=vous=a=vouer=une=peur=i=nouïe 10
vous=mef=frayez=le=sa=viez=vous 7
quand=je=pen=se=à=cha=cune=den=tre=vous 10
je=sou=haite=rais=me=ca=cher=au=fonds=dun=trou 11
plu=tôt=que=daf=fron=ter=vos=yeux=si=doux 10
dans=ces=i=ris=me=fixent=ten=dre=ment 9
je=re=de=viens=le=pe=tit=en=fant 9
qui=vous=re=gar=dait=tou=tes=jou=ant 9
dans=la=cour=de=lé=cole=il=y=a=si=long=temps 12
les=an=nées=ont=pas=sé=de=puis=ce=temps 10
je=suis=cen=sé=être=de=ve=nu=fort=un=ti=tan 12
qui=gonfle=tous=ses=mus=cles=de=bout=à=bout 10
quit=te=pour=ce=la=à=de=ve=nir=un=peu=saoul 12
cest=dans=cette=ex=ci=ta=tion=de=la=nuit 10
que=je=pense=vous=re=con=qué=rir=chè=rea=mie 11
vous=en=traî=ner=fiè=re=ment=dans=mon=lit 10
pour=vous=faire=vi=vreu=ne=nuit=de=fo=lie 10
pour=quoi=donc=cet=ex=cès=me=di=riez=vous 10
est=ce=là=ce=que=vous=cher=chez=en=nous 10
la=vi=ri=li=té=pri=mi=tive=dun=mâ=le=fou 12
dun=mec=qui=ré=sis=te=aux=nom=breux=loups 10
cest=ce=que=je=me=for=ce=à=pen=ser 10
es=sayant=à=tout=prix=de=vous=faire=rê=ver 10
puis=a=vec=moi=au=loin=vous=em=me=ner 10
fi=nir=le=quo=ti=dien=que=je=ne=sais=as=su=mer 13
nous=y=voi=là=ce=sujet=à=vous=a=vouer 10
jai=peur=de=vous=si=vous=sa=viez 8
si=je=chercheain=si=à=vous=im=pres=sion=ner 10
cest=sur=tout=pour=au=fond=me=ras=su=rer 10
le=coupe=ret=du=ta=bou=a=re=ten=ti 10
si=cette=peur=i=nouïe=chez=vous=res=sen=tie 10
à=li=dée=que=dans=vos=y=eux=ex=quis 10
nous=de=ve=ni=ons=un=jour=trop=pe=tits 10
mal=heur=mi=sè=re=jen=ai=trop=dit 9
le=se=cret=des=hom=mes=jai=tra=hi 9
per=met=tez=moi=ma=chè=re=a=mie 9
pour=me=sau=ver=de=vous=faus=ser=com=pa=gnie 11

po=lo=deux=bo=di 5
Phonétique : 8 Mars, Journée De La Femme…ʃεʁə ami,
pø tεtʁə paʁ lεz- ɔmə vε ʒə εtʁə bani,
davwaʁ tʁɑ̃zɡʁese œ̃ tabu dε tɑ̃ ʒadi,
mε ʒə dwa vuz- avue ynə pœʁ inui.
vu mefʁεje, lə savje vu ?
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a ʃakynə dɑ̃tʁə vu,
ʒə suεtəʁε mə kaʃe o fɔ̃ dœ̃ tʁu.
plyto kə dafʁɔ̃te voz- iø si du.
dɑ̃ sεz- iʁi, mə fikse tɑ̃dʁəmɑ̃,
ʒə ʁədəvjɛ̃ lə pəti ɑ̃fɑ̃,
ki vu ʁəɡaʁdε, tutə, ʒuɑ̃,
dɑ̃ la kuʁ də lekɔlə, il i a si lɔ̃tɑ̃.
lεz- anez- ɔ̃ pase, dəpɥi sə tɑ̃
ʒə sɥi sɑ̃se εtʁə dəvəny fɔʁ, œ̃ titɑ̃ !
ki ɡɔ̃flə tus sε mysklə, də bu a bu,
kitə puʁ səla a dəvəniʁ œ̃ pø saul.
sε dɑ̃ sεtə εksitasjɔ̃ də la nɥi,
kə ʒə pɑ̃sə vu ʁəkɔ̃keʁiʁ, ʃεʁə ami,
vuz- ɑ̃tʁεne fjεʁəmɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ li,
puʁ vu fεʁə vivʁə ynə nɥi də fɔli !
puʁkwa dɔ̃k sεt εksε, mə diʁje vu ?
ε sə la sə kə vu ʃεʁʃez- ɑ̃ nu ?
la viʁilite pʁimitivə dœ̃ malə fu,
dœ̃ mεk ki ʁezistə o nɔ̃bʁø lu.
sε sə kə ʒə mə fɔʁsə a pɑ̃se,
esεjɑ̃ a tu pʁi də vu fεʁə ʁεve.
pɥiz- avεk mwa, o lwɛ̃ vuz- aməne,
finiʁ lə kɔtidjɛ̃ kə ʒə nə sεz- asyme.
nuz- i vwala, sə syʒε a vuz- avue
ʒε pœʁ də vu, si vu savje ?
si ʒə ʃεʁʃə ɛ̃si a vuz- ɛ̃pʁesjɔne,
sε syʁtu puʁ, o fɔ̃, mə ʁasyʁe
lə kupəʁε dy tabu a ʁətɑ̃ti.
si sεtə pœʁ inui, ʃe vu ʁəsɑ̃ti,
a lide kə dɑ̃ voz- iøz- εkski,
nu dəvənjɔ̃z- œ̃ ʒuʁ tʁo pəti.
malœʁ, mizεʁə, ʒɑ̃n- ε tʁo di
lə sεkʁε dεz- ɔmə ʒε tʁai
pεʁmεte mwa, ma ʃεʁə ami,
puʁ mə sove, də vu fose kɔ̃paɲi

pɔlo dø bɔdi
Syllabes Phonétique : 8 Mars, Journée De La Femme…ʃε=ʁə=a=mi 4
pø=tεtʁə=paʁ=lε=zɔmə=vε=ʒəε=tʁə=ba=ni 10
da=vwaʁ=tʁɑ̃z=ɡʁe=se=œ̃=ta=bu=dε=tɑ̃=ʒa=di 12
mεʒə=dwa=vu=za=vu=e=y=nə=pœʁ=i=nui 11
vu=me=fʁε=j=e=lə=sa=vj=e=vu 10
kɑ̃ʒə=pɑ̃=sə=a=ʃa=ky=nə=dɑ̃=tʁə=vu 10
ʒə=su=εtə=ʁε=mə=ka=ʃe=o=fɔ̃=dœ̃=tʁu 11
ply=tokə=da=fʁɔ̃=te=vo=zi=ø=si=du 10
dɑ̃=sε=zi=ʁi=mə=fik=se=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 10
ʒə=ʁə=də=vj=ɛ̃=lə=pə=ti=ɑ̃=fɑ̃ 10
ki=vu=ʁə=ɡaʁ=dε=tu=tə=ʒu=ɑ̃ 9
dɑ̃=la=kuʁdə=le=kɔlə=il=i=a=si=lɔ̃=tɑ̃ 11
lε=za=ne=zɔ̃=pa=se=dəp=ɥi=sə=tɑ̃ 10
ʒə=sɥi=sɑ̃se=ε=tʁə=də=və=ny=fɔʁ=œ̃=ti=tɑ̃ 12
ki=ɡɔ̃flə=tus=sε=mys=klə=də=bu=a=bu 10
kitə=puʁ=sə=la=adə=və=niʁ=œ̃=pø=sa=ul 11
sε=dɑ̃=sεtə=εk=si=ta=sjɔ̃=də=la=nɥi 10
kə=ʒə=pɑ̃sə=vu=ʁə=kɔ̃=ke=ʁiʁ=ʃε=ʁəa=mi 11
vu=zɑ̃=tʁε=ne=fjε=ʁə=mɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=li 10
puʁ=vu=fεʁə=vi=vʁəy=nə=nɥi=də=fɔ=li 10
puʁ=kwa=dɔ̃k=sεt=εk=sε=mə=di=ʁje=vu 10
ε=sə=la=sə=kə=vu=ʃεʁ=ʃe=zɑ̃=nu 10
la=vi=ʁi=li=te=pʁi=mi=tivə=dœ̃=ma=lə=fu 12
dœ̃=mεk=ki=ʁe=zis=tə=o=nɔ̃=bʁø=lu 10
sε=sə=kə=ʒə=mə=fɔʁ=sə=a=pɑ̃=se 10
e=sε=jɑ̃=a=tu=pʁidə=vu=fε=ʁə=ʁε=ve 11
pɥi=za=vεk=mwa=o=lwɛ̃=vu=za=mə=ne 10
fi=niʁ=lə=kɔ=ti=djɛ̃kə=ʒə=nə=sε=za=sy=me 12
nu=zi=vwa=la=sə=sy=ʒε=a=vu=za=vu=e 12
ʒε=pœ=ʁə=də=vu=si=vu=sa=vj=e 10
siʒə=ʃεʁ=ʃəɛ̃=si=a=vu=zɛ̃=pʁe=sjɔ=ne 10
sε=syʁ=tu=puʁ=o=fɔ̃=mə=ʁa=sy=ʁe 10
lə=kupə=ʁε=dy=ta=bu=a=ʁə=tɑ̃=ti 10
si=sεtə=pœʁ=i=nui=ʃe=vu=ʁə=sɑ̃=ti 10
a=li=de=kə=dɑ̃=vo=zi=ø=zεk=ski 10
nu=də=və=nj=ɔ̃=zœ̃=ʒuʁ=tʁo=pə=ti 10
ma=lœ=ʁə=mi=zεʁ=ə=ʒɑ̃=nε=tʁo=di 10
lə=sε=kʁε=dε=zɔ=mə=ʒε=tʁa=i 9
pεʁ=mε=te=mwa=ma=ʃε=ʁə=a=mi 9
puʁmə=so=ve=də=vu=fo=se=kɔ̃=pa=ɲi 10

pɔ=lo=dø=bɔ=di 5

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 09/03/2012 11:41

L'écrit contient 296 mots qui sont répartis dans 2 strophes.