Poeme : Le Gros

Le Gros

C’est vrai qu’il est plutôt
Un peu gros
Un peu rond
Un peu lourd
Un peu long
Puisque lent
Par son corps,
Mais enfin
Sachons bien
Pas vraiment
Un balourd
Ni un porc,
Plutôt beau
Plutôt bon
Et charmant.

C’est vrai toujours il gonfle
Il ballon
Mais tu gonfles
Pauvre con
Quand tu souffles !
Que tu baves
Quand mon brave
Tu lui mâches
Tes gros mots :
« Grosse vache
Le bestiau
Patapouf
Tanque à fioul
Grosse boule
Dinosaure
Ou encore
Le gros sac »
Ça le souffre
Ça l’étouffe
Donc s’engouffre
Et il gonfle.
Il nous doit quelques claques !

C’est vrai plus trop de souffle
Quand il marche
Quand il sue
Dans les rues
Il s’essouffle
Et en ronfle
Qu’il s’arrête
Un instant
Reprenant
De son souffle,
Puis s’apprête
Et remarche,
Que son cœur
Se dégonfle
Sous le feu
De nos yeux
Qui le crachent
Qui le hachent
De son tronc
Qu’est pleureur
De son corps
Qui se fond.

C’est alors
Qu’il se cache
Qu’il pantoufle
Sur un pouf
En appart’
Dans son gouffre
Il s’engouffre,
Et regonfle
Et resouffre
Puis il roche,
Et à force
Oui c’est vrai qu’il montagne
Dans son bagne
En pantoufle
La tête dans les nuages.

Puis alors il montagne
La tête dans les nuages
Et il rêve
Oui il rêve
Qu’une reine
Aux grands yeux
Enfin l’aime
Tel qu’il est
Tel qu’il peut,
Dans son gouffre
Il s’engouffre
Ça le crève,
Et rivière
Quand il pleure
Puis ça passe
Le temps passe
C’est l’hiver,
Mais bonheur
Un beau jour
Y’a l’amour
Y’a l’été.
Et son temps est aux fleurs.

C’est vrai avec amour
Ou bien sans
Y’a des gens
Qui l’entourent
Qui le gonflent
Que son cœur
Lui dégonfle,
Dans son gouffre
En pantoufle
Sur son pouf
Moins de souffle
Il s’essouffle
Il s’étouffe
Et il meurt,
C’est sûr gros sur le cœur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Gros

  cest=vrai=quil=est=plu=tôt 6
  un=peu=gros 3
  un=peu=rond 3
  un=peu=lourd 3
  un=peu=long 3
  puis=que=lent 3
  par=son=corps 3
  mais=en=fin 3
  sa=chons=bien 3
  pas=vrai=ment 3
  un=ba=lourd 3
  ni=un=porc 3
  plu=tôt=beau 3
  plu=tôt=bon 3
  et=char=mant 3

  cest=vrai=tou=jours=il=gonfle 6
  il=bal=lon 3
  mais=tu=gon=fles 4
  pau=vre=con 3
  quand=tu=souf=fles 4
  que=tu=ba=ves 4
  quand=mon=bra=ve 4
  tu=lui=mâches 3
  tes=gros=mots 3
  gros=se=vache 4
  le=bes=tiau 3
  pa=ta=pouf 3
  tan=que=à=fioul 4
  gros=se=bou=le 4
  di=no=sau=re 4
  ou=en=co=re 4
  le=gros=sac 3
  ça=le=sou=ffre 4
  ça=lé=tou=ffe 4
  donc=sen=gou=ffre 4
  et=il=gon=fle 4
  il=nous=doit=quel=ques=cla=ques 7

  cest=vrai=plus=trop=de=souffle 6
  quand=il=ma=rche 4
  quand=il=sue 3
  dans=les=rues 3
  il=ses=sou=ffle 4
  et=en=ron=fle 4
  quil=sar=rê=te 4
  un=ins=tant 3
  re=pre=nant 3
  de=son=souf=fle 4
  puis=sap=prê=te 4
  et=re=mar=che 4
  que=son=cœur 3
  se=dé=gon=fle 4
  sous=le=feu 3
  de=nos=y=eux 4
  qui=le=crachent 3
  qui=le=hachent 3
  de=son=tronc 3
  quest=pleu=reur 3
  de=son=corps 3
  qui=se=fond 3

  cest=a=lors 3
  quil=se=ca=che 4
  quil=pan=tou=fle 4
  sur=un=pouf 3
  en=ap=part 3
  dans=son=gou=ffre 4
  il=sen=gouf=fre 4
  et=re=gon=fle 4
  et=re=sou=ffre 4
  puis=il=ro=che 4
  et=à=for=ce 4
  oui=cest=vrai=quil=mon=tagne 6
  dans=son=ba=gne 4
  en=pan=tou=fle 4
  la=tête=dans=les=nuages 5

  puis=a=lors=il=mon=tagne 6
  la=tête=dans=les=nuages 5
  et=il=rê=ve 4
  oui=il=rê=ve 4
  quu=ne=rei=ne 4
  aux=grands=y=eux 4
  en=fin=lai=me 4
  tel=quil=est 3
  tel=quil=peut 3
  dans=son=gou=ffre 4
  il=sen=gou=ffre 4
  ça=le=crè=ve 4
  et=ri=viè=re 4
  quand=il=pleu=re 4
  puis=ça=pas=se 4
  le=temps=pas=se 4
  cest=l=hi=ver 4
  mais=bon=heur 3
  un=beau=jour 3
  ya=la=mour 3
  ya=lé=té 3
  et=son=temps=est=aux=fleurs 6

  cest=vrai=a=vec=a=mour 6
  ou=bien=sans 3
  ya=des=gens 3
  qui=len=tourent 3
  qui=le=gonflent 3
  que=son=cœur 3
  lui=dé=gon=fle 4
  dans=son=gou=ffre 4
  en=pan=tou=fle 4
  sur=son=pouf 3
  moins=de=sou=ffle 4
  il=ses=sou=ffle 4
  il=sé=tou=ffe 4
  et=il=meurt 3
  cest=sûr=gros=sur=le=cœur 6
 • Phonétique : Le Gros

  sε vʁε kil ε plyto
  œ̃ pø ɡʁo
  œ̃ pø ʁɔ̃
  œ̃ pø luʁ
  œ̃ pø lɔ̃
  pɥiskə lɑ̃
  paʁ sɔ̃ kɔʁ,
  mεz- ɑ̃fɛ̃
  saʃɔ̃ bjɛ̃
  pa vʁεmɑ̃
  œ̃ baluʁ
  ni œ̃ pɔʁk,
  plyto bo
  plyto bɔ̃
  e ʃaʁmɑ̃.

  sε vʁε tuʒuʁz- il ɡɔ̃flə
  il balɔ̃
  mε ty ɡɔ̃flə
  povʁə kɔ̃
  kɑ̃ ty suflə !
  kə ty bavə
  kɑ̃ mɔ̃ bʁavə
  ty lɥi maʃə
  tε ɡʁo mo :
  « ɡʁɔsə vaʃə
  lə bεstjo
  patapuf
  tɑ̃kə a fjul
  ɡʁɔsə bulə
  dinozoʁə
  u ɑ̃kɔʁə
  lə ɡʁo sak »
  sa lə sufʁə
  sa letufə
  dɔ̃k sɑ̃ɡufʁə
  e il ɡɔ̃flə.
  il nu dwa kεlk klak !

  sε vʁε plys tʁo də suflə
  kɑ̃t- il maʁʃə
  kɑ̃t- il sɥ
  dɑ̃ lε ʁy
  il sesuflə
  e ɑ̃ ʁɔ̃flə
  kil saʁεtə
  œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  ʁəpʁənɑ̃
  də sɔ̃ suflə,
  pɥi sapʁεtə
  e ʁəmaʁʃə,
  kə sɔ̃ kœʁ
  sə deɡɔ̃flə
  su lə fø
  də noz- iø
  ki lə kʁaʃe
  ki lə-aʃe
  də sɔ̃ tʁɔ̃k
  kε pləʁœʁ
  də sɔ̃ kɔʁ
  ki sə fɔ̃.

  sεt- alɔʁ
  kil sə kaʃə
  kil pɑ̃tuflə
  syʁ œ̃ puf
  ɑ̃n- apaʁt
  dɑ̃ sɔ̃ ɡufʁə
  il sɑ̃ɡufʁə,
  e ʁəɡɔ̃flə
  e ʁəsufʁə
  pɥiz- il ʁoʃə,
  e a fɔʁsə
  ui sε vʁε kil mɔ̃taɲə
  dɑ̃ sɔ̃ baɲə
  ɑ̃ pɑ̃tuflə
  la tεtə dɑ̃ lε nɥaʒə.

  pɥiz- alɔʁz- il mɔ̃taɲə
  la tεtə dɑ̃ lε nɥaʒə
  e il ʁεvə
  ui il ʁεvə
  kynə ʁεnə
  o ɡʁɑ̃z- iø
  ɑ̃fɛ̃ lεmə
  tεl kil ε
  tεl kil pø,
  dɑ̃ sɔ̃ ɡufʁə
  il sɑ̃ɡufʁə
  sa lə kʁεvə,
  e ʁivjεʁə
  kɑ̃t- il plœʁə
  pɥi sa pasə
  lə tɑ̃ pasə
  sε livεʁ,
  mε bɔnœʁ
  œ̃ bo ʒuʁ
  ia lamuʁ
  ia lete.
  e sɔ̃ tɑ̃z- εt- o flœʁ.

  sε vʁε avεk amuʁ
  u bjɛ̃ sɑ̃
  ia dε ʒɑ̃
  ki lɑ̃tuʁe
  ki lə ɡɔ̃fle
  kə sɔ̃ kœʁ
  lɥi deɡɔ̃flə,
  dɑ̃ sɔ̃ ɡufʁə
  ɑ̃ pɑ̃tuflə
  syʁ sɔ̃ puf
  mwɛ̃ də suflə
  il sesuflə
  il setufə
  e il məʁ,
  sε syʁ ɡʁo syʁ lə kœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Le Gros

  sε=vʁε=kil=ε=ply=to 6
  œ̃=pø=ɡʁo 3
  œ̃=pø=ʁɔ̃ 3
  œ̃=pø=luʁ 3
  œ̃=pø=lɔ̃ 3
  pɥis=kə=lɑ̃ 3
  paʁ=sɔ̃=kɔʁ 3
  mε=zɑ̃=fɛ̃ 3
  sa=ʃɔ̃=bj=ɛ̃ 4
  pa=vʁε=mɑ̃ 3
  œ̃=ba=luʁ 3
  ni=œ̃=pɔʁk 3
  ply=to=bo 3
  ply=to=bɔ̃ 3
  e=ʃaʁ=mɑ̃ 3

  sε=vʁε=tu=ʒuʁ=zil=ɡɔ̃flə 6
  il=ba=lɔ̃ 3
  mε=ty=ɡɔ̃=flə 4
  po=vʁə=kɔ̃ 3
  kɑ̃=ty=su=flə 4
  kə=ty=ba=və 4
  kɑ̃=mɔ̃=bʁa=və 4
  ty=lɥi=ma=ʃə 4
  tε=ɡʁo=mo 3
  ɡʁɔ=sə=vaʃə 4
  lə=bεs=tj=o 4
  pa=ta=puf 3
  tɑ̃=kə=a=fjul 4
  ɡʁɔ=sə=bu=lə 4
  di=no=zo=ʁə 4
  u=ɑ̃=kɔ=ʁə 4
  lə=ɡʁo=sak 3
  sa=lə=su=fʁə 4
  sa=le=tu=fə 4
  dɔ̃k=sɑ̃=ɡu=fʁə 4
  e=il=ɡɔ̃=flə 4
  il=nu=dwa=kεl=kə=klak 6

  sε=vʁε=plys=tʁodə=suflə 5
  kɑ̃=til=maʁ=ʃə 4
  kɑ̃=til=sɥ 3
  dɑ̃=lε=ʁy 3
  il=se=su=flə 4
  e=ɑ̃=ʁɔ̃=flə 4
  kil=sa=ʁε=tə 4
  œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 3
  ʁə=pʁə=nɑ̃ 3
  də=sɔ̃=su=flə 4
  pɥi=sa=pʁε=tə 4
  e=ʁə=maʁ=ʃə 4
  kə=sɔ̃=kœ=ʁə 4
  sə=de=ɡɔ̃=flə 4
  su=lə=fø 3
  də=no=zi=ø 4
  ki=lə=kʁa=ʃe 4
  ki=lə-a=ʃe 4
  də=sɔ̃=tʁɔ̃k 3
  kε=plə=ʁœ=ʁə 4
  də=sɔ̃=kɔʁ 3
  ki=sə=fɔ̃ 3

  sε=ta=lɔʁ 3
  kil=sə=ka=ʃə 4
  kil=pɑ̃=tu=flə 4
  syʁ=œ̃=puf 3
  ɑ̃=na=paʁ=t 4
  dɑ̃=sɔ̃=ɡu=fʁə 4
  il=sɑ̃=ɡu=fʁə 4
  e=ʁə=ɡɔ̃=flə 4
  e=ʁə=su=fʁə 4
  pɥi=zil=ʁo=ʃə 4
  e=a=fɔʁ=sə 4
  ui=sε=vʁε=kil=mɔ̃=taɲə 6
  dɑ̃=sɔ̃=ba=ɲə 4
  ɑ̃=pɑ̃=tu=flə 4
  la=tεtə=dɑ̃=lε=nɥ=aʒə 6

  pɥi=za=lɔʁ=zil=mɔ̃=taɲə 6
  la=tεtə=dɑ̃=lε=nɥ=aʒə 6
  e=il=ʁε=və 4
  u=i=il=ʁεvə 4
  ky=nə=ʁε=nə 4
  o=ɡʁɑ̃=zi=ø 4
  ɑ̃=fɛ̃=lε=mə 4
  tεl=kil=ε 3
  tεl=kil=pø 3
  dɑ̃=sɔ̃=ɡu=fʁə 4
  il=sɑ̃=ɡu=fʁə 4
  sa=lə=kʁε=və 4
  e=ʁi=vjε=ʁə 4
  kɑ̃=til=plœ=ʁə 4
  pɥi=sa=pa=sə 4
  lə=tɑ̃=pa=sə 4
  sε=li=vεʁ 3
  mε=bɔ=nœ=ʁə 4
  œ̃=bo=ʒuʁ 3
  i=a=la=muʁ 4
  i=a=le=te 4
  e=sɔ̃=tɑ̃=zε=to=flœʁ 6

  sε=vʁε=a=vεk=a=muʁ 6
  u=bj=ɛ̃=sɑ̃ 4
  i=a=dε=ʒɑ̃ 4
  ki=lɑ̃=tu=ʁe 4
  ki=lə=ɡɔ̃=fle 4
  kə=sɔ̃=kœ=ʁə 4
  lɥi=de=ɡɔ̃=flə 4
  dɑ̃=sɔ̃=ɡu=fʁə 4
  ɑ̃=pɑ̃=tu=flə 4
  syʁ=sɔ̃=puf 3
  mwɛ̃=də=su=flə 4
  il=se=su=flə 4
  il=se=tu=fə 4
  e=il=məʁ 3
  sε=syʁ=ɡʁo=syʁ=lə=kœʁ 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/08/2014 18:17Alanna

Beaucoup d’ émotion pour ce gros
Qui voudrait mais échoue
Être comme tous ces clous
Qui lui font mal au coeur
Le regard si moqueur.

Merci pour lui avoir permis de dire ses maux
Marie