Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Esperence Durable ?

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/10/2005 14:38

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : †poupée_Détraqué†(L)

Esperence Durable ?

Sil te plaît reposes toi sur mes lèvres
Que je puisse t’embrasser une dernière fois
Glisse-moi ta sève
Que je puisse croire encore en toi

Le soleil c’est toi
L’amour c’était nous
L’obscurité c’est moi
Lorsque notre amour est devenu flou

La nuit je rêve de toi
Sans que je puisse dire pourquoi
A l’heur où j’écris ce poème
Tu me parle de celle que tu aime

Je n’ai aucune force face à ca
Et pourtant ce n’est que moi qui contrôle tout cela
Tu as décidé de tourner la page
D’aimer un autre visage
Et moi je reste seule face à moi-même
En espérant qu’au fond tu m’aimes
Une espérance qui me détruit
A la lueur de la nuit
 • Pieds Hyphénique: Esperence Durable ?

  sil=te=plaît=re=po=ses=toi=sur=mes=lèvres 10
  que=je=puisse=tem=bras=ser=u=ne=der=niè=re=fois 12
  glis=se=moi=ta=sè=ve 6
  que=je=puis=se=croire=en=co=re=en=toi 10

  le=so=leil=cest=toi 5
  la=mour=cé=tait=nous 5
  lobs=cu=ri=té=cest=moi 6
  lors=que=notre=a=mour=est=de=ve=nu=flou 10

  la=nuit=je=rê=ve=de=toi 7
  sans=que=je=puis=se=di=re=pour=quoi 9
  a=l=heur=où=jé=cris=ce=po=è=me 10
  tu=me=par=le=de=cel=le=que=tu=aime 10

  je=nai=au=cune=for=ce=fa=ce=à=ca 10
  et=pour=tant=ce=nest=que=moi=qui=con=trôle=tout=ce=la 13
  tu=as=dé=ci=dé=de=tour=ner=la=page 10
  dai=mer=un=au=tre=vi=sa=ge 8
  et=moi=je=res=te=seule=fa=ceà=moi=même 10
  en=es=pé=rant=quau=fond=tu=mai=mes 9
  u=ne=es=pé=ran=ce=qui=me=dé=truit 10
  a=la=lueur=de=la=nuit 6
 • Phonétique : Esperence Durable ?

  sil tə plε ʁəpozə twa syʁ mε lεvʁə
  kə ʒə pɥisə tɑ̃bʁase ynə dεʁnjεʁə fwa
  ɡlisə mwa ta sεvə
  kə ʒə pɥisə kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ twa

  lə sɔlεj sε twa
  lamuʁ setε nu
  lɔpskyʁite sε mwa
  lɔʁskə nɔtʁə amuʁ ε dəvəny flu

  la nɥi ʒə ʁεvə də twa
  sɑ̃ kə ʒə pɥisə diʁə puʁkwa
  a lœʁ u ʒekʁi sə pɔεmə
  ty mə paʁlə də sεllə kə ty εmə

  ʒə nε okynə fɔʁsə fasə a ka
  e puʁtɑ̃ sə nε kə mwa ki kɔ̃tʁolə tu səla
  ty a deside də tuʁne la paʒə
  dεme œ̃n- otʁə vizaʒə
  e mwa ʒə ʁεstə sələ fasə a mwa mεmə
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ ko fɔ̃ ty mεmə
  ynə εspeʁɑ̃sə ki mə detʁɥi
  a la lɥœʁ də la nɥi
 • Pieds Phonétique : Esperence Durable ?

  sil=tə=plε=ʁə=po=zə=twa=syʁ=mε=lεvʁə 10
  kə=ʒə=pɥisə=tɑ̃=bʁa=se=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 12
  ɡli=sə=mwa=ta=sε=və 6
  kə=ʒə=pɥi=sə=kʁwaʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=twa 10

  lə=sɔ=lεj=sε=twa 5
  la=muʁ=se=tε=nu 5
  lɔp=sky=ʁi=te=sε=mwa 6
  lɔʁskə=nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=də=və=ny=flu 10

  la=nɥi=ʒə=ʁε=və=də=twa 7
  sɑ̃=kə=ʒə=pɥis=ə=di=ʁə=puʁ=kwa 9
  a=lœ=ʁə=u=ʒe=kʁi=sə=pɔ=ε=mə 10
  ty=mə=paʁ=lə=də=sεl=lə=kə=ty=εmə 10

  ʒə=nε=o=kynə=fɔʁ=sə=fa=sə=a=ka 10
  e=puʁ=tɑ̃sə=nε=kə=mwa=ki=kɔ̃=tʁo=lə=tu=sə=la 13
  ty=a=de=si=de=də=tuʁ=ne=la=paʒə 10
  dε=me=œ̃=no=tʁə=vi=za=ʒə 8
  e=mwaʒə=ʁεs=tə=sə=lə=fa=sə=a=mwamεmə 10
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=ko=fɔ̃=ty=mε=mə 9
  y=nə=εs=pe=ʁɑ̃=sə=ki=mə=det=ʁɥi 10
  a=la=lɥœ=ʁə=də=la=nɥi 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/10/2005 21:36(F)Fleurlune Mimi(F)

tt tristounet ma tite GéGé ...
courage a toi (f)
en tt cas bien ecrit et bien exprimé
continu

la fleur de lune (f)

(f)Mar(u)iaM(f)