Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : V. O. S. A. L.

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/04/2011 05:52

L'écrit contient 187 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Princesse Déchainée

V. O. S. A. L.

Confession Nocturne :
La conscience se souvient…
Entre deux mélodies,
L’imaginaire en vie
Abi rêve enfin.

La mémoire égarée,
Son jugement impuissant,
Abi, oui, rêve encore…
En attendant d’aller,
En attendant le temps,
Tant d’instants se ressemblants…

Illusion de confiance
Dépourvue de méfiance
À force de donner,
Plus rien ne balance !

Et elles coulent les larmes
En manque d’illusion
Au rythme de l’alarme
Qui me raisonne, sans raison…
Me désarme,
De son charnel charme poison.

Confession Nocturne :
La conscience se souvient…
Flagellée de Déni,
Entre deux mélodies,
Les pulsions l’ont conquit
Lentement, sournoîsement,
Puis le silence s’est fait grand…

Habillée de remords,
Indécise de son sort,
L’impulsion l’a trahie !
Abi pleure son chemin…
Dur récit récurent
Et elle sourit pourtant !

Duel de l’existence
Sensation animale
Dans une prison sans métal
Prisonnier sans sentence…

Je compose mes problèmes
Moi-même sans solution
Telle une bousole sans sens
Symbole d’ittinérance…

Abi implore. . en vain
Oh ! Qu’Abi pleure encore !
Aux trousses du vrai présent
Tant d’instants se ressemblant…
Soit heureuse en attendant !

Vis. . Ose… Smile… and… Love… ¤ Vösal ¤
 • Pieds Hyphénique: V. O. S. A. L.

  con=fes=sion=noc=tur=ne 6
  la=cons=cience=se=sou=vient 6
  en=tre=deux=mé=lo=dies 6
  li=ma=gi=naire=en=vie 6
  abi=rê=ve=en=fin 5

  la=mé=moire=é=ga=rée 6
  son=juge=ment=im=puis=sant 6
  abi=oui=rê=ve=en=core 6
  en=at=ten=dant=dal=ler 6
  en=at=ten=dant=le=temps 6
  tant=dins=tants=se=res=sem=blants 7

  illu=sion=de=con=fian=ce 6
  dé=pour=vue=de=mé=fiance 6
  à=for=ce=de=don=ner 6
  plus=rien=ne=ba=lan=ce 6

  et=el=les=coulent=les=larmes 6
  en=man=que=dillu=si=on 6
  au=ryth=me=de=la=larme 6
  qui=me=rai=sonne=sans=rai=son 7
  me=dé=sar=me 4
  de=son=char=nel=char=me=poi=son 8

  con=fes=sion=noc=tur=ne 6
  la=cons=cience=se=sou=vient 6
  fla=gel=lée=de=dé=ni 6
  en=tre=deux=mé=lo=dies 6
  les=pul=sions=lont=con=quit 6
  lente=ment=sour=noî=se=ment 6
  puis=le=silen=ce=sest=fait=grand 7

  ha=bil=lée=de=re=mords 6
  in=dé=cise=de=son=sort 6
  lim=pul=sion=la=tra=hie 6
  abi=pleu=re=son=che=min 6
  dur=ré=cit=ré=curent 5
  et=elle=sou=rit=pour=tant 6

  duel=de=lexis=ten=ce 5
  sen=sa=tion=a=ni=male 6
  dans=une=pri=son=sans=mé=tal 7
  pri=son=nier=sans=sen=tence 6

  je=com=pose=mes=pro=blèmes 6
  moi=même=sans=so=lu=tion 6
  tel=leune=bou=so=le=sans=sens 7
  sym=bole=dit=ti=né=rance 6

  abi=im=plo=re=en=vain 6
  oh=qua=bi=pleure=en=core 6
  aux=trous=ses=du=vrai=présent 6
  tant=dins=tants=se=res=sem=blant 7
  soit=heu=reuseen=at=ten=dant 6

  vis=ose=s=mile=and=lo=ve=¤=vö=sal=¤ 11
 • Phonétique : V. O. S. A. L.

  kɔ̃fesjɔ̃ nɔktyʁnə :
  la kɔ̃sjɑ̃sə sə suvjɛ̃…
  ɑ̃tʁə dø melɔdi,
  limaʒinεʁə ɑ̃ vi
  abi ʁεvə ɑ̃fɛ̃.

  la memwaʁə eɡaʁe,
  sɔ̃ ʒyʒəmɑ̃ ɛ̃pɥisɑ̃,
  abi, ui, ʁεvə ɑ̃kɔʁə…
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ dale,
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ lə tɑ̃,
  tɑ̃ dɛ̃stɑ̃ sə ʁəsɑ̃blɑ̃…

  ilyzjɔ̃ də kɔ̃fjɑ̃sə
  depuʁvɥ də mefjɑ̃sə
  a fɔʁsə də dɔne,
  plys ʁjɛ̃ nə balɑ̃sə !

  e εllə kule lε laʁmə
  ɑ̃ mɑ̃kə dilyzjɔ̃
  o ʁitmə də lalaʁmə
  ki mə ʁεzɔnə, sɑ̃ ʁεzɔ̃…
  mə dezaʁmə,
  də sɔ̃ ʃaʁnεl ʃaʁmə pwazɔ̃.

  kɔ̃fesjɔ̃ nɔktyʁnə :
  la kɔ̃sjɑ̃sə sə suvjɛ̃…
  flaʒεlle də deni,
  ɑ̃tʁə dø melɔdi,
  lε pylsjɔ̃ lɔ̃ kɔ̃ki
  lɑ̃təmɑ̃, suʁnwazəmɑ̃,
  pɥi lə silɑ̃sə sε fε ɡʁɑ̃…

  abije də ʁəmɔʁd,
  ɛ̃desizə də sɔ̃ sɔʁ,
  lɛ̃pylsjɔ̃ la tʁai !
  abi plœʁə sɔ̃ ʃəmɛ̃…
  dyʁ ʁesi ʁekyʁe
  e εllə suʁi puʁtɑ̃ !

  dɥεl də lεɡzistɑ̃sə
  sɑ̃sasjɔ̃ animalə
  dɑ̃z- ynə pʁizɔ̃ sɑ̃ metal
  pʁizɔnje sɑ̃ sɑ̃tɑ̃sə…

  ʒə kɔ̃pozə mε pʁɔblεmə
  mwa mεmə sɑ̃ sɔlysjɔ̃
  tεllə ynə buzɔlə sɑ̃ sɑ̃s
  sɛ̃bɔlə ditineʁɑ̃sə…

  abi ɛ̃plɔʁə. ɑ̃ vɛ̃
  ɔ ! kabi plœʁə ɑ̃kɔʁə !
  o tʁusə dy vʁε pʁezɑ̃
  tɑ̃ dɛ̃stɑ̃ sə ʁəsɑ̃blɑ̃…
  swa œʁøzə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ !

  vis. ozə… smilə… ɑ̃d… lɔvə… vɔzal
 • Pieds Phonétique : V. O. S. A. L.

  kɔ̃=fe=sjɔ̃=nɔk=tyʁ=nə 6
  la=kɔ̃=sjɑ̃sə=sə=su=vjɛ̃ 6
  ɑ̃=tʁə=dø=me=lɔ=di 6
  li=ma=ʒi=nεʁə=ɑ̃=vi 6
  a=bi=ʁε=və=ɑ̃=fɛ̃ 6

  la=me=mwaʁə=e=ɡa=ʁe 6
  sɔ̃=ʒyʒə=mɑ̃=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃ 6
  a=bi=u=i=ʁεvə=ɑ̃kɔʁə 6
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=da=le 6
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=lə=tɑ̃ 6
  tɑ̃=dɛ̃s=tɑ̃sə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 6

  i=ly=zjɔ̃=də=kɔ̃=fjɑ̃sə 6
  de=puʁvɥ=də=me=fjɑ̃=sə 6
  a=fɔʁ=sə=də=dɔ=ne 6
  plys=ʁjɛ̃=nə=ba=lɑ̃=sə 6

  e=εllə=ku=le=lε=laʁmə 6
  ɑ̃=mɑ̃=kə=di=ly=zjɔ̃ 6
  o=ʁit=mə=də=la=laʁmə 6
  kimə=ʁε=zɔ=nə=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 7
  mə=de=zaʁ=mə 4
  də=sɔ̃=ʃaʁ=nεl=ʃaʁmə=pwa=zɔ̃ 7

  kɔ̃=fe=sjɔ̃=nɔk=tyʁ=nə 6
  la=kɔ̃=sjɑ̃sə=sə=su=vjɛ̃ 6
  fla=ʒεl=le=də=de=ni 6
  ɑ̃=tʁə=dø=me=lɔ=di 6
  lε=pyl=sjɔ̃=lɔ̃=kɔ̃=ki 6
  lɑ̃tə=mɑ̃=suʁ=nwa=zə=mɑ̃ 6
  pɥilə=si=lɑ̃=sə=sε=fε=ɡʁɑ̃ 7

  a=bi=je=də=ʁə=mɔʁd 6
  ɛ̃=de=sizə=də=sɔ̃=sɔʁ 6
  lɛ̃=pyl=sjɔ̃=la=tʁa=i 6
  a=bi=plœ=ʁə=sɔ̃ʃə=mɛ̃ 6
  dyʁ=ʁe=si=ʁe=ky=ʁe 6
  e=εllə=su=ʁi=puʁ=tɑ̃ 6

  dɥεl=də=lεɡ=zis=tɑ̃=sə 6
  sɑ̃=sa=sjɔ̃=a=ni=malə 6
  dɑ̃=zynə=pʁi=zɔ̃=sɑ̃=me=tal 7
  pʁi=zɔ=nje=sɑ̃=sɑ̃=tɑ̃sə 6

  ʒə=kɔ̃=pozə=mε=pʁɔ=blεmə 6
  mwa=mεmə=sɑ̃=sɔ=ly=s=jɔ̃ 7
  tεlləynə=bu=zɔ=lə=sɑ̃=sɑ̃s 6
  sɛ̃=bɔlə=di=ti=ne=ʁɑ̃sə 6

  a=bi=ɛ̃=plɔʁə=ɑ̃=vɛ̃ 6
  ɔ=ka=bi=plœ=ʁə=ɑ̃kɔʁə 6
  o=tʁusə=dy=vʁε=pʁe=zɑ̃ 6
  tɑ̃=dɛ̃s=tɑ̃sə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 6
  swa=œ=ʁøzəɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃ 6

  vis=ozə=smi=lə=ɑ̃d=lɔ=və=vɔ=zal 9

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2011 21:29Tiphaine15

joli poemes