Poème-France.com

Poeme : À Mon PèreÀ Mon Père

Moi
Au fond de moi
Je t’aimerais
Tu es mon père
Mais toi
Tu ne m’aime pas pourquoi ? !
Tu n’aime pas
En plus
Tu m’as dit des choses qui fallait pas
Moi je ne t’aime
Mais je suis obligé de témé
Tu es mon père ! !
Tu ne veut peut ètre pas
Mais au fons je t’aime
Mème si je ne te pardonnerais pas !
Papa tu sera toujour dans mon cœur la
Tu ve m’oublié
Ben va si oubli moi
Sache juste que tu me fera
Encor +
De mal ! !
Déja ke pour moi c’est difficile
La maladie
Et pour laurie
Vasi rajoute encor
Un soucis énorme
Ma mort tu l’aura sur ta consience
É sa tu le regrettera un jour ou l’autre
Je suis ta fille ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Et j’ai une maladie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Faut laccepté un jour ou l’autre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Au fond de moi je taime ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
C’est obligatoire pour moi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Tu es mon père ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Pucca_24371

PostScriptum

ce poème est pour toi papa même si tu ne m’aime pas ne m’oublie pas moi je t’aime ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mwa
o fɔ̃ də mwa
ʒə tεməʁε
ty ε mɔ̃ pεʁə
mε twa
ty nə mεmə pa puʁkwa ? !
ty nεmə pa
ɑ̃ plys
ty ma di dε ʃozə ki falε pa
mwa ʒə nə tεmə
mε ʒə sɥiz- ɔbliʒe də teme
ty ε mɔ̃ pεʁə ! !
ty nə vø pø εtʁə pa
mεz- o fɔ̃ ʒə tεmə
mεmə si ʒə nə tə paʁdɔnəʁε pa !
papa ty səʁa tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ la
ty və mublje
bεn va si ubli mwa
saʃə ʒystə kə ty mə fəʁa
ɑ̃kɔʁ plys
də mal ! !
deʒa kə puʁ mwa sε difisilə
la maladi
e puʁ loʁi
vazi ʁaʒutə ɑ̃kɔʁ
œ̃ susiz- enɔʁmə
ma mɔʁ ty loʁa syʁ ta kɔ̃sjɑ̃sə
e sa ty lə ʁəɡʁεtəʁa œ̃ ʒuʁ u lotʁə
ʒə sɥi ta fijə ! ! !
e ʒε ynə maladi ! ! !
fo laksεpte œ̃ ʒuʁ u lotʁə ! ! !
o fɔ̃ də mwa ʒə tεmə ! ! !
sεt- ɔbliɡatwaʁə puʁ mwa ! ! !
ty ε mɔ̃ pεʁə ! ! !