Poème-France.com

Poeme : 2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie2 Meilleurs Amies Retrouvées Pour La Second Vie

Laurie
Tu as déménager au ciel
Aujourd’hui tu es partie
Jamais tu ve revenir
Le ciel
Tu y es a cose d’un homme
Qui voulait notre meurt
Il a réussi pour toi
Mais pas pour moi
Jme demande si jorè
Du partir avec toi sa aurè
Été mieux pas de souffrance
Ni rien juste révé
Tu as déménager
Et bientôt on va se retrouvé
C’est moi qui vien te voir
Pour toujours toutes les 2 on seras !
Meilleure amie retrouvée pour la vie
La maladie va me fèr venir la haut avec toi laurie ! !
Jarive dans pas lonten juste atten je vais pas tarder
A venir te retoruver
Deux meilleures amies retrouvé
Pour notre deuxième vie
Celle après la mort
Laisse moi juste dir adieu et dir bonjour a la maladie
Juste 10 ans a pe près é jarive
Aujourd’hui nous avons 13 ans
Et toi la aujourd’hui nous sommes
Le 10 juin cet ton anniversaire
Tu as 13 ans ! ! !
Meilleures amies retrouvées pour la vie
Pucca_24371

PostScriptum

laurie jarrive ma maladie me conduit pour que 2 meilleures amies se retrouve pour leurs second vie


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

loʁi
ty a demenaʒe o sjεl
oʒuʁdɥi ty ε paʁti
ʒamε ty və ʁəvəniʁ
lə sjεl
ty i ε a kozə dœ̃n- ɔmə
ki vulε nɔtʁə məʁ
il a ʁeysi puʁ twa
mε pa puʁ mwa
ʒmə dəmɑ̃də si ʒɔʁε
dy paʁtiʁ avεk twa sa oʁε
ete mjø pa də sufʁɑ̃sə
ni ʁjɛ̃ ʒystə ʁeve
ty a demenaʒe
e bjɛ̃to ɔ̃ va sə ʁətʁuve
sε mwa ki vjɛ̃ tə vwaʁ
puʁ tuʒuʁ tutə lε døz- ɔ̃ səʁa !
mεjəʁə ami ʁətʁuve puʁ la vi
la maladi va mə fεʁ vəniʁ la-o avεk twa loʁi ! !
ʒaʁivə dɑ̃ pa lɔ̃tɛ̃ ʒystə atɛ̃ ʒə vε pa taʁde
a vəniʁ tə ʁətɔʁyve
dø mεjəʁəz- ami ʁətʁuve
puʁ nɔtʁə døzjεmə vi
sεllə apʁε la mɔʁ
lεsə mwa ʒystə diʁ adjø e diʁ bɔ̃ʒuʁ a la maladi
ʒystə diz- ɑ̃ a pə pʁεz- e ʒaʁivə
oʒuʁdɥi nuz- avɔ̃ tʁεzə ɑ̃
e twa la oʒuʁdɥi nu sɔmə
lə di- ʒɥɛ̃ sεt tɔ̃n- anivεʁsεʁə
ty a tʁεzə ɑ̃ ! ! !
mεjəʁəz- ami ʁətʁuve puʁ la vi