Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Toi Ma Vraie Amie…

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/11/2004 10:47

L'écrit contient 155 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Pupucelove

Toi Ma Vraie Amie…

On a grandi ensembles,
On a ri ensembles,
On a pleuré ensembles,
Les grandes étapes de notre vie on les a vecues ensembles.

Cette amitié devint vite bien plus grande,
Puis elle se transforma en amour,
Mais pas un amour comme les autres,
Un amour simple où l’on attend rien en retour.

Juste le plésir de donner,
De donner tout ce qu’on a jusqu’a son propre cœur,
Un amour ou l’on partage tout,
Ou l’absence de l’etre aimé provoque un terrible manque.

Bref un amour unique et different,
Ces de cet amour que nous nous aimons.

On a tout partagé,
On ai si differentes,
Mais on se ressemble tant,
On se distinguaient par ce qu’on montraient,
Mais on se ressemblait par ce qu’on cachaient.

Toujours à la quete de sentiments et de sensations inatendues,
On a toujours vecues avec la flamme du souvenir au fond du cœur.
 • Pieds Hyphénique: Toi Ma Vraie Amie…

  on=a=gran=di=en=sem=bles 7
  on=a=ri=en=sem=bles 6
  on=a=pleu=ré=en=sem=bles 7
  les=grandes=é=ta=pes=de=no=tre=vieon=les=a=ve=cues=en=sembles 15

  cettea=mi=tié=de=vint=vi=te=bien=plus=grande 10
  puis=el=le=se=trans=for=ma=en=a=mour 10
  mais=pas=un=a=mour=com=me=les=au=tres 10
  un=a=mour=simpleoù=lon=at=tend=rien=en=re=tour 11

  jus=te=le=plé=sir=de=don=ner 8
  de=don=ner=tout=ce=quon=a=jus=qua=son=propre=cœur 12
  un=a=mour=ou=lon=par=ta=ge=tout 9
  ou=lab=sence=de=le=treai=mé=pro=vo=que=un=ter=ri=ble=manque 15

  bref=un=a=mour=u=ni=queet=dif=fe=rent 10
  ces=de=cet=a=mour=que=nous=nous=ai=mons 10

  on=a=tout=par=ta=gé 6
  on=ai=si=dif=fe=ren=tes 7
  mais=on=se=res=sem=ble=tant 7
  on=se=dis=tin=guaient=par=ce=quon=mon=traient 10
  mais=on=se=res=sem=blait=par=ce=quon=ca=chaient 11

  tou=jours=à=la=que=te=de=sen=timents=et=de=sen=sa=tions=i=na=ten=dues 18
  on=a=tou=jours=ve=cues=a=vec=la=flamme=du=sou=ve=nir=au=fond=du=cœur 18
 • Phonétique : Toi Ma Vraie Amie…

  ɔ̃n- a ɡʁɑ̃di ɑ̃sɑ̃blə,
  ɔ̃n- a ʁi ɑ̃sɑ̃blə,
  ɔ̃n- a pləʁe ɑ̃sɑ̃blə,
  lε ɡʁɑ̃dəz- etapə də nɔtʁə vi ɔ̃ lεz- a vəkɥz- ɑ̃sɑ̃blə.

  sεtə amitje dəvɛ̃ vitə bjɛ̃ plys ɡʁɑ̃də,
  pɥiz- εllə sə tʁɑ̃sfɔʁma ɑ̃n- amuʁ,
  mε pa œ̃n- amuʁ kɔmə lεz- otʁə,
  œ̃n- amuʁ sɛ̃plə u lɔ̃n- atɑ̃ ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətuʁ.

  ʒystə lə pleziʁ də dɔne,
  də dɔne tu sə kɔ̃n- a ʒyska sɔ̃ pʁɔpʁə kœʁ,
  œ̃n- amuʁ u lɔ̃ paʁtaʒə tu,
  u labsɑ̃sə də lεtʁə εme pʁɔvɔkə œ̃ teʁiblə mɑ̃kə.

  bʁεf œ̃n- amuʁ ynikə e difəʁe,
  sε də sεt amuʁ kə nu nuz- εmɔ̃.

  ɔ̃n- a tu paʁtaʒe,
  ɔ̃n- ε si difəʁɑ̃tə,
  mεz- ɔ̃ sə ʁəsɑ̃blə tɑ̃,
  ɔ̃ sə distɛ̃ɡε paʁ sə kɔ̃ mɔ̃tʁε,
  mεz- ɔ̃ sə ʁəsɑ̃blε paʁ sə kɔ̃ kaʃε.

  tuʒuʁz- a la kətə də sɑ̃timɑ̃z- e də sɑ̃sasjɔ̃z- inatɑ̃dɥ,
  ɔ̃n- a tuʒuʁ vəkɥz- avεk la flamə dy suvəniʁ o fɔ̃ dy kœʁ.
 • Pieds Phonétique : Toi Ma Vraie Amie…

  ɔ̃=na=ɡʁɑ̃=di=ɑ̃=sɑ̃=blə 7
  ɔ̃=na=ʁi=ɑ̃=sɑ̃=blə 6
  ɔ̃=na=plə=ʁe=ɑ̃=sɑ̃=blə 7
  lε=ɡʁɑ̃də=ze=ta=pə=də=nɔ=tʁə=vi=ɔ̃=lε=za=vək=ɥzɑ̃=sɑ̃blə 15

  sεtəa=mi=tje=də=vɛ̃=vi=tə=bjɛ̃=plys=ɡʁɑ̃də 10
  pɥi=zεl=lə=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=ma=ɑ̃=na=muʁ 10
  mε=pa=œ̃=na=muʁ=kɔ=mə=lε=zo=tʁə 10
  œ̃=na=muʁ=sɛ̃pləu=lɔ̃=na=tɑ̃=ʁjɛ̃=ɑ̃=ʁə=tuʁ 11

  ʒys=tə=lə=ple=ziʁ=də=dɔ=ne 8
  də=dɔ=ne=tusə=kɔ̃=na=ʒys=ka=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=kœʁ 12
  œ̃=na=muʁ=u=lɔ̃=paʁ=ta=ʒə=tu 9
  u=lab=sɑ̃sə=də=lε=tʁəε=me=pʁɔ=vɔ=kə=œ̃=te=ʁi=blə=mɑ̃kə 15

  bʁεf=œ̃=na=muʁ=y=nikə=e=di=fə=ʁe 10
  sε=də=sεt=a=muʁ=kə=nu=nu=zε=mɔ̃ 10

  ɔ̃=na=tu=paʁ=ta=ʒe 6
  ɔ̃=nε=si=di=fə=ʁɑ̃=tə 7
  mε=zɔ̃=sə=ʁə=sɑ̃=blə=tɑ̃ 7
  ɔ̃=sə=dis=tɛ̃=ɡε=paʁ=sə=kɔ̃=mɔ̃=tʁε 10
  mε=zɔ̃sə=ʁə=sɑ̃=blε=paʁ=sə=kɔ̃=ka=ʃε 10

  tu=ʒuʁ=za=lakə=tə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ze=də=sɑ̃=sa=sjɔ̃=zi=na=tɑ̃dɥ 17
  ɔ̃=na=tu=ʒuʁ=vək=ɥza=vεk=la=flamə=dy=su=və=niʁ=o=fɔ̃=dy=kœʁ 17

PostScriptum

encor un poeme pour toi ma cheri jcroi kil resume bien notr lien
jtmm for

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/11/2004 00:00Pimkie45

très belle dedicace à ton amie, bravo, j’aime bcp

Auteur de Poésie
07/11/2004 00:00Zeus

bo poeme, ton amie doi surmen etr trè proche d toi. . . resté ainsi car il ya peu d’amie sur ki c reposé dan c monde