Poème-France.com

Poeme : Hypocrite… Moi ?Hypocrite… Moi ?

Hypocrite… le suis réellement ?
NON ! Bien peut-être… sûrement
Et je m’en veut tellement pour sa !
Mais je suis incapable, je ne peux pas
Lui dire simplement toute la vérité
Est pour moi… terriblement compliquer
Sincèrement, Je la déteste, je l’haïs !
Me voilà méchante ! Que je sois maudis
Mais tout ses méprisants et faux sourires
M’emplisse d’une colère des plus pires
Toutes ses petites manies me dégoûtent
Malheureusement, de rien elle ne se doute
Sa surprise sera si immense et bien encore…
Elle fera une crise de cœur ou une colère noire
Mais elle doit se réveiller de son monde parfait
Elle n’est pas la reine et moi une de ses sujets
Fourbe et sournoise, mais quelle bonne amie !
La connaître fut une erreur, notre amitié aussi
Je suis beaucoup trop douce pour lui avouer
Du moins… pas de la façon que j’aurais aimer…
Rêve Éveiller

PostScriptum

je me trouve vraiment méchante…
dite moi se que vous en penser !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ipɔkʁitə… lə sɥi ʁeεllmɑ̃ ?
nɔ̃ ! bjɛ̃ pø tεtʁə… syʁəmɑ̃
e ʒə mɑ̃ vø tεllmɑ̃ puʁ sa !
mε ʒə sɥiz- ɛ̃kapablə, ʒə nə pø pa
lɥi diʁə sɛ̃pləmɑ̃ tutə la veʁite
ε puʁ mwa… teʁibləmɑ̃ kɔ̃plike
sɛ̃sεʁəmɑ̃, ʒə la detεstə, ʒə laj !
mə vwala meʃɑ̃tə ! kə ʒə swa modi
mε tu sε mepʁizɑ̃z- e fo suʁiʁə
mɑ̃plisə dynə kɔlεʁə dε plys piʁə
tutə sε pətitə mani mə deɡute
maləʁøzəmɑ̃, də ʁjɛ̃ εllə nə sə dutə
sa syʁpʁizə səʁa si imɑ̃sə e bjɛ̃ ɑ̃kɔʁə…
εllə fəʁa ynə kʁizə də kœʁ u ynə kɔlεʁə nwaʁə
mεz- εllə dwa sə ʁevεje də sɔ̃ mɔ̃də paʁfε
εllə nε pa la ʁεnə e mwa ynə də sε syʒε
fuʁbə e suʁnwazə, mε kεllə bɔnə ami !
la kɔnεtʁə fy ynə eʁœʁ, nɔtʁə amitje osi
ʒə sɥi boku tʁo dusə puʁ lɥi avue
dy mwɛ̃… pa də la fasɔ̃ kə ʒoʁεz- εme…