Poème-France.com

Poeme : Ces Mots…Ces Mots…

Mon amour, mon trésor ces mots que j’ai jeté
Sur une page blanche sans même les apprêter
Ces mots de fou, d’idiot, de bête, ces mots perdus
Ces mots du fond de moi, tous ces mots éperdus
Je veux les répéter, les dire et les redire
Pour que tu saches toujours ce que ces mots veulent dire.

Ma folie est grandiose, et mon amour immense
Ils se nourrissent de toi, même de ton absence
Ils puisent en tes yeux les raisons inespérées
Celles d’espérer, de t’avoir, de te respirer.
Ils te diront aussi et jusqu’à satiété
Que mon amour pour toi est ma réalité.

Ces mots que j’ai forgés d’une main malhabile
Epurés de douleur, et lavés de ma bile
Je les veux que pour toi sans fard, sans maquillage
Pour te dire des je t’aime en forme de babillage,
Ta présence prés de moi estompe le soleil
Il est au fond des yeux dans tes cheveux vermeils.

Ton absence n’est plus ce cruel abandon
L’adorable retour dont tu me fais le don
Est un nectar des dieux dont mon cœur se régale
Tout le restant alors me devient bien égal,
Et le chemin pierreux où mes jambes trébuchent
Tout en blessant mon âme n’a plus aucune embuche.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ tʁezɔʁ sε mo kə ʒε ʒəte
syʁ ynə paʒə blɑ̃ʃə sɑ̃ mεmə lεz- apʁεte
sε mo də fu, didjo, də bεtə, sε mo pεʁdys
sε mo dy fɔ̃ də mwa, tus sε moz- epεʁdys
ʒə vø lε ʁepete, lε diʁə e lε ʁədiʁə
puʁ kə ty saʃə tuʒuʁ sə kə sε mo vəle diʁə.

ma fɔli ε ɡʁɑ̃djozə, e mɔ̃n- amuʁ imɑ̃sə
il sə nuʁʁise də twa, mεmə də tɔ̃n- absɑ̃sə
il pɥize ɑ̃ tεz- iø lε ʁεzɔ̃z- inεspeʁe
sεllə dεspeʁe, də tavwaʁ, də tə ʁεspiʁe.
il tə diʁɔ̃ osi e ʒyska satjete
kə mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ε ma ʁealite.

sε mo kə ʒε fɔʁʒe dynə mɛ̃ malabilə
əpyʁe də dulœʁ, e lave də ma bilə
ʒə lε vø kə puʁ twa sɑ̃ faʁ, sɑ̃ makjaʒə
puʁ tə diʁə dε ʒə tεmə ɑ̃ fɔʁmə də babijaʒə,
ta pʁezɑ̃sə pʁe də mwa εstɔ̃pə lə sɔlεj
il εt- o fɔ̃ dεz- iø dɑ̃ tε ʃəvø vεʁmεj.

tɔ̃n- absɑ̃sə nε plys sə kʁyεl abɑ̃dɔ̃
ladɔʁablə ʁətuʁ dɔ̃ ty mə fε lə dɔ̃
εt- œ̃ nεktaʁ dε djø dɔ̃ mɔ̃ kœʁ sə ʁeɡalə
tu lə ʁεstɑ̃ alɔʁ mə dəvjɛ̃ bjɛ̃ eɡal,
e lə ʃəmɛ̃ pjeʁøz- u mε ʒɑ̃bə tʁebyʃe
tut- ɑ̃ blesɑ̃ mɔ̃n- amə na plysz- okynə ɑ̃byʃə.