Poeme : Enfant Ne Pleure Plus…

Enfant Ne Pleure Plus…

Enfant ne pleure plus, enfant sèche ton pleur
Même si ton corps est vieux maudit par la vieillesse
Enfant ne pleure plus elle est finie cette heure
Où ton rêve imbécile te remplit d’allégresse.

Ne pleure plus enfant, car tu n’as plus vingt ans
Ton cœur est au printemps et ton corps en hiver
Ne pleure plus enfant blessé à bout portant
Ce n’était pas un jeu, c’était un révolver.

Tu as voulu jouer, jouer à cache-cache
La faute en ce jeu là lorsque tu as perdu
Enfant pleure ton âme, elle se règle cash
Jamais elle ne voudra croire au malentendu.

Bien trop souvent trahie, bien trop souvent trompée
Voulant assoir sa vie, amas de certitudes
Pleure à jamais petit son piège est une épée
Que tu ne vis venir dans ta béatitude.

Au cœur elle t’a blessé une souffrance rare
La joie des retrouvailles, un air de carnaval
L’amour qui est donné dont tu n’es pas avar
L’amour non partagé, s’enfuit comme cavale.

Enfant n’écoutes pas le chant de ces sirènes
Enfant de ces amours il faut fuir les arènes.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Enfant Ne Pleure Plus…

  en=fant=ne=pleu=re=plus=en=fant=sè=che=ton=pleur 12
  mê=me=si=ton=corps=est=vieux=mau=dit=par=la=vieillesse 12
  en=fant=ne=pleure=plus=elle=est=fi=nie=cet=te=heure 12
  où=ton=rêveim=bé=ci=le=te=rem=plit=dal=lé=gresse 12

  ne=pleu=re=plus=en=fant=car=tu=nas=plus=vingt=ans 12
  ton=cœur=est=au=prin=temps=et=ton=corps=en=hi=ver 12
  ne=pleu=re=plus=en=fant=bles=sé=à=bout=por=tant 12
  ce=né=tait=pas=un=jeu=cé=tait=un=ré=vol=ver 12

  tu=as=vou=lu=jou=er=jouer=à=ca=che=ca=che 12
  la=faute=en=ce=jeu=là=lors=que=tu=as=per=du 12
  en=fant=pleure=ton=â=me=el=le=se=rè=gle=cash 12
  ja=mais=elle=ne=vou=dra=croire=au=ma=len=ten=du 12

  bien=trop=sou=vent=tra=hie=bien=trop=sou=vent=trom=pée 12
  vou=lant=as=soir=sa=vie=a=mas=de=cer=ti=tudes 12
  pleureà=ja=mais=pe=tit=son=piè=ge=est=u=ne=é=pée 13
  que=tu=ne=vis=ve=nir=dans=ta=bé=a=ti=tude 12

  au=cœur=el=le=ta=bles=sé=une=souf=fran=ce=rare 12
  la=joie=des=re=trou=vailles=un=air=de=car=na=val 12
  la=mour=qui=est=don=né=dont=tu=nes=pas=a=var 12
  la=mour=non=par=ta=gé=sen=fuit=com=me=ca=vale 12

  en=fant=né=cou=tes=pas=le=chant=de=ces=si=rènes 12
  en=fant=de=ces=a=mours=il=faut=fu=ir=les=a=rènes 13
 • Phonétique : Enfant Ne Pleure Plus…

  ɑ̃fɑ̃ nə plœʁə plys, ɑ̃fɑ̃ sεʃə tɔ̃ plœʁ
  mεmə si tɔ̃ kɔʁz- ε vjø modi paʁ la vjεjεsə
  ɑ̃fɑ̃ nə plœʁə plysz- εllə ε fini sεtə œʁ
  u tɔ̃ ʁεvə ɛ̃besilə tə ʁɑ̃pli daleɡʁεsə.

  nə plœʁə plysz- ɑ̃fɑ̃, kaʁ ty na plys vɛ̃t- ɑ̃
  tɔ̃ kœʁ εt- o pʁɛ̃tɑ̃z- e tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- ivεʁ
  nə plœʁə plysz- ɑ̃fɑ̃ blese a bu pɔʁtɑ̃
  sə netε pa œ̃ ʒø, setε œ̃ ʁevɔlve.

  ty a vuly ʒue, ʒue a kaʃə kaʃə
  la fotə ɑ̃ sə ʒø la lɔʁskə ty a pεʁdy
  ɑ̃fɑ̃ plœʁə tɔ̃n- amə, εllə sə ʁεɡlə kaʃ
  ʒamεz- εllə nə vudʁa kʁwaʁə o malɑ̃tɑ̃dy.

  bjɛ̃ tʁo suvɑ̃ tʁai, bjɛ̃ tʁo suvɑ̃ tʁɔ̃pe
  vulɑ̃ aswaʁ sa vi, ama də sεʁtitydə
  plœʁə a ʒamε pəti sɔ̃ pjεʒə εt- ynə epe
  kə ty nə vis vəniʁ dɑ̃ ta beatitydə.

  o kœʁ εllə ta blese ynə sufʁɑ̃sə ʁaʁə
  la ʒwa dε ʁətʁuvajə, œ̃n- εʁ də kaʁnaval
  lamuʁ ki ε dɔne dɔ̃ ty nε pa avaʁ
  lamuʁ nɔ̃ paʁtaʒe, sɑ̃fɥi kɔmə kavalə.

  ɑ̃fɑ̃ nekutə pa lə ʃɑ̃ də sε siʁεnə
  ɑ̃fɑ̃ də sεz- amuʁz- il fo fɥiʁ lεz- aʁεnə.
 • Syllabes Phonétique : Enfant Ne Pleure Plus…

  ɑ̃=fɑ̃=nə=plœ=ʁə=plys=ɑ̃=fɑ̃=sε=ʃə=tɔ̃=plœʁ 12
  mεmə=si=tɔ̃=kɔʁ=zε=vjø=mo=di=paʁ=la=vjε=jεsə 12
  ɑ̃=fɑ̃nə=plœʁə=plys=zεl=lə=ε=fi=ni=sε=tə=œʁ 12
  u=tɔ̃=ʁεvəɛ̃=be=si=lə=tə=ʁɑ̃=pli=da=le=ɡʁεsə 12

  nə=plœ=ʁə=plys=zɑ̃=fɑ̃=kaʁ=ty=na=plys=vɛ̃=tɑ̃ 12
  tɔ̃=kœʁ=ε=to=pʁɛ̃=tɑ̃=ze=tɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=ni=vεʁ 12
  nə=plœ=ʁə=plys=zɑ̃=fɑ̃=ble=se=a=bu=pɔʁ=tɑ̃ 12
  sə=ne=tε=pa=œ̃=ʒø=se=tε=œ̃=ʁe=vɔl=ve 12

  ty=a=vu=ly=ʒu=e=ʒu=e=a=ka=ʃə=kaʃə 12
  la=fotə=ɑ̃=sə=ʒø=la=lɔʁ=skə=ty=a=pεʁ=dy 12
  ɑ̃=fɑ̃=plœ=ʁə=tɔ̃=namə=εl=lə=sə=ʁε=ɡlə=kaʃ 12
  ʒa=mε=zεllə=nə=vu=dʁa=kʁwaʁə=o=ma=lɑ̃=tɑ̃=dy 12

  bjɛ̃=tʁo=su=vɑ̃=tʁa=i=bjɛ̃=tʁo=su=vɑ̃=tʁɔ̃=pe 12
  vu=lɑ̃=a=swaʁ=sa=vi=a=ma=də=sεʁ=ti=tydə 12
  plœ=ʁəa=ʒa=mεpə=ti=sɔ̃=pjε=ʒə=ε=ty=nə=e=pe 13
  kə=ty=nə=vis=və=niʁ=dɑ̃=ta=be=a=ti=tydə 12

  o=kœʁ=εl=lə=ta=ble=se=ynə=su=fʁɑ̃=sə=ʁaʁə 12
  la=ʒwa=dε=ʁə=tʁu=vajə=œ̃=nεʁ=də=kaʁ=na=val 12
  la=muʁ=ki=ε=dɔ=ne=dɔ̃=ty=nε=pa=a=vaʁ 12
  la=muʁ=nɔ̃=paʁ=ta=ʒe=sɑ̃f=ɥi=kɔ=mə=ka=valə 12

  ɑ̃=fɑ̃=ne=ku=tə=pa=lə=ʃɑ̃=də=sε=si=ʁεnə 12
  ɑ̃=fɑ̃də=sε=za=muʁ=zil=fo=fɥ=iʁ=lε=za=ʁεnə 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Souffrance
Publié le 24/05/2011 12:07

L'écrit contient 193 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0