Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Bâteau Qui S’en Va…

Le Poème

Mary je le publie un peu pour vous…
Le grand quai est grouillant, un amas bigarré
Chacun dans cette foule se retrouve égaré
Le navire accosté n’est même plus l’espoir
Il semblerait plutôt une nef expiatoire.
La foule qui se presse ce sont mes souvenirs
Il en est de superbes qui furent sans avenir
D’autres qui ne sont rien et d’autres dont j’ai honte
De ceci dont je sais que je rendrai des comptes.
Courses dans les forêts, à travers les campagnes
Polyphonies nocturnes sur un feu de montagnes.
Poissons pris à la main, sur l’herbe frétillant
Belles enfants repoussées en un geste humiliant.
Amours qui disparurent, enfants à peine connus
Envole dans le ciel pour approcher les nues.
Combats de tous les jours pour un rire de printemps
Solitude, dénuement, des feuilles au vent d’autan.
Me suis vidé la tête de tous ces souvenirs
Chasser de ma pensée ces regards et ces rires.
Ne plus me souvenir, être vide, sans regret
La fin de cet amour tranché au couperet.
Sur le grand bateau blanc en ce dernier voyage
J’ai mis cette mémoire celle de tous mes âges.
Me souvenir de rien et de son existence
De sa disparition faire ma pénitence.
L’horizon brumasseux avala le bateau
Chargé des feuilles mortes ramassées au râteau.
Chargée la maison jaune avec des volets bleus
Qui restait vide là-bas blottie au fond d’un creux
Mes souvenirs partis je me suis retourné
Reprendre la route, mémoire de nouveau né.
Clarté éblouissante, sa chevelure blonde
Etait toujours présente et les regrets m’inondent.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rimailleur

Poète Rimailleur

Rimailleur a publié sur le site 145 écrits. Rimailleur est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Bâteau Qui S’en Va…ma=ry=je=le=pu=blie=un=peu=pour=vous 10
le=grand=quai=est=grouillant=un=a=mas=bi=gar=ré 11
cha=cun=dans=cette=fou=le=se=re=trou=veé=ga=ré 12
le=na=vire=ac=cos=té=nest=mê=me=plus=les=poir 12
il=sem=ble=rait=plu=tôt=u=ne=nef=ex=pia=toire 12
la=foule=qui=se=pres=se=ce=sont=mes=sou=ve=nirs 12
il=en=est=de=su=perbes=qui=fu=rent=sans=a=ve=nir 13
dau=tres=qui=ne=sont=rien=et=dau=tres=dont=jai=honte 12
de=ce=ci=dont=je=sais=que=je=ren=drai=des=comptes 12
cour=ses=dans=les=fo=rêts=à=tra=vers=les=cam=pagnes 12
po=ly=pho=nies=noc=tur=nes=sur=un=feu=de=mon=tagnes 13
pois=sons=pris=à=la=main=sur=l=her=be=fré=tillant 12
bel=les=en=fants=re=pous=sées=en=un=ges=te=hu=mi=liant 14
amours=qui=dis=pa=rurent=en=fants=à=pei=ne=con=nus 12
en=vo=le=dans=le=ciel=pour=ap=pro=cher=les=nues 12
com=bats=de=tous=les=jours=pour=un=rire=de=prin=temps 12
so=li=tude=dé=nue=ment=des=feu=illes=au=vent=dau=tan 13
me=suis=vi=dé=la=tête=de=tous=ces=sou=ve=nirs 12
chas=ser=de=ma=pen=sée=ces=re=gards=et=ces=rires 12
ne=plus=me=souve=nir=ê=tre=vi=de=sans=re=gret 12
la=fin=de=cet=a=mour=tran=ché=au=cou=pe=ret 12
sur=le=grand=ba=teau=blanc=en=ce=der=nier=voya=ge 12
jai=mis=cette=mé=moi=re=cel=le=de=tous=mes=âges 12
me=sou=ve=nir=de=rien=et=de=son=exis=ten=ce 12
de=sa=dis=pa=ri=ti=on=faire=ma=pé=ni=tence 12
lho=ri=zon=bru=mas=seux=a=va=la=le=ba=teau 12
char=gé=des=feu=illes=mortes=ra=mas=sées=au=râ=teau 12
char=gée=la=mai=son=jaune=a=vec=des=vo=lets=bleus 12
qui=res=tait=vide=là=bas=blot=tie=au=fond=dun=creux 12
mes=sou=ve=nirs=par=tis=je=me=suis=re=tour=né 12
re=prendre=la=rou=te=mé=moi=re=de=nou=veau=né 12
clar=té=é=blou=is=sante=sa=che=ve=lu=re=blonde 12
etait=tou=jours=pré=sen=te=et=les=re=grets=mi=nondent 12
Phonétique : Le Bâteau Qui S’en Va…maʁi ʒə lə pybli œ̃ pø puʁ vu…
lə ɡʁɑ̃ kε ε ɡʁujɑ̃, œ̃n- ama biɡaʁe
ʃakœ̃ dɑ̃ sεtə fulə sə ʁətʁuvə eɡaʁe
lə naviʁə akɔste nε mεmə plys lεspwaʁ
il sɑ̃bləʁε plyto ynə nεf εkspjatwaʁə.
la fulə ki sə pʁεsə sə sɔ̃ mε suvəniʁ
il ɑ̃n- ε də sypεʁbə- ki fyʁe sɑ̃z- avəniʁ
dotʁə- ki nə sɔ̃ ʁjɛ̃ e dotʁə- dɔ̃ ʒε ɔ̃tə
də səsi dɔ̃ ʒə sε kə ʒə ʁɑ̃dʁε dε kɔ̃tə.
kuʁsə- dɑ̃ lε fɔʁε, a tʁavεʁ lε kɑ̃paɲə
pɔlifɔni nɔktyʁnə- syʁ œ̃ fø də mɔ̃taɲə.
pwasɔ̃ pʁiz- a la mɛ̃, syʁ lεʁbə fʁetijɑ̃
bεlləz- ɑ̃fɑ̃ ʁəpusez- ɑ̃n- œ̃ ʒεstə ymiljɑ̃.
amuʁ ki dispaʁyʁe, ɑ̃fɑ̃z- a pεnə kɔnys
ɑ̃vɔlə dɑ̃ lə sjεl puʁ apʁoʃe lε nɥ.
kɔ̃ba də tus lε ʒuʁ puʁ œ̃ ʁiʁə də pʁɛ̃tɑ̃
sɔlitydə, denɥəmɑ̃, dε fœjəz- o vɑ̃ dotɑ̃.
mə sɥi vide la tεtə də tus sε suvəniʁ
ʃase də ma pɑ̃se sε ʁəɡaʁdz- e sε ʁiʁə.
nə plys mə suvəniʁ, εtʁə vidə, sɑ̃ ʁəɡʁε
la fɛ̃ də sεt amuʁ tʁɑ̃ʃe o kupəʁε.
syʁ lə ɡʁɑ̃ bato blɑ̃ ɑ̃ sə dεʁnje vwajaʒə
ʒε mi sεtə memwaʁə sεllə də tus mεz- aʒə.
mə suvəniʁ də ʁjɛ̃ e də sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
də sa dispaʁisjɔ̃ fεʁə ma penitɑ̃sə.
lɔʁizɔ̃ bʁymasøz- avala lə bato
ʃaʁʒe dε fœjə mɔʁtə- ʁamasez- o ʁato.
ʃaʁʒe la mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
ki ʁεstε vidə la ba blɔti o fɔ̃ dœ̃ kʁø
mε suvəniʁ paʁti ʒə mə sɥi ʁətuʁne
ʁəpʁɑ̃dʁə la ʁutə, memwaʁə də nuvo ne.
klaʁte ebluisɑ̃tə, sa ʃəvəlyʁə blɔ̃də
ətε tuʒuʁ pʁezɑ̃tə e lε ʁəɡʁε minɔ̃de.
Syllabes Phonétique : Le Bâteau Qui S’en Va…ma=ʁi=ʒə=lə=py=bli=œ̃=pø=puʁ=vu 10
lə=ɡʁɑ̃=kε=ε=ɡʁu=j=ɑ̃=œ̃=na=ma=bi=ɡa=ʁe 13
ʃa=kœ̃=dɑ̃=sε=tə=fu=lə=sə=ʁə=tʁu=və=e=ɡa=ʁe 14
lə=na=vi=ʁə=a=kɔs=te=nε=mε=mə=plys=lεs=pwaʁ 13
il=sɑ̃=blə=ʁε=ply=to=y=nə=nεf=εk=spj=a=twa=ʁə 14
la=fu=lə=ki=sə=pʁεs=ə=sə=sɔ̃=mε=su=və=niʁ 13
il=ɑ̃=nε=də=sy=pεʁ=bə=ki=fy=ʁe=sɑ̃=za=və=niʁ 14
do=tʁə=ki=nə=sɔ̃=ʁj=ɛ̃=e=do=tʁə=dɔ̃=ʒε=ɔ̃=tə 14
də=sə=si=dɔ̃=ʒə=sε=kə=ʒə=ʁɑ̃=dʁε=dε=kɔ̃=tə 13
kuʁ=sə=dɑ̃=lε=fɔ=ʁε=a=tʁa=vεʁ=lε=kɑ̃=pa=ɲə 13
pɔ=li=fɔ=ni=nɔk=tyʁ=nə=syʁ=œ̃=fø=də=mɔ̃=ta=ɲə 14
pwa=sɔ̃=pʁi=za=la=mɛ̃=syʁ=lεʁ=bə=fʁe=ti=j=ɑ̃ 13
bεl=lə=zɑ̃=fɑ̃=ʁə=pu=se=zɑ̃=nœ̃=ʒεs=tə=y=mi=ljɑ̃ 14
a=muʁ=ki=dis=pa=ʁy=ʁe=ɑ̃=fɑ̃=za=pε=nə=kɔ=nys 14
ɑ̃=vɔ=lə=dɑ̃=lə=sjεl=puʁ=a=pʁo=ʃe=lε=nɥ 12
kɔ̃=ba=də=tus=lε=ʒuʁ=puʁ=œ̃=ʁi=ʁə=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 13
sɔ=li=ty=də=den=ɥə=mɑ̃=dε=fœ=jə=zo=vɑ̃=do=tɑ̃ 14
mə=sɥi=vi=de=la=tε=tə=də=tus=sε=su=və=niʁ 13
ʃa=se=də=ma=pɑ̃=se=sε=ʁə=ɡaʁ=dze=sε=ʁi=ʁə 13
nə=plys=mə=su=və=niʁ=ε=tʁə=vi=də=sɑ̃=ʁə=ɡʁε 13
la=fɛ̃=də=sεt=a=muʁ=tʁɑ̃=ʃe=o=ku=pə=ʁε 12
syʁ=lə=ɡʁɑ̃=ba=to=blɑ̃=ɑ̃=sə=dεʁ=nj=e=vwa=ja=ʒə 14
ʒε=mi=sε=tə=me=mwa=ʁə=sεl=lə=də=tus=mε=za=ʒə 14
mə=su=və=niʁ=də=ʁj=ɛ̃=e=də=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 14
də=sa=dis=pa=ʁi=sj=ɔ̃=fε=ʁə=ma=pe=ni=tɑ̃=sə 14
lɔ=ʁi=zɔ̃=bʁy=ma=sø=za=va=la=lə=ba=to 12
ʃaʁ=ʒe=dε=fœ=jə=mɔʁ=tə=ʁa=ma=se=zo=ʁa=to 13
ʃaʁ=ʒe=la=mε=zɔ̃=ʒo=nə=a=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 13
ki=ʁεs=tε=vi=də=la=ba=blɔ=ti=o=fɔ̃=dœ̃=kʁø 13
mε=su=və=niʁ=paʁ=ti=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tuʁ=ne 12
ʁə=pʁɑ̃=dʁə=la=ʁu=tə=me=mwa=ʁə=də=nu=vo=ne 13
klaʁ=te=e=blu=i=sɑ̃=tə=sa=ʃə=və=ly=ʁə=blɔ̃=də 14
ə=tε=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=tə=e=lε=ʁə=ɡʁε=mi=nɔ̃=de 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Souvenir
Du 24/05/2011 13:41

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 1 strophes.