Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : Le Bâteau Qui S’En Va…

Poème Souvenir
Publié le 24/05/2011 13:41

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poème sur le Souvenir

Poete : Rimailleur

Le Bâteau Qui S’En Va…

Mary je le publie un peu pour vous…
Le grand quai est grouillant, un amas bigarré
Chacun dans cette foule se retrouve égaré
Le navire accosté n’est même plus l’espoir
Il semblerait plutôt une nef expiatoire.
La foule qui se presse ce sont mes souvenirs
Il en est de superbes qui furent sans avenir
D’autres qui ne sont rien et d’autres dont j’ai honte
De ceci dont je sais que je rendrai des comptes.
Courses dans les forêts, à travers les campagnes
Polyphonies nocturnes sur un feu de montagnes.
Poissons pris à la main, sur l’herbe frétillant
Belles enfants repoussées en un geste humiliant.
Amours qui disparurent, enfants à peine connus
Envole dans le ciel pour approcher les nues.
Combats de tous les jours pour un rire de printemps
Solitude, dénuement, des feuilles au vent d’autan.
Me suis vidé la tête de tous ces souvenirs
Chasser de ma pensée ces regards et ces rires.
Ne plus me souvenir, être vide, sans regret
La fin de cet amour tranché au couperet.
Sur le grand bateau blanc en ce dernier voyage
J’ai mis cette mémoire celle de tous mes âges.
Me souvenir de rien et de son existence
De sa disparition faire ma pénitence.
L’horizon brumasseux avala le bateau
Chargé des feuilles mortes ramassées au râteau.
Chargée la maison jaune avec des volets bleus
Qui restait vide là-bas blottie au fond d’un creux
Mes souvenirs partis je me suis retourné
Reprendre la route, mémoire de nouveau né.
Clarté éblouissante, sa chevelure blonde
Etait toujours présente et les regrets m’inondent.
  • Pieds Hyphénique: Le Bâteau Qui S’En Va…

    ma=ry=je=le=pu=blieun=peu=pour=vous 9
    le=grand=quai=est=grouillant=un=a=mas=bi=gar=ré 11
    cha=cun=dans=cet=te=fou=le=se=re=trou=veé=ga=ré 13
    le=na=vi=reac=cos=té=nest=mê=me=plus=les=poir 12
    il=sem=ble=rait=plu=tôt=u=ne=nef=ex=pia=toire 12
    la=fou=le=qui=se=pres=se=ce=sont=mes=sou=ve=nirs 13
    il=en=est=de=su=per=bes=qui=fu=rent=sans=a=ve=nir 14
    dau=tres=qui=ne=sont=rien=et=dau=tres=dont=jai=honte 12
    de=ce=ci=dont=je=sais=que=je=ren=drai=des=comptes 12
    cour=ses=dans=les=fo=rêts=à=tra=vers=les=cam=pagnes 12
    po=ly=pho=nies=noc=tur=nes=sur=un=feu=de=mon=tagnes 13
    pois=sons=pris=à=la=main=sur=lher=be=fré=tillant 11
    bel=les=en=fants=re=pous=sées=en=un=ges=te=hu=mi=liant 14
    amours=qui=dis=pa=ru=rent=en=fants=à=pei=ne=con=nus 13
    en=vo=le=dans=le=ciel=pour=ap=pro=cher=les=nues 12
    com=bats=de=tous=les=jours=pour=un=ri=re=de=prin=temps 13
    so=li=tude=dé=nue=ment=des=feu=illes=au=vent=dau=tan 13
    me=suis=vi=dé=la=tê=te=de=tous=ces=sou=ve=nirs 13
    chas=ser=de=ma=pen=sée=ces=re=gards=et=ces=rires 12
    ne=plus=me=sou=ve=nir=ê=tre=vide=sans=re=gret 12
    la=fin=de=cet=a=mour=tran=ché=au=cou=pe=ret 12
    sur=le=grand=ba=teau=blanc=en=ce=der=nier=voyage 11
    jai=mis=cet=te=mé=moi=re=cel=le=de=tous=mes=âges 13
    me=sou=ve=nir=de=rien=et=de=son=exis=tence 11
    de=sa=dis=pa=ri=ti=on=fai=re=ma=pé=ni=tence 13
    lho=ri=zon=bru=mas=seux=a=va=la=le=ba=teau 12
    char=gé=des=feu=illes=mor=tes=ra=mas=sées=au=râ=teau 13
    char=gée=la=mai=son=jau=nea=vec=des=vo=lets=bleus 12
    qui=res=tait=vi=de=là=bas=blot=tieau=fond=dun=creux 12
    mes=sou=ve=nirs=par=tis=je=me=suis=re=tour=né 12
    re=pren=dre=la=route=mé=moi=re=de=nou=veau=né 12
    clar=té=é=blouis=sante=sa=che=ve=lu=re=blonde 11
    etait=tou=jours=pré=sen=teet=les=re=grets=mi=nondent 11
  • Phonétique : Le Bâteau Qui S’En Va…

    maʁi ʒə lə pybli œ̃ pø puʁ vu…
    lə ɡʁɑ̃ kε ε ɡʁujɑ̃, œ̃n- ama biɡaʁe
    ʃakœ̃ dɑ̃ sεtə fulə sə ʁətʁuvə eɡaʁe
    lə naviʁə akɔste nε mεmə plys lεspwaʁ
    il sɑ̃bləʁε plyto ynə nεf εkspjatwaʁə.
    la fulə ki sə pʁεsə sə sɔ̃ mε suvəniʁ
    il ɑ̃n- ε də sypεʁbə- ki fyʁe sɑ̃z- avəniʁ
    dotʁə- ki nə sɔ̃ ʁjɛ̃ e dotʁə- dɔ̃ ʒε ɔ̃tə
    də səsi dɔ̃ ʒə sε kə ʒə ʁɑ̃dʁε dε kɔ̃tə.
    kuʁsə- dɑ̃ lε fɔʁε, a tʁavεʁ lε kɑ̃paɲə
    pɔlifɔni nɔktyʁnə- syʁ œ̃ fø də mɔ̃taɲə.
    pwasɔ̃ pʁiz- a la mɛ̃, syʁ lεʁbə fʁetijɑ̃
    bεlləz- ɑ̃fɑ̃ ʁəpusez- ɑ̃n- œ̃ ʒεstə ymiljɑ̃.
    amuʁ ki dispaʁyʁe, ɑ̃fɑ̃z- a pεnə kɔnys
    ɑ̃vɔlə dɑ̃ lə sjεl puʁ apʁoʃe lε nɥ.
    kɔ̃ba də tus lε ʒuʁ puʁ œ̃ ʁiʁə də pʁɛ̃tɑ̃
    sɔlitydə, denɥəmɑ̃, dε fœjəz- o vɑ̃ dotɑ̃.
    mə sɥi vide la tεtə də tus sε suvəniʁ
    ʃase də ma pɑ̃se sε ʁəɡaʁdz- e sε ʁiʁə.
    nə plys mə suvəniʁ, εtʁə vidə, sɑ̃ ʁəɡʁε
    la fɛ̃ də sεt amuʁ tʁɑ̃ʃe o kupəʁε.
    syʁ lə ɡʁɑ̃ bato blɑ̃ ɑ̃ sə dεʁnje vwajaʒə
    ʒε mi sεtə memwaʁə sεllə də tus mεz- aʒə.
    mə suvəniʁ də ʁjɛ̃ e də sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
    də sa dispaʁisjɔ̃ fεʁə ma penitɑ̃sə.
    lɔʁizɔ̃ bʁymasøz- avala lə bato
    ʃaʁʒe dε fœjə mɔʁtə- ʁamasez- o ʁato.
    ʃaʁʒe la mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
    ki ʁεstε vidə la ba blɔti o fɔ̃ dœ̃ kʁø
    mε suvəniʁ paʁti ʒə mə sɥi ʁətuʁne
    ʁəpʁɑ̃dʁə la ʁutə, memwaʁə də nuvo ne.
    klaʁte ebluisɑ̃tə, sa ʃəvəlyʁə blɔ̃də
    ətε tuʒuʁ pʁezɑ̃tə e lε ʁəɡʁε minɔ̃de.
  • Pieds Phonétique : Le Bâteau Qui S’En Va…

    ma=ʁi=ʒə=lə=py=bli=œ̃=pø=puʁ=vu 10
    lə=ɡʁɑ̃=kε=ε=ɡʁu=jɑ̃=œ̃=na=ma=bi=ɡa=ʁe 12
    ʃa=kœ̃=dɑ̃=sε=tə=fu=lə=sə=ʁə=tʁu=vəe=ɡa=ʁe 13
    lə=na=vi=ʁəa=kɔs=te=nε=mε=mə=plys=lεs=pwaʁ 12
    il=sɑ̃=blə=ʁε=ply=to=y=nə=nεf=εk=spja=twaʁə 12
    la=fu=lə=ki=sə=pʁε=sə=sə=sɔ̃=mε=su=və=niʁ 13
    il=ɑ̃=nε=də=sy=pεʁ=bə=ki=fy=ʁe=sɑ̃=za=və=niʁ 14
    do=tʁə=ki=nə=sɔ̃=ʁjɛ̃=e=do=tʁə=dɔ̃=ʒε=ɔ̃tə 12
    də=sə=si=dɔ̃=ʒə=sε=kə=ʒə=ʁɑ̃=dʁε=dε=kɔ̃tə 12
    kuʁ=sə=dɑ̃=lε=fɔ=ʁε=a=tʁa=vεʁ=lε=kɑ̃=paɲə 12
    pɔ=li=fɔ=ni=nɔk=tyʁ=nə=syʁ=œ̃=fø=də=mɔ̃=taɲə 13
    pwa=sɔ̃=pʁi=za=la=mɛ̃=syʁ=lεʁ=bə=fʁe=ti=jɑ̃ 12
    bεl=lə=zɑ̃=fɑ̃=ʁə=pu=se=zɑ̃=nœ̃=ʒεs=təy=mi=ljɑ̃ 13
    a=muʁ=ki=dis=pa=ʁy=ʁe=ɑ̃=fɑ̃=za=pε=nə=kɔ=nys 14
    ɑ̃=vɔ=lə=dɑ̃=lə=sjεl=puʁ=a=pʁo=ʃe=lε=nɥ 12
    kɔ̃=ba=də=tus=lε=ʒuʁ=puʁ=œ̃=ʁi=ʁə=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 13
    sɔ=li=tydə=den=ɥə=mɑ̃=dε=fœ=jə=zo=vɑ̃=do=tɑ̃ 13
    mə=sɥi=vi=de=la=tε=tə=də=tus=sε=su=və=niʁ 13
    ʃa=se=də=ma=pɑ̃=se=sε=ʁə=ɡaʁ=dze=sε=ʁiʁə 12
    nə=plys=mə=su=və=niʁ=ε=tʁə=vidə=sɑ̃=ʁə=ɡʁε 12
    la=fɛ̃=də=sεt=a=muʁ=tʁɑ̃=ʃe=o=ku=pə=ʁε 12
    syʁ=lə=ɡʁɑ̃=ba=to=blɑ̃=ɑ̃=sə=dεʁ=nj=e=vwa=jaʒə 13
    ʒε=mi=sε=tə=me=mwa=ʁə=sεl=lə=də=tus=mε=zaʒə 13
    mə=su=və=niʁ=də=ʁjɛ̃=e=də=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 12
    də=sa=dis=pa=ʁi=sj=ɔ̃=fε=ʁə=ma=pe=ni=tɑ̃sə 13
    lɔ=ʁi=zɔ̃=bʁy=ma=sø=za=va=la=lə=ba=to 12
    ʃaʁ=ʒe=dε=fœ=jə=mɔʁ=tə=ʁa=ma=se=zo=ʁa=to 13
    ʃaʁ=ʒe=la=mε=zɔ̃=ʒo=nəa=vεk=dε=vɔ=lε=bløs 12
    ki=ʁεs=tε=vi=də=la=ba=blɔ=ti=o=fɔ̃=dœ̃=kʁø 13
    mε=su=və=niʁ=paʁ=ti=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tuʁ=ne 12
    ʁə=pʁɑ̃=dʁə=la=ʁutə=me=mwa=ʁə=də=nu=vo=ne 12
    klaʁ=te=e=blu=i=sɑ̃tə=sa=ʃə=və=ly=ʁə=blɔ̃də 12
    ə=tε=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=təe=lε=ʁə=ɡʁε=mi=nɔ̃=de 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/10/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.