Poeme-France : Lecture Écrit Terre

Poeme : La Terre En A Assez…

Poème Terre
Publié le 20/05/2011 00:00

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

La Terre En A Assez…

La Terre en a assez, la Terre est en colère
Contre son ennemie la Terre vitupère
Elle veut vivre, être belle produire une herbe verte
La Terre ne veut plus que l’on coure à sa perte.

Elle vient de condamner à mort son tortionnaire
Pour qu’enfin disparaissent ces affreux pensionnaires
Ces parasites immondes qui pillent sa substance
Qui déchirent ses entrailles pour en tirer pitance.

L’homme est son prédateur, l’homme est son assassin
Elle ne peut réchauffer ce monstre dans son sein
Elle veut avoir encore de ces beaux nuages blancs
Qui rêvent dans l’azur, sont au lait ressemblant.

Son plan est diabolique il ne peut échouer
Aucun rite jamais pourra l’amadouer.
Elle crée de plus en plus de nouvelles pandémies
Invente des virus provoquant maladies.

Les hommes en leur génie préparent la riposte
Inventent des produits sur la Terre les postent.
Elle invente le sida, multiplie hépatites
Et l’homme en ses vaccins détruit les leucocytes.

Bientôt tous ces virus en faisant mutations
Mettront le genre humain en décomposition.
Et l’homme disparaîtra de ce monde terrien
La haine et la misère, riches et galériens.

J’aurais ma douce Amie, du bois de nos forêts
Reconstruit ce bateau cette arche de Noé
Et revivant le mythe du déluge passé
Vivre notre avenir sur le flot balancé.
 • Pieds Hyphénique: La Terre En A Assez…

  la=ter=reen=a=as=sez=la=ter=reest=en=co=lère 12
  con=tre=son=en=ne=mie=la=ter=re=vi=tu=père 12
  el=le=veut=vivre=ê=tre=bel=le=pro=dui=reu=ne=her=be=verte 15
  la=ter=re=ne=veut=plus=que=lon=cou=reà=sa=perte 12

  el=le=vient=de=con=dam=ner=à=mort=son=tor=ti=on=naire 14
  pour=quen=fin=dis=pa=rais=sent=ces=af=freux=pen=sion=naires 13
  ces=pa=ra=si=tes=im=mon=des=qui=pillent=sa=sub=stance 13
  qui=dé=chi=rent=ses=en=trail=les=pour=en=ti=rer=pi=tance 14

  lhom=meest=son=pré=da=teur=l=hom=meest=son=as=sas=sin 13
  el=le=ne=peut=ré=chauf=fer=ce=mons=tre=dans=son=sein 13
  el=le=veut=a=voir=en=co=re=de=ces=beaux=nu=a=ges=blancs 15
  qui=rê=vent=dans=la=zur=sont=au=lait=res=sem=blant 12

  son=plan=est=dia=bo=li=que=il=ne=peut=é=chouer 12
  au=cun=ri=te=ja=mais=pour=ra=la=ma=douer 11
  el=le=crée=de=plus=en=plus=de=nou=vel=les=pan=démies 13
  in=ven=te=des=vi=rus=pro=vo=quant=ma=ladies 11

  les=hom=mes=en=leur=gé=nie=pré=pa=rent=la=ri=poste 13
  in=ven=tent=des=pro=duits=sur=la=ter=re=les=postent 12
  el=le=in=ven=te=le=si=da=mul=ti=plie=hé=pa=tites 14
  et=lhom=meen=ses=vac=cins=dé=truit=les=leu=co=cytes 12

  bien=tôt=tous=ces=vi=rus=en=fai=sant=mu=ta=tions 12
  met=tront=le=gen=re=hu=main=en=dé=com=po=si=tion 13
  et=lhom=me=dis=pa=raî=tra=de=ce=mon=de=ter=rien 13
  la=hai=neet=la=mi=sère=ri=ches=et=ga=lé=riens 12

  jau=rais=ma=dou=ceamie=du=bois=de=nos=fo=rêts 11
  re=cons=truit=ce=ba=teau=cet=tear=che=de=noé 11
  et=re=vi=vant=le=my=the=du=dé=lu=ge=pas=sé 13
  vi=vre=no=trea=ve=nir=sur=le=flot=ba=lan=cé 12
 • Phonétique : La Terre En A Assez…

  la teʁə ɑ̃n- a ase, la teʁə εt- ɑ̃ kɔlεʁə
  kɔ̃tʁə sɔ̃n- εnəmi la teʁə vitypεʁə
  εllə vø vivʁə, εtʁə bεllə pʁɔdɥiʁə ynə εʁbə vεʁtə
  la teʁə nə vø plys kə lɔ̃ kuʁə a sa pεʁtə.

  εllə vjɛ̃ də kɔ̃damne a mɔʁ sɔ̃ tɔʁsjɔnεʁə
  puʁ kɑ̃fɛ̃ dispaʁεse sεz- afʁø pɑ̃sjɔnεʁə
  sε paʁazitəz- imɔ̃də ki pije sa sybstɑ̃sə
  ki deʃiʁe sεz- ɑ̃tʁajə puʁ ɑ̃ tiʁe pitɑ̃sə.

  lɔmə ε sɔ̃ pʁedatœʁ, lɔmə ε sɔ̃n- asasɛ̃
  εllə nə pø ʁeʃofe sə mɔ̃stʁə dɑ̃ sɔ̃ sɛ̃
  εllə vø avwaʁ ɑ̃kɔʁə də sε bo nɥaʒə blɑ̃
  ki ʁεve dɑ̃ lazyʁ, sɔ̃t- o lε ʁəsɑ̃blɑ̃.

  sɔ̃ plɑ̃ ε djabɔlikə il nə pø eʃue
  okœ̃ ʁitə ʒamε puʁʁa lamadue.
  εllə kʁe də plysz- ɑ̃ plys də nuvεllə pɑ̃demi
  ɛ̃vɑ̃tə dε viʁys pʁɔvɔkɑ̃ maladi.

  lεz- ɔməz- ɑ̃ lœʁ ʒeni pʁepaʁɑ̃ la ʁipɔstə
  ɛ̃vɑ̃te dε pʁɔdɥi syʁ la teʁə lε pɔste.
  εllə ɛ̃vɑ̃tə lə sida, myltipli epatitə
  e lɔmə ɑ̃ sε vaksɛ̃ detʁɥi lε løkɔsitə.

  bjɛ̃to tus sε viʁysz- ɑ̃ fəzɑ̃ mytasjɔ̃
  mεtʁɔ̃ lə ʒɑ̃ʁə ymɛ̃ ɑ̃ dekɔ̃pozisjɔ̃.
  e lɔmə dispaʁεtʁa də sə mɔ̃də teʁjɛ̃
  la-εnə e la mizεʁə, ʁiʃəz- e ɡaleʁjɛ̃.

  ʒoʁε ma dusə ami, dy bwa də no fɔʁε
  ʁəkɔ̃stʁɥi sə bato sεtə aʁʃə də nɔe
  e ʁəvivɑ̃ lə mitə dy delyʒə pase
  vivʁə nɔtʁə avəniʁ syʁ lə flo balɑ̃se.
 • Pieds Phonétique : La Terre En A Assez…

  la=te=ʁəɑ̃=na=a=se=la=te=ʁəε=tɑ̃=kɔ=lεʁə 12
  kɔ̃=tʁə=sɔ̃=nε=nə=mi=la=te=ʁə=vi=ty=pεʁə 12
  εl=lə=vø=vivʁə=ε=tʁə=bεl=lə=pʁɔd=ɥi=ʁəy=nəεʁ=bə=vεʁ=tə 15
  la=te=ʁə=nə=vø=plys=kə=lɔ̃=ku=ʁəa=sa=pεʁ=tə 13

  εl=lə=vjɛ̃=də=kɔ̃=dam=ne=a=mɔʁ=sɔ̃=tɔʁ=sjɔ=nεʁə 13
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=dis=pa=ʁε=se=sε=za=fʁø=pɑ̃=sjɔ=nεʁə 13
  sε=pa=ʁa=zi=tə=zi=mɔ̃=də=ki=pi=j=e=sa=syb=stɑ̃sə 15
  ki=de=ʃi=ʁe=sε=zɑ̃=tʁa=jə=puʁ=ɑ̃=ti=ʁe=pi=tɑ̃sə 14

  lɔ=məε=sɔ̃=pʁe=da=tœʁ=lɔ=məε=sɔ̃=na=sa=sɛ̃ 12
  εl=lə=nə=pø=ʁe=ʃo=fe=sə=mɔ̃s=tʁə=dɑ̃=sɔ̃=sɛ̃ 13
  εl=lə=vø=a=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=sε=bo=nɥ=a=ʒə=blɑ̃ 15
  ki=ʁε=ve=dɑ̃=la=zyʁ=sɔ̃=to=lε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 12

  sɔ̃=plɑ̃=ε=dja=bɔ=li=kə=il=nə=pø=e=ʃu=e 13
  o=kœ̃=ʁi=tə=ʒa=mε=puʁ=ʁa=la=ma=du=e 12
  εl=lə=kʁe=də=plys=zɑ̃=plys=də=nu=vεl=lə=pɑ̃=de=mi 14
  ɛ̃=vɑ̃=tə=dε=vi=ʁys=pʁɔ=vɔ=kɑ̃=ma=la=di 12

  lε=zɔ=mə=zɑ̃=lœʁ=ʒe=ni=pʁe=pa=ʁɑ̃=la=ʁi=pɔs=tə 14
  ɛ̃=vɑ̃=te=dε=pʁɔd=ɥi=syʁ=la=te=ʁə=lε=pɔs=te 13
  εl=lə=ɛ̃=vɑ̃=tə=lə=si=da=myl=ti=pli=e=pa=titə 14
  e=lɔ=məɑ̃=sε=vak=sɛ̃=det=ʁɥi=lε=lø=kɔ=sitə 12

  bjɛ̃=to=tus=sε=vi=ʁys=zɑ̃=fə=zɑ̃=my=ta=sj=ɔ̃ 13
  mε=tʁɔ̃=lə=ʒɑ̃=ʁəy=mɛ̃=ɑ̃=de=kɔ̃=po=zi=sjɔ̃ 12
  e=lɔ=mə=dis=pa=ʁε=tʁa=də=sə=mɔ̃=də=te=ʁjɛ̃ 13
  la-ε=nəe=la=mi=zεʁə=ʁi=ʃə=ze=ɡa=le=ʁjɛ̃ 11

  ʒo=ʁε=ma=du=səa=mi=dy=bwa=də=no=fɔ=ʁε 12
  ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=sə=ba=to=sε=təaʁ=ʃə=də=nɔ=e 12
  e=ʁə=vi=vɑ̃=lə=mi=tə=dy=de=ly=ʒə=pa=se 13
  vi=vʁə=nɔ=tʁəa=və=niʁ=syʁ=lə=flo=ba=lɑ̃=se 12

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/05/2011 15:12Marcel42

L’arcche de Noé, ok, mais seulement s’il reste du bois dans nos forets.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/05/2011 15:35Rimailleur

L’art de survivre est l’art de prévoir ....