Poeme : La Terre En A Assez…

La Terre En A Assez…

La Terre en a assez, la Terre est en colère
Contre son ennemie la Terre vitupère
Elle veut vivre, être belle produire une herbe verte
La Terre ne veut plus que l’on coure à sa perte.

Elle vient de condamner à mort son tortionnaire
Pour qu’enfin disparaissent ces affreux pensionnaires
Ces parasites immondes qui pillent sa substance
Qui déchirent ses entrailles pour en tirer pitance.

L’homme est son prédateur, l’homme est son assassin
Elle ne peut réchauffer ce monstre dans son sein
Elle veut avoir encore de ces beaux nuages blancs
Qui rêvent dans l’azur, sont au lait ressemblant.

Son plan est diabolique il ne peut échouer
Aucun rite jamais pourra l’amadouer.
Elle crée de plus en plus de nouvelles pandémies
Invente des virus provoquant maladies.

Les hommes en leur génie préparent la riposte
Inventent des produits sur la Terre les postent.
Elle invente le sida, multiplie hépatites
Et l’homme en ses vaccins détruit les leucocytes.

Bientôt tous ces virus en faisant mutations
Mettront le genre humain en décomposition.
Et l’homme disparaîtra de ce monde terrien
La haine et la misère, riches et galériens.

J’aurais ma douce Amie, du bois de nos forêts
Reconstruit ce bateau cette arche de Noé
Et revivant le mythe du déluge passé
Vivre notre avenir sur le flot balancé.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Terre En A Assez…

  la=ter=re=en=a=as=sez=la=ter=re=est=en=co=lère 14
  con=tre=son=en=ne=mie=la=ter=re=vi=tu=pè=re 13
  elle=veut=vivre=ê=tre=bel=le=pro=dui=reu=ne=her=be=verte 14
  la=ter=re=ne=veut=plus=que=lon=cou=re=à=sa=per=te 14

  el=le=vient=de=con=dam=ner=à=mort=son=tor=ti=on=naire 14
  pour=quen=fin=dis=pa=rais=sent=ces=af=freux=pen=sion=nai=res 14
  ces=pa=ra=si=tes=im=mon=des=qui=pillent=sa=sub=stan=ce 14
  qui=dé=chi=rent=ses=en=trail=les=pour=en=ti=rer=pi=tance 14

  lhomme=est=son=pré=da=teur=l=hom=me=est=son=as=sas=sin 14
  el=le=ne=peut=ré=chauf=fer=ce=mons=tre=dans=son=sein 13
  el=le=veut=a=voir=en=core=de=ces=beaux=nu=a=ges=blancs 14
  qui=rê=vent=dans=la=zur=sont=au=lait=res=sem=blant 12

  son=plan=est=di=a=bo=li=que=il=ne=peut=é=chou=er 14
  au=cun=ri=te=ja=mais=pour=ra=la=ma=dou=er 12
  el=le=crée=de=plus=en=plus=de=nou=vel=les=pan=dé=mies 14
  in=ven=te=des=vi=rus=pro=vo=quant=ma=la=dies 12

  les=hom=mes=en=leur=gé=nie=pré=pa=rent=la=ri=po=ste 14
  in=ven=tent=des=pro=duits=sur=la=ter=re=les=postent 12
  el=le=in=ven=te=le=si=da=mul=ti=plie=hé=pa=tites 14
  et=l=hom=me=en=ses=vac=cins=dé=truit=les=leu=co=cytes 14

  bien=tôt=tous=ces=vi=rus=en=fai=sant=mu=ta=ti=ons 13
  met=tront=le=gen=re=hu=main=en=dé=com=po=si=ti=on 14
  et=l=hom=me=dis=pa=raî=tra=de=ce=mon=de=ter=rien 14
  la=hai=ne=et=la=mi=sè=re=ri=ches=et=ga=lé=riens 14

  jau=rais=ma=dou=ce=a=mie=du=bois=de=nos=fo=rêts 13
  re=cons=truit=ce=ba=teau=cet=te=ar=che=de=no=é 13
  et=re=vi=vant=le=my=the=du=dé=lu=ge=pas=sé 13
  vi=vre=no=tre=a=ve=nir=sur=le=flot=ba=lan=cé 13
 • Phonétique : La Terre En A Assez…

  la teʁə ɑ̃n- a ase, la teʁə εt- ɑ̃ kɔlεʁə
  kɔ̃tʁə sɔ̃n- εnəmi la teʁə vitypεʁə
  εllə vø vivʁə, εtʁə bεllə pʁɔdɥiʁə ynə εʁbə vεʁtə
  la teʁə nə vø plys kə lɔ̃ kuʁə a sa pεʁtə.

  εllə vjɛ̃ də kɔ̃damne a mɔʁ sɔ̃ tɔʁsjɔnεʁə
  puʁ kɑ̃fɛ̃ dispaʁεse sεz- afʁø pɑ̃sjɔnεʁə
  sε paʁazitəz- imɔ̃də ki pije sa sybstɑ̃sə
  ki deʃiʁe sεz- ɑ̃tʁajə puʁ ɑ̃ tiʁe pitɑ̃sə.

  lɔmə ε sɔ̃ pʁedatœʁ, lɔmə ε sɔ̃n- asasɛ̃
  εllə nə pø ʁeʃofe sə mɔ̃stʁə dɑ̃ sɔ̃ sɛ̃
  εllə vø avwaʁ ɑ̃kɔʁə də sε bo nɥaʒə blɑ̃
  ki ʁεve dɑ̃ lazyʁ, sɔ̃t- o lε ʁəsɑ̃blɑ̃.

  sɔ̃ plɑ̃ ε djabɔlikə il nə pø eʃue
  okœ̃ ʁitə ʒamε puʁʁa lamadue.
  εllə kʁe də plysz- ɑ̃ plys də nuvεllə pɑ̃demi
  ɛ̃vɑ̃tə dε viʁys pʁɔvɔkɑ̃ maladi.

  lεz- ɔməz- ɑ̃ lœʁ ʒeni pʁepaʁɑ̃ la ʁipɔstə
  ɛ̃vɑ̃te dε pʁɔdɥi syʁ la teʁə lε pɔste.
  εllə ɛ̃vɑ̃tə lə sida, myltipli epatitə
  e lɔmə ɑ̃ sε vaksɛ̃ detʁɥi lε løkɔsitə.

  bjɛ̃to tus sε viʁysz- ɑ̃ fəzɑ̃ mytasjɔ̃
  mεtʁɔ̃ lə ʒɑ̃ʁə ymɛ̃ ɑ̃ dekɔ̃pozisjɔ̃.
  e lɔmə dispaʁεtʁa də sə mɔ̃də teʁjɛ̃
  la-εnə e la mizεʁə, ʁiʃəz- e ɡaleʁjɛ̃.

  ʒoʁε ma dusə ami, dy bwa də no fɔʁε
  ʁəkɔ̃stʁɥi sə bato sεtə aʁʃə də nɔe
  e ʁəvivɑ̃ lə mitə dy delyʒə pase
  vivʁə nɔtʁə avəniʁ syʁ lə flo balɑ̃se.
 • Syllabes Phonétique : La Terre En A Assez…

  la=te=ʁə=ɑ̃=na=a=se=la=te=ʁə=ε=tɑ̃=kɔ=lεʁə 14
  kɔ̃=tʁə=sɔ̃=nε=nə=mi=la=te=ʁə=vi=ty=pεʁ=ə 13
  εllə=vø=vivʁə=ε=tʁə=bεl=lə=pʁɔd=ɥi=ʁəy=nə=εʁ=bə=vεʁtə 14
  la=te=ʁə=nə=vø=plys=kə=lɔ̃=ku=ʁə=a=sa=pεʁ=tə 14

  εl=lə=vj=ɛ̃=də=kɔ̃=dan=a=mɔʁ=sɔ̃=tɔʁ=sjɔ=nεʁ=ə 14
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=dis=pa=ʁε=se=sε=za=fʁø=pɑ̃=sjɔ=nε=ʁə 14
  sε=pa=ʁa=zi=tə=zi=mɔ̃=də=ki=pi=je=sa=syb=stɑ̃sə 14
  ki=de=ʃi=ʁe=sε=zɑ̃=tʁa=jə=puʁ=ɑ̃=ti=ʁe=pi=tɑ̃sə 14

  lɔ=mə=ε=sɔ̃=pʁe=da=tœʁ=lɔ=mə=ε=sɔ̃=na=sa=sɛ̃ 14
  εl=lə=nə=pø=ʁe=ʃo=fe=sə=mɔ̃s=tʁə=dɑ̃=sɔ̃=sɛ̃ 13
  εl=lə=vø=a=vwaʁ=ɑ̃=kɔʁə=də=sε=bo=nɥ=a=ʒə=blɑ̃ 14
  ki=ʁε=ve=dɑ̃=la=zyʁ=sɔ̃=to=lε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 12

  sɔ̃=plɑ̃=ε=dj=a=bɔ=li=kə=il=nə=pø=e=ʃu=e 14
  o=kœ̃=ʁi=tə=ʒa=mε=puʁ=ʁa=la=ma=du=e 12
  εl=lə=kʁe=də=plys=zɑ̃=plys=də=nu=vεl=lə=pɑ̃=de=mi 14
  ɛ̃=vɑ̃=tə=dε=vi=ʁys=pʁɔ=vɔ=kɑ̃=ma=la=di 12

  lε=zɔ=mə=zɑ̃=lœʁ=ʒe=ni=pʁe=pa=ʁɑ̃=la=ʁi=pɔs=tə 14
  ɛ̃=vɑ̃=te=dε=pʁɔd=ɥi=syʁ=la=te=ʁə=lε=pɔs=te 13
  εl=lə=ɛ̃=vɑ̃=tə=lə=si=da=myl=ti=pli=e=pa=titə 14
  e=lɔ=mə=ɑ̃=sε=vak=sɛ̃=det=ʁɥi=lε=lø=kɔ=si=tə 14

  bj=ɛ̃=to=tus=sε=vi=ʁys=zɑ̃=fə=zɑ̃=my=ta=sj=ɔ̃ 14
  mε=tʁɔ̃=lə=ʒɑ̃=ʁə=y=mɛ̃=ɑ̃=de=kɔ̃=po=zi=s=jɔ̃ 14
  e=lɔ=mə=dis=pa=ʁε=tʁa=də=sə=mɔ̃=də=te=ʁj=ɛ̃ 14
  la-ε=nə=e=la=mi=zε=ʁə=ʁi=ʃə=ze=ɡa=le=ʁjɛ̃ 14

  ʒo=ʁε=ma=du=sə=a=mi=dy=bwa=də=no=fɔ=ʁε 13
  ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=sə=ba=to=sε=tə=aʁ=ʃə=də=nɔ=e 13
  e=ʁə=vi=vɑ̃=lə=mi=tə=dy=de=ly=ʒə=pa=se 13
  vi=vʁə=nɔ=tʁə=a=və=niʁ=syʁ=lə=flo=ba=lɑ̃=se 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/05/2011 15:12Marcel42

L’arcche de Noé, ok, mais seulement s’il reste du bois dans nos forets.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/05/2011 15:35Rimailleur

L’art de survivre est l’art de prévoir ....

Poème Terre
Publié le 20/05/2011 00:00

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
1
0