Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Terre En A Assez…

Le Poème

La Terre en a assez, la Terre est en colère
Contre son ennemie la Terre vitupère
Elle veut vivre, être belle produire une herbe verte
La Terre ne veut plus que l’on coure à sa perte.

Elle vient de condamner à mort son tortionnaire
Pour qu’enfin disparaissent ces affreux pensionnaires
Ces parasites immondes qui pillent sa substance
Qui déchirent ses entrailles pour en tirer pitance.

L’homme est son prédateur, l’homme est son assassin
Elle ne peut réchauffer ce monstre dans son sein
Elle veut avoir encore de ces beaux nuages blancs
Qui rêvent dans l’azur, sont au lait ressemblant.

Son plan est diabolique il ne peut échouer
Aucun rite jamais pourra l’amadouer.
Elle crée de plus en plus de nouvelles pandémies
Invente des virus provoquant maladies.

Les hommes en leur génie préparent la riposte
Inventent des produits sur la Terre les postent.
Elle invente le sida, multiplie hépatites
Et l’homme en ses vaccins détruit les leucocytes.

Bientôt tous ces virus en faisant mutations
Mettront le genre humain en décomposition.
Et l’homme disparaîtra de ce monde terrien
La haine et la misère, riches et galériens.

J’aurais ma douce Amie, du bois de nos forêts
Reconstruit ce bateau cette arche de Noé
Et revivant le mythe du déluge passé
Vivre notre avenir sur le flot balancé.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rimailleur

Poète Rimailleur

Rimailleur a publié sur le site 145 écrits. Rimailleur est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Terre En A Assez…la=ter=re=en=a=as=sez=la=ter=re=est=en=co=lère 14
con=tre=son=en=ne=mie=la=ter=re=vi=tu=pè=re 13
elle=veut=vivre=ê=tre=bel=le=pro=dui=reu=ne=her=be=verte 14
la=ter=re=ne=veut=plus=que=lon=cou=re=à=sa=per=te 14

el=le=vient=de=con=dam=ner=à=mort=son=tor=ti=on=naire 14
pour=quen=fin=dis=pa=rais=sent=ces=af=freux=pen=sion=nai=res 14
ces=pa=ra=si=tes=im=mon=des=qui=pillent=sa=sub=stan=ce 14
qui=dé=chi=rent=ses=en=trail=les=pour=en=ti=rer=pi=tance 14

lhomme=est=son=pré=da=teur=l=hom=me=est=son=as=sas=sin 14
el=le=ne=peut=ré=chauf=fer=ce=mons=tre=dans=son=sein 13
el=le=veut=a=voir=en=core=de=ces=beaux=nu=a=ges=blancs 14
qui=rê=vent=dans=la=zur=sont=au=lait=res=sem=blant 12

son=plan=est=di=a=bo=li=que=il=ne=peut=é=chou=er 14
au=cun=ri=te=ja=mais=pour=ra=la=ma=dou=er 12
el=le=crée=de=plus=en=plus=de=nou=vel=les=pan=dé=mies 14
in=ven=te=des=vi=rus=pro=vo=quant=ma=la=dies 12

les=hom=mes=en=leur=gé=nie=pré=pa=rent=la=ri=po=ste 14
in=ven=tent=des=pro=duits=sur=la=ter=re=les=postent 12
el=le=in=ven=te=le=si=da=mul=ti=plie=hé=pa=tites 14
et=l=hom=me=en=ses=vac=cins=dé=truit=les=leu=co=cytes 14

bien=tôt=tous=ces=vi=rus=en=fai=sant=mu=ta=ti=ons 13
met=tront=le=gen=re=hu=main=en=dé=com=po=si=ti=on 14
et=l=hom=me=dis=pa=raî=tra=de=ce=mon=de=ter=rien 14
la=hai=ne=et=la=mi=sè=re=ri=ches=et=ga=lé=riens 14

jau=rais=ma=dou=ce=a=mie=du=bois=de=nos=fo=rêts 13
re=cons=truit=ce=ba=teau=cet=te=ar=che=de=no=é 13
et=re=vi=vant=le=my=the=du=dé=lu=ge=pas=sé 13
vi=vre=no=tre=a=ve=nir=sur=le=flot=ba=lan=cé 13
Phonétique : La Terre En A Assez…la teʁə ɑ̃n- a ase, la teʁə εt- ɑ̃ kɔlεʁə
kɔ̃tʁə sɔ̃n- εnəmi la teʁə vitypεʁə
εllə vø vivʁə, εtʁə bεllə pʁɔdɥiʁə ynə εʁbə vεʁtə
la teʁə nə vø plys kə lɔ̃ kuʁə a sa pεʁtə.

εllə vjɛ̃ də kɔ̃damne a mɔʁ sɔ̃ tɔʁsjɔnεʁə
puʁ kɑ̃fɛ̃ dispaʁεse sεz- afʁø pɑ̃sjɔnεʁə
sε paʁazitəz- imɔ̃də ki pije sa sybstɑ̃sə
ki deʃiʁe sεz- ɑ̃tʁajə puʁ ɑ̃ tiʁe pitɑ̃sə.

lɔmə ε sɔ̃ pʁedatœʁ, lɔmə ε sɔ̃n- asasɛ̃
εllə nə pø ʁeʃofe sə mɔ̃stʁə dɑ̃ sɔ̃ sɛ̃
εllə vø avwaʁ ɑ̃kɔʁə də sε bo nɥaʒə blɑ̃
ki ʁεve dɑ̃ lazyʁ, sɔ̃t- o lε ʁəsɑ̃blɑ̃.

sɔ̃ plɑ̃ ε djabɔlikə il nə pø eʃue
okœ̃ ʁitə ʒamε puʁʁa lamadue.
εllə kʁe də plysz- ɑ̃ plys də nuvεllə pɑ̃demi
ɛ̃vɑ̃tə dε viʁys pʁɔvɔkɑ̃ maladi.

lεz- ɔməz- ɑ̃ lœʁ ʒeni pʁepaʁɑ̃ la ʁipɔstə
ɛ̃vɑ̃te dε pʁɔdɥi syʁ la teʁə lε pɔste.
εllə ɛ̃vɑ̃tə lə sida, myltipli epatitə
e lɔmə ɑ̃ sε vaksɛ̃ detʁɥi lε løkɔsitə.

bjɛ̃to tus sε viʁysz- ɑ̃ fəzɑ̃ mytasjɔ̃
mεtʁɔ̃ lə ʒɑ̃ʁə ymɛ̃ ɑ̃ dekɔ̃pozisjɔ̃.
e lɔmə dispaʁεtʁa də sə mɔ̃də teʁjɛ̃
la-εnə e la mizεʁə, ʁiʃəz- e ɡaleʁjɛ̃.

ʒoʁε ma dusə ami, dy bwa də no fɔʁε
ʁəkɔ̃stʁɥi sə bato sεtə aʁʃə də nɔe
e ʁəvivɑ̃ lə mitə dy delyʒə pase
vivʁə nɔtʁə avəniʁ syʁ lə flo balɑ̃se.
Syllabes Phonétique : La Terre En A Assez…la=te=ʁə=ɑ̃=na=a=se=la=te=ʁə=ε=tɑ̃=kɔ=lεʁə 14
kɔ̃=tʁə=sɔ̃=nε=nə=mi=la=te=ʁə=vi=ty=pεʁ=ə 13
εllə=vø=vivʁə=ε=tʁə=bεl=lə=pʁɔd=ɥi=ʁəy=nə=εʁ=bə=vεʁtə 14
la=te=ʁə=nə=vø=plys=kə=lɔ̃=ku=ʁə=a=sa=pεʁ=tə 14

εl=lə=vj=ɛ̃=də=kɔ̃=dan=a=mɔʁ=sɔ̃=tɔʁ=sjɔ=nεʁ=ə 14
puʁ=kɑ̃=fɛ̃=dis=pa=ʁε=se=sε=za=fʁø=pɑ̃=sjɔ=nε=ʁə 14
sε=pa=ʁa=zi=tə=zi=mɔ̃=də=ki=pi=je=sa=syb=stɑ̃sə 14
ki=de=ʃi=ʁe=sε=zɑ̃=tʁa=jə=puʁ=ɑ̃=ti=ʁe=pi=tɑ̃sə 14

lɔ=mə=ε=sɔ̃=pʁe=da=tœʁ=lɔ=mə=ε=sɔ̃=na=sa=sɛ̃ 14
εl=lə=nə=pø=ʁe=ʃo=fe=sə=mɔ̃s=tʁə=dɑ̃=sɔ̃=sɛ̃ 13
εl=lə=vø=a=vwaʁ=ɑ̃=kɔʁə=də=sε=bo=nɥ=a=ʒə=blɑ̃ 14
ki=ʁε=ve=dɑ̃=la=zyʁ=sɔ̃=to=lε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 12

sɔ̃=plɑ̃=ε=dj=a=bɔ=li=kə=il=nə=pø=e=ʃu=e 14
o=kœ̃=ʁi=tə=ʒa=mε=puʁ=ʁa=la=ma=du=e 12
εl=lə=kʁe=də=plys=zɑ̃=plys=də=nu=vεl=lə=pɑ̃=de=mi 14
ɛ̃=vɑ̃=tə=dε=vi=ʁys=pʁɔ=vɔ=kɑ̃=ma=la=di 12

lε=zɔ=mə=zɑ̃=lœʁ=ʒe=ni=pʁe=pa=ʁɑ̃=la=ʁi=pɔs=tə 14
ɛ̃=vɑ̃=te=dε=pʁɔd=ɥi=syʁ=la=te=ʁə=lε=pɔs=te 13
εl=lə=ɛ̃=vɑ̃=tə=lə=si=da=myl=ti=pli=e=pa=titə 14
e=lɔ=mə=ɑ̃=sε=vak=sɛ̃=det=ʁɥi=lε=lø=kɔ=si=tə 14

bj=ɛ̃=to=tus=sε=vi=ʁys=zɑ̃=fə=zɑ̃=my=ta=sj=ɔ̃ 14
mε=tʁɔ̃=lə=ʒɑ̃=ʁə=y=mɛ̃=ɑ̃=de=kɔ̃=po=zi=s=jɔ̃ 14
e=lɔ=mə=dis=pa=ʁε=tʁa=də=sə=mɔ̃=də=te=ʁj=ɛ̃ 14
la-ε=nə=e=la=mi=zε=ʁə=ʁi=ʃə=ze=ɡa=le=ʁjɛ̃ 14

ʒo=ʁε=ma=du=sə=a=mi=dy=bwa=də=no=fɔ=ʁε 13
ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=sə=ba=to=sε=tə=aʁ=ʃə=də=nɔ=e 13
e=ʁə=vi=vɑ̃=lə=mi=tə=dy=de=ly=ʒə=pa=se 13
vi=vʁə=nɔ=tʁə=a=və=niʁ=syʁ=lə=flo=ba=lɑ̃=se 13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/05/2011 15:12Marcel42

L’arcche de Noé, ok, mais seulement s’il reste du bois dans nos forets.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/05/2011 15:35Rimailleur

L’art de survivre est l’art de prévoir ....

Poème Terre
Du 20/05/2011 00:00

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.