Poème-France.com

Poeme : Enfant Ne Pleure Plus…Enfant Ne Pleure Plus…

Enfant ne pleure plus, enfant sèche ton pleur
Même si ton corps est vieux maudit par la vieillesse
Enfant ne pleure plus elle est finie cette heure
Où ton rêve imbécile te remplit d’allégresse.

Ne pleure plus enfant, car tu n’as plus vingt ans
Ton cœur est au printemps et ton corps en hiver
Ne pleure plus enfant blessé à bout portant
Ce n’était pas un jeu, c’était un révolver.

Tu as voulu jouer, jouer à cache-cache
La faute en ce jeu là lorsque tu as perdu
Enfant pleure ton âme, elle se règle cash
Jamais elle ne voudra croire au malentendu.

Bien trop souvent trahie, bien trop souvent trompée
Voulant assoir sa vie, amas de certitudes
Pleure à jamais petit son piège est une épée
Que tu ne vis venir dans ta béatitude.

Au cœur elle t’a blessé une souffrance rare
La joie des retrouvailles, un air de carnaval
L’amour qui est donné dont tu n’es pas avar
L’amour non partagé, s’enfuit comme cavale.

Enfant n’écoutes pas le chant de ces sirènes
Enfant de ces amours il faut fuir les arènes.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃fɑ̃ nə plœʁə plys, ɑ̃fɑ̃ sεʃə tɔ̃ plœʁ
mεmə si tɔ̃ kɔʁz- ε vjø modi paʁ la vjεjεsə
ɑ̃fɑ̃ nə plœʁə plysz- εllə ε fini sεtə œʁ
u tɔ̃ ʁεvə ɛ̃besilə tə ʁɑ̃pli daleɡʁεsə.

nə plœʁə plysz- ɑ̃fɑ̃, kaʁ ty na plys vɛ̃t- ɑ̃
tɔ̃ kœʁ εt- o pʁɛ̃tɑ̃z- e tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- ivεʁ
nə plœʁə plysz- ɑ̃fɑ̃ blese a bu pɔʁtɑ̃
sə netε pa œ̃ ʒø, setε œ̃ ʁevɔlve.

ty a vuly ʒue, ʒue a kaʃə kaʃə
la fotə ɑ̃ sə ʒø la lɔʁskə ty a pεʁdy
ɑ̃fɑ̃ plœʁə tɔ̃n- amə, εllə sə ʁεɡlə kaʃ
ʒamεz- εllə nə vudʁa kʁwaʁə o malɑ̃tɑ̃dy.

bjɛ̃ tʁo suvɑ̃ tʁai, bjɛ̃ tʁo suvɑ̃ tʁɔ̃pe
vulɑ̃ aswaʁ sa vi, ama də sεʁtitydə
plœʁə a ʒamε pəti sɔ̃ pjεʒə εt- ynə epe
kə ty nə vis vəniʁ dɑ̃ ta beatitydə.

o kœʁ εllə ta blese ynə sufʁɑ̃sə ʁaʁə
la ʒwa dε ʁətʁuvajə, œ̃n- εʁ də kaʁnaval
lamuʁ ki ε dɔne dɔ̃ ty nε pa avaʁ
lamuʁ nɔ̃ paʁtaʒe, sɑ̃fɥi kɔmə kavalə.

ɑ̃fɑ̃ nekutə pa lə ʃɑ̃ də sε siʁεnə
ɑ̃fɑ̃ də sεz- amuʁz- il fo fɥiʁ lεz- aʁεnə.