Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Je T’Aime…Pourquoi Je T’Aime…

Tu m’as demandé en une interrogation
Pourquoi de toi j’avais une telle admiration ?
Pourquoi je t’aimais tant, pourquoi te désirais ?
Pourquoi serrer ton corps pour mieux te câliner ?

Ta blondeur est plus douce que celle de l’or fondu
Et de cela mon cœur en reste tout ému.
Tes yeux ne sont pas bleus comme je l’aurais aimé ;
Ton nez n’est pas petit comme j’aurais adoré.

Tes seins n’ont pas la forme qui éveille ma passion,
Tes mains, tes pauvres mains, ne sont pas obsession
D’avoir sur ma poitrine leur ballade amoureuse.
Tes fesses ne sont pas rondes à mes mains câlineuses.

Tes jambes n’ont pas la forme fuselée et ce galbe
Que présentent les jeunes femmes sur les pelouses du stade.
Et pourtant tout en toi me ravit et m’enchante
Et cet Amour de toi il faut que je le chante.

Je t’aimais déjà quand, vision furtive, trop brève
Sur un écran d’ordi tu déclenchas mon rêve.
Puis je t’ais aperçu, Noëlle, d’abord ton dos
Ta blondeur et ton corps me furent comme un cadeau.

Et je t’ai vu enfin de loin puis de plus près
Sachant déjà qu’à l’amour de toi je suis prêt.
Cet amour grandit en une indicible passion
De mon âme, de mon cœur tu as pris possession.

Sans toi Noëlle, je ne suis plus rien, rien de rien
Sans toi, Noëlle, je redeviens simple terrien.
Je serais cette âme errante, sans but que la mort
Qui ira par le monde en chantant sans remord :

Noëlle est mon amour et tout en Elle me plait.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma dəmɑ̃de ɑ̃n- ynə ɛ̃teʁɔɡasjɔ̃
puʁkwa də twa ʒavεz- ynə tεllə admiʁasjɔ̃ ?
puʁkwa ʒə tεmε tɑ̃, puʁkwa tə deziʁε ?
puʁkwa seʁe tɔ̃ kɔʁ puʁ mjø tə kaline ?

ta blɔ̃dœʁ ε plys dusə kə sεllə də lɔʁ fɔ̃dy
e də səla mɔ̃ kœʁ ɑ̃ ʁεstə tut- emy.
tεz- iø nə sɔ̃ pa bløs kɔmə ʒə loʁεz- εme,
tɔ̃ ne nε pa pəti kɔmə ʒoʁεz- adɔʁe.

tε sɛ̃ nɔ̃ pa la fɔʁmə ki evεjə ma pasjɔ̃,
tε mɛ̃, tε povʁə- mɛ̃, nə sɔ̃ pa ɔpsesjɔ̃
davwaʁ syʁ ma pwatʁinə lœʁ baladə amuʁøzə.
tε fesə nə sɔ̃ pa ʁɔ̃dəz- a mε mɛ̃ kalinøzə.

tε ʒɑ̃bə nɔ̃ pa la fɔʁmə fyzəle e sə ɡalbə
kə pʁezɑ̃te lε ʒənə famə syʁ lε pəluzə dy stadə.
e puʁtɑ̃ tut- ɑ̃ twa mə ʁavi e mɑ̃ʃɑ̃tə
e sεt amuʁ də twa il fo kə ʒə lə ʃɑ̃tə.

ʒə tεmε deʒa kɑ̃, vizjɔ̃ fyʁtivə, tʁo bʁεvə
syʁ œ̃n- ekʁɑ̃ dɔʁdi ty deklɑ̃ʃa mɔ̃ ʁεvə.
pɥi ʒə tεs apεʁsy, nɔεlə, dabɔʁ tɔ̃ do
ta blɔ̃dœʁ e tɔ̃ kɔʁ mə fyʁe kɔmə œ̃ kado.

e ʒə tε vy ɑ̃fɛ̃ də lwɛ̃ pɥi də plys pʁε
saʃɑ̃ deʒa ka lamuʁ də twa ʒə sɥi pʁε.
sεt amuʁ ɡʁɑ̃di ɑ̃n- ynə ɛ̃disiblə pasjɔ̃
də mɔ̃n- amə, də mɔ̃ kœʁ ty a pʁi pɔsesjɔ̃.

sɑ̃ twa nɔεlə, ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃, ʁjɛ̃ də ʁjɛ̃
sɑ̃ twa, nɔεlə, ʒə ʁədəvjɛ̃ sɛ̃plə teʁjɛ̃.
ʒə səʁε sεtə amə eʁɑ̃tə, sɑ̃ byt kə la mɔʁ
ki iʁa paʁ lə mɔ̃də ɑ̃ ʃɑ̃tɑ̃ sɑ̃ ʁəmɔʁ :

nɔεlə ε mɔ̃n- amuʁ e tut- ɑ̃n- εllə mə plε.