Poeme : Crime De Ma Plume

Crime De Ma Plume

Poésie, toi qui comprends mon désarroi
Prends les valses de ma voix
Ainsi que les virgules de mes blessures
Coule le long de me parures
Devient mon unique verbe
La fumée de mon herbe
Laisse moi te caresser de ma plume
Par les sentiments que je hume
Le long du vert de mes horizons
Les formes d’une comparaison
Entre moi et le tout
Perdu entre tes atouts
Laisse moi boire tes gouttes
Mélangées à la sueur de mes déroutes
Toi qui m’est musique sans aires
Comme la douceur d’une mère
Puis-je être ton enfant
Entre tes seins un instant
Tue moi de tes rimes
Dans un semblant de crime
De ma part car je vole tes diamants
Je t’écrit sans être ton amant… . .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Crime De Ma Plume

  poé=sie=toi=qui=com=prends=mon=dé=sar=roi 10
  prends=les=val=ses=de=ma=voix 7
  ain=si=que=les=vir=gules=de=mes=bles=sures 10
  cou=le=le=long=de=me=pa=ru=res 9
  de=vient=mon=u=ni=que=ver=be 8
  la=fu=mée=de=mon=her=be 7
  lais=se=moi=te=ca=res=ser=de=ma=plume 10
  par=les=sen=ti=ments=que=je=hu=me 9
  le=long=du=vert=de=mes=ho=ri=zons 9
  les=for=mes=du=ne=com=pa=rai=son 9
  en=tre=moi=et=le=tout 6
  per=du=en=tre=tes=a=touts 7
  lais=se=moi=boi=re=tes=gou=ttes 8
  mé=lan=gées=à=la=sueur=de=mes=dé=routes 10
  toi=qui=mest=mu=si=que=sans=ai=res 9
  com=me=la=dou=ceur=du=ne=mè=re 9
  puis=je=ê=tre=ton=en=fant 7
  en=tre=tes=seins=un=ins=tant 7
  tue=moi=de=tes=ri=mes 6
  dans=un=sem=blant=de=cri=me 7
  de=ma=part=car=je=vo=le=tes=dia=mants 10
  je=té=crit=sans=ê=tre=ton=a=mant 9
 • Phonétique : Crime De Ma Plume

  pɔezi, twa ki kɔ̃pʁɑ̃ mɔ̃ dezaʁwa
  pʁɑ̃ lε valsə də ma vwa
  ɛ̃si kə lε viʁɡylə də mε blesyʁə
  kulə lə lɔ̃ də mə paʁyʁə
  dəvjɛ̃ mɔ̃n- ynikə vεʁbə
  la fyme də mɔ̃n- εʁbə
  lεsə mwa tə kaʁese də ma plymə
  paʁ lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒə ymə
  lə lɔ̃ dy vεʁ də mεz- ɔʁizɔ̃
  lε fɔʁmə- dynə kɔ̃paʁεzɔ̃
  ɑ̃tʁə mwa e lə tu
  pεʁdy ɑ̃tʁə tεz- atu
  lεsə mwa bwaʁə tε ɡutə
  melɑ̃ʒez- a la sɥœʁ də mε deʁutə
  twa ki mε myzikə sɑ̃z- εʁə
  kɔmə la dusœʁ dynə mεʁə
  pɥi ʒə εtʁə tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
  ɑ̃tʁə tε sɛ̃z- œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  tɥ mwa də tε ʁimə
  dɑ̃z- œ̃ sɑ̃blɑ̃ də kʁimə
  də ma paʁ kaʁ ʒə vɔlə tε djamɑ̃
  ʒə tekʁi sɑ̃z- εtʁə tɔ̃n- amɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Crime De Ma Plume

  pɔ=e=zi=twa=ki=kɔ̃=pʁɑ̃=mɔ̃=de=za=ʁwa 11
  pʁɑ̃=lε=val=sə=də=ma=vwa 7
  ɛ̃=sikə=lε=viʁ=ɡy=lə=də=mε=ble=syʁə 10
  ku=lə=lə=lɔ̃=də=mə=pa=ʁyʁə 8
  də=vjɛ̃=mɔ̃=ny=ni=kə=vεʁ=bə 8
  la=fy=me=də=mɔ̃=nεʁ=bə 7
  lε=sə=mwa=tə=ka=ʁe=se=də=ma=plymə 10
  paʁ=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒə=ymə 8
  lə=lɔ̃=dy=vεʁdə=mε=zɔ=ʁi=zɔ̃ 8
  lε=fɔʁ=mə=dynə=kɔ̃=pa=ʁε=zɔ̃ 8
  ɑ̃=tʁə=mwa=e=lə=tu 6
  pεʁ=dy=ɑ̃=tʁə=tε=za=tu 7
  lε=sə=mwa=bwa=ʁə=tε=ɡu=tə 8
  me=lɑ̃=ʒe=za=la=sɥœʁ=də=mε=de=ʁutə 10
  twa=ki=mε=my=zi=kə=sɑ̃=zεʁə 8
  kɔ=mə=la=du=sœʁ=dy=nə=mεʁə 8
  pɥi=ʒə=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 7
  ɑ̃=tʁə=tε=sɛ̃=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 7
  tɥ=mwa=də=tε=ʁi=mə 6
  dɑ̃=zœ̃=sɑ̃=blɑ̃=də=kʁi=mə 7
  də=ma=paʁ=kaʁʒə=vɔ=lə=tε=dja=mɑ̃ 9
  ʒə=te=kʁi=sɑ̃=zεtʁə=tɔ̃=na=mɑ̃ 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.