Poeme : Exosquelette

Exosquelette

J’ai vu cette créature dans le parc, autrefois munie d’un manteau de velours noir tel un sanglier
Le corps rigide, sous le froid tel un exosquelette qui partage les gestes, forts, simples et méchants de l’utopie, que l’on imagine tel un rêve qui ne se réalisera jamais
Son grand chapeau blanc, couleur neige qui fond sur la peau
Ses cheveux qui s’envolent dans le vent et ses yeux de la couleur de la mer qui ne me remarquent même pas
Je ne suis même pas remarquée,
Seul un regard posé sur moi pourrait me faire changer la vision de la vie
Rien qu’un seul regard posé sur moi et tout serait changé, rose, heureux…
Mon sourire se raviverait et mon cœur s’emballerait
Son regard brutal me serrerait les poumons, tel un cigare du pays de Cuba

Sophie, Noémie, Laura

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Exosquelette

  jai=vu=cet=te=cré=a=tu=re=dans=le=parc=au=tre=fois=mu=nie=dun=man=teau=de=ve=lours=noir=tel=un=san=gli=er 28
  le=corps=ri=gide=sous=le=froid=tel=un=exos=que=let=te=qui=par=ta=ge=les=ges=tes=forts=sim=ples=et=mé=chants=de=lu=to=pie=que=lon=i=ma=gi=ne=tel=un=rê=ve=qui=ne=se=ré=a=li=se=ra=ja=mais 50
  son=grand=cha=peau=blanc=cou=leur=nei=ge=qui=fond=sur=la=peau 14
  ses=che=veux=qui=sen=volent=dans=le=vent=et=ses=yeux=de=la=cou=leur=de=la=mer=qui=ne=me=re=mar=quent=mê=me=pas 28
  je=ne=suis=mê=me=pas=re=mar=quée 9
  seul=un=re=gard=po=sé=sur=moi=pour=rait=me=fai=re=chan=ger=la=vi=si=on=de=la=vie 22
  rien=quun=seul=re=gard=po=sé=sur=moi=et=tout=se=rait=chan=gé=ro=se=heu=reux 19
  mon=sou=ri=re=se=ra=vi=ve=rait=et=mon=cœur=sem=bal=le=rait 16
  son=re=gard=bru=tal=me=ser=re=rait=les=pou=mons=tel=un=ci=ga=re=du=pa=ys=de=cu=ba 23

  so=phie=no=é=mie=lau=ra 7
 • Phonétique : Exosquelette

  ʒε vy sεtə kʁeatyʁə dɑ̃ lə paʁk, otʁəfwa myni dœ̃ mɑ̃to də vəluʁ nwaʁ tεl œ̃ sɑ̃ɡlje
  lə kɔʁ ʁiʒidə, su lə fʁwa tεl œ̃n- εɡzɔskəlεtə ki paʁtaʒə lε ʒεstə, fɔʁ, sɛ̃pləz- e meʃɑ̃ də lytɔpi, kə lɔ̃n- imaʒinə tεl œ̃ ʁεvə ki nə sə ʁealizəʁa ʒamε
  sɔ̃ ɡʁɑ̃ ʃapo blɑ̃, kulœʁ nεʒə ki fɔ̃ syʁ la po
  sε ʃəvø ki sɑ̃vɔle dɑ̃ lə vɑ̃ e sεz- iø də la kulœʁ də la mεʁ ki nə mə ʁəmaʁke mεmə pa
  ʒə nə sɥi mεmə pa ʁəmaʁke,
  səl œ̃ ʁəɡaʁ poze syʁ mwa puʁʁε mə fεʁə ʃɑ̃ʒe la vizjɔ̃ də la vi
  ʁjɛ̃ kœ̃ səl ʁəɡaʁ poze syʁ mwa e tu səʁε ʃɑ̃ʒe, ʁozə, œʁø…
  mɔ̃ suʁiʁə sə ʁavivəʁε e mɔ̃ kœʁ sɑ̃balʁε
  sɔ̃ ʁəɡaʁ bʁytal mə seʁəʁε lε pumɔ̃, tεl œ̃ siɡaʁə dy pεi də kyba

  sɔfi, nɔemi, loʁa
 • Syllabes Phonétique : Exosquelette

  ʒε=vy=sε=tə=kʁe=a=ty=ʁə=dɑ̃=lə=paʁk=o=tʁə=fwa=my=ni=dœ̃=mɑ̃=to=də=və=luʁ=nwaʁ=tεl=œ̃=sɑ̃=ɡli=je 28
  lə=kɔʁ=ʁi=ʒidə=su=lə=fʁwa=tεl=œ̃=nεɡ=zɔs=kə=lε=tə=ki=paʁ=ta=ʒə=lε=ʒεs=tə=fɔʁ=sɛ̃=plə=ze=me=ʃɑ̃=də=ly=tɔ=pi=kə=lɔ̃=ni=ma=ʒi=nə=tεl=œ̃=ʁε=və=ki=nə=sə=ʁe=a=li=zə=ʁa=ʒa=mε 51
  sɔ̃=ɡʁɑ̃=ʃa=po=blɑ̃=ku=lœ=ʁə=nε=ʒə=ki=fɔ̃=syʁ=la=po 15
  sεʃə=vø=ki=sɑ̃=vɔ=le=dɑ̃=lə=vɑ̃=e=sε=zi=ø=də=la=ku=lœʁ=də=la=mεʁ=ki=nə=məʁə=maʁ=ke=mε=mə=pa 28
  ʒə=nə=sɥi=mε=mə=pa=ʁə=maʁ=ke 9
  səl=œ̃=ʁə=ɡaʁ=po=ze=syʁ=mwa=puʁ=ʁε=mə=fε=ʁə=ʃɑ̃=ʒe=la=vi=zj=ɔ̃=də=la=vi 22
  ʁj=ɛ̃=kœ̃=səl=ʁə=ɡaʁ=po=ze=syʁ=mwa=e=tu=sə=ʁε=ʃɑ̃=ʒe=ʁo=zə=œ=ʁø 20
  mɔ̃=su=ʁi=ʁə=sə=ʁa=vi=və=ʁε=e=mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=bal=ʁε 16
  sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=bʁy=tal=mə=se=ʁə=ʁε=lε=pu=mɔ̃=tεl=œ̃=si=ɡa=ʁə=dy=pε=i=də=ky=ba 23

  sɔ=fi=nɔ=e=mi=lo=ʁa 7

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2015 22:40Coburitc

j’aime l’étrangeté de cette vision , exosquelette au regard d’acier.
Amicalement
jean-Pierre

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/10/2015 14:29

L'écrit contient 146 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Roseabwt

Texte des commentateurs