Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Virginie Hommage

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/01/2016 20:09

L'écrit contient 233 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Roselyne

Virginie Hommage

Nous nous entendions si bien,
Et nous riions d’un rien,
Puis ce dimanche matin,
S’est arrêté ton chemin
Une existence faite de douleurs,
D’espoir et de rêves d’avenir,
Moi toujours là pour te soutenir,
Admirant ta rage et ton courage,
Malgré tout nous arrivions à rire,
Nous avions nos petits délires,
Oublier un instant le mal là, dedans,
Aller ensemble au restaurant,
Apprendre ton rire rapidement,
Je repense et repense à tout ça,
A faire comme si tout allait bien,
La vie est belle pour nous pour toi,
Mais là bas il fait nuit et tu t’en vas,
Je n’ai pas eu assez de temps,
Toi tu vivais en accéléré,
Sans jamais rien montrer,
De ta détresse, tes angoisses,
Faire comme si rien ne se passe,
J’ai perdu une collègue, une amie,
Si précieuse, irremplaçable,
Il y des petits bijoux sur terre,
Et tu es un de ceux là,
Tu laisses un vide immense,
Tu avais l’âge d’être ma fille,
Je pense à tes parents,
A tous ceux qui t’aimaient,
Je garde comme un trésor,
Tes SMS, mails, blagues, photos,
C’est tout ce qui nous reste de toi…

Une de tes phrases qui ne s’oublient pas :
« Certaines personnes ont peur de vieillir, moi, c’est mon rêve »
Virginie
Décédée à l’âge de 26 ans d’une forme rare de leucémie
 • Pieds Hyphénique: Virginie Hommage

  nous=nous=en=ten=di=ons=si=bien 8
  et=nous=rii=ons=dun=rien 6
  puis=ce=di=man=che=ma=tin 7
  sest=ar=rê=té=ton=che=min 7
  u=ne=exis=ten=ce=fai=te=de=dou=leurs 10
  des=poir=et=de=rê=ves=da=ve=nir 9
  moi=tou=jours=là=pour=te=sou=te=nir 9
  ad=mi=rant=ta=ra=ge=et=ton=cou=rage 10
  mal=gré=tout=nous=ar=ri=vions=à=ri=re 10
  nous=a=vi=ons=nos=pe=tits=dé=li=res 10
  ou=blier=un=ins=tant=le=mal=là=de=dans 10
  al=ler=en=sem=ble=au=res=tau=rant 9
  ap=pren=dre=ton=ri=re=ra=pi=de=ment 10
  je=re=pen=se=et=re=pense=à=tout=ça 10
  a=fai=re=com=me=si=tout=al=lait=bien 10
  la=vie=est=bel=le=pour=nous=pour=toi 9
  mais=là=bas=il=fait=nuit=et=tu=ten=vas 10
  je=nai=pas=eu=as=sez=de=temps 8
  toi=tu=vi=vais=en=ac=cé=lé=ré 9
  sans=ja=mais=rien=mon=trer 6
  de=ta=dé=tres=se=tes=an=gois=ses 9
  fai=re=com=me=si=rien=ne=se=pas=se 10
  jai=per=du=une=col=lè=gue=u=nea=mie 10
  si=pré=cieu=se=ir=rem=pla=ça=ble 9
  il=y=des=pe=tits=bi=joux=sur=ter=re 10
  et=tu=es=un=de=ceux=là 7
  tu=lais=ses=un=vi=de=im=men=se 9
  tu=a=vais=lâ=ge=dê=tre=ma=fi=lle 10
  je=pen=se=à=tes=pa=rents 7
  a=tous=ceux=qui=tai=maient 6
  je=gar=de=com=me=un=tré=sor 8
  tes=s=m=s=mails=bla=gues=pho=to=s 10
  cest=tout=ce=qui=nous=res=te=de=toi 9

  u=ne=de=tes=phrases=qui=ne=sou=blient=pas 10
  cer=taines=per=son=nes=ont=peur=de=vieillir=moi=cest=mon=rêve 14
  vir=gi=nie 3
  dé=cé=dée=à=lâ=ge=de=vingt=six=ans=dune=for=me=ra=re=de=leu=cé=mie 19
 • Phonétique : Virginie Hommage

  nu nuz- ɑ̃tɑ̃djɔ̃ si bjɛ̃,
  e nu ʁjjɔ̃ dœ̃ ʁjɛ̃,
  pɥi sə dimɑ̃ʃə matɛ̃,
  sεt- aʁεte tɔ̃ ʃəmɛ̃
  ynə εɡzistɑ̃sə fεtə də dulœʁ,
  dεspwaʁ e də ʁεvə davəniʁ,
  mwa tuʒuʁ la puʁ tə sutəniʁ,
  admiʁɑ̃ ta ʁaʒə e tɔ̃ kuʁaʒə,
  malɡʁe tu nuz- aʁivjɔ̃z- a ʁiʁə,
  nuz- avjɔ̃ no pəti deliʁə,
  ublje œ̃n- ɛ̃stɑ̃ lə mal la, dədɑ̃,
  ale ɑ̃sɑ̃blə o ʁεstoʁɑ̃,
  apʁɑ̃dʁə tɔ̃ ʁiʁə ʁapidəmɑ̃,
  ʒə ʁəpɑ̃sə e ʁəpɑ̃sə a tu sa,
  a fεʁə kɔmə si tut- alε bjɛ̃,
  la vi ε bεllə puʁ nu puʁ twa,
  mε la ba il fε nɥi e ty tɑ̃ va,
  ʒə nε pa y ase də tɑ̃,
  twa ty vivεz- ɑ̃n- akseleʁe,
  sɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ mɔ̃tʁe,
  də ta detʁεsə, tεz- ɑ̃ɡwasə,
  fεʁə kɔmə si ʁjɛ̃ nə sə pasə,
  ʒε pεʁdy ynə kɔlεɡ, ynə ami,
  si pʁesjøzə, iʁɑ̃plasablə,
  il i dε pəti biʒu syʁ teʁə,
  e ty ε œ̃ də sø la,
  ty lεsəz- œ̃ vidə imɑ̃sə,
  ty avε laʒə dεtʁə ma fijə,
  ʒə pɑ̃sə a tε paʁɑ̃,
  a tus sø ki tεmε,
  ʒə ɡaʁdə kɔmə œ̃ tʁezɔʁ,
  tε εs εm εs, maj, blaɡ, fɔto,
  sε tu sə ki nu ʁεstə də twa…

  ynə də tε fʁazə ki nə sublje pa :
  « sεʁtεnə pεʁsɔnəz- ɔ̃ pœʁ də vjεjiʁ, mwa, sε mɔ̃ ʁεvə »
  viʁʒini
  desede a laʒə də vɛ̃t- siz- ɑ̃ dynə fɔʁmə ʁaʁə də løsemi
 • Pieds Phonétique : Virginie Hommage

  nu=nu=zɑ̃=tɑ̃=dj=ɔ̃=si=bj=ɛ̃ 9
  e=nu=ʁjj=ɔ̃=dœ̃=ʁj=ɛ̃ 7
  pɥi=sə=di=mɑ̃=ʃə=ma=tɛ̃ 7
  sε=ta=ʁε=te=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 7
  y=nə=εɡ=zis=tɑ̃sə=fε=tə=də=du=lœʁ 10
  dεs=pwaʁ=e=də=ʁε=və=da=və=niʁ 9
  mwa=tu=ʒuʁ=la=puʁ=tə=su=tə=niʁ 9
  ad=mi=ʁɑ̃=ta=ʁa=ʒə=e=tɔ̃=ku=ʁaʒə 10
  mal=ɡʁe=tu=nu=za=ʁi=vjɔ̃=za=ʁi=ʁə 10
  nu=za=vj=ɔ̃=no=pə=ti=de=li=ʁə 10
  u=blje=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=lə=mal=la=də=dɑ̃ 10
  a=le=ɑ̃=sɑ̃=blə=o=ʁεs=to=ʁɑ̃ 9
  a=pʁɑ̃=dʁə=tɔ̃=ʁi=ʁə=ʁa=pi=də=mɑ̃ 10
  ʒə=ʁə=pɑ̃sə=e=ʁə=pɑ̃=sə=a=tu=sa 10
  a=fε=ʁə=kɔ=mə=si=tu=ta=lε=bjɛ̃ 10
  la=vi=ε=bεl=lə=puʁ=nu=puʁ=twa 9
  mε=la=ba=il=fε=nɥi=e=ty=tɑ̃=va 10
  ʒə=nε=pa=y=a=se=də=tɑ̃ 8
  twa=ty=vi=vε=zɑ̃=nak=se=le=ʁe 9
  sɑ̃=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=mɔ̃=tʁe 7
  də=ta=de=tʁε=sə=tε=zɑ̃=ɡwa=sə 9
  fε=ʁə=kɔ=mə=si=ʁjɛ̃=nə=sə=pa=sə 10
  ʒε=pεʁ=dy=ynə=kɔ=lεɡ=y=nə=a=mi 10
  si=pʁe=sj=ø=zə=i=ʁɑ̃=pla=sa=blə 10
  il=i=dε=pə=ti=bi=ʒu=syʁ=te=ʁə 10
  e=ty=ε=œ̃=də=sø=la 7
  ty=lε=sə=zœ̃=vi=də=i=mɑ̃=sə 9
  ty=a=vε=la=ʒə=dε=tʁə=ma=fij=ə 10
  ʒə=pɑ̃=sə=a=tε=pa=ʁɑ̃ 7
  a=tus=sø=ki=tε=mε 6
  ʒə=ɡaʁ=də=kɔ=mə=œ̃=tʁe=zɔʁ 8
  tε=ε=sə=εm=εs=maj=blaɡ=fɔ=to 9
  sε=tu=sə=ki=nu=ʁεs=tə=də=twa 9

  y=nə=də=tε=fʁazə=ki=nə=su=blje=pa 10
  sεʁ=tεnə=pεʁ=sɔ=nə=zɔ̃=pœʁ=də=vjε=jiʁ=mwa=sε=mɔ̃=ʁεvə 15
  viʁ=ʒi=ni 3
  de=se=de=a=laʒə=də=vɛ̃t=si=zɑ̃=dy=nə=fɔʁ=mə=ʁa=ʁə=də=lø=se=mi 19

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2018 10:54Fourmi

Je viens de lire ton poème : très joli, très touchant, j’en avais la larme à l’oeil. Profitons de ceux qu’on aime et cessons de ne penser qu’à nos petites personnes, n’oublions pas qu’ils ne seront pas toujours là...