Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Slam : D’Un Jour À L’Autre

Slam Vie
Publié le 20/11/2020 23:09

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 5 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Roserouge

D’Un Jour À L’Autre

Quelle chance d’être entourés
Une famille, ouvre une bouteille de champagne
Dans un autre monde ce qui pétille ce sont mes yeux sous la capuche,
Peu être encore trop immature, avoir ces proches autour c’est super
Ils ne veulent que ton bien en attendant de connaitre les résultats, comme tous lèvent ton verre

Donc on peut dire que c’est le gros lot,
Certains sont seul·e avec eux-mêmes, de quoi se plaindre ?
Un pied dans le sable l’autre immergé dans l’eau, les vagues qui tanguent vont et viennent…
Du remue-ménage, faut pas en faire plus que ce qui est noté dans ces p’tites notes
Tout finira mal par ma faute, attends juste d’être déçu…

Pas comme ça et trop comme ci,
L’avenir j’le vois en trois parties, comme le passé, maintenant et l’avenir
Prévoit gris entre noir et blanc…
Je parle peu pour aucunes raisons qu’aucune personne m’entend,
Me dit de taffer de rentrer dans le rang pour voir ma vie bien rangée.

Je ne sais comment demain sera fait,
Me cache les yeux, mes mains en cache oreilles,
De toute façon ça complète ma bouche close.
Ne fais que regarder ce monde de loin,
L’éternité est une conversation avec son propre inconscient.
 • Pieds Hyphénique: D’Un Jour À L’Autre

  quel=le=chan=ce=dê=tre=en=tou=rés 9
  une=fa=mil=le=ou=vre=u=ne=bou=tei=lle=de=cham=pagne 14
  dans=un=autre=monde=ce=qui=pé=tille=ce=sont=mes=yeux=sous=la=ca=puche 16
  peu=êtreen=core=trop=im=ma=ture=a=voir=ces=pro=ches=au=tour=cest=su=per 17
  ils=ne=veulent=que=ton=bien=en=at=ten=dant=de=con=naitre=les=ré=sul=tats=comme=tous=lè=vent=ton=verre 23

  donc=on=peut=di=re=que=cest=le=gros=lot 10
  cer=tains=sont=seul·e=a=vec=eux=mê=mes=de=quoi=se=plain=dre 14
  un=pied=dans=le=sable=lau=treim=mer=gé=dans=leau=les=va=gues=qui=tan=guent=vont=et=viennent 20
  du=re=mue=mé=nage=faut=pas=en=faire=plus=que=ce=qui=est=no=té=dans=ces=p=tites=notes 21
  tout=fi=ni=ra=mal=par=ma=faute=at=tends=jus=te=dêtre=dé=çu 15

  pas=com=me=ça=et=trop=com=me=ci 9
  lave=nir=j=le=vois=en=trois=par=ties=comme=le=pas=sé=mainte=nant=et=la=ve=nir 19
  pré=voit=gris=en=tre=noir=et=blanc 8
  je=par=le=peu=pour=au=cunes=rai=sons=quau=cune=per=sonne=men=tend 15
  me=dit=de=taf=fer=de=ren=trer=dans=le=rang=pour=voir=ma=vie=bien=ran=gée 18

  je=ne=sais=com=ment=de=main=se=ra=fait 10
  me=ca=che=les=y=eux=mes=mains=en=ca=che=o=rei=lles 14
  de=tou=te=fa=çon=ça=com=plè=te=ma=bou=che=clo=see 14
  ne=fais=que=re=gar=der=ce=mon=de=de=loin 11
  lé=ter=ni=té=est=une=con=ver=sa=tion=a=vec=son=pro=prein=cons=cient 17
 • Phonétique : D’Un Jour À L’Autre

  kεllə ʃɑ̃sə dεtʁə ɑ̃tuʁe
  ynə famijə, uvʁə ynə butεjə də ʃɑ̃paɲə
  dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də sə ki petijə sə sɔ̃ mεz- iø su la kapyʃə,
  pø εtʁə ɑ̃kɔʁə tʁo imatyʁə, avwaʁ sε pʁoʃəz- otuʁ sε sype
  il nə vəle kə tɔ̃ bjɛ̃ ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də kɔnεtʁə lε ʁezylta, kɔmə tus lεve tɔ̃ veʁə

  dɔ̃k ɔ̃ pø diʁə kə sε lə ɡʁo lo,
  sεʁtɛ̃ sɔ̃ səl avεk ø mεmə, də kwa sə plɛ̃dʁə ?
  œ̃ pje dɑ̃ lə sablə lotʁə imεʁʒe dɑ̃ lo, lε vaɡ ki tɑ̃ɡe vɔ̃ e vjεne…
  dy ʁəmɥ menaʒə, fo pa ɑ̃ fεʁə plys kə sə ki ε nɔte dɑ̃ sε ptitə nɔtə
  tu finiʁa mal paʁ ma fotə, atɑ̃ ʒystə dεtʁə desy…

  pa kɔmə sa e tʁo kɔmə si,
  lavəniʁ ʒlə vwaz- ɑ̃ tʁwa paʁti, kɔmə lə pase, mɛ̃tənɑ̃ e lavəniʁ
  pʁevwa ɡʁiz- ɑ̃tʁə nwaʁ e blɑ̃…
  ʒə paʁlə pø puʁ okynə ʁεzɔ̃ kokynə pεʁsɔnə mɑ̃tɑ̃,
  mə di də tafe də ʁɑ̃tʁe dɑ̃ lə ʁɑ̃ puʁ vwaʁ ma vi bjɛ̃ ʁɑ̃ʒe.

  ʒə nə sε kɔmɑ̃ dəmɛ̃ səʁa fε,
  mə kaʃə lεz- iø, mε mɛ̃z- ɑ̃ kaʃə ɔʁεjə,
  də tutə fasɔ̃ sa kɔ̃plεtə ma buʃə klozə.
  nə fε kə ʁəɡaʁde sə mɔ̃də də lwɛ̃,
  letεʁnite εt- ynə kɔ̃vεʁsasjɔ̃ avεk sɔ̃ pʁɔpʁə ɛ̃kɔ̃sjɑ̃.
 • Pieds Phonétique : D’Un Jour À L’Autre

  kεl=lə=ʃɑ̃=sə=dε=tʁə=ɑ̃=tu=ʁe 9
  ynə=fa=mi=jə=u=vʁə=y=nə=bu=tε=jə=də=ʃɑ̃=paɲə 14
  dɑ̃=zœ̃=notʁə=mɔ̃də=sə=ki=pe=ti=jə=sə=sɔ̃=mε=ziø=sulakapyʃə 14
  pø=εtʁəɑ̃kɔʁə=tʁo=i=ma=ty=ʁə=a=vwaʁ=sε=pʁo=ʃə=zo=tuʁ=sε=sy=pe 17
  il=nə=və=le=kə=tɔ̃=bjɛ̃=ɑ̃=natɑ̃dɑ̃də=kɔ=nε=tʁə=lε=ʁe=zyl=ta=kɔ=mə=tus=lε=ve=tɔ̃=ve=ʁə 24

  dɔ̃k=ɔ̃=pø=di=ʁə=kə=sε=lə=ɡʁo=lo 10
  sεʁ=tɛ̃=sɔ̃=səl=a=vεk=ø=mε=mə=də=kwa=sə=plɛ̃=dʁə 14
  œ̃=pje=dɑ̃lə=sablə=lotʁə=i=mεʁ=ʒe=dɑ̃=lo=lε=va=ɡə=ki=tɑ̃=ɡe=vɔ̃=e=vjε=ne 20
  dy=ʁəmɥ=me=naʒə=fo=pa=ɑ̃fεʁə=plys=kə=sə=ki=ε=nɔ=te=dɑ̃=sε=pti=tə=nɔtə 19
  tu=fi=ni=ʁa=mal=paʁmafotə=a=tɑ̃=ʒys=tə=dε=tʁə=de=sy 14

  pa=kɔ=mə=sa=e=tʁo=kɔ=mə=si 9
  lavə=niʁ=ʒlə=vwa=zɑ̃=tʁwa=paʁ=ti=kɔmə=lə=pase=mɛ̃=tə=nɑ̃=e=la=və=niʁ 18
  pʁe=vwa=ɡʁi=zɑ̃=tʁə=nwaʁ=e=blɑ̃ 8
  ʒə=paʁlə=pø=puʁ=okynə=ʁε=zɔ̃=ko=ky=nə=pεʁ=sɔ=nə=mɑ̃=tɑ̃ 15
  mə=didə=ta=fe=də=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃lə=ʁɑ̃=puʁ=vwaʁ=ma=vi=bjɛ̃=ʁɑ̃=ʒe 16

  ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=də=mɛ̃=sə=ʁa=fε 10
  mə=ka=ʃə=lε=zi=ø=mε=mɛ̃=zɑ̃=ka=ʃə=ɔ=ʁε=jə 14
  də=tu=tə=fa=sɔ̃=sa=kɔ̃=plε=tə=ma=bu=ʃə=klo=zə 14
  nə=fε=kə=ʁə=ɡaʁ=de=sə=mɔ̃=də=də=lwɛ̃ 11
  le=tεʁ=ni=te=εtynə=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃=a=vεk=sɔ̃=pʁɔ=pʁəɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 16

Historique des Modifications

21/11/2020 02:11

Récompense

0
3
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/11/2020 19:07Youlight

des passages vraiment intense j apprécie ce poème

👍