Poeme-France : Lecture Écrit Avenir

Poeme : A La Prochaine Étape

Poème Avenir
Publié le 26/04/2021 01:45

L'écrit contient 251 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Roserouge

A La Prochaine Étape

J’aurais voulu devenir quelqu’un,
Porter tellement de casquettes
D’habits différents,
Que j’en suis toujours à la case départ.
Toujours ici, encore pour du rien…
Le concret n’est pas défini,
Dans mon univers qui fait que de rêve,
J’attends d’y voir clair
Retrouver un semblant de chemin,
Que débute mon ère, une voix faite pour moi,
Le toucher du doigt
Tout cela dans la poussière,
Même les genoux écorcher ne m’empêche
D’y croire les yeux bandés.

Prouver au monde,
Ceux qui me regardent de haut,
Celui qui se fait juge un jour était stagiaire
Naître rien ne donne le droit que fermer sa bouche
Et je suis tenace, dans les cendres, j’inspire à moi un nouveau souffle.

On est tous les mêmes,
On se bat et on se noie
Perdue entre dans ce rêve
Complète la réalité,
Une vision qu’il ne comprenne pas
Ils ont laissés leurs missions de vie
Aux vestiaires pour rentrer
Se fondre dans la masse,
Au plus vite, se sauves-qui-peut !

Pour retenir mes larmes,
J’ai ravalé ma peine,
Dans mon verre tout parer a moitié plein
J’imagine que je vis en dents de scie.
Si tu ne sais nager, il est difficile d’y trouver un support
Quand les vagues font tanguer mon cœur
Mes illusions qui traines reviennes a l’heure
Ne va pas trop loin, sans pouvoir revenir
Les naufrage ne font que ressurgir
Ces cauchemars quand on aurait dû agir…
 • Pieds Hyphénique: A La Prochaine Étape

  jau=rais=vou=lu=de=ve=nir=quel=quun 9
  por=ter=tel=le=ment=de=cas=quettes 8
  d=ha=bits=dif=fé=rents 6
  que=jen=suis=tou=jours=à=la=case=dé=part 10
  tou=jours=i=ci=en=core=pour=du=rien 9
  le=con=cret=nest=pas=dé=fi=ni 8
  dans=mon=u=ni=vers=qui=fait=que=de=rêve 10
  jat=tends=dy=voir=clair 5
  re=trou=ver=un=sem=blant=de=che=min 9
  que=dé=bute=mon=ère=une=voix=fai=te=pour=moi 11
  le=tou=cher=du=doigt 5
  tout=ce=la=dans=la=pous=siè=re 8
  même=les=ge=noux=é=cor=cher=ne=mem=pêche 10
  dy=croi=re=les=y=eux=ban=dés 8

  prou=ver=au=mon=de 5
  ceux=qui=me=re=gar=dent=de=haut 8
  ce=lui=qui=se=fait=jugeun=jour=é=tait=sta=giaire 11
  naître=rien=ne=donne=le=droit=que=fer=mer=sa=bouche 11
  et=je=suis=te=nace=dans=les=cendres=jins=pi=reà=moi=un=nou=veau=souffle 16

  on=est=tous=les=mê=mes 6
  on=se=bat=et=on=se=noie 7
  per=due=en=tre=dans=ce=rê=ve 8
  com=plè=te=la=ré=a=li=té 8
  une=vi=sion=quil=ne=compren=ne=pas 8
  ils=ont=lais=sés=leurs=mis=sions=de=vie 9
  aux=ves=tia=i=res=pour=ren=trer 8
  se=fon=dre=dans=la=mas=se 7
  au=plus=vite=se=sau=ves=qui=peut 8

  pour=re=te=nir=mes=lar=mes 7
  jai=ra=va=lé=ma=pei=ne 7
  dans=mon=verre=tout=pa=rer=a=moi=tié=plein 10
  ji=ma=gine=que=je=vis=en=dents=de=scie 10
  si=tu=ne=sais=na=ger=il=est=dif=fi=cile=dy=trou=ver=un=sup=port 17
  quand=les=va=gues=font=tan=guer=mon=cœur 9
  mes=illu=sions=qui=traines=re=viennes=a=lheure 9
  ne=va=pas=trop=loin=sans=pou=voir=re=ve=nir 11
  les=nau=frage=ne=font=que=res=sur=gir 9
  ces=cauche=mars=quand=on=au=rait=dû=a=gir 10
 • Phonétique : A La Prochaine Étape

  ʒoʁε vuly dəvəniʁ kεlkœ̃,
  pɔʁte tεllmɑ̃ də kaskεtə
  dabi difeʁɑ̃,
  kə ʒɑ̃ sɥi tuʒuʁz- a la kazə depaʁ.
  tuʒuʁz- isi, ɑ̃kɔʁə puʁ dy ʁjɛ̃…
  lə kɔ̃kʁε nε pa defini,
  dɑ̃ mɔ̃n- ynive ki fε kə də ʁεvə,
  ʒatɑ̃ di vwaʁ klεʁ
  ʁətʁuve œ̃ sɑ̃blɑ̃ də ʃəmɛ̃,
  kə debytə mɔ̃n- εʁə, ynə vwa fεtə puʁ mwa,
  lə tuʃe dy dwa
  tu səla dɑ̃ la pusjεʁə,
  mεmə lε ʒənuz- ekɔʁʃe nə mɑ̃pεʃə
  di kʁwaʁə lεz- iø bɑ̃de.

  pʁuve o mɔ̃də,
  sø ki mə ʁəɡaʁde də-o,
  səlɥi ki sə fε ʒyʒə œ̃ ʒuʁ etε staʒjεʁə
  nεtʁə ʁjɛ̃ nə dɔnə lə dʁwa kə fεʁme sa buʃə
  e ʒə sɥi tənasə, dɑ̃ lε sɑ̃dʁə, ʒɛ̃spiʁə a mwa œ̃ nuvo suflə.

  ɔ̃n- ε tus lε mεmə,
  ɔ̃ sə ba e ɔ̃ sə nwa
  pεʁdɥ ɑ̃tʁə dɑ̃ sə ʁεvə
  kɔ̃plεtə la ʁealite,
  ynə vizjɔ̃ kil nə kɔ̃pʁεnə pa
  ilz- ɔ̃ lεse lœʁ misjɔ̃ də vi
  o vεstjεʁə puʁ ʁɑ̃tʁe
  sə fɔ̃dʁə dɑ̃ la masə,
  o plys vitə, sə sovə ki pø !

  puʁ ʁətəniʁ mε laʁmə,
  ʒε ʁavale ma pεnə,
  dɑ̃ mɔ̃ veʁə tu paʁe a mwatje plɛ̃
  ʒimaʒinə kə ʒə vis ɑ̃ dɑ̃ də si.
  si ty nə sε naʒe, il ε difisilə di tʁuve œ̃ sypɔʁ
  kɑ̃ lε vaɡ fɔ̃ tɑ̃ɡe mɔ̃ kœʁ
  mεz- ilyzjɔ̃ ki tʁεnə ʁəvjεnəz- a lœʁ
  nə va pa tʁo lwɛ̃, sɑ̃ puvwaʁ ʁəvəniʁ
  lε nofʁaʒə nə fɔ̃ kə ʁesyʁʒiʁ
  sε koʃəmaʁ kɑ̃t- ɔ̃n- oʁε dy aʒiʁ…
 • Pieds Phonétique : A La Prochaine Étape

  ʒo=ʁε=vu=lydə=və=niʁ=kεl=kœ̃ 8
  pɔʁ=te=tεl=lmɑ̃=də=kas=kε=tə 8
  da=bi=di=fe=ʁɑ̃ 5
  kə=ʒɑ̃=sɥi=tu=ʒuʁ=zalakazə=de=paʁ 8
  tu=ʒuʁ=zi=si=ɑ̃kɔʁə=puʁ=dy=ʁjɛ̃ 8
  lə=kɔ̃=kʁε=nε=pa=de=fi=ni 8
  dɑ̃=mɔ̃=ny=ni=ve=kifεkə=də=ʁεvə 8
  ʒa=tɑ̃=di=vwaʁ=klεʁ 5
  ʁə=tʁu=ve=œ̃=sɑ̃=blɑ̃də=ʃə=mɛ̃ 8
  kə=de=bytə=mɔ̃nεʁə=y=nə=vwa=fε=tə=puʁ=mwa 11
  lə=tu=ʃe=dy=dwa 5
  tu=sə=la=dɑ̃=la=pu=sjε=ʁə 8
  mεmə=lεʒə=nu=ze=kɔʁ=ʃe=nə=mɑ̃pεʃə 8
  di=kʁwa=ʁə=lε=zi=ø=bɑ̃=de 8

  pʁu=ve=o=mɔ̃=də 5
  sø=ki=mə=ʁə=ɡaʁ=de=də-o 8
  səl=ɥikisə=fε=ʒyʒəœ̃=ʒuʁ=e=tε=sta=ʒjεʁə 9
  nεtʁə=ʁjɛ̃nə=dɔnə=lə=dʁwa=kə=fεʁ=me=sabuʃə 9
  e=ʒə=sɥitə=nasə=dɑ̃=lε=sɑ̃dʁə=ʒɛ̃s=pi=ʁəa=mwa=œ̃=nuvosuflə 13

  ɔ̃=nε=tus=lε=mε=mə 6
  ɔ̃=sə=ba=e=ɔ̃=sə=nwa 7
  pεʁdɥ=ɑ̃=tʁə=dɑ̃=sə=ʁε=və 7
  kɔ̃=plε=tə=la=ʁe=a=li=te 8
  ynə=vi=zjɔ̃=kil=nə=kɔ̃=pʁεnə=pa 8
  il=zɔ̃=lεse=lœʁ=mi=sjɔ̃=də=vi 8
  o=vεs=tj=ε=ʁə=puʁ=ʁɑ̃=tʁe 8
  sə=fɔ̃=dʁə=dɑ̃=la=ma=sə 7
  o=plys=vitə=sə=so=və=ki=pø 8

  puʁ=ʁə=tə=niʁ=mε=laʁ=mə 7
  ʒε=ʁa=va=le=ma=pε=nə 7
  dɑ̃=mɔ̃=ve=ʁə=tu=pa=ʁe=a=mwa=tje=plɛ̃ 11
  ʒimaʒinə=kə=ʒə=vis=ɑ̃=dɑ̃=də=si 8
  sitynə=sε=na=ʒe=il=ε=di=fi=silə=di=tʁu=ve=œ̃=sy=pɔʁ 15
  kɑ̃=lε=vaɡə=fɔ̃=tɑ̃=ɡe=mɔ̃=kœʁ 8
  mε=zi=ly=zjɔ̃kitʁεnəʁə=vjε=nə=za=lœʁ 8
  nə=va=pa=tʁo=lwɛ̃=sɑ̃=pu=vwaʁʁə=və=niʁ 10
  lε=nofʁaʒə=nə=fɔ̃=kə=ʁe=syʁ=ʒiʁ 8
  sεkoʃə=maʁ=kɑ̃=tɔ̃=no=ʁε=dy=a=ʒiʁ 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2021 08:27Mémo

Qu’il soit à moitié vide pour ne rien y trouver
Qu’il soit à moitié plein pour encore s’y noyer
Sortez de ce verre juste pour vous retrouver
Noyez votre passé dans de nouvelles pensées
Et surtout... RENAISSEZ.!

Auteur de Poésie
26/04/2021 20:39Anya

Le bateau tangue mais ne sombre pas,un jour la ténacité va finir par payer,les plaiess séchées on peut se relever et le rêve devenir réalité