Poeme : Mortel

Mortel

J’étais trop sage et brisé
La blessure dans la peau
Il m’a fallu et attendre encore…
Pour voir la vie de l’autre côté
Armés des cents pas dans ma tête
La faiblesse en mémoire, il ne faut plus de blesser…
J’aime les gens qui me sont proches
Souvent le plus malheureux, reste à mes côtés

Ce côté rêveur porte à l’espoir
De jours meilleurs et de doux sourires
Si les étoiles jalousent brillent d’illuminer
Le soleil détaché ces rayons à la bonne heure
Lors d’un flash, je coupe mon souffle
Délaisse les erreurs à l’entrée, reste encore un peu…
Je peins en mélangeant des couleurs pour croire
Tout ne se commande pas, tente intuitif
Le signal à ton holà et compte sur moi avant d’atterrir
La douleur rappelle, main dans la main
Ça passe, ça ira même les larmes sont salvatrices
Le regard passe par le cœur

J’ai à l’esprit ton ombre
L’aube du futur se tourne comme un tournesol
Ça va, l’espoir fait vivre
Survie aujourd’hui
Pour ne pas leur donner une autre raison
Cent fois à ressasser ce test, la photo en mémoire
L’Antéchrist à quelques kilomètres de me rapprocher
Le temps fait le reste, l’Everest se fait !
Sous l’épais manteau neigeux, je veux lester les amarres
Pour y voir, l’aurore boréale
Et rêvé encore, et croire encore
Parce que tout va bien…
Ah mon amour, tout ira, tout passera
Est-ce le hasard ou bien un sort ?
Endormie l’un à côté de l’autre
L’éternité naît une fois

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mortel

  jé=tais=trop=sa=ge=et=bri=sé 8
  la=bles=su=re=dans=la=peau 7
  il=ma=fal=lu=et=at=tendreen=core 8
  pour=voir=la=vie=de=lautre=cô=té 8
  ar=més=des=cents=pas=dans=ma=tête 8
  la=faibles=seen=mé=moire=il=ne=faut=plus=de=bles=ser 12
  jai=me=les=gens=qui=me=sont=proches 8
  souvent=le=plus=malheu=reux=res=teà=mes=cô=tés 10

  ce=cô=té=rê=veur=porteà=les=poir 8
  de=jours=meilleurs=et=de=doux=sou=rires 8
  si=les=é=toiles=ja=lousent=brillent=dillu=mi=ner 10
  le=so=leil=dé=ta=ché=ces=rayons=à=la=bonne=heure 12
  lors=dun=fla=sh=je=coupe=mon=souffle 8
  dé=laisse=les=er=reurs=à=len=trée=res=teen=coreun=peu 12
  je=peins=en=mé=lan=geant=des=cou=leurs=pour=croire 11
  tout=ne=se=com=mande=pas=ten=tein=tui=tif 10
  le=si=gnal=à=ton=ho=là=et=comp=te=sur=moi=a=vant=dat=ter=rir 17
  la=dou=leur=rap=pel=le=main=dans=la=main 10
  ça=passe=ça=i=ra=même=les=lar=mes=sont=sal=va=trices 13
  le=re=gard=pas=se=par=le=cœur 8

  jai=à=les=prit=ton=om=bre 7
  laube=du=fu=tur=se=tourne=com=meun=tourne=sol 10
  ça=va=les=poir=fait=vi=vre 7
  sur=vie=au=jourd=hui 5
  pour=ne=pas=leur=don=ner=uneautre=rai=son 9
  cent=fois=à=res=sas=ser=ce=test=la=pho=to=en=mé=moire 14
  lan=té=christ=à=quel=ques=ki=lo=mètres=de=me=rap=pro=cher 14
  le=temps=fait=le=res=te=le=ve=rest=se=fait 11
  sous=lé=pais=man=teau=nei=geux=je=veux=les=ter=les=a=marres 14
  pour=y=voir=lau=rore=bo=ré=ale 8
  et=rê=vé=en=core=et=croireen=core 8
  par=ce=que=tout=va=bien 6
  ah=mon=a=mour=tout=i=ra=tout=passe=ra 10
  est=ce=le=ha=sard=ou=bien=un=sort 9
  en=dor=mie=lun=à=cô=té=de=lautre 9
  lé=ter=ni=té=naît=u=ne=fois 8
 • Phonétique : Mortel

  ʒetε tʁo saʒə e bʁize
  la blesyʁə dɑ̃ la po
  il ma faly e atɑ̃dʁə ɑ̃kɔʁə…
  puʁ vwaʁ la vi də lotʁə kote
  aʁme dε sɑ̃ pa dɑ̃ ma tεtə
  la fεblεsə ɑ̃ memwaʁə, il nə fo plys də blese…
  ʒεmə lε ʒɑ̃ ki mə sɔ̃ pʁoʃə
  suvɑ̃ lə plys maləʁø, ʁεstə a mε kote

  sə kote ʁεvœʁ pɔʁtə a lεspwaʁ
  də ʒuʁ mεjœʁz- e də du suʁiʁə
  si lεz- etwalə ʒaluze bʁije dilymine
  lə sɔlεj detaʃe sε ʁεjɔ̃z- a la bɔnə œʁ
  lɔʁ dœ̃ flaʃ, ʒə kupə mɔ̃ suflə
  delεsə lεz- eʁœʁz- a lɑ̃tʁe, ʁεstə ɑ̃kɔʁə œ̃ pø…
  ʒə pɛ̃z- ɑ̃ melɑ̃ʒɑ̃ dε kulœʁ puʁ kʁwaʁə
  tu nə sə kɔmɑ̃də pa, tɑ̃tə ɛ̃tɥitif
  lə siɲal a tɔ̃n- ɔla e kɔ̃tə syʁ mwa avɑ̃ dateʁiʁ
  la dulœʁ ʁapεllə, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
  sa pasə, sa iʁa mεmə lε laʁmə- sɔ̃ salvatʁisə
  lə ʁəɡaʁ pasə paʁ lə kœʁ

  ʒε a lεspʁi tɔ̃n- ɔ̃bʁə
  lobə dy fytyʁ sə tuʁnə kɔmə œ̃ tuʁnəzɔl
  sa va, lεspwaʁ fε vivʁə
  syʁvi oʒuʁdɥi
  puʁ nə pa lœʁ dɔne ynə otʁə ʁεzɔ̃
  sɑ̃ fwaz- a ʁesase sə tεst, la fɔto ɑ̃ memwaʁə
  lɑ̃tekʁist a kεlk kilɔmεtʁə- də mə ʁapʁoʃe
  lə tɑ̃ fε lə ʁεstə, ləvəʁεst sə fε !
  su lepε mɑ̃to nεʒø, ʒə vø lεste lεz- amaʁə
  puʁ i vwaʁ, loʁɔʁə bɔʁealə
  e ʁεve ɑ̃kɔʁə, e kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə
  paʁsə kə tu va bjɛ̃…
  a mɔ̃n- amuʁ, tut- iʁa, tu pasəʁa
  ε sə lə-azaʁ u bjɛ̃ œ̃ sɔʁ ?
  ɑ̃dɔʁmi lœ̃n- a kote də lotʁə
  letεʁnite nε ynə fwa
 • Syllabes Phonétique : Mortel

  ʒe=tε=tʁo=sa=ʒə=e=bʁi=ze 8
  la=ble=sy=ʁə=dɑ̃=la=po 7
  il=ma=fa=ly=e=a=tɑ̃=dʁə=ɑ̃=kɔʁə 10
  puʁ=vwaʁ=la=vi=də=lo=tʁə=ko=te 9
  aʁ=me=dε=sɑ̃=pa=dɑ̃=ma=tε=tə 9
  la=fε=blεsəɑ̃=me=mwaʁə=il=nə=fo=plys=də=ble=se 12
  ʒε=mə=lε=ʒɑ̃=ki=mə=sɔ̃=pʁo=ʃə 9
  suvɑ̃lə=plys=ma=lə=ʁø=ʁεs=təa=mε=ko=te 10

  sə=ko=te=ʁε=vœʁ=pɔʁ=tə=a=lεs=pwaʁ 10
  də=ʒuʁ=mε=jœʁ=ze=də=du=su=ʁi=ʁə 10
  si=lε=ze=twalə=ʒa=lu=ze=bʁi=je=di=ly=mi=ne 13
  lə=sɔ=lεj=de=ta=ʃe=sε=ʁε=jɔ̃=zalabɔnə=œʁ 11
  lɔʁ=dœ̃=flaʃ=ʒə=ku=pə=mɔ̃=su=flə 9
  de=lεsə=lε=ze=ʁœʁ=za=lɑ̃=tʁe=ʁεs=təɑ̃=kɔʁəœ̃=pø 12
  ʒə=pɛ̃=zɑ̃=me=lɑ̃=ʒɑ̃=dε=ku=lœʁ=puʁ=kʁwaʁə 11
  tunə=sə=kɔ=mɑ̃=də=pa=tɑ̃=təɛ̃t=ɥi=tif 10
  lə=si=ɲal=a=tɔ̃=nɔ=la=e=kɔ̃tə=syʁ=mwa=a=vɑ̃=da=te=ʁiʁ 16
  la=du=lœʁ=ʁa=pεl=lə=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 10
  sapasə=sa=i=ʁamεmə=lε=laʁ=mə=sɔ̃=sal=vatʁisə 10
  lə=ʁə=ɡaʁ=pa=sə=paʁ=lə=kœ=ʁə 9

  ʒε=a=lεs=pʁi=tɔ̃=nɔ̃=bʁə 7
  lobə=dy=fy=tyʁ=sə=tuʁnə=kɔ=məœ̃=tuʁnə=zɔl 10
  sa=va=lεs=pwaʁ=fε=vi=vʁə 7
  syʁ=vi=o=ʒuʁ=dɥi 5
  puʁnə=pa=lœʁ=dɔ=ne=y=nəo=tʁə=ʁε=zɔ̃ 10
  sɑ̃=fwa=za=ʁe=sase=sə=tεst=la=fɔ=to=ɑ̃=me=mwaʁə 13
  lɑ̃=te=kʁist=a=kεl=kə=kilɔmεtʁə=də=mə=ʁa=pʁo=ʃe 12
  lə=tɑ̃=fε=lə=ʁεstə=lə=və=ʁεst=sə=fε 10
  su=le=pε=mɑ̃=to=nε=ʒø=ʒə=vø=lεs=te=lεzamaʁə 12
  puʁ=i=vwaʁ=lo=ʁɔ=ʁə=bɔ=ʁe=a=lə 10
  e=ʁε=ve=ɑ̃=kɔʁə=e=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔʁə 10
  paʁ=sə=kə=tu=va=bj=ɛ̃ 7
  a=mɔ̃=na=muʁ=tu=ti=ʁa=tu=pasə=ʁa 10
  ε=sə=lə-a=zaʁ=u=bj=ɛ̃=œ̃=sɔʁ 10
  ɑ̃=dɔʁ=mi=lœ̃=na=ko=te=də=lo=tʁə 10
  le=tεʁ=ni=te=nε=y=nə=fwa 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/05/2022 17:40Anya

Des phrases courtes percutantes, des images flash originales dans ce beau texte qui mérite un coeur

👍

Poème Chose
Publié le 12/05/2022 00:06

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Roserouge

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs