Univers de poésie d'un auteur

Poème:Sans Cœur.

Le Poème

La question de l’amour
Laissée dans un coin, ne se pose plus
Drogué dose après dose

Tu me poses question
Tu attends et tu ne comprends pas
Tu essayes d’interpréter ce jeu

Je ne veux ni foyer
Ma dureté cogne insoumise
Rien ne me retiendra

Ces attaches à mes poignées sont mes choix
Ne te permets jamais de m’aimer
Sans en connaitre le prix

J’ai des rêves impossibles
Je traine une valise ou l’espoir réside
Pourtant, pas l’ombre du moindre romantisme ici

Vas-y fort, sans sentiments
Ne devient pas un poids
Férocement j’aimerais, cache la douceur

J’adore alors ne gâche pas le moment
Quand tu auras dit ces mots, je repars sur la route
Abandonner ce navire ne me fera pas couler

Ne t’approche pas trop
La blessure est profonde
Toi et moi appartiens à la poussière

Que dire de toi et tes émotions
Étouffes l’humain
Agis dans ce chef-d’œuvre

L’extase du plaisir passe si vite…
Dans la luxure rie de l’instant
Les paillettes chutent à terre

La nuit m’appartient
Tu vois mon cœur là ou je veux sans réfléchir
Dominé et soumettre ce monde
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Roserouge

Poète Roserouge

Roserouge a publié sur le site 1268 écrits. Roserouge est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Sans Cœur.la=ques=ti=on=de=la=mour 7
lais=sée=dans=un=coin=ne=se=po=se=plus 10
dro=gué=do=se=a=près=do=se 8

tu=me=po=ses=ques=ti=on 7
tu=at=tends=et=tu=ne=com=prends=pas 9
tu=es=sayes=din=ter=pré=ter=ce=jeu 9

je=ne=veux=ni=foy=er 6
ma=du=re=té=co=gne=in=sou=mi=se 10
rien=ne=me=re=tien=dra 6

ces=at=taches=à=mes=poi=gnées=sont=mes=choix 10
ne=te=per=mets=ja=mais=de=mai=mer 9
sans=en=con=nai=tre=le=prix 7

jai=des=rê=ves=im=pos=si=bles 8
je=traineune=va=li=se=ou=les=poir=ré=side 10
pour=tant=pas=lombre=du=moindre=ro=man=tisme=i=ci 11

vas=y=fort=sans=sen=ti=ments 7
ne=de=vient=pas=un=poids 6
fé=roce=ment=jaime=rais=ca=che=la=dou=ceur 10

ja=dore=a=lors=ne=gâ=che=pas=le=moment 10
quand=tu=au=ras=dit=ces=mots=je=re=pars=sur=la=route 13
aban=don=ner=ce=na=vire=ne=me=fe=ra=pas=cou=ler 13

ne=tap=pro=che=pas=trop 6
la=bles=su=re=est=pro=fon=de 8
toi=et=moi=ap=par=tiens=à=la=pous=sière 10

que=di=re=de=toi=et=tes=é=mo=tions 10
étouf=fes=l=hu=main 5
agis=dans=ce=chef=dœu=vre 6

lex=ta=se=du=plai=sir=pas=se=si=vite 10
dans=la=luxu=re=rie=de=lins=tant 8
les=pail=let=tes=chu=tent=à=ter=re 9

la=nuit=map=par=tient 5
tu=vois=mon=cœur=là=ou=je=veux=sans=ré=flé=chir 12
do=mi=né=et=sou=met=tre=ce=mon=de 10
Phonétique : Sans Cœur.la kεstjɔ̃ də lamuʁ
lεse dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃, nə sə pozə plys
dʁɔɡe dozə apʁε dozə

ty mə pozə kεstjɔ̃
ty atɑ̃z- e ty nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
ty esεj dɛ̃tεʁpʁete sə ʒø

ʒə nə vø ni fwaje
ma dyʁəte kɔɲə ɛ̃sumizə
ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃dʁa

sεz- ataʃəz- a mε pwaɲe sɔ̃ mε ʃwa
nə tə pεʁmε ʒamε də mεme
sɑ̃z- ɑ̃ kɔnεtʁə lə pʁi

ʒε dε ʁεvəz- ɛ̃pɔsiblə
ʒə tʁεnə ynə valizə u lεspwaʁ ʁezidə
puʁtɑ̃, pa lɔ̃bʁə dy mwɛ̃dʁə ʁɔmɑ̃tismə isi

va i fɔʁ, sɑ̃ sɑ̃timɑ̃
nə dəvjɛ̃ pa œ̃ pwa
feʁɔsəmɑ̃ ʒεməʁε, kaʃə la dusœʁ

ʒadɔʁə alɔʁ nə ɡaʃə pa lə mɔmɑ̃
kɑ̃ ty oʁa di sε mo, ʒə ʁəpaʁ syʁ la ʁutə
abɑ̃dɔne sə naviʁə nə mə fəʁa pa kule

nə tapʁoʃə pa tʁo
la blesyʁə ε pʁɔfɔ̃də
twa e mwa apaʁtjɛ̃z- a la pusjεʁə

kə diʁə də twa e tεz- emɔsjɔ̃
etufə lymɛ̃
aʒi dɑ̃ sə ʃεf dœvʁə

lεkstazə dy plεziʁ pasə si vitə…
dɑ̃ la lyksyʁə ʁi də lɛ̃stɑ̃
lε pajεtə ʃyte a teʁə

la nɥi mapaʁtjɛ̃
ty vwa mɔ̃ kœʁ la u ʒə vø sɑ̃ ʁefleʃiʁ
dɔmine e sumεtʁə sə mɔ̃də
Syllabes Phonétique : Sans Cœur.la=kεs=tjɔ̃=də=la=muʁ 6
lεse=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=nə=sə=pozə=plys 8
dʁɔ=ɡe=dozə=a=pʁε=dozə 6

ty=mə=po=zə=kεs=tjɔ̃ 6
ty=a=tɑ̃=ze=tynə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 8
ty=e=sεj=dɛ̃=tεʁ=pʁe=te=sə=ʒø 9

ʒə=nə=vø=ni=fwa=je 6
ma=dyʁə=te=kɔ=ɲəɛ̃=sumizə 6
ʁjɛ̃nə=mə=ʁə=tj=ɛ̃=dʁa 6

sεzataʃə=za=mε=pwa=ɲe=sɔ̃=mε=ʃwa 8
nə=tə=pεʁ=mεʒamεdə=mε=me 6
sɑ̃=zɑ̃=kɔ=nεtʁə=lə=pʁi 6

ʒε=dε=ʁεvə=zɛ̃=pɔ=siblə 6
ʒə=tʁεnəynə=va=li=zəu=lεs=pwaʁ=ʁe=zidə 9
puʁ=tɑ̃=palɔ̃bʁə=dy=mwɛ̃dʁə=ʁɔ=mɑ̃=tis=mə=i=si 11

va=i=fɔʁ=sɑ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 7
nə=də=vjɛ̃=pa=œ̃=pwa 6
fe=ʁɔsə=mɑ̃ʒεmə=ʁε=ka=ʃə=la=du=sœʁ 9

ʒa=dɔʁəalɔʁnə=ɡa=ʃə=pa=lə=mɔ=mɑ̃ 8
kɑ̃=ty=o=ʁa=di=sε=mo=ʒə=ʁə=paʁ=syʁ=laʁutə 12
a=bɑ̃=dɔ=ne=sə=naviʁə=nə=mə=fə=ʁa=pa=ku=le 13

nə=ta=pʁo=ʃə=pa=tʁo 6
la=ble=syʁə=ε=pʁɔ=fɔ̃də 6
twa=e=mwa=a=paʁ=tjɛ̃=za=la=pu=sjεʁə 10

kə=diʁə=də=twa=e=tε=ze=mɔ=sjɔ̃ 9
e=tu=fə=ly=mɛ̃ 5
a=ʒi=dɑ̃sə=ʃεf=dœ=vʁə 6

lεk=stazə=dy=plε=ziʁ=pasə=sivitə 7
dɑ̃=la=lyk=syʁə=ʁidə=lɛ̃s=tɑ̃ 7
lε=pa=jεtə=ʃy=te=a=te=ʁə 8

la=nɥi=ma=paʁ=tj=ɛ̃ 6
ty=vwa=mɔ̃=kœʁ=lauʒə=vø=sɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ 10
dɔ=mi=ne=e=sumεtʁə=sə=mɔ̃də 7

Historique des Modifications

15/05/2023 00:11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/05/2023 00:48Printemps

Touchant!

👍

Poème Sentiment
Du 15/05/2023 00:10

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 3 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.