Univers de poésie d'un auteur

Poème:Solitude

Le Poème

Tu m’a pris mon cœur
S’il te plait revient fait moi cette fleure
Ta haine me ronge de l’interieur
Sans toi comment vais-je m’en sortir, j’ai peur
Tu ne me parle plus
Tu m’ignores dans la rue
Avec haine tu nie et dit ne m’avoir jamais vu
S’il te plait revient la sinceritée a repris le dessus
Mes larmes me brule les yeux
Je croyais que notre amour était comme un petit souffle sur un immense feu
Que c’était eternelle et qu’on serait a jamais heureux
Mais ta flamme a toi n’a pas tourné comme je veux
J’ai suivit mon cœur et je suis tombé amoureux de toi
Je ne me suis pas retourné j’ai avancer tout droit
Pas besoin de me retourner, ma raison de vivre était devant moi
C’était toi…

Rémi
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Rrrrime

Poète Rrrrime

Rrrrime a publié sur le site 2 écrits. Rrrrime est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Solitudetu=ma=pris=mon=cœur 5
sil=te=plait=re=vient=fait=moi=cet=te=fleure 10
ta=hai=ne=me=ron=ge=de=lin=te=rieur 10
sans=toi=comment=vais=je=men=sor=tir=jai=peur 10
tu=ne=me=par=le=plus 6
tu=mi=gno=res=dans=la=rue 7
a=vec=haine=tu=nieet=dit=ne=ma=voir=ja=mais=vu 12
sil=te=plait=re=vient=la=since=ri=tée=a=re=pris=le=des=sus 15
mes=lar=mes=me=bru=le=les=y=eux 9
je=cro=yais=que=notrea=mour=é=tait=com=me=un=pe=tit=souf=fle=sur=un=im=men=se=feu 21
que=cé=tait=e=ter=nel=leet=quon=se=rait=a=ja=mais=heu=reux 15
mais=ta=flammea=toi=na=pas=tour=né=com=me=je=veux 12
jai=sui=vit=mon=cœur=et=je=suis=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 15
je=ne=me=suis=pas=re=tour=né=jai=a=van=cer=tout=droit 14
pas=be=soin=de=me=re=tour=ner=ma=rai=son=de=vivreé=tait=de=vant=moi 17
cé=tait=toi 3

ré=mi 2
Phonétique : Solitudety ma pʁi mɔ̃ kœʁ
sil tə plε ʁəvjɛ̃ fε mwa sεtə flœʁə
ta-εnə mə ʁɔ̃ʒə də lɛ̃təʁjœʁ
sɑ̃ twa kɔmɑ̃ vε ʒə mɑ̃ sɔʁtiʁ, ʒε pœʁ
ty nə mə paʁlə plys
ty miɲɔʁə dɑ̃ la ʁy
avεk-εnə ty ni e di nə mavwaʁ ʒamε vy
sil tə plε ʁəvjɛ̃ la sɛ̃səʁite a ʁəpʁi lə dəsy
mε laʁmə- mə bʁylə lεz- iø
ʒə kʁwajε kə nɔtʁə amuʁ etε kɔmə œ̃ pəti suflə syʁ œ̃n- imɑ̃sə fø
kə setε ətεʁnεllə e kɔ̃ səʁε a ʒamεz- œʁø
mε ta flamə a twa na pa tuʁne kɔmə ʒə vø
ʒε sɥivi mɔ̃ kœʁ e ʒə sɥi tɔ̃be amuʁø də twa
ʒə nə mə sɥi pa ʁətuʁne ʒε avɑ̃se tu dʁwa
pa bəzwɛ̃ də mə ʁətuʁne, ma ʁεzɔ̃ də vivʁə etε dəvɑ̃ mwa
setε twa…

ʁemi
Syllabes Phonétique : Solitudety=ma=pʁi=mɔ̃=kœ=ʁə 6
sil=tə=plε=ʁə=vj=ɛ̃=fε=mwa=sε=tə=flœ=ʁə 12
ta-ε=nə=mə=ʁɔ̃=ʒə=də=lɛ̃=tə=ʁjœ=ʁə 11
sɑ̃=twa=kɔ=mɑ̃=vε=ʒə=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=ʒε=pœ=ʁə 12
ty=nə=mə=paʁ=lə=plys 6
ty=mi=ɲɔ=ʁə=dɑ̃=la=ʁy 7
a=vεk-ε=nə=ty=ni=e=di=nə=ma=vwaʁ=ʒa=mε=vy 14
sil=tə=plεʁə=vjɛ̃=la=sɛ̃=sə=ʁi=te=a=ʁə=pʁi=lə=də=sy 15
mε=laʁ=mə=mə=bʁy=lə=lε=zi=ø 9
ʒə=kʁwa=jεkə=nɔ=tʁəa=muʁ=e=tε=kɔ=mə=œ̃=pə=ti=su=flə=syʁ=œ̃=ni=mɑ̃=sə=fø 21
kə=se=tεə=tεʁ=nεllə=e=kɔ̃=sə=ʁε=a=ʒa=mε=zœ=ʁø 14
mε=ta=fla=mə=a=twa=na=pa=tuʁ=ne=kɔ=mə=ʒə=vø 14
ʒε=sɥi=vi=mɔ̃=kœʁ=e=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=a=mu=ʁødə=twa 14
ʒə=nə=mə=sɥi=pa=ʁə=tuʁ=ne=ʒε=a=vɑ̃=se=tu=dʁwa 14
pabə=zwɛ̃=də=mə=ʁə=tuʁ=ne=ma=ʁε=zɔ̃=də=vi=vʁəe=tε=də=vɑ̃=mwa 17
se=tε=twa 3

ʁe=mi 2

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/09/2005 23:18°° La Mysterieuse °°

touchan..
bravo

Poème - Sans Thème -
Du 27/09/2005 21:17

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 2 strophes.