Poeme : Solitude

Solitude

Tu m’a pris mon cœur
S’il te plait revient fait moi cette fleure
Ta haine me ronge de l’interieur
Sans toi comment vais-je m’en sortir, j’ai peur
Tu ne me parle plus
Tu m’ignores dans la rue
Avec haine tu nie et dit ne m’avoir jamais vu
S’il te plait revient la sinceritée a repris le dessus
Mes larmes me brule les yeux
Je croyais que notre amour était comme un petit souffle sur un immense feu
Que c’était eternelle et qu’on serait a jamais heureux
Mais ta flamme a toi n’a pas tourné comme je veux
J’ai suivit mon cœur et je suis tombé amoureux de toi
Je ne me suis pas retourné j’ai avancer tout droit
Pas besoin de me retourner, ma raison de vivre était devant moi
C’était toi…

Rémi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Solitude

  tu=ma=pris=mon=cœur 5
  sil=te=plait=re=vient=fait=moi=cet=te=fleure 10
  ta=hai=ne=me=ron=ge=de=lin=te=rieur 10
  sans=toi=comment=vais=je=men=sor=tir=jai=peur 10
  tu=ne=me=par=le=plus 6
  tu=mi=gno=res=dans=la=rue 7
  a=vec=haine=tu=nieet=dit=ne=ma=voir=ja=mais=vu 12
  sil=te=plait=re=vient=la=since=ri=tée=a=re=pris=le=des=sus 15
  mes=lar=mes=me=bru=le=les=y=eux 9
  je=cro=yais=que=notrea=mour=é=tait=com=me=un=pe=tit=souf=fle=sur=un=im=men=se=feu 21
  que=cé=tait=e=ter=nel=leet=quon=se=rait=a=ja=mais=heu=reux 15
  mais=ta=flammea=toi=na=pas=tour=né=com=me=je=veux 12
  jai=sui=vit=mon=cœur=et=je=suis=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 15
  je=ne=me=suis=pas=re=tour=né=jai=a=van=cer=tout=droit 14
  pas=be=soin=de=me=re=tour=ner=ma=rai=son=de=vivreé=tait=de=vant=moi 17
  cé=tait=toi 3

  ré=mi 2
 • Phonétique : Solitude

  ty ma pʁi mɔ̃ kœʁ
  sil tə plε ʁəvjɛ̃ fε mwa sεtə flœʁə
  ta-εnə mə ʁɔ̃ʒə də lɛ̃təʁjœʁ
  sɑ̃ twa kɔmɑ̃ vε ʒə mɑ̃ sɔʁtiʁ, ʒε pœʁ
  ty nə mə paʁlə plys
  ty miɲɔʁə dɑ̃ la ʁy
  avεk-εnə ty ni e di nə mavwaʁ ʒamε vy
  sil tə plε ʁəvjɛ̃ la sɛ̃səʁite a ʁəpʁi lə dəsy
  mε laʁmə- mə bʁylə lεz- iø
  ʒə kʁwajε kə nɔtʁə amuʁ etε kɔmə œ̃ pəti suflə syʁ œ̃n- imɑ̃sə fø
  kə setε ətεʁnεllə e kɔ̃ səʁε a ʒamεz- œʁø
  mε ta flamə a twa na pa tuʁne kɔmə ʒə vø
  ʒε sɥivi mɔ̃ kœʁ e ʒə sɥi tɔ̃be amuʁø də twa
  ʒə nə mə sɥi pa ʁətuʁne ʒε avɑ̃se tu dʁwa
  pa bəzwɛ̃ də mə ʁətuʁne, ma ʁεzɔ̃ də vivʁə etε dəvɑ̃ mwa
  setε twa…

  ʁemi
 • Syllabes Phonétique : Solitude

  ty=ma=pʁi=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  sil=tə=plε=ʁə=vj=ɛ̃=fε=mwa=sε=tə=flœ=ʁə 12
  ta-ε=nə=mə=ʁɔ̃=ʒə=də=lɛ̃=tə=ʁjœ=ʁə 11
  sɑ̃=twa=kɔ=mɑ̃=vε=ʒə=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=ʒε=pœ=ʁə 12
  ty=nə=mə=paʁ=lə=plys 6
  ty=mi=ɲɔ=ʁə=dɑ̃=la=ʁy 7
  a=vεk-ε=nə=ty=ni=e=di=nə=ma=vwaʁ=ʒa=mε=vy 14
  sil=tə=plεʁə=vjɛ̃=la=sɛ̃=sə=ʁi=te=a=ʁə=pʁi=lə=də=sy 15
  mε=laʁ=mə=mə=bʁy=lə=lε=zi=ø 9
  ʒə=kʁwa=jεkə=nɔ=tʁəa=muʁ=e=tε=kɔ=mə=œ̃=pə=ti=su=flə=syʁ=œ̃=ni=mɑ̃=sə=fø 21
  kə=se=tεə=tεʁ=nεllə=e=kɔ̃=sə=ʁε=a=ʒa=mε=zœ=ʁø 14
  mε=ta=fla=mə=a=twa=na=pa=tuʁ=ne=kɔ=mə=ʒə=vø 14
  ʒε=sɥi=vi=mɔ̃=kœʁ=e=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=a=mu=ʁødə=twa 14
  ʒə=nə=mə=sɥi=pa=ʁə=tuʁ=ne=ʒε=a=vɑ̃=se=tu=dʁwa 14
  pabə=zwɛ̃=də=mə=ʁə=tuʁ=ne=ma=ʁε=zɔ̃=də=vi=vʁəe=tε=də=vɑ̃=mwa 17
  se=tε=twa 3

  ʁe=mi 2

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/09/2005 23:18°° La Mysterieuse °°

touchan..
bravo

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/09/2005 21:17

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Rrrrime

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs