Poeme : À Fatale Mme Cagliostro-Balsamo

À Fatale Mme Cagliostro-Balsamo

C’était un jeu littéraire en français - il fallait écrire un poème avec des idiomes (7-10) sur les animaux :

À fatale Mme Cagliostro-Balsamo
Une biche attire les taureaux,
La caille s’envole tellement en haut,
On devient comme des agneaux,
Une panthère soudaine se jette aux grands yeux,
Se transforme en béhémoth très gros,
Oui, pourtant elle avait du chien, le visage beau,
Fait pleurer un lion comme veau,
Traitant en ours mal léchés ou en intelligents animaux et de Dostevski idiots,
Amoureux comme des crapauds,
Et se croyant une rusée renarde sans empreintes avec tous les sceaux,
Fine mouche car l’hiver arrive tard ou tôt
Comme un têtu âne décembre de Bérézina après le septembre de Borodino.

*Mme Balsamo - un personnage des légendes ésotériques - toujours jeune, femme du graphe Cagliostro et entre autre amante de Napoléon en Russie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: À Fatale Mme Cagliostro-Balsamo

  cé=tait=un=jeu=lit=té=raireen=fran=çais=il=fal=lait=é=cri=re=un=po=è=me=a=vec=des=i=dio=mes=sept=ti=ret=dix=sur=les=a=ni=maux 34

  à=fa=ta=le=ma=dame=ca=glios=tro=bal=sa=mo 12
  u=ne=bi=che=at=ti=re=les=tau=reaux 10
  la=cail=le=sen=vole=tel=le=ment=en=haut 10
  on=de=vient=com=me=des=a=gneaux 8
  une=pan=thè=re=sou=dai=ne=se=jet=teaux=grands=yeux 12
  se=trans=for=me=en=bé=hé=mo=th=très=gros 11
  oui=pour=tant=elle=a=vait=du=chien=le=vi=sage=beau 12
  fait=pleu=rer=un=li=on=com=me=veau 9
  trai=tant=en=ours=mal=lé=chés=ou=en=in=tel=ligents=a=ni=maux=et=de=dos=tevs=ki=i=diots 22
  amou=reux=com=me=des=cra=pauds 7
  et=se=croyant=une=ru=sée=re=nar=de=sans=em=prein=tes=a=vec=tous=les=sceaux 18
  fine=mou=che=car=lhi=ver=ar=ri=ve=tard=ou=tôt 12
  commeun=tê=tu=â=ne=dé=cem=bre=de=bé=ré=zi=na=a=près=le=sep=tem=bre=de=bo=ro=di=no 24

  as=té=ris=que=m=me=bal=sa=mo=un=per=son=nage=des=lé=gen=des=é=so=té=ri=ques=tou=jours=jeu=ne=fem=me=du=gra=phe=ca=glios=tro=et=en=treau=tre=a=man=te=de=na=po=léon=en=rus=sie 48
 • Phonétique : À Fatale Mme Cagliostro-Balsamo

  setε œ̃ ʒø liteʁεʁə ɑ̃ fʁɑ̃sεz- il falε ekʁiʁə œ̃ pɔεmə avεk dεz- idjɔməs (sεpt tiʁε diks) syʁ lεz- animo :

  a fatalə madamə kaɡljɔstʁo balsamo
  ynə biʃə atiʁə lε toʁo,
  la kajə sɑ̃vɔlə tεllmɑ̃ ɑ̃-o,
  ɔ̃ dəvjɛ̃ kɔmə dεz- aɲo,
  ynə pɑ̃tεʁə sudεnə sə ʒεtə o ɡʁɑ̃z- iø,
  sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ beemɔt tʁε ɡʁo,
  ui, puʁtɑ̃ εllə avε dy ʃjɛ̃, lə vizaʒə bo,
  fε pləʁe œ̃ ljɔ̃ kɔmə vo,
  tʁεtɑ̃ ɑ̃n- uʁ mal leʃez- u ɑ̃n- ɛ̃tεlliʒɑ̃z- animoz- e də dɔstεvski idjo,
  amuʁø kɔmə dε kʁapo,
  e sə kʁwajɑ̃ ynə ʁyze ʁənaʁdə sɑ̃z- ɑ̃pʁɛ̃təz- avεk tus lε so,
  finə muʃə kaʁ livεʁ aʁivə taʁ u to
  kɔmə œ̃ tεty anə desɑ̃bʁə də beʁezina apʁε lə sεptɑ̃bʁə də bɔʁɔdino.

  asteʁiskə mə balsamo œ̃ pεʁsɔnaʒə dε leʒɑ̃dəz- ezɔteʁik tuʒuʁ ʒənə, famə dy ɡʁafə kaɡljɔstʁo e ɑ̃tʁə otʁə amɑ̃tə də napɔleɔ̃ ɑ̃ ʁysi
 • Syllabes Phonétique : À Fatale Mme Cagliostro-Balsamo

  se=tε=œ̃=ʒø=li=te=ʁεʁəɑ̃=fʁɑ̃=sε=zil=fa=lε=e=kʁi=ʁə=œ̃=pɔ=ε=mə=a=vεk=dε=zi=djɔ=məs=sεpt=ti=ʁε=diks=syʁ=lε=za=ni=mo 34

  a=fa=talə=ma=damə=ka=ɡljɔs=tʁo=bal=sa=mo 11
  y=nə=bi=ʃə=a=ti=ʁə=lε=to=ʁo 10
  la=ka=jə=sɑ̃=vɔ=lə=tεl=lmɑ̃=ɑ̃-o 10
  ɔ̃=də=vj=ɛ̃=kɔ=mə=dε=za=ɲo 9
  ynə=pɑ̃=tε=ʁə=su=dεnə=sə=ʒε=təo=ɡʁɑ̃=ziø 11
  sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃=be=e=mɔt=tʁε=ɡʁo 10
  ui=puʁ=tɑ̃=εlləa=vε=dy=ʃjɛ̃=lə=vi=zaʒə=bo 11
  fε=plə=ʁe=œ̃=lj=ɔ̃=kɔ=mə=vo 9
  tʁε=tɑ̃=ɑ̃=nuʁ=mal=le=ʃe=zu=ɑ̃=nɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=za=ni=mo=ze=də=dɔs=tεv=ski=i=djo 23
  a=mu=ʁø=kɔ=mə=dε=kʁa=po 8
  e=sə=kʁwa=jɑ̃=ynə=ʁy=ze=ʁə=naʁ=də=sɑ̃=zɑ̃=pʁɛ̃=tə=za=vεk=tus=lε=so 19
  finə=mu=ʃə=kaʁ=li=vεʁ=a=ʁi=və=taʁ=u=to 12
  kɔməœ̃=tε=ty=a=nə=de=sɑ̃=bʁə=də=be=ʁe=zi=na=a=pʁε=lə=sεp=tɑ̃=bʁə=də=bɔ=ʁɔ=di=no 24

  as=te=ʁiskə=mə=bal=sa=mo=œ̃=pεʁ=sɔ=na=ʒə=dε=le=ʒɑ̃=də=ze=zɔ=te=ʁik=tu=ʒuʁ=ʒə=nə=fa=mə=dy=ɡʁa=fə=ka=ɡljɔs=tʁo=e=ɑ̃=tʁəo=tʁə=a=mɑ̃=tə=də=na=pɔ=le=ɔ̃=ɑ̃=ʁy=si 47

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/12/2013 19:32Joël Gissy

La vérité ésotérique surgit parfois de la synchronicité surréaliste.
Merci pour ce partage.
Joël Gissy