Poeme : Fourmi À Mont Saint-Michel

Fourmi À Mont Saint-Michel

Les tulipes rouges feu,
Devant la statue, icône,
Une flamme étrange dans les cieux,
Notre Dame pleure,
Quand les étoiles tombent,
Napoléon à travers l’arche de Triomphe,
Sur son cheval blanc à Bérézina tout morne,
Jésus monte sur l’ânon,
Le tournoi devant les peuples,
Même Ponce Pilate répète « voici un homme »,
Pas un faux docteur,
Qui dirait la norme
Sur la plaie de Judas Iscariote
Sur cette commune Égypte et Sodome,
Salomé à la virginité toute fausse,
Mène le troupeau à la mode,
Le beau des pommes
Albatros vole,
Paris remplie des crimes atroces,
Restera une fosse,
Sans Lot,
Sans D’Artagnan et Atos,
Pas de Cendrillon,
L’Alliance toute glaciale du Nord,
Communion teutonique comme l’ordre,
À la rue Richelieu-Drouot,
Libellule à l’automne,
Se croit toujours la sexe-bombe,
La plus forte,
Le roi Achab dans sa carrosse sans une ombre,
Enfin tombe le vieux dragon,
Avec son parfum Poison,
Comme ce monsieur Cochon
Sur son ventre ne traverse pas l’eau vers là-haut.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fourmi À Mont Saint-Michel

  les=tu=li=pes=rou=ges=feu 7
  de=vant=la=sta=tue=i=cô=ne 8
  une=flam=meé=tran=ge=dans=les=cieux 8
  no=tre=da=me=pleu=re 6
  quand=les=é=toi=les=tom=bent 7
  na=po=léon=à=tra=vers=lar=che=de=triomphe 10
  sur=son=che=val=blanc=à=bé=ré=zi=na=tout=morne 12
  jé=sus=mon=te=sur=lâ=non 7
  le=tour=noi=de=vant=les=peu=ples 8
  même=ponce=pi=late=ré=pète=voi=ci=un=hom=me 11
  pas=un=faux=doc=teur 5
  qui=di=rait=la=nor=me 6
  sur=la=plaie=de=ju=das=is=ca=riote 9
  sur=cette=com=mu=neé=gyp=teet=so=dome 9
  sa=lo=mé=à=la=vir=gi=ni=té=toute=faus=se 12
  mè=ne=le=trou=peau=à=la=mode 8
  le=beau=des=pom=mes 5
  al=ba=tros=vo=le 5
  pa=ris=rem=plie=des=crimes=a=troces 8
  res=te=ra=u=ne=fos=se 7
  sans=lot 2
  sans=dar=ta=gnan=et=a=tos 7
  pas=de=cen=dril=lon 5
  lal=liance=toute=gla=cia=le=du=nord 8
  com=mu=nion=teu=to=ni=que=comme=lordre 9
  à=la=rue=ri=che=lieu=drouot 7
  li=bel=lu=le=à=lau=tom=ne 8
  se=croit=tou=jours=la=sexe=bom=be 8
  la=plus=for=te 4
  le=roi=a=chab=dans=sa=car=ros=se=sans=uneombre 11
  en=fin=tom=be=le=vieux=dra=gon 8
  a=vec=son=par=fum=poi=son 7
  com=me=ce=mon=si=eur=co=chon 8
  sur=son=ventre=ne=tra=verse=pas=leau=vers=là=haut 11
 • Phonétique : Fourmi À Mont Saint-Michel

  lε tylipə ʁuʒə fø,
  dəvɑ̃ la statɥ, ikonə,
  ynə flamə etʁɑ̃ʒə dɑ̃ lε sjø,
  nɔtʁə damə plœʁə,
  kɑ̃ lεz- etwalə tɔ̃be,
  napɔleɔ̃ a tʁavεʁ laʁʃə də tʁjɔ̃fə,
  syʁ sɔ̃ ʃəval blɑ̃ a beʁezina tu mɔʁnə,
  ʒezys mɔ̃tə syʁ lanɔ̃,
  lə tuʁnwa dəvɑ̃ lε pəplə,
  mεmə pɔ̃sə pilatə ʁepεtə « vwasi œ̃n- ɔmə »,
  pa œ̃ fo dɔktœʁ,
  ki diʁε la nɔʁmə
  syʁ la plε də ʒydaz- iskaʁjɔtə
  syʁ sεtə kɔmynə eʒiptə e sɔdɔmə,
  salɔme a la viʁʒinite tutə fosə,
  mεnə lə tʁupo a la mɔdə,
  lə bo dε pɔmə
  albatʁo vɔlə,
  paʁi ʁɑ̃pli dε kʁiməz- atʁɔsə,
  ʁεstəʁa ynə fɔsə,
  sɑ̃ lo,
  sɑ̃ daʁtaɲɑ̃ e ato,
  pa də sɑ̃dʁijɔ̃,
  laljɑ̃sə tutə ɡlasjalə dy nɔʁ,
  kɔmynjɔ̃ tøtɔnikə kɔmə lɔʁdʁə,
  a la ʁy ʁiʃəljø dʁuo,
  libεllylə a lotɔmnə,
  sə kʁwa tuʒuʁ la sεksə bɔ̃bə,
  la plys fɔʁtə,
  lə ʁwa aʃab dɑ̃ sa kaʁɔsə sɑ̃z- ynə ɔ̃bʁə,
  ɑ̃fɛ̃ tɔ̃bə lə vjø dʁaɡɔ̃,
  avεk sɔ̃ paʁfœ̃ pwazɔ̃,
  kɔmə sə məsjø koʃɔ̃
  syʁ sɔ̃ vɑ̃tʁə nə tʁavεʁsə pa lo vεʁ la-o.
 • Syllabes Phonétique : Fourmi À Mont Saint-Michel

  lε=ty=li=pə=ʁu=ʒə=fø 7
  də=vɑ̃=la=statɥ=i=ko=nə 7
  y=nə=fla=mə=e=tʁɑ̃=ʒə=dɑ̃=lε=sjø 10
  nɔ=tʁə=da=mə=plœ=ʁə 6
  kɑ̃=lε=ze=twa=lə=tɔ̃=be 7
  na=pɔ=le=ɔ̃=a=tʁa=vεʁ=laʁʃə=də=tʁjɔ̃fə 10
  syʁ=sɔ̃ʃə=val=blɑ̃=a=be=ʁe=zi=na=tumɔʁnə 10
  ʒe=zys=mɔ̃=tə=syʁ=la=nɔ̃ 7
  lə=tuʁ=nwa=də=vɑ̃=lε=pə=plə 8
  mεmə=pɔ̃sə=pi=latə=ʁe=pε=tə=vwa=si=œ̃=nɔ=mə 12
  pa=œ̃=fo=dɔk=tœ=ʁə 6
  ki=di=ʁε=la=nɔʁ=mə 6
  syʁ=la=plε=də=ʒy=da=zis=ka=ʁjɔ=tə 10
  syʁ=sεtə=kɔ=my=nə=e=ʒip=tə=e=sɔdɔmə 10
  sa=lɔ=me=a=la=viʁ=ʒi=ni=te=tutə=fosə 11
  mε=nə=lə=tʁu=po=a=la=mɔ=də 9
  lə=bo=dε=pɔ=mə 5
  al=ba=tʁo=vɔ=lə 5
  pa=ʁi=ʁɑ̃=pli=dε=kʁi=mə=za=tʁɔ=sə 10
  ʁεs=tə=ʁa=y=nə=fɔ=sə 7
  sɑ̃=lo 2
  sɑ̃=daʁ=ta=ɲɑ̃=e=a=to 7
  pa=də=sɑ̃=dʁi=j=ɔ̃ 6
  la=ljɑ̃=sə=tu=tə=ɡla=sja=lə=dy=nɔʁ 10
  kɔ=my=njɔ̃=tø=tɔ=ni=kə=kɔ=mə=lɔʁdʁə 10
  a=la=ʁy=ʁi=ʃə=lj=ø=dʁu=o 9
  li=bεl=ly=lə=a=lo=tɔm=nə 8
  sə=kʁwa=tu=ʒuʁ=la=sεk=sə=bɔ̃=bə 9
  la=plys=fɔʁ=tə 4
  lə=ʁwa=a=ʃab=dɑ̃=sa=ka=ʁɔsə=sɑ̃=zynəɔ̃bʁə 10
  ɑ̃=fɛ̃=tɔ̃=bə=lə=vj=ø=dʁa=ɡɔ̃ 9
  a=vεk=sɔ̃=paʁ=fœ̃=pwa=zɔ̃ 7
  kɔ=mə=sə=mə=sj=ø=ko=ʃɔ̃ 8
  syʁ=sɔ̃vɑ̃tʁə=nə=tʁa=vεʁsə=pa=lo=vεʁ=la-o 10

Historique des Modifications

15/11/2022 14:42
30/09/2022 09:10
28/09/2022 15:56

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.