Univers de poésie d'un auteur

Slam:Solitaire

Le Slam

Chère Géraldine, Amie de mon cœur. Je sais ! Ou du moins, je crois savoir. Je crois savoir à quel point mon absence vous fait souffrir, d’ici, vos larmes me sont parvenues.
Toute la nuit d’hier, vos larmes inondaient la modeste cabane qui me sert d’abri, comme les pluies torrentielles inondassent jadis les cases restées vides près du grand Fleuve amazone.
Je vous mentirais moi-même, si je vous disais que je ferme l’œil ici. Ces nuits ici sans vous à mes côtés, je les ai en horreur.
Ça fait quelques nuits déjà que je ne m’allonge même pas sur mon lit. Mon cœur, en effet, bât beaucoup trop fort à cause de vous, Géraldine.
Alors, quand je tente de m’allonger, j’étouffe. Des heures durant, je pense à vous.
Et quand finalement je daigne trouver un peu de sommeil, vous me poursuivez dans mes rêves. L’amour fait-il donc aussi souffrir ? Je suis étonné de le découvrir.
Mais rassurez-vous chère Amie, si tel est le prix à payer pour vous aimer, Je souffrirai le martyr pour vous.
Vous le savez bien, les mots dans ma bouche ne finissent jamais pour vous Amie, mais que votre altesse m’accorde de m’arrêter là cette fois. Ne pleurez pas, je vous en supplie ! Voulez-vous donc continuer à m’inonder ici ?
Je reviendrai à vous très bientôt, priez juste le ciel que les jours prochains, Je sois de retour.
Prenez mon blouson bleu de nuit qui se trouve près du calendrier, et gardez-le avec vous et près de vous en permanence. Qui sait ? Peut-être que mon parfum qui y est consolera votre cœur…
En tout cas ici, votre écharpe rose produit cet effet chez moi. De mille baisers je vous embrasse, que de vous jamais je ne me lasse.
A très bientôt, Géraldine ma chère Amie.

Les joies de la langue française 2019, GERALDINE

N. M
Partage du Slam avec vos contacts
Poeme de Sadndark

Slameur Sadndark

Sadndark a publié sur le site 3 écrits. Sadndark est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Solitairechère=gé=ral=di=ne=a=mie=de=mon=cœur=je=sais=ou=du=moins=je=crois=sa=voir=je=crois=sa=voir=à=quel=point=mon=ab=sen=ce=vous=fait=souf=frir=di=ci=vos=lar=mes=me=sont=par=ve=nues 44
toute=la=nuit=dhier=vos=lar=mes=i=non=daient=la=modes=te=ca=bane=qui=me=sert=da=bri=com=me=les=pluies=tor=ren=tiel=les=i=non=das=sent=ja=dis=les=ca=ses=res=tées=vi=des=près=du=grand=fleu=vea=ma=zone 48
je=vous=men=ti=rais=moi=mê=me=si=je=vous=di=sais=que=je=fer=me=lœil=i=ci=ces=nuits=i=ci=sans=vous=à=mes=cô=tés=je=les=ai=en=hor=reur 36
ça=fait=quel=ques=nuits=dé=jà=que=je=ne=mal=lon=ge=mê=me=pas=sur=mon=lit=mon=cœur=en=ef=fet=bât=beau=coup=trop=fort=à=cau=se=de=vous=gé=ral=di=ne 38
a=lors=quand=je=ten=te=de=mal=lon=ger=jé=tou=ffe=des=heu=res=du=rant=je=pen=se=à=vous 23
et=quand=fi=na=le=ment=je=dai=gne=trou=ver=un=peu=de=som=meil=vous=me=pour=sui=vez=dans=mes=rê=ves=la=mour=fait=til=donc=aus=si=souf=frir=je=suis=é=ton=né=de=le=dé=cou=vrir 44
mais=ras=su=rez=vous=chè=re=a=mie=si=tel=est=le=prix=à=pay=er=pour=vous=ai=mer=je=souf=fri=rai=le=mar=tyr=pour=vous 30
vous=le=sa=vez=bien=les=mots=dans=ma=bouche=ne=fi=nissent=ja=mais=pour=vous=a=mie=mais=que=vo=treal=tes=se=mac=corde=de=mar=rê=ter=là=cet=te=fois=ne=pleu=rez=pas=je=vous=en=sup=plie=vou=lez=vous=donc=con=ti=nuer=à=mi=non=der=i=ci 57
je=re=vien=drai=à=vous=très=bien=tôt=priez=jus=te=le=ciel=que=les=jours=pro=chains=je=sois=de=re=tour 24
pre=nez=mon=blou=son=bleu=de=nuit=qui=se=trouve=près=du=calen=drier=et=gar=dez=lea=vec=vous=et=près=de=vous=en=per=ma=nence=qui=sait=peut=têtre=que=mon=par=fum=qui=y=est=con=so=le=ra=vo=tre=cœur 47
en=tout=cas=i=ci=vo=tre=é=char=pe=ro=se=pro=duit=cet=ef=fet=chez=moi=de=mil=le=bai=sers=je=vous=em=bras=se=que=de=vous=ja=mais=je=ne=me=las=se 39
a=très=bien=tôt=gé=ral=di=ne=ma=chè=re=a=mie 13

les=joies=de=la=lan=gue=fran=çai=se=deux=mil=le=dix=neuf=ge=ral=di=ne 18

n=m 2
Phonétique : Solitaireʃεʁə ʒeʁaldinə, ami də mɔ̃ kœʁ. ʒə sε ! u dy mwɛ̃, ʒə kʁwa savwaʁ. ʒə kʁwa savwaʁ a kεl pwɛ̃ mɔ̃n- absɑ̃sə vu fε sufʁiʁ, disi, vo laʁmə- mə sɔ̃ paʁvənɥ.
tutə la nɥi djεʁ, vo laʁməz- inɔ̃dε la mɔdεstə kabanə ki mə sεʁ dabʁi, kɔmə lε plɥi tɔʁɑ̃sjεlləz- inɔ̃dase ʒadi lε kazə ʁεste vidə pʁε dy ɡʁɑ̃ fləvə amazonə.
ʒə vu mɑ̃tiʁε mwa mεmə, si ʒə vu dizε kə ʒə fεʁmə lœj isi. sε nɥiz- isi sɑ̃ vuz- a mε kote, ʒə lεz- ε ɑ̃n- ɔʁœʁ.
sa fε kεlk nɥi deʒa kə ʒə nə malɔ̃ʒə mεmə pa syʁ mɔ̃ li. mɔ̃ kœʁ, ɑ̃n- efε, bat boku tʁo fɔʁ a kozə də vu, ʒeʁaldinə.
alɔʁ, kɑ̃ ʒə tɑ̃tə də malɔ̃ʒe, ʒetufə. dεz- œʁ dyʁɑ̃, ʒə pɑ̃sə a vu.
e kɑ̃ finaləmɑ̃ ʒə dεɲə tʁuve œ̃ pø də sɔmεj, vu mə puʁsɥive dɑ̃ mε ʁεvə. lamuʁ fε til dɔ̃k osi sufʁiʁ ? ʒə sɥiz- etɔne də lə dekuvʁiʁ.
mε ʁasyʁe vu ʃεʁə ami, si tεl ε lə pʁi a pεje puʁ vuz- εme, ʒə sufʁiʁε lə maʁtiʁ puʁ vu.
vu lə save bjɛ̃, lε mo dɑ̃ ma buʃə nə finise ʒamε puʁ vuz- ami, mε kə vɔtʁə altεsə makɔʁdə də maʁεte la sεtə fwa. nə pləʁe pa, ʒə vuz- ɑ̃ sypli ! vule vu dɔ̃k kɔ̃tinɥe a minɔ̃de isi ?
ʒə ʁəvjɛ̃dʁε a vu tʁε bjɛ̃to, pʁje ʒystə lə sjεl kə lε ʒuʁ pʁoʃɛ̃, ʒə swa də ʁətuʁ.
pʁəne mɔ̃ bluzɔ̃ blø də nɥi ki sə tʁuvə pʁε dy kalɑ̃dʁje, e ɡaʁde lə avεk vuz- e pʁε də vuz- ɑ̃ pεʁmanɑ̃sə. ki sε ? pø tεtʁə kə mɔ̃ paʁfœ̃ ki i ε kɔ̃sɔləʁa vɔtʁə kœʁ…
ɑ̃ tu ka isi, vɔtʁə eʃaʁpə ʁozə pʁɔdɥi sεt efε ʃe mwa. də milə bεze ʒə vuz- ɑ̃bʁasə, kə də vu ʒamε ʒə nə mə lasə.
a tʁε bjɛ̃to, ʒeʁaldinə ma ʃεʁə ami.

lε ʒwa də la lɑ̃ɡ fʁɑ̃sεzə dø milə diz- nəf, ʒəʁaldinə

εn. εm
Syllabes Phonétique : Solitaireʃε=ʁə=ʒe=ʁal=di=nə=a=mi=də=mɔ̃=kœʁ=ʒə=sε=u=dy=mwɛ̃=ʒə=kʁwa=sa=vwaʁ=ʒə=kʁwa=sa=vwaʁ=a=kεl=pwɛ̃=mɔ̃=nab=sɑ̃=sə=vu=fε=su=fʁiʁ=di=si=vo=laʁ=mə=mə=sɔ̃=paʁ=vənɥ 44
tutə=la=nɥi=djεʁ=volaʁmə=zi=nɔ̃=dε=la=mɔ=dεs=tə=ka=ba=nə=ki=mə=sεʁ=da=bʁi=kɔ=mə=lε=plɥi=tɔ=ʁɑ̃=sjεllə=zi=nɔ̃=da=se=ʒa=di=lε=ka=zə=ʁεs=te=vi=də=pʁε=dy=ɡʁɑ̃=flə=vəamazonə 45
ʒə=vu=mɑ̃=ti=ʁε=mwa=mε=mə=si=ʒə=vu=di=zε=kə=ʒə=fεʁ=mə=lœj=i=si=sε=nɥi=zi=si=sɑ̃=vu=za=mε=ko=te=ʒə=lε=zε=ɑ̃=nɔ=ʁœ=ʁə 37
sa=fε=kεl=kə=nɥi=de=ʒa=kə=ʒə=nə=ma=lɔ̃=ʒə=mε=mə=pa=syʁ=mɔ̃=li=mɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=ne=fε=bat=bo=ku=tʁo=fɔʁ=a=ko=zə=də=vu=ʒe=ʁal=di=nə 39
a=lɔʁ=kɑ̃=ʒə=tɑ̃=tə=də=ma=lɔ̃=ʒe=ʒe=tu=fə=dε=zœ=ʁə=dy=ʁɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=vu 23
e=kɑ̃=fi=na=lə=mɑ̃=ʒə=dε=ɲə=tʁu=ve=œ̃=pø=də=sɔ=mεj=vu=mə=puʁ=sɥi=ve=dɑ̃=mε=ʁε=və=la=muʁ=fε=til=dɔ̃k=o=si=su=fʁiʁ=ʒə=sɥi=ze=tɔ=ne=də=lə=de=ku=vʁiʁ 44
mε=ʁa=sy=ʁe=vu=ʃε=ʁə=a=mi=si=tεl=ε=lə=pʁi=a=pε=j=e=puʁ=vu=zε=me=ʒə=su=fʁi=ʁε=lə=maʁ=tiʁ=puʁ=vu 31
vulə=sa=ve=bjɛ̃=lε=mo=dɑ̃=mabuʃə=nə=fi=ni=se=ʒa=mε=puʁ=vu=za=mi=mε=kə=vɔ=tʁəal=tε=sə=ma=kɔʁ=də=də=ma=ʁε=te=la=sε=tə=fwa=nə=plə=ʁe=pa=ʒə=vu=zɑ̃=sy=pli=vu=le=vu=dɔ̃k=kɔ̃=tin=ɥe=a=mi=nɔ̃=de=i=si 57
ʒə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁε=a=vu=tʁε=bj=ɛ̃=to=pʁj=e=ʒys=tə=lə=sjεl=kə=lε=ʒuʁ=pʁo=ʃɛ̃=ʒə=swa=də=ʁə=tuʁ 27
pʁə=ne=mɔ̃=bluzɔ̃blødə=nɥi=ki=sə=tʁu=və=pʁε=dy=ka=lɑ̃=dʁje=e=ɡaʁ=de=ləa=vεk=vu=ze=pʁε=də=vu=zɑ̃=pεʁ=ma=nɑ̃=sə=ki=sε=pø=tε=tʁə=kə=mɔ̃=paʁ=fœ̃=ki=i=ε=kɔ̃=sɔ=lə=ʁa=vɔ=tʁə=kœʁ 48
ɑ̃=tu=ka=i=si=vɔ=tʁə=e=ʃaʁ=pə=ʁo=zə=pʁɔd=ɥi=sεt=e=fε=ʃe=mwa=də=mi=lə=bε=ze=ʒə=vu=zɑ̃=bʁa=sə=kə=də=vu=ʒa=mε=ʒə=nə=mə=la=sə 39
a=tʁε=bj=ɛ̃=to=ʒe=ʁal=di=nə=ma=ʃε=ʁə=a=mi 14

lε=ʒwa=də=la=lɑ̃ɡ=fʁɑ̃=sε=zə=dø=mi=lə=diz=nəf=ʒə=ʁal=di=nə 17

εn=εm 2

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
11/08/2023 13:56Anya

Bien exprimé, à l’ancienne avec beaucoup de charme,merci du partage

Auteur de Poésie
21/08/2023 11:10Maricarmelle

C’est juste magnifique! Un témoignage d’amour comme on n’en lit plus!
Bravo cher jeune poète, continuez à émouvoir les lecteurs, c’est mon coup de cœur!

Slam Amant
Du 11/08/2023 02:06

L'écrit contient 324 mots qui sont répartis dans 3 strophes.