Poeme-France : Lecture Écrit Mensonge

Poeme : Ne Me Mens Pas

Poème Mensonge
Publié le 14/03/2007 14:57

L'écrit contient 296 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Samsamounette

Ne Me Mens Pas

Si seulement tu m’aimais
Comme tu me le disais
Tu ne fais que mentir
Et ça me fait souffrir
Je t’aime plus que tout
Mais je suis sûre que tu t’en fous
Je ne fais que penser à toi
Mais toi tu ne m’aimes pas
Sauras-tu me dire la vérité
Avant que je me sois tuée
Des larmes ruissèlent sur ma joue
Je croyais avoir trouvé l’amour fou
Je l’ai trouvé
Mais pas de la façon que je voulais
Tu me rends folle
Et mon cœur, tu me le voles
Je t’aime
Mais j’ai tant de peine
Aide moi
Ne me mens pas
M’aimes-tu ?
Je suis perdue
Je voudrais te croire
Mais tu es comme un miroir
Qui ne reflète pas la réalité
J’ai envie de me tuer
Je t’en supplie
Pars vite loin d’ici
Arrête de te moquer de moi
Ca suffit cette fois
Je n’en peux plus
Tu m’as complètement perdue
Ne cherche pas
Tu n’existes plus pour moi
Non, ce n’est pas vrai
Je ne t’ai pas oublié
Je n’y arrive pas
Et tu ne m’aides même pas
Tu aimes me voir souffrir
Tu voudrais me voir mourir
Non je ne cèderai pas
J’ai déjà connu des mecs comme toi
J’en ai marre de te voir
Je ne veux plus te croire
Tu me donnes envie de vomir
Je souhaiterais te voir partir
Non, ne pars pas
Reste près de moi
Je veux te garder
Je veux te pardonner
Mais fait tout pour cela
Et ne me mens pas
Prend moi comme je suis
Et reviens ici
Je suis là pour toi
Alors ne m’abandonne pas…

JE T’AIMEUH ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Ne Me Mens Pas

  si=seule=ment=tu=mai=mais 6
  comme=tu=me=le=di=sais 6
  tu=ne=fais=que=men=tir 6
  et=ça=me=fait=souf=frir 6
  je=tai=me=plus=que=tout 6
  mais=je=suis=sû=re=que=tu=ten=fous 9
  je=ne=fais=que=pen=ser=à=toi 8
  mais=toi=tu=ne=maimes=pas 6
  sau=ras=tu=me=dire=la=vé=ri=té 9
  avant=que=je=me=sois=tuée 6
  des=lar=mes=ruis=sèlent=sur=ma=joue 8
  je=cro=yais=a=voir=trou=vé=la=mour=fou 10
  je=lai=trou=vé 4
  mais=pas=de=la=fa=çon=que=je=vou=lais 10
  tu=me=rends=fo=lle 5
  et=mon=cœur=tu=me=le=voles 7
  je=tai=me 3
  mais=jai=tant=de=pei=ne 6
  ai=de=moi 3
  ne=me=mens=pas 4
  mai=mes=tu 3
  je=suis=per=due 4
  je=vou=drais=te=croi=re 6
  mais=tu=es=commeun=mi=roir 6
  qui=ne=re=flète=pas=la=ré=a=li=té 10
  jai=en=vie=de=me=tuer 6
  je=ten=sup=plie 4
  pars=vi=te=loin=di=ci 6
  ar=rête=de=te=mo=quer=de=moi 8
  ca=suf=fit=cet=te=fois 6
  je=nen=peux=plus 4
  tu=mas=com=plète=ment=per=due 7
  ne=cher=che=pas 4
  tu=nexis=tes=plus=pour=moi 6
  non=ce=nest=pas=vrai 5
  je=ne=tai=pas=ou=blié 6
  je=ny=ar=ri=ve=pas 6
  et=tu=ne=maides=mê=me=pas 7
  tu=aimes=me=voir=souf=frir 6
  tu=vou=drais=me=voir=mou=rir 7
  non=je=ne=cède=rai=pas 6
  jai=dé=jà=con=nu=des=mecs=comme=toi 9
  jen=ai=mar=re=de=te=voir 7
  je=ne=veux=plus=te=croire 6
  tu=me=donnes=en=vie=de=vo=mir 8
  je=sou=haite=rais=te=voir=par=tir 8
  non=ne=pars=pas 4
  res=te=près=de=moi 5
  je=veux=te=gar=der 5
  je=veux=te=par=don=ner 6
  mais=fait=tout=pour=ce=la 6
  et=ne=me=mens=pas 5
  prend=moi=com=me=je=suis 6
  et=re=viens=i=ci 5
  je=suis=là=pour=toi 5
  a=lors=ne=ma=ban=donne=pas 7

  je=tai=meuh 3
 • Phonétique : Ne Me Mens Pas

  si sələmɑ̃ ty mεmε
  kɔmə ty mə lə dizε
  ty nə fε kə mɑ̃tiʁ
  e sa mə fε sufʁiʁ
  ʒə tεmə plys kə tu
  mε ʒə sɥi syʁə kə ty tɑ̃ fus
  ʒə nə fε kə pɑ̃se a twa
  mε twa ty nə mεmə pa
  soʁa ty mə diʁə la veʁite
  avɑ̃ kə ʒə mə swa tye
  dε laʁmə- ʁɥisεle syʁ ma ʒu
  ʒə kʁwajεz- avwaʁ tʁuve lamuʁ fu
  ʒə lε tʁuve
  mε pa də la fasɔ̃ kə ʒə vulε
  ty mə ʁɑ̃ fɔlə
  e mɔ̃ kœʁ, ty mə lə vɔlə
  ʒə tεmə
  mε ʒε tɑ̃ də pεnə
  εdə mwa
  nə mə mɑ̃ pa
  mεmə ty ?
  ʒə sɥi pεʁdɥ
  ʒə vudʁε tə kʁwaʁə
  mε ty ε kɔmə œ̃ miʁwaʁ
  ki nə ʁəflεtə pa la ʁealite
  ʒε ɑ̃vi də mə tɥe
  ʒə tɑ̃ sypli
  paʁ vitə lwɛ̃ disi
  aʁεtə də tə mɔke də mwa
  ka syfi sεtə fwa
  ʒə nɑ̃ pø plys
  ty ma kɔ̃plεtəmɑ̃ pεʁdɥ
  nə ʃεʁʃə pa
  ty nεɡzistə plys puʁ mwa
  nɔ̃, sə nε pa vʁε
  ʒə nə tε pa ublje
  ʒə ni aʁivə pa
  e ty nə mεdə mεmə pa
  ty εmə mə vwaʁ sufʁiʁ
  ty vudʁε mə vwaʁ muʁiʁ
  nɔ̃ ʒə nə sεdəʁε pa
  ʒε deʒa kɔny dε mεk kɔmə twa
  ʒɑ̃n- ε maʁə də tə vwaʁ
  ʒə nə vø plys tə kʁwaʁə
  ty mə dɔnəz- ɑ̃vi də vɔmiʁ
  ʒə suεtəʁε tə vwaʁ paʁtiʁ
  nɔ̃, nə paʁ pa
  ʁεstə pʁε də mwa
  ʒə vø tə ɡaʁde
  ʒə vø tə paʁdɔne
  mε fε tu puʁ səla
  e nə mə mɑ̃ pa
  pʁɑ̃ mwa kɔmə ʒə sɥi
  e ʁəvjɛ̃z- isi
  ʒə sɥi la puʁ twa
  alɔʁ nə mabɑ̃dɔnə pa…

  ʒə tεmø ! ! !
 • Pieds Phonétique : Ne Me Mens Pas

  sisə=lə=mɑ̃=ty=mε=mε 6
  kɔmə=ty=mə=lə=di=zε 6
  ty=nə=fε=kə=mɑ̃=tiʁ 6
  e=sa=mə=fε=su=fʁiʁ 6
  ʒə=tε=mə=plys=kə=tu 6
  mεʒə=sɥi=syʁə=kə=ty=tɑ̃=fus 7
  ʒə=nə=fεkə=pɑ̃=se=a=twa 7
  mε=twa=tynə=mε=mə=pa 6
  so=ʁa=tymə=di=ʁə=la=ve=ʁi=te 9
  a=vɑ̃kə=ʒə=mə=swa=ty=e 7
  dε=laʁ=məʁ=ɥi=sε=le=syʁ=ma=ʒu 9
  ʒə=kʁwa=jε=za=vwaʁ=tʁu=ve=la=muʁ=fu 10
  ʒə=lε=tʁu=ve 4
  mε=padə=la=fa=sɔ̃=kə=ʒə=vu=lε 9
  ty=mə=ʁɑ̃=fɔ=lə 5
  e=mɔ̃=kœʁ=tymə=lə=vɔlə 6
  ʒə=tε=mə 3
  mε=ʒε=tɑ̃=də=pε=nə 6
  ε=də=mwa 3
  nə=mə=mɑ̃=pa 4
  mε=mə=ty 3
  ʒə=sɥi=pεʁdɥ 3
  ʒə=vu=dʁε=tə=kʁwa=ʁə 6
  mε=ty=ε=kɔməœ̃=mi=ʁwaʁ 6
  kinə=ʁə=flεtə=pa=la=ʁe=a=li=te 9
  ʒε=ɑ̃=vi=də=mə=tɥe 6
  ʒə=tɑ̃=sy=pli 4
  paʁ=vi=tə=lwɛ̃=di=si 6
  a=ʁεtə=də=tə=mɔ=ke=də=mwa 8
  ka=sy=fi=sε=tə=fwa 6
  ʒə=nɑ̃=pø=plys 4
  ty=ma=kɔ̃=plεtə=mɑ̃=pεʁdɥ 6
  nə=ʃεʁ=ʃə=pa 4
  ty=nεɡ=zistə=plys=puʁ=mwa 6
  nɔ̃=sə=nε=pa=vʁε 5
  ʒə=nə=tε=pa=u=blje 6
  ʒə=ni=a=ʁi=və=pa 6
  e=tynə=mε=də=mε=mə=pa 7
  ty=εmə=mə=vwaʁ=su=fʁiʁ 6
  ty=vu=dʁεmə=vwaʁ=mu=ʁiʁ 6
  nɔ̃ʒə=nə=sε=də=ʁε=pa 6
  ʒε=de=ʒa=kɔ=ny=dε=mεk=kɔmə=twa 9
  ʒɑ̃=nε=maʁə=də=tə=vwaʁ 6
  ʒə=nə=vø=plys=tə=kʁwaʁə 6
  tymə=dɔ=nə=zɑ̃=vi=də=vɔ=miʁ 8
  ʒə=su=εtə=ʁε=tə=vwaʁ=paʁ=tiʁ 8
  nɔ̃=nə=paʁ=pa 4
  ʁεs=tə=pʁε=də=mwa 5
  ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de 5
  ʒə=vø=tə=paʁ=dɔ=ne 6
  mε=fε=tu=puʁ=sə=la 6
  e=nə=mə=mɑ̃=pa 5
  pʁɑ̃=mwa=kɔ=mə=ʒə=sɥi 6
  e=ʁə=vj=ɛ̃=zi=si 6
  ʒə=sɥi=la=puʁ=twa 5
  a=lɔʁnə=ma=bɑ̃=dɔ=nə=pa 7

  ʒə=tε=mø 3

PostScriptum

Je t’aime tellement mais toi ? Tu pense quoi ? M’aimes-tu vraiment ?

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/04/2007 14:54L'ombre D'un Ange

c’est tellement difficil de vivre ca, ca viens de m’arriver
je peux juste te dire courage, tu en aura de besoin
en esperant que pour toi, ca va s’arranger de la bonne facon...
amitié(F)

L’ombre d’un ange