Poeme-France : Lecture Écrit Colère

Chanson : A Mon Ivrogne De Père

Chanson Colère
Publié le 31/10/2018 15:59

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Sandipoete

A Propos de cette Chanson

Les souvenirs dans ma mémoire étaient difficiles à supporter…
Alors j’ai pris la plume, pour expliquer, pour extérioriser.

A Mon Ivrogne De Père

Chaque jour tu buvais à la source du diable
Soiffard aviné accoudé à ton bar
Sans jamais étancher ta soif insatiable
Rejetant ton foyer en faveur du nectar.

Chaque nuit à pleurer dans ses pauvres mains vides
Elle menait combat pour remplacer l’impie
Elle a tant essayé mais son regard candide
S’est détourné de toi et de tes soûleries.

Refrain
Les enfants de l’alcool exècrent les cafés,
Voir son père en guignol, c’est si lourd à porter !
Les enfants des poivrots grandissent en colère
Avec des yeux sanglots posés sur l’univers.

Chaque jour prisonnier de ta sale bouteille
Enfermé toi-même, tes lèvres entrouvertes
Ne peuvent qu’avaler les jus venant de treilles
Créant à l’énième ce qui fera ta perte.

Chaque nuit elle prie pour que revienne enfin
L’homme sans défaillance à l’horrible maîtresse.
Lui qui un jour a pris sans peur du lendemain
Toute sa confiance en divine promesse.

Refrain
Les enfants de l’alcool exècrent les cafés,
Voir son père en guignol, c’est si lourd à porter !
Les enfants des poivrots grandissent en colère
Avec des yeux sanglots posés sur l’univers.

Chaque jour tu lui ment à cause de l’alcool
Qui te ronge le sang tel un vampire sournois.
Inexorablement t’attirant sous le sol
Où vont agonisant d’incurables du foie.

Chaque nuit elle prend entre ses bras de mère
Pour mieux les protéger tous ses enfants chéris
Afin qu’ils ne voient pas ce ressemblant de père
Ivre qui rentrera aviné et meurtri.

Refrain
Les enfants de l’alcool exècrent les cafés,
Voir son père en guignol, c’est si lourd à porter !
Les enfants des poivrots grandissent en colère
Avec des yeux sanglots posés sur l’univers.

Chaque jour tu riais au nez des non-buveurs
Car ils ne veulent pas de ton breuvage immonde.
Ce ne sont que des Niais ! . . Vous êtes les Seigneurs ! . .
Oui ! . . Vous êtes les Rois. Mais de quel triste Monde ?

Refrain
Les enfants de l’alcool exècrent les cafés,
Voir son père en guignol, c’est si lourd à porter !
Les enfants des poivrots grandissent en colère
Avec des yeux sanglots posés sur l’univers.
 • Pieds Hyphénique: A Mon Ivrogne De Père

  cha=que=jour=tu=bu=vais=à=la=sour=ce=du=diable 12
  soif=fard=a=vi=né=ac=cou=dé=à=ton=bar 11
  sans=ja=mais=é=tan=cher=ta=soif=in=sa=tia=ble 12
  re=je=tant=ton=foy=er=en=fa=veur=du=nec=tar 12

  cha=que=nuit=à=pleu=rer=dans=ses=pau=vres=mains=vides 12
  el=le=me=nait=com=bat=pour=rem=pla=cer=lim=pie 12
  el=le=a=tant=es=sayé=mais=son=re=gard=can=dide 12
  sest=dé=tour=né=de=toi=et=de=tes=soû=le=ries 12

  re=frain 2
  les=en=fants=de=lal=cool=exè=crent=les=ca=fés 11
  voir=son=père=en=gui=gnol=cest=si=lourd=à=por=ter 12
  les=en=fants=des=poi=vrots=gran=dis=sent=en=co=lère 12
  a=vec=des=yeux=san=glots=po=sés=sur=lu=ni=vers 12

  cha=que=jour=pri=son=nier=de=ta=sa=le=bou=teille 12
  en=fer=mé=toi=mê=me=tes=lè=vres=en=trou=vertes 12
  ne=peu=vent=qua=va=ler=les=jus=ve=nant=de=treilles 12
  cré=ant=à=lé=niè=me=ce=qui=fe=ra=ta=perte 12

  cha=que=nuit=el=le=prie=pour=que=re=vienne=en=fin 12
  lhomme=sans=dé=faillan=ce=à=l=hor=ri=ble=maî=tresse 12
  lui=qui=un=jour=a=pris=sans=peur=du=len=de=main 12
  tou=te=sa=con=fian=ce=en=di=vi=ne=pro=messe 12

  re=frain 2
  les=en=fants=de=lal=cool=exè=crent=les=ca=fés 11
  voir=son=père=en=gui=gnol=cest=si=lourd=à=por=ter 12
  les=en=fants=des=poi=vrots=gran=dis=sent=en=co=lère 12
  a=vec=des=yeux=san=glots=po=sés=sur=lu=ni=vers 12

  cha=que=jour=tu=lui=ment=à=cau=se=de=lal=cool 12
  qui=te=ronge=le=sang=tel=un=vam=pi=re=sour=nois 12
  inexo=ra=ble=ment=tat=ti=rant=sous=le=sol 10
  où=vont=a=go=ni=sant=din=cu=ra=bles=du=foie 12

  cha=que=nuit=el=le=prend=en=tre=ses=bras=de=mère 12
  pour=mieux=les=pro=té=ger=tous=ses=en=fants=ché=ris 12
  a=fin=quils=ne=voient=pas=ce=res=sem=blant=de=père 12
  i=vre=qui=ren=tre=ra=a=vi=né=et=meur=tri 12

  re=frain 2
  les=en=fants=de=lal=cool=exè=crent=les=ca=fés 11
  voir=son=père=en=gui=gnol=cest=si=lourd=à=por=ter 12
  les=en=fants=des=poi=vrots=gran=dis=sent=en=co=lère 12
  a=vec=des=yeux=san=glots=po=sés=sur=lu=ni=vers 12

  cha=que=jour=tu=ria=is=au=nez=des=non=bu=veurs 12
  car=ils=ne=veulent=pas=de=ton=breu=va=ge=im=monde 12
  ce=ne=sont=que=des=niais=vous=ê=tes=les=sei=gneurs 12
  oui=vous=ê=tes=les=rois=mais=de=quel=tris=te=monde 12

  re=frain 2
  les=en=fants=de=lal=cool=exè=crent=les=ca=fés 11
  voir=son=père=en=gui=gnol=cest=si=lourd=à=por=ter 12
  les=en=fants=des=poi=vrots=gran=dis=sent=en=co=lère 12
  a=vec=des=yeux=san=glots=po=sés=sur=lu=ni=vers 12
 • Phonétique : A Mon Ivrogne De Père

  ʃakə ʒuʁ ty byvεz- a la suʁsə dy djablə
  swafaʁ avine akude a tɔ̃ baʁ
  sɑ̃ ʒamεz- etɑ̃ʃe ta swaf ɛ̃sasjablə
  ʁəʒətɑ̃ tɔ̃ fwaje ɑ̃ favœʁ dy nεktaʁ.

  ʃakə nɥi a pləʁe dɑ̃ sε povʁə- mɛ̃ vidə
  εllə mənε kɔ̃ba puʁ ʁɑ̃plase lɛ̃pi
  εllə a tɑ̃ esεje mε sɔ̃ ʁəɡaʁ kɑ̃didə
  sε detuʁne də twa e də tε suləʁi.

  ʁəfʁɛ̃
  lεz- ɑ̃fɑ̃ də lalkɔl εɡzεkʁe lε kafe,
  vwaʁ sɔ̃ pεʁə ɑ̃ ɡiɲɔl, sε si luʁ a pɔʁte !
  lεz- ɑ̃fɑ̃ dε pwavʁo ɡʁɑ̃dise ɑ̃ kɔlεʁə
  avεk dεz- iø sɑ̃ɡlo poze syʁ lynive.

  ʃakə ʒuʁ pʁizɔnje də ta salə butεjə
  ɑ̃fεʁme twa mεmə, tε lεvʁəz- ɑ̃tʁuvεʁtə
  nə pəve kavale lε ʒy vənɑ̃ də tʁεjə
  kʁeɑ̃ a lenjεmə sə ki fəʁa ta pεʁtə.

  ʃakə nɥi εllə pʁi puʁ kə ʁəvjεnə ɑ̃fɛ̃
  lɔmə sɑ̃ defajɑ̃sə a lɔʁiblə mεtʁεsə.
  lɥi ki œ̃ ʒuʁ a pʁi sɑ̃ pœʁ dy lɑ̃dəmɛ̃
  tutə sa kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ divinə pʁɔmεsə.

  ʁəfʁɛ̃
  lεz- ɑ̃fɑ̃ də lalkɔl εɡzεkʁe lε kafe,
  vwaʁ sɔ̃ pεʁə ɑ̃ ɡiɲɔl, sε si luʁ a pɔʁte !
  lεz- ɑ̃fɑ̃ dε pwavʁo ɡʁɑ̃dise ɑ̃ kɔlεʁə
  avεk dεz- iø sɑ̃ɡlo poze syʁ lynive.

  ʃakə ʒuʁ ty lɥi mɑ̃ a kozə də lalkɔl
  ki tə ʁɔ̃ʒə lə sɑ̃ tεl œ̃ vɑ̃piʁə suʁnwa.
  inεksɔʁabləmɑ̃ tatiʁɑ̃ su lə sɔl
  u vɔ̃ aɡɔnizɑ̃ dɛ̃kyʁablə dy fwa.

  ʃakə nɥi εllə pʁɑ̃t- ɑ̃tʁə sε bʁa də mεʁə
  puʁ mjø lε pʁɔteʒe tus sεz- ɑ̃fɑ̃ ʃeʁi
  afɛ̃ kil nə vwae pa sə ʁəsɑ̃blɑ̃ də pεʁə
  ivʁə ki ʁɑ̃tʁəʁa avine e məʁtʁi.

  ʁəfʁɛ̃
  lεz- ɑ̃fɑ̃ də lalkɔl εɡzεkʁe lε kafe,
  vwaʁ sɔ̃ pεʁə ɑ̃ ɡiɲɔl, sε si luʁ a pɔʁte !
  lεz- ɑ̃fɑ̃ dε pwavʁo ɡʁɑ̃dise ɑ̃ kɔlεʁə
  avεk dεz- iø sɑ̃ɡlo poze syʁ lynive.

  ʃakə ʒuʁ ty ʁjεz- o ne dε nɔ̃ byvœʁ
  kaʁ il nə vəle pa də tɔ̃ bʁəvaʒə imɔ̃də.
  sə nə sɔ̃ kə dε njε ! . vuz- εtə lε sεɲœʁ ! .
  ui ! . vuz- εtə lε ʁwa. mε də kεl tʁistə mɔ̃də ?

  ʁəfʁɛ̃
  lεz- ɑ̃fɑ̃ də lalkɔl εɡzεkʁe lε kafe,
  vwaʁ sɔ̃ pεʁə ɑ̃ ɡiɲɔl, sε si luʁ a pɔʁte !
  lεz- ɑ̃fɑ̃ dε pwavʁo ɡʁɑ̃dise ɑ̃ kɔlεʁə
  avεk dεz- iø sɑ̃ɡlo poze syʁ lynive.
 • Pieds Phonétique : A Mon Ivrogne De Père

  ʃa=kə=ʒuʁ=ty=by=vε=za=la=suʁ=sə=dy=djablə 12
  swa=faʁ=a=vi=ne=a=ku=de=a=tɔ̃=baʁ 11
  sɑ̃=ʒa=mε=ze=tɑ̃=ʃe=ta=swaf=ɛ̃=sa=sja=blə 12
  ʁə=ʒə=tɑ̃=tɔ̃=fwa=je=ɑ̃=fa=vœʁ=dy=nεk=taʁ 12

  ʃa=kə=nɥi=a=plə=ʁe=dɑ̃=sε=po=vʁə=mɛ̃=vidə 12
  εl=lə=mə=nε=kɔ̃=ba=puʁ=ʁɑ̃=pla=se=lɛ̃=pi 12
  εl=lə=a=tɑ̃=e=sε=je=mε=sɔ̃ʁə=ɡaʁ=kɑ̃=didə 12
  sε=de=tuʁ=ne=də=twa=e=də=tε=su=lə=ʁi 12

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  lε=zɑ̃=fɑ̃=də=lal=kɔl=εɡ=zε=kʁe=lε=ka=fe 12
  vwaʁ=sɔ̃=pεʁə=ɑ̃=ɡi=ɲɔl=sε=si=luʁ=a=pɔʁ=te 12
  lε=zɑ̃=fɑ̃=dε=pwa=vʁo=ɡʁɑ̃=di=se=ɑ̃=kɔ=lεʁə 12
  a=vεk=dε=ziø=sɑ̃=ɡlo=po=ze=syʁ=ly=ni=veʁ 12

  ʃa=kə=ʒuʁ=pʁi=zɔ=nje=də=ta=sa=lə=bu=tεjə 12
  ɑ̃=fεʁ=me=twa=mε=mə=tε=lε=vʁə=zɑ̃=tʁu=vεʁtə 12
  nə=pə=ve=ka=va=le=lε=ʒy=və=nɑ̃=də=tʁεjə 12
  kʁe=ɑ̃=a=le=njε=mə=sə=ki=fə=ʁa=ta=pεʁtə 12

  ʃakə=nɥi=εl=lə=pʁi=puʁ=kə=ʁə=vjε=nə=ɑ̃=fɛ̃ 12
  lɔ=mə=sɑ̃=de=fa=jɑ̃sə=a=lɔ=ʁi=blə=mε=tʁεsə 12
  lɥi=ki=œ̃=ʒuʁ=a=pʁi=sɑ̃=pœʁ=dy=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  tu=tə=sa=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=di=vi=nə=pʁɔ=mεsə 12

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  lε=zɑ̃=fɑ̃=də=lal=kɔl=εɡ=zε=kʁe=lε=ka=fe 12
  vwaʁ=sɔ̃=pεʁə=ɑ̃=ɡi=ɲɔl=sε=si=luʁ=a=pɔʁ=te 12
  lε=zɑ̃=fɑ̃=dε=pwa=vʁo=ɡʁɑ̃=di=se=ɑ̃=kɔ=lεʁə 12
  a=vεk=dε=ziø=sɑ̃=ɡlo=po=ze=syʁ=ly=ni=veʁ 12

  ʃa=kə=ʒuʁ=ty=lɥi=mɑ̃=a=ko=zə=də=lal=kɔl 12
  kitə=ʁɔ̃=ʒə=lə=sɑ̃=tεl=œ̃=vɑ̃=pi=ʁə=suʁ=nwa 12
  i=nεk=sɔ=ʁa=blə=mɑ̃=ta=ti=ʁɑ̃=su=lə=sɔl 12
  u=vɔ̃=a=ɡɔ=ni=zɑ̃=dɛ̃=ky=ʁa=blə=dy=fwa 12

  ʃa=kə=nɥi=εl=lə=pʁɑ̃=tɑ̃=tʁə=sε=bʁa=də=mεʁə 12
  puʁ=mjø=lε=pʁɔ=te=ʒe=tus=sε=zɑ̃=fɑ̃=ʃe=ʁi 12
  a=fɛ̃=kil=nə=vwa=pa=sə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=də=pεʁə 12
  i=vʁə=ki=ʁɑ̃=tʁə=ʁa=a=vi=ne=e=məʁ=tʁi 12

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  lε=zɑ̃=fɑ̃=də=lal=kɔl=εɡ=zε=kʁe=lε=ka=fe 12
  vwaʁ=sɔ̃=pεʁə=ɑ̃=ɡi=ɲɔl=sε=si=luʁ=a=pɔʁ=te 12
  lε=zɑ̃=fɑ̃=dε=pwa=vʁo=ɡʁɑ̃=di=se=ɑ̃=kɔ=lεʁə 12
  a=vεk=dε=ziø=sɑ̃=ɡlo=po=ze=syʁ=ly=ni=veʁ 12

  ʃa=kə=ʒuʁ=ty=ʁj=ε=zo=ne=dε=nɔ̃=by=vœʁ 12
  kaʁ=il=nə=və=le=padə=tɔ̃=bʁə=va=ʒə=i=mɔ̃də 12
  sə=nə=sɔ̃=kə=dε=njε=vu=zε=tə=lε=sε=ɲœʁ 12
  u=i=vu=zεtə=lε=ʁwa=mε=də=kεl=tʁis=tə=mɔ̃də 12

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  lε=zɑ̃=fɑ̃=də=lal=kɔl=εɡ=zε=kʁe=lε=ka=fe 12
  vwaʁ=sɔ̃=pεʁə=ɑ̃=ɡi=ɲɔl=sε=si=luʁ=a=pɔʁ=te 12
  lε=zɑ̃=fɑ̃=dε=pwa=vʁo=ɡʁɑ̃=di=se=ɑ̃=kɔ=lεʁə 12
  a=vεk=dε=ziø=sɑ̃=ɡlo=po=ze=syʁ=ly=ni=veʁ 12

PostScriptum

Touché, un internaute a bien voulu interpréter cette chanson

Récompense

2
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2018 23:55Lesmotsbleus

Pour l’avoir vécu mais par ma mère, je sais le ressenti, très bien écrit mais surtout très explicite. Merci du partage.