Poeme-France : Lecture Écrit Beauté

Poeme : 81372 - Sans Titre

Poème Beauté
Publié le 04/11/2005 22:45

L'écrit contient 333 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Sandra_26497

81372 - Sans Titre

NON ! ! ses NEST pas UNE BONNE IDER ! !

Elle marchais dans la rue pour aller portez sont amie. Sont amie lui disais quelle etais laide et quelle comprenais pk elle avec po de chum… la petit fille se disais… je ne suis pas si laide que sa…

Apres avoir portez sont ’’amie’’elle marchais seul dans la rue… et un grand mesieur lui parle et lui dit ; allo… t bin belle toi !
-Merci !
-Tu tenva ou ?
-Chez nous !
-Ta quelle age
-… Juste 13 ans pk
-Pour savoir moi jia 26
-Vous etre vieux !
-OUI ! je sais mais je te trouve tres atirente (il se raprocha delle)
-Arreter monseur !
-Bin non je te ferais po mal
Il la prid et lanmena dans un coin sombre est labusa

Le lendemain est dit a sont ’’amie’’
-Ga moi je sais que je suis belle ya un grand monsieur qui me la dit et ensiute il a jouer avec moi jai aimmer sa…
-Quoi ya un grans monsieur qui ta toucher ? ?
-Oui pk tu est jalouse
-Non sais du viol
-… Non mais tu a raisson et que je suis nul ! ! !
-Il faudrais que tu en parle
-Non…
-Pk
-Sais le seul gas qui ma dit que jetait belle
-Mais il te la dit juste pour tabuser
-…
-Vien on va aller en parler
-… Mais je me sans mal
-Mais moi je dois i aller bebye

Non ! jen parlerais po je veux mm le revoire…
Le soire mm elle sorti dans la rue et lentendis
… Il nais pas venus. elle lentendi a fac jour pendent 2 sem… elle sentais seul et abondonner… (le seul gas qui la trouvais belle est un violeur… ) elle rentra chez elle et alla dans le tiroir pris le revolver… et tira un coup dans sa bouche ! ! ! ! ! ! ! ! !

Mon conseil ! ! ! ! ! ! ! ! Premierment vo ami non pas toujour raison
Deuxiement pas parce que 1 perssone ne voutrouve as jolie que vous etre laide vous pover etre merveilleuse pour un autre perssone…

PENSEZ-Y ENVANT DE FAIRE LE MOVAIS FOIX ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: 81372 - Sans Titre

  non=ses=nest=pas=une=bon=ne=i=der 9

  elle=mar=chais=dans=la=rue=pour=al=ler=por=tez=sont=a=mie=sont=a=mie=lui=di=sais=quel=le=e=tais=laideet=quel=le=com=pre=nais=p=k=el=le=a=vec=po=de=chum=la=pe=tit=fille=se=di=sais=je=ne=suis=pas=si=lai=de=que=sa 55

  apres=a=voir=por=tez=son=ta=mieel=le=mar=chais=seul=dans=la=rue=et=un=grand=me=sieur=lui=par=leet=lui=dit=al=lo=t=bin=bel=le=toi 32
  mer=ci 2
  tu=ten=va=ou 4
  chez=nous 2
  ta=quel=le=age 4
  jus=te=treizeans=p=k 6
  pour=sa=voir=moi=jia=vingt=six 7
  vous=e=tre=vieux 4
  oui=je=sais=mais=je=te=trouve=tres=a=ti=ren=te=il=se=ra=pro=cha=del=le 19
  ar=re=ter=mon=seur 5
  bin=non=je=te=fe=rais=po=mal 8
  il=la=prid=et=lanme=na=dans=un=coin=som=breest=la=bu=sa 14

  le=lende=main=est=dit=a=son=ta=mie 9
  ga=moi=je=sais=que=je=suis=bel=le=ya=un=grand=mon=sieur=qui=me=la=dit=et=en=siute=il=a=jouer=a=vec=moi=jai=aim=mer=sa 31
  quoi=ya=un=grans=mon=sieur=qui=ta=tou=cher 10
  oui=p=k=tu=est=ja=louse 7
  non=sais=du=viol 4
  non=mais=tu=a=rais=son=et=que=je=suis=nul 12
  il=fau=drais=que=tu=en=parle 7
  non 1
  p=k 2
  sais=le=seul=gas=qui=ma=dit=que=je=tait=belle 11
  mais=il=te=la=dit=jus=te=pour=ta=bu=ser 11
  1
  vien=on=va=al=ler=en=par=ler 8
  mais=je=me=sans=mal 6
  mais=moi=je=dois=i=al=ler=be=bye 9

  non=jen=par=le=rais=po=je=veux=m=m=le=re=voire 13
  le=soire=m=m=elle=sor=ti=dans=la=rueet=len=ten=dis 13
  il=nais=pas=ve=nus=el=le=lenten=di=a=fac=jour=pen=dent=deux=sem=el=le=sen=tais=seul=et=a=bon=don=ner=le=seul=gas=qui=la=trou=vais=bel=leest=un=vio=leur=el=le=ren=tra=chez=elle=et=al=la=dans=le=ti=roir=pris=le=re=vol=ver=et=ti=ra=un=coup=dans=sa=bouche 65

  mon=con=seil=pre=mierment=vo=a=mi=non=pas=tou=jour=rai=son 14
  deuxie=ment=pas=par=ce=queun=pers=sone=ne=vou=trou=ve=as=jo=lie=que=vous=e=tre=lai=de=vous=po=ver=e=tre=mer=veilleu=se=pour=un=au=tre=pers=sone 35

  pen=sez=y=en=vant=de=faire=le=mo=vais=foix 11
 • Phonétique : 81372 - Sans Titre

  nɔ̃ ! ! sε nεst pa ynə bɔnə ide ! !

  εllə maʁʃε dɑ̃ la ʁy puʁ ale pɔʁte sɔ̃t- ami. sɔ̃t- ami lɥi dizε kεllə ətε lεdə e kεllə kɔ̃pʁənε pe ka εllə avεk po də ʃɔm… la pəti fijə sə dizε… ʒə nə sɥi pa si lεdə kə sa…

  apʁəz- avwaʁ pɔʁte sɔ̃tamjəεllə maʁʃε səl dɑ̃ la ʁy… e œ̃ ɡʁɑ̃ məzjœʁ lɥi paʁlə e lɥi di, alo… te bɛ̃ bεllə twa !
  mεʁsi !
  ty tɑ̃va u ?
  ʃe nu !
  ta kεllə aʒə
  … ʒystə tʁεzə ɑ̃ pe ka
  puʁ savwaʁ mwa ʒja vɛ̃t- sis
  vuz- εtʁə vjø !
  ui ! ʒə sε mε ʒə tə tʁuvə tʁəz- atiʁɑ̃tə (il sə ʁapʁoʃa dεllə)
  aʁəte mɔ̃sœʁ !
  bɛ̃ nɔ̃ ʒə tə fəʁε po mal
  il la pʁid e lɑ̃məna dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ sɔ̃bʁə ε labyza

  lə lɑ̃dəmɛ̃ ε di a sɔ̃tamjə
  ɡa mwa ʒə sε kə ʒə sɥi bεllə ia œ̃ ɡʁɑ̃ məsjø ki mə la di e ɑ̃sjytə il a ʒue avεk mwa ʒε ɛ̃me sa…
  kwa ia œ̃ ɡʁɑ̃ məsjø ki ta tuʃe ? ?
  ui pe ka ty ε ʒaluzə
  nɔ̃ sε dy vjɔl
  … nɔ̃ mε ty a ʁεsɔ̃ e kə ʒə sɥi nyl ! ! !
  il fodʁε kə ty ɑ̃ paʁlə
  nɔ̃…
  pe ka
  sε lə səl ɡas ki ma di kə ʒətε bεllə
  mεz- il tə la di ʒystə puʁ tabyze

  vjɛ̃ ɔ̃ va ale ɑ̃ paʁle
  … mε ʒə mə sɑ̃ mal
  mε mwa ʒə dwaz- i ale bəbi

  nɔ̃ ! ʒεn paʁləʁε po ʒə vø εm εm lə ʁəvwaʁə…
  lə swaʁə εm εm εllə sɔʁti dɑ̃ la ʁy e lɑ̃tɑ̃di
  … il nε pa vənys. εllə lɑ̃tɑ̃di a fak ʒuʁ pɑ̃de dø sεm… εllə sɑ̃tε səl e abɔ̃dɔne… (lə səl ɡas ki la tʁuvε bεllə εt- œ̃ vjɔlœʁ… ) εllə ʁɑ̃tʁa ʃez- εllə e ala dɑ̃ lə tiʁwaʁ pʁi lə ʁəvɔlve… e tiʁa œ̃ ku dɑ̃ sa buʃə ! ! !

  mɔ̃ kɔ̃sεj ! ! ! pʁəmjεʁme vo ami nɔ̃ pa tuʒuʁ ʁεzɔ̃
  døksimɑ̃ pa paʁsə kə œ̃ pεʁsɔnə nə vutʁuvə a ʒɔli kə vuz- εtʁə lεdə vu pɔve εtʁə mεʁvεjøzə puʁ œ̃n- otʁə pεʁsɔnə…

  pɑ̃sez- i ɑ̃vɑ̃ də fεʁə lə mɔvε fwa ! ! !
 • Pieds Phonétique : 81372 - Sans Titre

  nɔ̃=sε=nεst=pa=ynə=bɔ=nə=i=de 9

  εllə=maʁ=ʃε=dɑ̃=la=ʁy=puʁ=a=le=pɔʁ=te=sɔ̃=ta=mi=sɔ̃=ta=mi=lɥi=di=zε=kεl=lə=ə=tε=lεdəe=kεl=lə=kɔ̃=pʁə=nε=pe=ka=εl=lə=a=vεk=po=də=ʃɔm=la=pə=ti=fi=jə=sə=di=zε=ʒə=nə=sɥi=pa=si=lε=də=kə=sa 56

  apʁə=za=vwaʁ=pɔʁ=te=sɔ̃=ta=mjəεllə=maʁ=ʃε=səl=dɑ̃=la=ʁy=e=œ̃=ɡʁɑ̃=mə=zjœʁ=lɥi=paʁ=lə=e=lɥi=di=a=lo=te=bɛ̃=bεl=lə=twa 32
  mεʁ=si 2
  ty=tɑ̃=va=u 4
  ʃe=nu 2
  ta=kεl=lə=a=ʒə 5
  ʒys=tə=tʁε=zə=ɑ̃=pe=ka 8
  puʁ=sa=vwaʁ=mwa=ʒj=a=vɛ̃t=sis 8
  vu=zε=tʁə=vj=ø 5
  ui=ʒə=sε=mεʒə=tə=tʁu=və=tʁə=za=ti=ʁɑ̃=tə=il=sə=ʁa=pʁo=ʃa=dεllə 18
  a=ʁə=te=mɔ̃=sœ=ʁə 6
  bɛ̃=nɔ̃=ʒə=tə=fə=ʁε=po=mal 8
  il=la=pʁid=e=lɑ̃mə=na=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=sɔ̃=bʁəε=la=by=za 14

  lə=lɑ̃də=mɛ̃=ε=di=a=sɔ̃=ta=mjə 9
  ɡa=mwaʒə=sε=kə=ʒə=sɥi=bεllə=i=a=œ̃=ɡʁɑ̃=mə=sjø=ki=mə=la=di=e=ɑ̃=sjy=tə=il=a=ʒu=e=a=vεk=mwa=ʒε=ɛ̃=me=sa 32
  kwa=i=a=œ̃=ɡʁɑ̃mə=sjø=ki=ta=tu=ʃe 10
  u=i=pe=ka=ty=ε=ʒa=luzə 8
  nɔ̃=sε=dy=vjɔl 4
  nɔ̃=mε=ty=a=ʁε=sɔ̃=e=kə=ʒə=sɥi=nyl 12
  il=fo=dʁε=kə=ty=ɑ̃=paʁ=lə 8
  nɔ̃ 1
  pe=ka 2
  sεlə=səl=ɡas=ki=ma=di=kə=ʒə=tε=bεllə 10
  mε=zil=tə=la=di=ʒys=tə=puʁ=ta=by=ze 11
  1
  vjɛ̃=ɔ̃=va=a=le=ɑ̃=paʁ=le 8
  mε=ʒə=mə=sɑ̃=mal 6
  mε=mwaʒə=dwa=zi=a=le=bə=bi 8

  nɔ̃=ʒεn=paʁlə=ʁε=poʒə=vø=εm=εm=lə=ʁə=vwaʁə 11
  lə=swaʁəεm=εm=εllə=sɔʁ=ti=dɑ̃=la=ʁy=e=lɑ̃=tɑ̃=di 13
  il=nε=pavə=nys=εl=lə=lɑ̃=tɑ̃=di=a=fak=ʒuʁ=pɑ̃=de=dø=sεm=εl=lə=sɑ̃=tε=səl=e=a=bɔ̃=dɔ=ne=lə=səl=ɡas=ki=la=tʁu=vε=bεlləε=tœ̃=vjɔ=lœʁ=εl=lə=ʁɑ̃=tʁa=ʃe=zεl=lə=e=a=la=dɑ̃=lə=ti=ʁwaʁ=pʁi=lə=ʁə=vɔl=ve=e=ti=ʁa=œ̃=ku=dɑ̃=sa=bu=ʃə 66

  mɔ̃=kɔ̃=sεj=pʁə=mjεʁ=me=vo=a=mi=nɔ̃=pa=tu=ʒuʁ=ʁε=zɔ̃ 15
  døk=si=mɑ̃=pa=paʁsə=kəœ̃=pεʁ=sɔ=nə=nə=vu=tʁu=və=a=ʒɔ=li=kə=vu=zε=tʁə=lε=də=vu=pɔ=ve=ε=tʁə=mεʁ=vε=jø=zə=puʁ=œ̃=no=tʁə=pεʁ=sɔnə 37

  pɑ̃se=zi=ɑ̃=vɑ̃=də=fε=ʁə=lə=mɔ=vε=fwa 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.