Poeme-France : Lecture Écrit Famille

Poeme : A Ma Fille

Poème Famille
Publié le 06/01/2005 12:23

L'écrit contient 195 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Schumi

A Ma Fille

Julie, ma fille bien aimee,
Ma vie sans toi serait synomyme de nuit, trou noir
Tu es tout pour moi, je t’aime
Ma petite fille
Désolé de te faire souffrir
Désolé de t’avoir fait souffrir
Je sais que j’aurais jamais dû faire cela
Mais je voulais juste un peu de bonheur
Tu sais ton pére est parfois dur a vivre
Tjs en train de critiquer sa belle famille
Je peux te dire que même si c’est la vérité ca fait mal a entendre
Je lui dois tout a ton père
Je l’ai aime pendant 8 ans et je l’aime encore.
Même si j’ai aimé quelqu"un autre pendant 6 mois… (que j’aime tjs)
Tu sais c’est un mec formidable…
J’ai appris beaucoup de choses avec lui…
Je sais qu’il n’est pas parfait… mais il m’a fait decouvert faire ce que c’est l’amour avec un A
Chose que ton pere ne faisait plus beaucoup… depuis quelques temps…
Je sais qu’il est trop tard mais j’espere que l’on ne se perdra pas de vue. .
Je t’aime JULIE

Maman
 • Pieds Hyphénique: A Ma Fille

  ju=lie=ma=fi=lle=bien=ai=mee 8
  ma=vie=sans=toi=se=rait=sy=no=my=me=de=nuit=trou=noir 14
  tu=es=tout=pour=moi=je=tai=me 8
  ma=pe=ti=te=fi=lle 6
  dé=so=lé=de=te=faire=souf=frir 8
  dé=so=lé=de=ta=voir=fait=souf=frir 9
  je=sais=que=jau=rais=ja=mais=dû=faire=ce=la 11
  mais=je=vou=lais=jus=teun=peu=de=bon=heur 10
  tu=sais=ton=péreest=par=fois=dur=a=vivre 9
  t=j=s=en=train=de=cri=ti=quer=sa=bel=le=fa=mille 14
  je=peux=te=dire=que=mê=me=si=cest=la=vé=ri=té=ca=fait=mal=a=en=tendre 19
  je=lui=dois=tout=a=ton=pè=re 8
  je=lai=aime=pen=dant=hu=it=ans=et=je=lai=meen=core 13
  même=si=jai=ai=mé=quel=qu=guille=met=un=au=tre=pen=dant=six=mois=que=jai=me=t=js 21
  tu=sais=cest=un=mec=for=mi=dable 8
  jai=ap=pris=beau=coup=de=choses=a=vec=lui 10
  je=sais=quil=nest=pas=par=fait=mais=il=ma=fait=de=cou=vert=faire=ce=que=cest=la=mour=a=vec=un=a 24
  chose=que=ton=pe=re=ne=fai=sait=plus=beau=coup=de=puis=quel=ques=temps 16
  je=sais=quil=est=trop=tard=mais=jes=pe=re=que=lon=ne=se=per=dra=pas=de=vue 19
  je=tai=me=ju=lie 5

  ma=man 2
 • Phonétique : A Ma Fille

  ʒyli, ma fijə bjɛ̃ εmi,
  ma vi sɑ̃ twa səʁε sɛ̃ɔmimə də nɥi, tʁu nwaʁ
  ty ε tu puʁ mwa, ʒə tεmə
  ma pətitə fijə
  dezɔle də tə fεʁə sufʁiʁ
  dezɔle də tavwaʁ fε sufʁiʁ
  ʒə sε kə ʒoʁε ʒamε dy fεʁə səla
  mε ʒə vulε ʒystə œ̃ pø də bɔnœʁ
  ty sε tɔ̃ peʁə ε paʁfwa dyʁ a vivʁə
  te ʒi εs ɑ̃ tʁɛ̃ də kʁitike sa bεllə famijə
  ʒə pø tə diʁə kə mεmə si sε la veʁite ka fε mal a ɑ̃tɑ̃dʁə
  ʒə lɥi dwa tut- a tɔ̃ pεʁə
  ʒə lε εmə pɑ̃dɑ̃ ɥit ɑ̃ e ʒə lεmə ɑ̃kɔʁə.
  mεmə si ʒε εme kεlk ɡjmε œ̃n- otʁə pɑ̃dɑ̃ si- mwa… (kə ʒεmə tʒs)
  ty sε sεt- œ̃ mεk fɔʁmidablə…
  ʒε apʁi boku də ʃozəz- avεk lɥi…
  ʒə sε kil nε pa paʁfε… mεz- il ma fε dəkuvεʁ fεʁə sə kə sε lamuʁ avεk œ̃n- a
  ʃozə kə tɔ̃ pəʁə nə fəzε plys boku… dəpɥi kεlk tɑ̃…
  ʒə sε kil ε tʁo taʁ mε ʒεspəʁə kə lɔ̃ nə sə pεʁdʁa pa də vɥ.
  ʒə tεmə ʒyli

  mamɑ̃
 • Pieds Phonétique : A Ma Fille

  ʒy=li=ma=fi=jə=bjɛ̃=ε=mi 8
  ma=vi=sɑ̃=twasə=ʁε=sɛ̃=ɔ=mi=mə=də=nɥi=tʁu=nwaʁ 13
  ty=ε=tu=puʁ=mwa=ʒə=tε=mə 8
  ma=pə=ti=tə=fi=jə 6
  de=zɔ=le=də=tə=fεʁə=su=fʁiʁ 8
  de=zɔ=le=də=ta=vwaʁ=fε=su=fʁiʁ 9
  ʒə=sεkə=ʒo=ʁε=ʒa=mε=dy=fε=ʁə=sə=la 11
  mεʒə=vu=lε=ʒys=təœ̃=pø=də=bɔ=nœʁ 9
  ty=sε=tɔ̃=pe=ʁəε=paʁ=fwa=dyʁ=a=vivʁə 10
  te=ʒi=εsəɑ̃=tʁɛ̃=də=kʁi=ti=ke=sa=bεllə=fa=mi=jə 13
  ʒə=pøtə=di=ʁə=kə=mε=mə=si=sε=la=ve=ʁi=te=ka=fε=mal=a=ɑ̃=tɑ̃dʁə 19
  ʒə=lɥi=dwa=tu=ta=tɔ̃=pε=ʁə 8
  ʒə=lε=εmə=pɑ̃=dɑ̃=ɥ=it=ɑ̃=e=ʒə=lε=məɑ̃=kɔʁə 13
  mεmə=si=ʒε=ε=me=kεl=kə=ɡjmε=œ̃=no=tʁə=pɑ̃=dɑ̃=si=mwa=kə=ʒε=mə=tʒs 19
  ty=sε=sε=tœ̃=mεk=fɔʁ=mi=dablə 8
  ʒε=a=pʁi=bokudə=ʃo=zə=za=vεk=lɥi 9
  ʒə=sε=kil=nε=pa=paʁ=fε=mε=zil=ma=fεdə=ku=vεʁ=fε=ʁə=sə=kə=sε=la=muʁ=a=vεk=œ̃=na 24
  ʃozə=kə=tɔ̃=pə=ʁə=nə=fə=zε=plys=bo=ku=dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃ 16
  ʒə=sε=kil=ε=tʁo=taʁ=mε=ʒεspə=ʁə=kə=lɔ̃=nə=sə=pεʁ=dʁa=pa=də=vɥ 18
  ʒə=tε=mə=ʒy=li 5

  ma=mɑ̃ 2

PostScriptum

le poéme n’est plus vraiment actualite.
J e l’avais ecris en sept de l’annee derniere. . . .
je le trouve si beau que j’avais envie de le partager avec vous

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/05/2005 15:05Heureuse Maman

il est vraimen tré bo jadore