Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Chanson : Reviens-Moi

Chanson Amour
Publié le 26/05/2019 09:11

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Seditio Amor

Reviens-Moi

Ne me laisse pas seul ce soir
Tout seul avec ma peine
Et mon chagrin
Depuis ton départ
Je suis un orphelin
Ta présence me manque
Je suis malheureux.

Refrain
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi mon amour
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi pour toujours

Je deviendrais un clown
Pour que tu puisses rire
Je me ferais petit
Pour ne pas te déranger
Pour pouvoir te regarder
Je deviendrais ton miroir
Alors je t’en prie
Ne me laisse pas ce soir.

Refrain
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi mon amour
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi pour toujours

Je demanderais à la lune
D’éclairer ton chemin
Qu’elle puisse guider tes pas
Jusqu’à notre refrain
Je serais le gardien
De tes nuits mon amour
Je te couvrirais d’or
Même après ma mort.

Refrain
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi mon amour
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi pour toujours

Je te jure et je te promets
Je ne ferais plus les erreurs
J’aimerais à nouveau t’aimer
Te remettre dans mon cœur
Je te prendrais la main
Pour reconstruire un avenir
Je mise tout sur demain
Pour te regarder dormir.

Refrain
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi mon amour
Reviens-moi
Reviens-moi
Reviens-moi pour toujours
 • Pieds Hyphénique: Reviens-Moi

  ne=me=laisse=pas=seul=ce=soir 7
  tout=seul=a=vec=ma=peine 6
  et=mon=cha=grin 4
  de=puis=ton=dé=part 5
  je=suis=un=or=phe=lin 6
  ta=pré=sen=ce=me=manque 6
  je=suis=mal=heu=reux 5

  re=frain 2
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=mon=a=mour 6
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=pour=tou=jours 6

  je=de=vien=drais=un=clown 6
  pour=que=tu=puis=ses=rire 6
  je=me=fe=rais=pe=tit 6
  pour=ne=pas=te=dé=ran=ger 7
  pour=pou=voir=te=re=gar=der 7
  je=de=vien=drais=ton=mi=roir 7
  a=lors=je=ten=prie 5
  ne=me=laisse=pas=ce=soir 6

  re=frain 2
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=mon=a=mour 6
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=pour=tou=jours 6

  je=de=mande=rais=à=la=lune 7
  dé=clai=rer=ton=che=min 6
  quel=le=puisse=gui=der=tes=pas 7
  jus=quà=no=tre=re=frain 6
  je=se=rais=le=gar=dien 6
  de=tes=nuits=mon=a=mour 6
  je=te=cou=vri=rais=dor 6
  mê=me=a=près=ma=mort 6

  re=frain 2
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=mon=a=mour 6
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=pour=tou=jours 6

  je=te=jureet=je=te=promets 6
  je=ne=fe=rais=plus=les=er=reurs 8
  jaime=rais=à=nou=veau=tai=mer 7
  te=re=mettre=dans=mon=cœur 6
  je=te=pren=drais=la=main 6
  pour=re=cons=truireun=ave=nir 6
  je=mise=tout=sur=de=main 6
  pour=te=re=gar=der=dor=mir 7

  re=frain 2
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=mon=a=mour 6
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi 3
  re=viens=moi=pour=tou=jours 6
 • Phonétique : Reviens-Moi

  nə mə lεsə pa səl sə swaʁ
  tu səl avεk ma pεnə
  e mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
  dəpɥi tɔ̃ depaʁ
  ʒə sɥiz- œ̃n- ɔʁfəlɛ̃
  ta pʁezɑ̃sə mə mɑ̃kə
  ʒə sɥi maləʁø.

  ʁəfʁɛ̃
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa mɔ̃n- amuʁ
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa puʁ tuʒuʁ

  ʒə dəvjɛ̃dʁεz- œ̃ klɔwn
  puʁ kə ty pɥisə ʁiʁə
  ʒə mə fəʁε pəti
  puʁ nə pa tə deʁɑ̃ʒe
  puʁ puvwaʁ tə ʁəɡaʁde
  ʒə dəvjɛ̃dʁε tɔ̃ miʁwaʁ
  alɔʁ ʒə tɑ̃ pʁi
  nə mə lεsə pa sə swaʁ.

  ʁəfʁɛ̃
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa mɔ̃n- amuʁ
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa puʁ tuʒuʁ

  ʒə dəmɑ̃dəʁεz- a la lynə
  deklεʁe tɔ̃ ʃəmɛ̃
  kεllə pɥisə ɡide tε pa
  ʒyska nɔtʁə ʁəfʁɛ̃
  ʒə səʁε lə ɡaʁdjɛ̃
  də tε nɥi mɔ̃n- amuʁ
  ʒə tə kuvʁiʁε dɔʁ
  mεmə apʁε ma mɔʁ.

  ʁəfʁɛ̃
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa mɔ̃n- amuʁ
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa puʁ tuʒuʁ

  ʒə tə ʒyʁə e ʒə tə pʁɔmε
  ʒə nə fəʁε plys lεz- eʁœʁ
  ʒεməʁεz- a nuvo tεme
  tə ʁəmεtʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə tə pʁɑ̃dʁε la mɛ̃
  puʁ ʁəkɔ̃stʁɥiʁə œ̃n- avəniʁ
  ʒə mizə tu syʁ dəmɛ̃
  puʁ tə ʁəɡaʁde dɔʁmiʁ.

  ʁəfʁɛ̃
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa mɔ̃n- amuʁ
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa
  ʁəvjɛ̃ mwa puʁ tuʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Reviens-Moi

  nə=mə=lεsə=pa=səl=sə=swaʁ 7
  tu=səl=a=vεk=ma=pεnə 6
  e=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 4
  dəp=ɥi=tɔ̃=de=paʁ 5
  ʒə=sɥi=zœ̃=nɔʁ=fə=lɛ̃ 6
  ta=pʁe=zɑ̃=sə=mə=mɑ̃kə 6
  ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø 5

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 6

  ʒə=də=vjɛ̃=dʁε=zœ̃=klɔwn 6
  puʁ=kə=ty=pɥi=sə=ʁiʁə 6
  ʒə=mə=fə=ʁε=pə=ti 6
  puʁnə=pa=tə=de=ʁɑ̃=ʒe 6
  puʁ=pu=vwaʁtə=ʁə=ɡaʁ=de 6
  ʒə=də=vjɛ̃=dʁε=tɔ̃=mi=ʁwaʁ 7
  a=lɔʁ=ʒə=tɑ̃=pʁi 5
  nə=mə=lεsə=pa=sə=swaʁ 6

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 6

  ʒə=də=mɑ̃də=ʁε=za=lalynə 6
  de=klε=ʁe=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 6
  kεllə=pɥisə=ɡi=de=tε=pa 6
  ʒys=ka=nɔ=tʁə=ʁə=fʁɛ̃ 6
  ʒə=sə=ʁε=lə=ɡaʁ=djɛ̃ 6
  də=tε=nɥi=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʒə=tə=ku=vʁi=ʁε=dɔʁ 6
  mε=mə=a=pʁε=ma=mɔʁ 6

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 6

  ʒə=tə=ʒyʁəe=ʒə=tə=pʁɔ=mε 7
  ʒə=nə=fə=ʁε=plys=lε=ze=ʁœʁ 8
  ʒεmə=ʁε=za=nu=vo=tε=me 7
  tə=ʁə=mεtʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 6
  ʒə=tə=pʁɑ̃=dʁε=la=mɛ̃ 6
  puʁʁə=kɔ̃s=tʁɥ=ʁəœ̃=navə=niʁ 6
  ʒə=mizə=tu=syʁ=də=mɛ̃ 6
  puʁtə=ʁə=ɡaʁ=de=dɔʁ=miʁ 6

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  ʁə=vjɛ̃=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 6

PostScriptum

CLIP VIDÉO
https : //www. facebook. com/studiocreabel/videos/774808466186007/ ? t=22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.