Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Alain
Ton prénom un peu comme un refrain
De toi ai-je un peu le béguin ?
Je sais c’est pas très malin
Mais je pense a toi jour est matin
J’aime plus que tous tes câlins
J’en ai tellement besoin
Pour toi peut être est ce anodin
Tu te dis que tout ceci est du baratin
Mais pour moi c’est tout un jardin
Les roses ont des épines chagrin
Cela m’est égal c’est trop divin
Tu surgis dans ma vie, un vrai festin
Comme un délice préparé avec soin
Que je déguste délicatement, une grappe de raisin
Mes nuits ont changées en bien
Dans tes bras quand tu m’étreins
Dans mon corps quand je partage tes mains
Si j’étais artiste je ferais un dessin
Un tableau douceur, couleur carmin
Et puis un soir, un rêve me vint
Si j’en parlais à Merlin, zeste enfantin
Lui demander une sorte de vaccin
Un élixir pour mélanger nos destins
Même quand je regarde le ciel satin
Les nuages me parlent de toi en vain
Si les rayons du soleil baignent sur moi félins
Je t’imagine en fermant les yeux un brin
Et quand je te vois plus rien ne me retient
Mon cœur mon corps mon âme suivent le même chemin
Comme si tout à coup je me retrouvais dans un écrin
Tu dois te dire que tout ceci est très féminin
Que c’est fragile tel la croûte du pain
Frivole pareil qu’une coupe de vin
Va t elle s’arrêter demain ?
Je ne suis ni jalouse ni possessive ni exigeante c’est certain
Juste besoin de te dire ce que j’ai en moi enfin
Que mon être si tu le veux est le tien
En espérant que tu ne te dises pas « elle me les casse putain »
Je t’envoie un pétale de rose malin
Qui se posera sur tes lèvres, petit lutin
Avec une infinie tendresse sans fin
Sheron

PostScriptum

De moi a toi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

alɛ̃
tɔ̃ pʁenɔ̃ œ̃ pø kɔmə œ̃ ʁəfʁɛ̃
də twa ε ʒə œ̃ pø lə beɡɛ̃ ?
ʒə sε sε pa tʁε malɛ̃
mε ʒə pɑ̃sə a twa ʒuʁ ε matɛ̃
ʒεmə plys kə tus tε kalɛ̃
ʒɑ̃n- ε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃
puʁ twa pø εtʁə ε sə anɔdɛ̃
ty tə di kə tu səsi ε dy baʁatɛ̃
mε puʁ mwa sε tut- œ̃ ʒaʁdɛ̃
lε ʁozəz- ɔ̃ dεz- epinə ʃaɡʁɛ̃
səla mεt- eɡal sε tʁo divɛ̃
ty syʁʒi dɑ̃ ma vi, œ̃ vʁε fεstɛ̃
kɔmə œ̃ delisə pʁepaʁe avεk swɛ̃
kə ʒə deɡystə delikatəmɑ̃, ynə ɡʁapə də ʁεzɛ̃
mε nɥiz- ɔ̃ ʃɑ̃ʒez- ɑ̃ bjɛ̃
dɑ̃ tε bʁa kɑ̃ ty metʁɛ̃
dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ kɑ̃ ʒə paʁtaʒə tε mɛ̃
si ʒetεz- aʁtistə ʒə fəʁεz- œ̃ desɛ̃
œ̃ tablo dusœʁ, kulœʁ kaʁmɛ̃
e pɥiz- œ̃ swaʁ, œ̃ ʁεvə mə vɛ̃
si ʒɑ̃ paʁlεz- a mεʁlɛ̃, zεstə ɑ̃fɑ̃tɛ̃
lɥi dəmɑ̃de ynə sɔʁtə də vaksɛ̃
œ̃n- eliksiʁ puʁ melɑ̃ʒe no dεstɛ̃
mεmə kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə lə sjεl satɛ̃
lε nɥaʒə mə paʁle də twa ɑ̃ vɛ̃
si lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj bεɲe syʁ mwa felɛ̃
ʒə timaʒinə ɑ̃ fεʁmɑ̃ lεz- iøz- œ̃ bʁɛ̃
e kɑ̃ ʒə tə vwa plys ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃
mɔ̃ kœʁ mɔ̃ kɔʁ mɔ̃n- amə sɥive lə mεmə ʃəmɛ̃
kɔmə si tut- a ku ʒə mə ʁətʁuvε dɑ̃z- œ̃n- ekʁɛ̃
ty dwa tə diʁə kə tu səsi ε tʁε feminɛ̃
kə sε fʁaʒilə tεl la kʁutə dy pɛ̃
fʁivɔlə paʁεj kynə kupə də vɛ̃
va te εllə saʁεte dəmɛ̃ ?
ʒə nə sɥi ni ʒaluzə ni pɔsesivə ni εɡziʒɑ̃tə sε sεʁtɛ̃
ʒystə bəzwɛ̃ də tə diʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa ɑ̃fɛ̃
kə mɔ̃n- εtʁə si ty lə vøz- ε lə tjɛ̃
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə ty nə tə dizə pas « εllə mə lε kasə pytεn »
ʒə tɑ̃vwa œ̃ petalə də ʁozə malɛ̃
ki sə pozəʁa syʁ tε lεvʁə, pəti lytɛ̃
avεk ynə ɛ̃fini tɑ̃dʁεsə sɑ̃ fɛ̃