Poeme : Toi

Toi

Alain
Ton prénom un peu comme un refrain
De toi ai-je un peu le béguin ?
Je sais c’est pas très malin
Mais je pense a toi jour est matin
J’aime plus que tous tes câlins
J’en ai tellement besoin
Pour toi peut être est ce anodin
Tu te dis que tout ceci est du baratin
Mais pour moi c’est tout un jardin
Les roses ont des épines chagrin
Cela m’est égal c’est trop divin
Tu surgis dans ma vie, un vrai festin
Comme un délice préparé avec soin
Que je déguste délicatement, une grappe de raisin
Mes nuits ont changées en bien
Dans tes bras quand tu m’étreins
Dans mon corps quand je partage tes mains
Si j’étais artiste je ferais un dessin
Un tableau douceur, couleur carmin
Et puis un soir, un rêve me vint
Si j’en parlais à Merlin, zeste enfantin
Lui demander une sorte de vaccin
Un élixir pour mélanger nos destins
Même quand je regarde le ciel satin
Les nuages me parlent de toi en vain
Si les rayons du soleil baignent sur moi félins
Je t’imagine en fermant les yeux un brin
Et quand je te vois plus rien ne me retient
Mon cœur mon corps mon âme suivent le même chemin
Comme si tout à coup je me retrouvais dans un écrin
Tu dois te dire que tout ceci est très féminin
Que c’est fragile tel la croûte du pain
Frivole pareil qu’une coupe de vin
Va t elle s’arrêter demain ?
Je ne suis ni jalouse ni possessive ni exigeante c’est certain
Juste besoin de te dire ce que j’ai en moi enfin
Que mon être si tu le veux est le tien
En espérant que tu ne te dises pas « elle me les casse putain »
Je t’envoie un pétale de rose malin
Qui se posera sur tes lèvres, petit lutin
Avec une infinie tendresse sans fin

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi

  alain 1
  ton=pré=nom=un=peu=com=me=un=re=frain 10
  de=toi=ai=je=un=peu=le=bé=guin 9
  je=sais=cest=pas=très=ma=lin 7
  mais=je=pen=se=a=toi=jour=est=ma=tin 10
  jai=me=plus=que=tous=tes=câ=lins 8
  jen=ai=tel=le=ment=be=soin 7
  pour=toi=peut=ê=tre=est=ce=a=no=din 10
  tu=te=dis=que=tout=ce=ci=est=du=ba=ra=tin 12
  mais=pour=moi=cest=tout=un=jar=din 8
  les=ro=ses=ont=des=é=pi=nes=cha=grin 10
  ce=la=mest=é=gal=cest=trop=di=vin 9
  tu=sur=gis=dans=ma=vie=un=vrai=fes=tin 10
  com=me=un=dé=li=ce=pré=pa=ré=a=vec=soin 12
  que=je=dé=gus=te=dé=li=cate=ment=u=ne=grap=pe=de=rai=sin 16
  mes=nuits=ont=chan=gées=en=bien 7
  dans=tes=bras=quand=tu=mé=treins 7
  dans=mon=corps=quand=je=par=ta=ge=tes=mains 10
  si=jé=tais=ar=tis=te=je=fe=rais=un=des=sin 12
  un=ta=bleau=dou=ceur=cou=leur=car=min 9
  et=puis=un=soir=un=rê=ve=me=vint 9
  si=jen=par=lais=à=mer=lin=zes=te=en=fan=tin 12
  lui=de=man=der=une=sor=te=de=vac=cin 10
  un=é=li=xir=pour=mé=lan=ger=nos=des=tins 11
  même=quand=je=re=gar=de=le=ciel=sa=tin 10
  les=nu=ages=me=par=lent=de=toi=en=vain 10
  si=les=rayons=du=so=leil=baignent=sur=moi=fé=lins 11
  je=ti=ma=gineen=fer=mant=les=yeux=un=brin 10
  et=quand=je=te=vois=plus=rien=ne=me=re=ti=ent 12
  mon=cœur=mon=corps=mon=â=me=suivent=le=mê=me=che=min 13
  comme=si=tout=à=coup=je=me=re=trou=vais=dans=un=é=crin 14
  tu=dois=te=dire=que=tout=ce=ci=est=très=fé=mi=nin 13
  que=cest=fra=gile=tel=la=croû=te=du=pain 10
  fri=vo=le=pa=reil=quune=cou=pe=de=vin 10
  va=t=el=le=sar=rê=ter=de=main 9
  je=ne=suis=ni=ja=louse=ni=pos=ses=si=ve=ni=exi=gean=te=cest=cer=tain 18
  jus=te=be=soin=de=te=dire=ce=que=jai=en=moi=en=fin 14
  que=mon=être=si=tu=le=veux=est=le=tien 10
  en=es=pé=rant=que=tu=ne=te=dises=pas=el=le=me=les=cas=se=pu=tain 18
  je=ten=voieun=pé=tale=de=ro=se=ma=lin 10
  qui=se=pose=ra=sur=tes=lè=vres=pe=tit=lu=tin 12
  a=vec=unein=fi=nie=ten=dres=se=sans=fin 10
 • Phonétique : Toi

  alɛ̃
  tɔ̃ pʁenɔ̃ œ̃ pø kɔmə œ̃ ʁəfʁɛ̃
  də twa ε ʒə œ̃ pø lə beɡɛ̃ ?
  ʒə sε sε pa tʁε malɛ̃
  mε ʒə pɑ̃sə a twa ʒuʁ ε matɛ̃
  ʒεmə plys kə tus tε kalɛ̃
  ʒɑ̃n- ε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃
  puʁ twa pø εtʁə ε sə anɔdɛ̃
  ty tə di kə tu səsi ε dy baʁatɛ̃
  mε puʁ mwa sε tut- œ̃ ʒaʁdɛ̃
  lε ʁozəz- ɔ̃ dεz- epinə ʃaɡʁɛ̃
  səla mεt- eɡal sε tʁo divɛ̃
  ty syʁʒi dɑ̃ ma vi, œ̃ vʁε fεstɛ̃
  kɔmə œ̃ delisə pʁepaʁe avεk swɛ̃
  kə ʒə deɡystə delikatəmɑ̃, ynə ɡʁapə də ʁεzɛ̃
  mε nɥiz- ɔ̃ ʃɑ̃ʒez- ɑ̃ bjɛ̃
  dɑ̃ tε bʁa kɑ̃ ty metʁɛ̃
  dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ kɑ̃ ʒə paʁtaʒə tε mɛ̃
  si ʒetεz- aʁtistə ʒə fəʁεz- œ̃ desɛ̃
  œ̃ tablo dusœʁ, kulœʁ kaʁmɛ̃
  e pɥiz- œ̃ swaʁ, œ̃ ʁεvə mə vɛ̃
  si ʒɑ̃ paʁlεz- a mεʁlɛ̃, zεstə ɑ̃fɑ̃tɛ̃
  lɥi dəmɑ̃de ynə sɔʁtə də vaksɛ̃
  œ̃n- eliksiʁ puʁ melɑ̃ʒe no dεstɛ̃
  mεmə kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə lə sjεl satɛ̃
  lε nɥaʒə mə paʁle də twa ɑ̃ vɛ̃
  si lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj bεɲe syʁ mwa felɛ̃
  ʒə timaʒinə ɑ̃ fεʁmɑ̃ lεz- iøz- œ̃ bʁɛ̃
  e kɑ̃ ʒə tə vwa plys ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃
  mɔ̃ kœʁ mɔ̃ kɔʁ mɔ̃n- amə sɥive lə mεmə ʃəmɛ̃
  kɔmə si tut- a ku ʒə mə ʁətʁuvε dɑ̃z- œ̃n- ekʁɛ̃
  ty dwa tə diʁə kə tu səsi ε tʁε feminɛ̃
  kə sε fʁaʒilə tεl la kʁutə dy pɛ̃
  fʁivɔlə paʁεj kynə kupə də vɛ̃
  va te εllə saʁεte dəmɛ̃ ?
  ʒə nə sɥi ni ʒaluzə ni pɔsesivə ni εɡziʒɑ̃tə sε sεʁtɛ̃
  ʒystə bəzwɛ̃ də tə diʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa ɑ̃fɛ̃
  kə mɔ̃n- εtʁə si ty lə vøz- ε lə tjɛ̃
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə ty nə tə dizə pas « εllə mə lε kasə pytεn »
  ʒə tɑ̃vwa œ̃ petalə də ʁozə malɛ̃
  ki sə pozəʁa syʁ tε lεvʁə, pəti lytɛ̃
  avεk ynə ɛ̃fini tɑ̃dʁεsə sɑ̃ fɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Toi

  a=lɛ̃ 2
  tɔ̃=pʁe=nɔ̃=œ̃=pø=kɔ=mə=œ̃=ʁə=fʁɛ̃ 10
  də=twa=ε=ʒə=œ̃=pø=lə=be=ɡɛ̃ 9
  ʒə=sε=sε=pa=tʁε=ma=lɛ̃ 7
  mε=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ʒuʁ=ε=ma=tɛ̃ 10
  ʒε=mə=plys=kə=tus=tε=ka=lɛ̃ 8
  ʒɑ̃=nε=tεl=lmɑ̃=bə=zwɛ̃ 6
  puʁ=twa=pø=ε=tʁə=ε=sə=a=nɔ=dɛ̃ 10
  ty=tə=di=kə=tu=sə=si=ε=dy=ba=ʁa=tɛ̃ 12
  mε=puʁ=mwa=sε=tu=tœ̃=ʒaʁ=dɛ̃ 8
  lε=ʁo=zə=zɔ̃=dε=ze=pi=nə=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  sə=la=mε=te=ɡal=sε=tʁo=di=vɛ̃ 9
  ty=syʁ=ʒi=dɑ̃=ma=vi=œ̃=vʁε=fεs=tɛ̃ 10
  kɔ=mə=œ̃=de=li=sə=pʁe=pa=ʁe=a=vεk=swɛ̃ 12
  kə=ʒə=de=ɡys=tə=de=li=katə=mɑ̃=y=nə=ɡʁa=pə=də=ʁε=zɛ̃ 16
  mε=nɥi=zɔ̃=ʃɑ̃=ʒe=zɑ̃=bj=ɛ̃ 8
  dɑ̃=tε=bʁa=kɑ̃=ty=me=tʁɛ̃ 7
  dɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=kɑ̃=ʒə=paʁ=ta=ʒə=tε=mɛ̃ 10
  si=ʒe=tε=zaʁ=tis=tə=ʒə=fə=ʁε=zœ̃=de=sɛ̃ 12
  œ̃=ta=blo=du=sœ=ʁə=ku=lœʁ=kaʁ=mɛ̃ 10
  e=pɥi=zœ̃=swaʁ=œ̃=ʁε=və=mə=vɛ̃ 9
  si=ʒɑ̃=paʁ=lε=za=mεʁ=lɛ̃=zεstəɑ̃=fɑ̃=tɛ̃ 10
  lɥi=də=mɑ̃=de=ynə=sɔʁ=tə=də=vak=sɛ̃ 10
  œ̃=ne=lik=siʁ=puʁ=me=lɑ̃=ʒe=no=dεs=tɛ̃ 11
  mε=mə=kɑ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lə=sjεl=sa=tɛ̃ 10
  lε=nɥ=aʒə=mə=paʁ=le=də=twa=ɑ̃=vɛ̃ 10
  si=lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=bε=ɲe=syʁ=mwa=fe=lɛ̃ 13
  ʒə=ti=ma=ʒinəɑ̃=fεʁ=mɑ̃=lε=ziø=zœ̃=bʁɛ̃ 10
  e=kɑ̃ʒə=tə=vwa=plys=ʁjɛ̃=nə=məʁə=tj=ɛ̃ 10
  mɔ̃=kœʁ=mɔ̃=kɔʁ=mɔ̃=namə=sɥi=ve=lə=mε=mə=ʃə=mɛ̃ 13
  kɔmə=si=tu=ta=ku=ʒə=mə=ʁə=tʁu=vε=dɑ̃=zœ̃=ne=kʁɛ̃ 14
  ty=dwatə=di=ʁə=kə=tu=sə=si=ε=tʁε=fe=mi=nɛ̃ 13
  kə=sε=fʁa=ʒilə=tεl=la=kʁu=tə=dy=pɛ̃ 10
  fʁi=vɔ=lə=pa=ʁεj=kynə=ku=pə=də=vɛ̃ 10
  va=te=εl=lə=sa=ʁε=te=də=mɛ̃ 9
  ʒə=nə=sɥi=ni=ʒa=luzə=ni=pɔ=se=si=və=ni=εɡ=zi=ʒɑ̃=tə=sε=sεʁ=tɛ̃ 19
  ʒys=tə=bə=zwɛ̃də=tə=diʁə=sə=kə=ʒε=ɑ̃=mwa=ɑ̃=fɛ̃ 13
  kə=mɔ̃=nε=tʁə=si=tylə=vø=zε=lə=tjɛ̃ 10
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃kə=ty=nə=tə=di=zə=pas=εl=lə=mə=lε=ka=sə=py=tεn 18
  ʒə=tɑ̃=vwa=œ̃=pe=talə=də=ʁo=zə=ma=lɛ̃ 11
  kisə=po=zə=ʁa=syʁ=tε=lε=vʁə=pə=ti=ly=tɛ̃ 12
  a=vεk=ynəɛ̃=fi=ni=tɑ̃=dʁε=sə=sɑ̃=fɛ̃ 10

PostScriptum

De moi a toi

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2004 00:00Triste Inconnue

bravoooooooooooooooo tro bo poeme tecri vraimen bien jadore tou ce ke tecri g pa tou lu mais cke g lu c EXTRAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Djedje Khiter

Un passage au détour anodin : "En espérant que tu ne te dises pas " elle me les casse putain "" me fait sourire et continuer mon chemin "Avec une infinie tendresse sans fin". . .
(-)(-)