Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Ne Peut Plus

Poème Amour
Publié le 20/06/2004 00:00

L'écrit contient 161 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Triste Inconnue

Je Ne Peut Plus

Une tristesse incomparable
Envahit mon cœur devenu de marbre
Ma mere sans douceur envers moi
Se met en colere contre moi
Jalouse je le suis
Et de qui ? de mes amies
Pourquoi ?
Juste comme ca
Peut-etre parcequ’elles ont une mere
Qui est quelque part comme un pere
A qui elles racontent ce qu’elles ont souffert
Toutes mes amies ont confiance en leur mere
Et moi, je ne l’ai meme pas en ma sœur
Pourquoi ?
Tres facile
Elle ne me comprend pas
A chaque seconde elle me gueule dessus
Sans me donner le temps de faire un apercu
De ce qui ce passe en ce moment
Elle pretend faire tout son possible pour moi
Mais moi je sais qu’elle le fait pour soi
Enfin en cette page d’ecriture
Je realise que je suis une fille mure
Qui supporte la vie et tout ses defauts
Sans me rendre compte
Que ceci me fera tomber a l’eau
 • Pieds Hyphénique: Je Ne Peut Plus

  u=ne=tris=tes=se=in=com=pa=ra=ble 10
  en=va=hit=mon=cœur=de=ve=nu=de=marbre 10
  ma=me=re=sans=dou=ceur=en=vers=moi 9
  se=met=en=co=le=re=con=tre=moi 9
  ja=lou=se=je=le=suis 6
  et=de=qui=de=mes=a=mies 7
  pour=quoi 2
  jus=te=com=me=ca 5
  peut=te=tre=par=ce=quel=les=ont=une=mere 10
  qui=est=quel=que=part=com=me=un=pere 9
  a=qui=elles=ra=content=ce=quel=les=ont=souf=fert 11
  toutes=mes=a=mies=ont=con=fian=ceen=leur=mere 10
  et=moi=je=ne=lai=me=me=pas=en=ma=sœur 11
  pour=quoi 2
  tres=fa=ci=le 4
  el=le=ne=me=com=prend=pas 7
  a=cha=que=se=condeelle=me=gueu=le=des=sus 10
  sans=me=don=ner=le=temps=de=faireun=a=per=cu 11
  de=ce=qui=ce=pas=se=en=ce=mo=ment 10
  elle=pre=tend=faire=tout=son=pos=si=ble=pour=moi 11
  mais=moi=je=sais=quel=le=le=fait=pour=soi 10
  en=fin=en=cet=te=pa=ge=de=cri=ture 10
  je=rea=lise=que=je=suis=u=ne=fille=mure 10
  qui=sup=porte=la=vie=et=tout=ses=de=fauts 10
  sans=me=ren=dre=com=pte 6
  que=ce=ci=me=fe=ra=tom=ber=a=leau 10
 • Phonétique : Je Ne Peut Plus

  ynə tʁistεsə ɛ̃kɔ̃paʁablə
  ɑ̃vai mɔ̃ kœʁ dəvəny də maʁbʁə
  ma məʁə sɑ̃ dusœʁ ɑ̃vεʁ mwa
  sə mεt ɑ̃ kɔləʁə kɔ̃tʁə mwa
  ʒaluzə ʒə lə sɥi
  e də ki ? də mεz- ami
  puʁkwa ?
  ʒystə kɔmə ka
  pø tεtʁə paʁsəkεlləz- ɔ̃ ynə məʁə
  ki ε kεlkə paʁ kɔmə œ̃ pəʁə
  a ki εllə ʁakɔ̃te sə kεlləz- ɔ̃ sufεʁ
  tutə mεz- amiz- ɔ̃ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lœʁ məʁə
  e mwa, ʒə nə lε məmə pa ɑ̃ ma sœʁ
  puʁkwa ?
  tʁə- fasilə
  εllə nə mə kɔ̃pʁɑ̃ pa
  a ʃakə səɡɔ̃də εllə mə ɡələ dəsy
  sɑ̃ mə dɔne lə tɑ̃ də fεʁə œ̃n- apεʁky
  də sə ki sə pasə ɑ̃ sə mɔmɑ̃
  εllə pʁətɑ̃ fεʁə tu sɔ̃ pɔsiblə puʁ mwa
  mε mwa ʒə sε kεllə lə fε puʁ swa
  ɑ̃fɛ̃ ɑ̃ sεtə paʒə dεkʁityʁə
  ʒə ʁəalizə kə ʒə sɥiz- ynə fijə myʁə
  ki sypɔʁtə la vi e tu sε dəfo
  sɑ̃ mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə
  kə səsi mə fəʁa tɔ̃be a lo
 • Pieds Phonétique : Je Ne Peut Plus

  y=nə=tʁis=tεs=ə=ɛ̃=kɔ̃=pa=ʁa=blə 10
  ɑ̃=va=i=mɔ̃=kœʁ=də=və=ny=də=maʁbʁə 10
  ma=mə=ʁə=sɑ̃=du=sœ=ʁə=ɑ̃=vεʁ=mwa 10
  sə=mεt=ɑ̃=kɔ=lə=ʁə=kɔ̃=tʁə=mwa 9
  ʒa=lu=zə=ʒə=lə=sɥi 6
  e=də=ki=də=mε=za=mi 7
  puʁ=kwa 2
  ʒys=tə=kɔ=mə=ka 5
  pø=tεtʁə=paʁ=sə=kεl=lə=zɔ̃=y=nə=məʁə 10
  ki=ε=kεl=kə=paʁ=kɔ=mə=œ̃=pə=ʁə 10
  a=ki=εllə=ʁa=kɔ̃=te=sə=kεl=lə=zɔ̃=su=fεʁ 12
  tutə=mε=za=mi=zɔ̃=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=lœʁ=mə=ʁə 11
  e=mwa=ʒə=nə=lεmə=mə=pa=ɑ̃=ma=sœʁ 10
  puʁ=kwa 2
  tʁə=fa=si=lə 4
  εl=lə=nə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 7
  a=ʃakə=sə=ɡɔ̃=dəεllə=mə=ɡə=lə=də=sy 10
  sɑ̃mə=dɔ=ne=lə=tɑ̃də=fε=ʁəœ̃=na=pεʁ=ky 10
  də=sə=ki=sə=pa=sə=ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 10
  εllə=pʁə=tɑ̃=fεʁə=tu=sɔ̃=pɔ=si=blə=puʁ=mwa 11
  mε=mwa=ʒə=sε=kεl=lə=lə=fε=puʁ=swa 10
  ɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=sε=tə=pa=ʒə=dε=kʁi=tyʁə 10
  ʒə=ʁəa=lizə=kə=ʒə=sɥi=zy=nə=fi=jə=myʁə 11
  ki=sy=pɔʁtə=la=vi=e=tu=sε=də=fo 10
  sɑ̃=mə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə 6
  kə=sə=si=mə=fə=ʁa=tɔ̃=be=a=lo 10

PostScriptum

En ce jour une dispute avec ma mere ma permis d’ecrire ce poeme qui pour le lecteur n’a peut etre pas de sens mais pour moi une immense influence

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Mwa !!

ton poeme est vraiment magnifique, je comprend tout a fait ton poemes car parfois moi aussi j’ai des problemes avec ma mere je n’est plus confiance en personnes sauf en mon petit copain, pour en revenir sur ton poeme et bien je te felicite du fond du coeur et jespere que tu va alller voir les mien stp
merci bon gros bisou et continu stp a fair des poemes com sa

Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Clara a

olalala mon chouchou c’est une peine qui va passer. . . ta maman t’aime meme après une dispute!!! retient ca!!! ben jte fais d’enormes bisousnours!!!!
Amicalement la tite Clara

Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Xander

bravo encore une fois tu m’épates
amitié du dream maker

Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Rachel Piguet

Jolie poème et en matiere de ne plus avoir confiance en personne, je m’y connais, je sais se que tu ressent. . . bisous