Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pétales

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sheron

Pétales

Je voudrais arraché les pétales de cette rose qui est la devant moi et que j’aurais tant voulu t’offrir pour te montrer combien tu es important a mes yeux, et sur chaque pétales alors inscrire en lettre dorée de petits mots tendres ceux qui envahissent mon être quand je pense a toi quand je te vois ça donnerais un peu ceci
Que le temps qui passe encore te ramènes su bord de mon corps
Dans la demeure qui est mon cœur ta place en est à l’intérieur
Sur le parchemin de ma vie éclatée, ton nom a présent y est graver
Moment de magie en tes bras pas besoin de baguette moi j’y crois
T’emmener sur une autre planète, ou l’on vis fenêtre toujours ouvertes
Et comme une lune naissante me poser sur ton sommeil
Humer l’air embaumer de ton parfum odorant lors de tes mouvements
M’enivrer de la saveur acidulée de tes tendres baisers
Plier sous tes caresses couleur tendresse cheval fou qui se dresse
Comme un caméléon me confondre en toi volupté démon
Suspendre le temps quand mes veines gonflent un volcan incandescent
C’est mon heure c’est ton heure pour le bonheur
Une toile, des étoiles dans le ciel de mes yeux quand tu es la comme un voile
Prend mon corps comme un drap froisse moi de tes ébats
Que les mots que j’écris te parviennent en un cri
Dans un écrin de rire cristallin s’aimer jusqu’à demain
 • Pieds Hyphénique: Pétales

  je=vou=drais=ar=ra=ché=les=pé=tales=de=cet=te=ro=se=qui=est=la=de=vant=moi=et=que=jau=rais=tant=vou=lu=tof=frir=pour=te=mon=trer=com=bien=tu=es=im=por=tant=a=mes=yeux=et=sur=cha=que=pé=ta=les=a=lors=ins=cri=reen=let=tre=do=rée=de=pe=tits=mots=ten=dres=ceux=qui=en=va=his=sent=mon=ê=tre=quand=je=pen=se=a=toi=quand=je=te=vois=ça=don=ne=rais=un=peu=ce=ci 92
  que=le=temps=qui=pas=se=en=co=re=te=ra=mè=nes=su=bord=de=mon=corps 18
  dans=la=de=meu=re=qui=est=mon=cœur=ta=pla=ce=en=est=à=lin=té=rieur 18
  sur=le=par=che=min=de=ma=vieé=cla=tée=ton=nom=a=présent=y=est=gra=ver 18
  mo=ment=de=ma=gie=en=tes=bras=pas=be=soin=de=ba=guet=te=moi=jy=crois 18
  tem=me=ner=sur=uneau=tre=pla=nè=te=ou=lon=vis=fe=nê=tre=tou=jours=ou=vertes 19
  et=com=me=u=ne=lu=ne=nais=san=te=me=po=ser=sur=ton=som=meil 17
  hu=mer=lair=em=bau=mer=de=ton=par=fum=o=do=rant=lors=de=tes=mouve=ments 18
  men=ivrer=de=la=sa=veur=a=ci=du=lée=de=tes=ten=dres=bai=sers 16
  pli=er=sous=tes=ca=res=ses=cou=leur=ten=dres=se=che=val=fou=qui=se=dresse 18
  com=me=un=ca=mé=léon=me=con=fon=dre=en=toi=vo=lup=té=dé=mon 17
  sus=pen=dre=le=temps=quand=mes=vei=nes=gon=flent=un=vol=can=in=can=des=cent 18
  cest=mon=heu=re=cest=ton=heu=re=pour=le=bon=heur 12
  une=toi=le=des=é=toi=les=dans=le=ciel=de=mes=yeux=quand=tu=es=la=com=meun=voile 20
  prend=mon=corps=com=me=un=drap=frois=se=moi=de=tes=é=bats 14
  que=les=mots=que=jé=cris=te=par=vien=nent=en=un=cri 13
  dans=un=é=crin=de=ri=re=cris=tal=lin=sai=mer=jus=quà=de=main 16
 • Phonétique : Pétales

  ʒə vudʁεz- aʁaʃe lε petalə də sεtə ʁozə ki ε la dəvɑ̃ mwa e kə ʒoʁε tɑ̃ vuly tɔfʁiʁ puʁ tə mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ty ε ɛ̃pɔʁtɑ̃ a mεz- iø, e syʁ ʃakə petaləz- alɔʁz- ɛ̃skʁiʁə ɑ̃ lεtʁə dɔʁe də pəti mo tɑ̃dʁə- sø ki ɑ̃vaise mɔ̃n- εtʁə kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa kɑ̃ ʒə tə vwa sa dɔnəʁεz- œ̃ pø səsi
  kə lə tɑ̃ ki pasə ɑ̃kɔʁə tə ʁamεnə sy bɔʁ də mɔ̃ kɔʁ
  dɑ̃ la dəməʁə ki ε mɔ̃ kœʁ ta plasə ɑ̃n- εt- a lɛ̃teʁjœʁ
  syʁ lə paʁʃəmɛ̃ də ma vi eklate, tɔ̃ nɔ̃ a pʁezɑ̃ i ε ɡʁave
  mɔmɑ̃ də maʒi ɑ̃ tε bʁa pa bəzwɛ̃ də baɡεtə mwa ʒi kʁwa
  taməne syʁ ynə otʁə planεtə, u lɔ̃ vis fənεtʁə tuʒuʁz- uvεʁtə
  e kɔmə ynə lynə nεsɑ̃tə mə poze syʁ tɔ̃ sɔmεj
  yme lεʁ ɑ̃bome də tɔ̃ paʁfœ̃ ɔdɔʁɑ̃ lɔʁ də tε muvəmɑ̃
  mɑ̃nivʁe də la savœʁ asidyle də tε tɑ̃dʁə- bεze
  plje su tε kaʁesə kulœʁ tɑ̃dʁεsə ʃəval fu ki sə dʁεsə
  kɔmə œ̃ kameleɔ̃ mə kɔ̃fɔ̃dʁə ɑ̃ twa vɔlypte demɔ̃
  syspɑ̃dʁə lə tɑ̃ kɑ̃ mε vεnə ɡɔ̃fle œ̃ vɔlkɑ̃ ɛ̃kɑ̃desɑ̃
  sε mɔ̃n- œʁ sε tɔ̃n- œʁ puʁ lə bɔnœʁ
  ynə twalə, dεz- etwalə dɑ̃ lə sjεl də mεz- iø kɑ̃ ty ε la kɔmə œ̃ vwalə
  pʁɑ̃ mɔ̃ kɔʁ kɔmə œ̃ dʁa fʁwasə mwa də tεz- eba
  kə lε mo kə ʒekʁi tə paʁvjεne ɑ̃n- œ̃ kʁi
  dɑ̃z- œ̃n- ekʁɛ̃ də ʁiʁə kʁistalɛ̃ sεme ʒyska dəmɛ̃
 • Pieds Phonétique : Pétales

  ʒə=vu=dʁε=za=ʁa=ʃe=lε=pe=talə=də=sε=tə=ʁo=zə=ki=ε=la=də=vɑ̃=mwa=e=kə=ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=ly=tɔ=fʁiʁ=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ε=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=a=mε=ziø=e=syʁ=ʃa=kə=pe=ta=lə=za=lɔʁ=zɛ̃s=kʁi=ʁəɑ̃=lε=tʁə=dɔ=ʁe=də=pə=ti=mo=tɑ̃=dʁə=sø=ki=ɑ̃=va=i=se=mɔ̃=nε=tʁə=kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=kɑ̃=ʒə=tə=vwa=sa=dɔ=nə=ʁε=zœ̃=pø=sə=si 92
  kə=lə=tɑ̃=ki=pa=sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=tə=ʁa=mε=nə=sy=bɔʁ=də=mɔ̃=kɔʁ 18
  dɑ̃=la=də=mə=ʁə=ki=ε=mɔ̃=kœʁ=ta=pla=sə=ɑ̃=nε=ta=lɛ̃=te=ʁjœʁ 18
  syʁ=lə=paʁʃə=mɛ̃=də=ma=vi=e=kla=te=tɔ̃=nɔ̃=a=pʁe=zɑ̃=i=ε=ɡʁa=ve 19
  mɔ=mɑ̃=də=ma=ʒi=ɑ̃=tε=bʁa=pa=bə=zwɛ̃=də=ba=ɡε=tə=mwa=ʒi=kʁwa 18
  tamə=ne=syʁ=y=nəo=tʁə=pla=nε=tə=u=lɔ̃=vis=fə=nε=tʁə=tu=ʒuʁ=zu=vεʁtə 19
  e=kɔ=mə=y=nə=ly=nə=nε=sɑ̃=tə=mə=po=ze=syʁ=tɔ̃=sɔ=mεj 17
  y=me=lεʁ=ɑ̃=bo=me=də=tɔ̃=paʁ=fœ̃=ɔ=dɔ=ʁɑ̃=lɔʁdə=tε=mu=və=mɑ̃ 18
  mɑ̃=ni=vʁe=də=la=sa=vœ=ʁə=a=si=dy=le=də=tε=tɑ̃=dʁə=bε=ze 18
  plje=su=tε=ka=ʁe=sə=ku=lœʁ=tɑ̃=dʁε=sə=ʃə=val=fu=ki=sə=dʁε=sə 18
  kɔ=mə=œ̃=ka=me=le=ɔ̃=mə=kɔ̃=fɔ̃=dʁə=ɑ̃=twa=vɔ=lyp=te=de=mɔ̃ 18
  sys=pɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃=kɑ̃=mε=vε=nə=ɡɔ̃=fle=œ̃=vɔl=kɑ̃=ɛ̃=kɑ̃=de=sɑ̃ 18
  sε=mɔ̃=nœ=ʁə=sε=tɔ̃=nœʁ=puʁ=lə=bɔ=nœʁ 11
  ynə=twa=lə=dε=ze=twa=lə=dɑ̃=lə=sjεl=də=mε=ziø=kɑ̃=ty=ε=la=kɔ=məœ̃=vwalə 20
  pʁɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=kɔ=mə=œ̃=dʁa=fʁwa=sə=mwa=də=tε=ze=ba 14
  kə=lε=mo=kə=ʒe=kʁi=tə=paʁ=vj=ε=ne=ɑ̃=nœ̃=kʁi 14
  dɑ̃=zœ̃=ne=kʁɛ̃=də=ʁi=ʁə=kʁis=ta=lɛ̃=sε=me=ʒys=ka=də=mɛ̃ 16

PostScriptum

Pour quelques roses que je ne peux t’offrir

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2004 00:00Tsilia

Magnifique, j’ai lu plusieurs de tes écrits, et je te trouve beaucoup de talent, les phrases sont magnifiques, les mots tellement bien utilisés, continue, tu as du talent!!!

Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00Pascal

a chaque pétales une pensée
ennivré d’un parfum si doux
rend l’esprit de l’homme si fou
une odeur que l’on ne peu oublier
Bisous petite rose, il est tres beau ce poeme, comme tout les autres.

Auteur de Poésie
26/07/2004 00:00D.M.Dufort

Beaucoup d’images fortes, je continue de te lire. . .

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Djedje Khiter

Le poème en dit plus que quelque roses. . .
(-)(-)