Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Nos Vies

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sheron

Nos Vies

La vie éclore quand… …
Sur ta peau petites gouttelettes de sueur coulent entre tes omoplates, tout doucement tout gentiment, entament la descente le long de ton dos pour finir sa course entre cette partie de toi que mes mains et mes yeux apprécient fortement
Sur tes lèvres, lors d’un sourire, mes lèvres s’éloignent tendrement d’un baiser qui voudrait s’éterniser, renouvellement passion
Sur ta main mes doigt rejoignent les tiens dans un même chemin sans regarder juste se trouver se serrer se toucher
Sur ton tors mes caresses, prolongement de ma tendresse se perds dans l’infini du temps, ruisseau de délicatesse
Sur ton front, comme une signature du destin des baisers syllabes du mot amour dans chaque étreinte, chaque geste se veut doux attendrissant,
Sur ta joue mes cheveux se posent comme une vague sur le sable chaud, mouvement langoureux, représentation de la torsion de mes reins
Sur ton sexe ma langue, ma bouche l’emprisonne, secoue tout ton être, te fait cambrer le dos, clore tes yeux, crisper tes doigts
Sur ton oreille se murmure des mots fusion de verbes et de gestes, frisson, tu tournes la tête, ma langue se fraye un chemin le long de ton cou
Sur le ciel de mon regard se posent tes étoiles, éclaire ma pénombre s’envole les ombres juste cette étincelle entre toi et moi
La vie éclore quand je suis près de TOI
 • Pieds Hyphénique: Nos Vies

  la=vie=é=clo=re=quand 6
  sur=ta=peau=pe=tites=gout=te=let=tes=de=sueur=cou=lent=en=tre=tes=o=mo=pla=tes=tout=dou=ce=ment=tout=gen=ti=ment=en=ta=ment=la=des=cen=te=le=long=de=ton=dos=pour=fi=nir=sa=cour=seen=tre=cet=te=par=tie=de=toi=que=mes=mains=et=mes=yeux=ap=pré=cient=for=te=ment 65
  sur=tes=lèvres=lors=dun=sou=ri=re=mes=lè=vres=sé=loi=gnent=ten=dre=ment=dun=bai=ser=qui=vou=drait=sé=ter=ni=ser=re=nou=vel=le=ment=pas=sion 34
  sur=ta=main=mes=doigt=re=joi=gnent=les=tiens=dans=un=mê=me=che=min=sans=re=gar=der=jus=te=se=trou=ver=se=ser=rer=se=tou=cher 31
  sur=ton=tors=mes=ca=res=ses=pro=lon=ge=ment=de=ma=ten=dres=se=se=perds=dans=lin=fi=ni=du=temps=ruis=seau=de=dé=li=ca=tesse 31
  sur=ton=front=commeu=ne=si=gna=tu=re=du=des=tin=des=bai=sers=syl=la=bes=du=mot=a=mour=dans=cha=que=é=trein=te=cha=que=ges=te=se=veut=doux=at=ten=dris=sant 39
  sur=ta=joue=mes=che=veux=se=posent=com=meu=ne=va=gue=sur=le=sa=ble=chaud=mou=ve=ment=lan=gou=reux=re=pré=sen=ta=tion=de=la=tor=sion=de=mes=reins 36
  sur=ton=sexe=ma=lan=gue=ma=bou=che=lem=pri=son=ne=se=coue=tout=ton=ê=tre=te=fait=cam=brer=le=dos=clo=re=tes=y=eux=cris=per=tes=doigts 34
  sur=ton=o=reille=se=mur=mu=re=des=mots=fu=sion=de=ver=bes=et=de=ges=tes=fris=son=tu=tour=nes=la=tê=te=ma=lan=gue=se=frayeun=che=min=le=long=de=ton=cou 39
  sur=le=ciel=de=mon=re=gard=se=posent=tes=é=toi=les=é=clai=re=ma=pé=nom=bre=sen=vo=le=les=om=bres=jus=te=cet=teé=tin=cel=le=en=tre=toi=et=moi 38
  la=vie=é=clo=re=quand=je=suis=près=de=toi 11
 • Phonétique : Nos Vies

  la vi eklɔʁə kɑ̃…
  syʁ ta po pətitə ɡutəlεtə də sɥœʁ kule ɑ̃tʁə tεz- omoplatə, tu dusəmɑ̃ tu ʒɑ̃time, ɑ̃tame la desɑ̃tə lə lɔ̃ də tɔ̃ do puʁ finiʁ sa kuʁsə ɑ̃tʁə sεtə paʁti də twa kə mε mɛ̃z- e mεz- iøz- apʁesje fɔʁtəmɑ̃
  syʁ tε lεvʁə, lɔʁ dœ̃ suʁiʁə, mε lεvʁə- selwaɲe tɑ̃dʁəmɑ̃ dœ̃ bεze ki vudʁε setεʁnize, ʁənuvεllmɑ̃ pasjɔ̃
  syʁ ta mɛ̃ mε dwa ʁəʒwaɲe lε tjɛ̃ dɑ̃z- œ̃ mεmə ʃəmɛ̃ sɑ̃ ʁəɡaʁde ʒystə sə tʁuve sə seʁe sə tuʃe
  syʁ tɔ̃ tɔʁ mε kaʁesə, pʁɔlɔ̃ʒəmɑ̃ də ma tɑ̃dʁεsə sə pεʁd dɑ̃ lɛ̃fini dy tɑ̃, ʁɥiso də delikatεsə
  syʁ tɔ̃ fʁɔ̃, kɔmə ynə siɲatyʁə dy dεstɛ̃ dε bεze silabə dy mo amuʁ dɑ̃ ʃakə etʁɛ̃tə, ʃakə ʒεstə sə vø duz- atɑ̃dʁisɑ̃,
  syʁ ta ʒu mε ʃəvø sə poze kɔmə ynə vaɡ syʁ lə sablə ʃo, muvəmɑ̃ lɑ̃ɡuʁø, ʁəpʁezɑ̃tasjɔ̃ də la tɔʁsjɔ̃ də mε ʁɛ̃
  syʁ tɔ̃ sεksə ma lɑ̃ɡ, ma buʃə lɑ̃pʁizɔnə, səku tu tɔ̃n- εtʁə, tə fε kɑ̃bʁe lə do, klɔʁə tεz- iø, kʁispe tε dwa
  syʁ tɔ̃n- ɔʁεjə sə myʁmyʁə dε mo fyzjɔ̃ də vεʁbəz- e də ʒεstə, fʁisɔ̃, ty tuʁnə- la tεtə, ma lɑ̃ɡ sə fʁεj œ̃ ʃəmɛ̃ lə lɔ̃ də tɔ̃ ku
  syʁ lə sjεl də mɔ̃ ʁəɡaʁ sə poze tεz- etwalə, eklεʁə ma penɔ̃bʁə sɑ̃vɔlə lεz- ɔ̃bʁə- ʒystə sεtə etɛ̃sεllə ɑ̃tʁə twa e mwa
  la vi eklɔʁə kɑ̃ ʒə sɥi pʁε də twa
 • Pieds Phonétique : Nos Vies

  la=vi=e=klɔ=ʁə=kɑ̃ 6
  syʁ=ta=popə=ti=tə=ɡu=tə=lε=tə=də=sɥœʁ=ku=le=ɑ̃=tʁə=tε=zo=mo=pla=tə=tu=du=sə=mɑ̃=tu=ʒɑ̃=ti=me=ɑ̃=ta=me=la=de=sɑ̃=tə=lə=lɔ̃=də=tɔ̃=do=puʁ=fi=niʁ=sa=kuʁ=səɑ̃=tʁə=sε=tə=paʁ=ti=də=twa=kə=mε=mɛ̃=ze=mε=ziø=za=pʁe=sje=fɔʁ=tə=mɑ̃ 65
  syʁ=tε=lε=vʁə=lɔʁ=dœ̃=su=ʁi=ʁə=mε=lε=vʁə=se=lwa=ɲe=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=dœ̃=bε=ze=ki=vu=dʁε=se=tεʁ=ni=ze=ʁə=nu=vεl=lmɑ̃=pa=sjɔ̃ 34
  syʁ=ta=mɛ̃=mε=dwa=ʁə=ʒwa=ɲe=lε=tj=ɛ̃=dɑ̃=zœ̃=mε=mə=ʃə=mɛ̃=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=de=ʒys=tə=sə=tʁu=ve=sə=se=ʁe=sə=tu=ʃe 32
  syʁ=tɔ̃=tɔʁ=mε=ka=ʁe=sə=pʁɔ=lɔ̃=ʒə=mɑ̃=də=ma=tɑ̃=dʁε=sə=sə=pεʁd=dɑ̃=lɛ̃=fi=ni=dy=tɑ̃=ʁɥi=so=də=de=li=ka=tε=sə 32
  syʁ=tɔ̃=fʁɔ̃=kɔmə=y=nə=si=ɲa=ty=ʁə=dy=dεs=tɛ̃=dε=bε=ze=si=la=bə=dy=mo=a=muʁ=dɑ̃=ʃa=kə=e=tʁɛ̃=tə=ʃa=kə=ʒεs=tə=sə=vø=du=za=tɑ̃=dʁi=sɑ̃ 40
  syʁ=ta=ʒu=mε=ʃə=vø=sə=po=ze=kɔ=mə=y=nə=va=ɡə=syʁ=lə=sa=blə=ʃo=mu=və=mɑ̃=lɑ̃=ɡu=ʁø=ʁə=pʁe=zɑ̃=ta=sj=ɔ̃=də=la=tɔʁ=sj=ɔ̃=də=mε=ʁɛ̃ 40
  syʁ=tɔ̃=sεk=sə=ma=lɑ̃ɡ=ma=bu=ʃə=lɑ̃=pʁi=zɔ=nə=sə=ku=tu=tɔ̃=nε=tʁə=tə=fε=kɑ̃=bʁe=lə=do=klɔ=ʁə=tε=zi=ø=kʁis=pe=tε=dwa 34
  syʁ=tɔ̃=nɔ=ʁε=jə=sə=myʁ=my=ʁə=dε=mo=fy=zjɔ̃=də=vεʁ=bə=ze=də=ʒεs=tə=fʁi=sɔ̃=ty=tuʁ=nə=la=tε=tə=ma=lɑ̃ɡ=sə=fʁεj=œ̃=ʃə=mɛ̃=lə=lɔ̃=də=tɔ̃=ku 40
  syʁ=lə=sjεl=də=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=po=ze=tε=ze=twa=lə=e=klε=ʁə=ma=pe=nɔ̃=bʁə=sɑ̃=vɔ=lə=lε=zɔ̃=bʁə=ʒys=tə=sε=tə=e=tɛ̃=sεl=lə=ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa 40
  la=vi=e=klɔʁ=ə=kɑ̃=ʒə=sɥi=pʁε=də=twa 11

PostScriptum

Je vis en toi

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/07/2004 00:00Julie_13606

BRAVO!!!! il es super bo franchemen je laime bcp il est vraimen super felicitation a toi !!! et merci pour ce mélange dinstan magik et hérotik

Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Djedje Khiter

hou la la ! C’est och là. . . 😉
(-)