Poème-France.com

Poeme : For You



For You

For You

Un petit présent pour cette nouvelle St Valentin
Que je fête car nous sommes encore sur le même chemin

Un nounours tout doux comme un câlin
Qui pourra être mon ombre dans tes mains

Des chamalos tout rose un peu enfantin
A déguster au choix soir ou matin

Un peu de douceur remplace le chagrin
De n’être a tes coté demain
Je t’embrasse jusqu’à plus faim

De moi
Sheron

PostScriptum

Que la fête soit belle


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

fɔʁ iu

œ̃ pəti pʁezɑ̃ puʁ sεtə nuvεllə εs te valɑ̃tɛ̃
kə ʒə fεtə kaʁ nu sɔməz- ɑ̃kɔʁə syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃

œ̃ nunuʁ tu du kɔmə œ̃ kalɛ̃
ki puʁʁa εtʁə mɔ̃n- ɔ̃bʁə dɑ̃ tε mɛ̃

dε ʃamalo tu ʁozə œ̃ pø ɑ̃fɑ̃tɛ̃
a deɡyste o ʃwa swaʁ u matɛ̃

œ̃ pø də dusœʁ ʁɑ̃plasə lə ʃaɡʁɛ̃
də nεtʁə a tε kɔte dəmɛ̃
ʒə tɑ̃bʁasə ʒyska plys fɛ̃

də mwa