Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Encore

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sheron

Encore

Mon amour quand je ferme les yeux
Je nous vois enlacés tous les deux,
Apaisés et heureux, croyant l’herbe bleue
Coucher dans le berceau du ciel étoilé
Nos mains n’en faisant qu’une serrée
Presque écrasées qu’elle en devenait bleutée
Nous avons traqué les soleils blottis en catimini
Combattus les rafales et les brouillards de la vie
Fais de beaux enfants qui ont bien grandi
Et les années se sont usées par d’ultimes vieillesses
Mais nos cœurs ont continué d’aimer en dépit de nos faiblesses
Parfois avec force mais souvent par tendresse
Sachant écouter chaque pulsion de nos veines gonflées
Glissant dans nos cheveux, nos mains tels nos pensées,
Et sur ces fragiles corps disloquer nous retrouver
Et puis comme une fragile branche de lilas
Un jour tu es tombé dans le frimas
Il me reste ton ombre qui me suit, pas a pas
Alors pour toi en ce jour de St valentin
Saisir, tremblante, les mots sans fin
Qui me font encore rêver jusqu’aux matins
Et aux portes du silence dans l’attente de demain « je t’aime »
Et même si mes yeux saignent mon cœur te crie « je t’aime »
Bientôt te rejoindre dans l’obscurité pour te dire « je t’aime »
Alors nos âmes transies de froid vont s’enlacer se réchauffé
Les matins d’hier vont se réveiller sur l’herbe toujours bleutée
Pour que l’on puisse à nouveau S’AIMER
 • Pieds Hyphénique: Encore

  mon=a=mour=quand=je=fer=me=les=y=eux 10
  je=nous=vois=en=la=cés=tous=les=deux 9
  apai=sés=et=heu=reux=croy=ant=l=herbe=bleue 10
  cou=cher=dans=le=ber=ceau=du=ciel=é=toi=lé 11
  nos=mains=nen=fai=sant=quu=ne=ser=rée 9
  pres=queé=cra=sées=quel=le=en=de=ve=nait=bleu=tée 12
  nous=a=vons=tra=qué=les=so=leils=blot=tis=en=ca=ti=mi=ni 15
  com=bat=tus=les=ra=fales=et=les=brouil=lards=de=la=vie 13
  fais=de=beaux=en=fants=qui=ont=bien=gran=di 10
  et=les=an=nées=se=sont=u=sées=par=dul=times=vieillesses 12
  mais=nos=cœurs=ont=con=ti=nué=dai=mer=en=dé=pit=de=nos=fai=blesses 16
  par=fois=a=vec=force=mais=sou=vent=par=ten=dresse 11
  sa=chant=é=cou=ter=cha=que=pul=sion=de=nos=veines=gon=flées 14
  glis=sant=dans=nos=che=veux=nos=mains=tels=nos=pen=sées 12
  et=sur=ces=fra=giles=corps=dis=lo=quer=nous=re=trou=ver 13
  et=puis=commeu=ne=fra=gi=le=bran=che=de=li=las 12
  un=jour=tu=es=tom=bé=dans=le=fri=mas 10
  il=me=res=te=ton=ombre=qui=me=suit=pas=a=pas 12
  a=lors=pour=toi=en=ce=jour=de=s=t=valen=tin 12
  sai=sir=trem=blan=te=les=mots=sans=fin 9
  qui=me=font=en=co=re=rê=ver=jus=quaux=ma=tins 12
  et=aux=portes=du=si=len=ce=dans=lat=ten=te=de=de=main=je=taime 16
  et=même=si=mes=yeux=sai=gnent=mon=cœur=te=crie=je=taime 13
  bien=tôt=te=re=joindre=dans=lobs=cu=ri=té=pour=te=di=re=je=taime 16
  a=lors=nos=â=mes=tran=sies=de=froid=vont=sen=la=cer=se=ré=chauf=fé 17
  les=ma=tins=dhier=vont=se=ré=vei=ller=sur=l=herbe=tou=jours=bleu=tée 16
  pour=que=lon=puis=se=à=nou=veau=sai=mer 10
 • Phonétique : Encore

  mɔ̃n- amuʁ kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø
  ʒə nu vwaz- ɑ̃lase tus lε dø,
  apεzez- e œʁø, kʁwajɑ̃ lεʁbə blø
  kuʃe dɑ̃ lə bεʁso dy sjεl etwale
  no mɛ̃ nɑ̃ fəzɑ̃ kynə seʁe
  pʁεskə ekʁaze kεllə ɑ̃ dəvənε bløte
  nuz- avɔ̃ tʁake lε sɔlεj blɔtiz- ɑ̃ katimini
  kɔ̃batys lε ʁafaləz- e lε bʁujaʁd də la vi
  fε də boz- ɑ̃fɑ̃ ki ɔ̃ bjɛ̃ ɡʁɑ̃di
  e lεz- ane sə sɔ̃t- yze paʁ dyltimə vjεjesə
  mε no kœʁz- ɔ̃ kɔ̃tinye dεme ɑ̃ depi də no fεblesə
  paʁfwaz- avεk fɔʁsə mε suvɑ̃ paʁ tɑ̃dʁεsə
  saʃɑ̃ ekute ʃakə pylsjɔ̃ də no vεnə ɡɔ̃fle
  ɡlisɑ̃ dɑ̃ no ʃəvø, no mɛ̃ tεl no pɑ̃se,
  e syʁ sε fʁaʒilə kɔʁ dislɔke nu ʁətʁuve
  e pɥi kɔmə ynə fʁaʒilə bʁɑ̃ʃə də lila
  œ̃ ʒuʁ ty ε tɔ̃be dɑ̃ lə fʁima
  il mə ʁεstə tɔ̃n- ɔ̃bʁə ki mə sɥi, pa a pa
  alɔʁ puʁ twa ɑ̃ sə ʒuʁ də εs te valɑ̃tɛ̃
  sεziʁ, tʁɑ̃blɑ̃tə, lε mo sɑ̃ fɛ̃
  ki mə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə ʁεve ʒysko matɛ̃
  e o pɔʁtə- dy silɑ̃sə dɑ̃ latɑ̃tə də dəmεn « ʒə tεmə »
  e mεmə si mεz- iø sεɲe mɔ̃ kœʁ tə kʁjə « ʒə tεmə »
  bjɛ̃to tə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ lɔpskyʁite puʁ tə diʁə « ʒə tεmə »
  alɔʁ noz- amə tʁɑ̃zi də fʁwa vɔ̃ sɑ̃lase sə ʁeʃofe
  lε matɛ̃ djεʁ vɔ̃ sə ʁevεje syʁ lεʁbə tuʒuʁ bløte
  puʁ kə lɔ̃ pɥisə a nuvo sεme
 • Pieds Phonétique : Encore

  mɔ̃=na=muʁ=kɑ̃=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 10
  ʒə=nu=vwa=zɑ̃=la=se=tus=lε=dø 9
  a=pε=ze=ze=œ=ʁø=kʁwa=jɑ̃=lεʁbə=blø 10
  ku=ʃe=dɑ̃lə=bεʁ=so=dy=sjεl=e=twa=le 10
  no=mɛ̃=nɑ̃=fə=zɑ̃=ky=nə=se=ʁe 9
  pʁεskəe=kʁa=ze=kεllə=ɑ̃=də=və=nε=blø=te 10
  nu=za=vɔ̃=tʁa=ke=lε=sɔ=lεj=blɔ=ti=zɑ̃=ka=ti=mi=ni 15
  kɔ̃=ba=tys=lε=ʁa=falə=ze=lε=bʁu=jaʁd=də=la=vi 13
  fε=də=bo=zɑ̃=fɑ̃=ki=ɔ̃=bjɛ̃=ɡʁɑ̃=di 10
  e=lε=za=ne=sə=sɔ̃=ty=ze=paʁ=dyl=timə=vjε=je=sə 14
  mε=no=kœʁ=zɔ̃=kɔ̃=ti=ny=e=dε=me=ɑ̃=de=pidə=no=fε=ble=sə 17
  paʁ=fwa=za=vεk=fɔʁsə=mε=su=vɑ̃=paʁ=tɑ̃dʁεsə 10
  sa=ʃɑ̃=e=ku=te=ʃakə=pyl=sjɔ̃=də=no=vε=nə=ɡɔ̃=fle 14
  ɡli=sɑ̃=dɑ̃=noʃə=vø=no=mɛ̃=tεl=no=pɑ̃se 10
  e=syʁ=sε=fʁa=ʒilə=kɔʁ=di=slɔ=ke=nu=ʁə=tʁu=ve 13
  e=pɥi=kɔməy=nə=fʁa=ʒi=lə=bʁɑ̃=ʃə=də=li=la 12
  œ̃=ʒuʁ=ty=ε=tɔ̃=be=dɑ̃=lə=fʁi=ma 10
  il=mə=ʁεstə=tɔ̃=nɔ̃bʁə=ki=mə=sɥi=pa=a=pa 11
  a=lɔʁ=puʁ=twa=ɑ̃sə=ʒuʁ=dəε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃ 12
  sε=ziʁ=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=lε=mo=sɑ̃=fɛ̃ 9
  kimə=fɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 11
  e=o=pɔʁtə=dy=si=lɑ̃=sə=dɑ̃=la=tɑ̃=tə=də=də=mεn=ʒə=tεmə 16
  e=mεmə=si=mε=ziø=sε=ɲe=mɔ̃=kœʁ=tə=kʁjə=ʒə=tεmə 13
  bjɛ̃=totə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=puʁ=tə=di=ʁə=ʒə=tεmə 16
  a=lɔʁ=no=zamə=tʁɑ̃=zi=də=fʁwa=vɔ̃=sɑ̃=la=se=sə=ʁe=ʃo=fe 16
  lε=ma=tɛ̃=djεʁ=vɔ̃sə=ʁe=vε=je=syʁ=lεʁ=bə=tu=ʒuʁ=blø=te 15
  puʁ=kə=lɔ̃=pɥi=sə=a=nu=vo=sε=me 10

PostScriptum

Mari

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/06/2004 00:00-O-Xxx-O-

jadore ton style, vraiment c’est tres tres beau tes textes. . .

Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Djedje Khiter

l’herbe bleue, en voilà une image des moins banale. . .
(-)