Univers de poésie d'un auteur

Poème:Encore

Le Poème

Mon amour quand je ferme les yeux
Je nous vois enlacés tous les deux,
Apaisés et heureux, croyant l’herbe bleue
Coucher dans le berceau du ciel étoilé
Nos mains n’en faisant qu’une serrée
Presque écrasées qu’elle en devenait bleutée
Nous avons traqué les soleils blottis en catimini
Combattus les rafales et les brouillards de la vie
Fais de beaux enfants qui ont bien grandi
Et les années se sont usées par d’ultimes vieillesses
Mais nos cœurs ont continué d’aimer en dépit de nos faiblesses
Parfois avec force mais souvent par tendresse
Sachant écouter chaque pulsion de nos veines gonflées
Glissant dans nos cheveux, nos mains tels nos pensées,
Et sur ces fragiles corps disloquer nous retrouver
Et puis comme une fragile branche de lilas
Un jour tu es tombé dans le frimas
Il me reste ton ombre qui me suit, pas a pas
Alors pour toi en ce jour de St valentin
Saisir, tremblante, les mots sans fin
Qui me font encore rêver jusqu’aux matins
Et aux portes du silence dans l’attente de demain « je t’aime »
Et même si mes yeux saignent mon cœur te crie « je t’aime »
Bientôt te rejoindre dans l’obscurité pour te dire « je t’aime »
Alors nos âmes transies de froid vont s’enlacer se réchauffé
Les matins d’hier vont se réveiller sur l’herbe toujours bleutée
Pour que l’on puisse à nouveau S’AIMER
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Mari

Poeme de Sheron

Poète Sheron

Sheron a publié sur le site 216 écrits. Sheron est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Encoremon=a=mour=quand=je=fer=me=les=y=eux 10
je=nous=vois=en=la=cés=tous=les=deux 9
apai=sés=et=heu=reux=croy=ant=l=herbe=bleue 10
cou=cher=dans=le=ber=ceau=du=ciel=é=toi=lé 11
nos=mains=nen=fai=sant=quu=ne=ser=rée 9
pres=queé=cra=sées=quel=le=en=de=ve=nait=bleu=tée 12
nous=a=vons=tra=qué=les=so=leils=blot=tis=en=ca=ti=mi=ni 15
com=bat=tus=les=ra=fales=et=les=brouil=lards=de=la=vie 13
fais=de=beaux=en=fants=qui=ont=bien=gran=di 10
et=les=an=nées=se=sont=u=sées=par=dul=times=vieillesses 12
mais=nos=cœurs=ont=con=ti=nué=dai=mer=en=dé=pit=de=nos=fai=blesses 16
par=fois=a=vec=force=mais=sou=vent=par=ten=dresse 11
sa=chant=é=cou=ter=cha=que=pul=sion=de=nos=veines=gon=flées 14
glis=sant=dans=nos=che=veux=nos=mains=tels=nos=pen=sées 12
et=sur=ces=fra=giles=corps=dis=lo=quer=nous=re=trou=ver 13
et=puis=commeu=ne=fra=gi=le=bran=che=de=li=las 12
un=jour=tu=es=tom=bé=dans=le=fri=mas 10
il=me=res=te=ton=ombre=qui=me=suit=pas=a=pas 12
a=lors=pour=toi=en=ce=jour=de=s=t=valen=tin 12
sai=sir=trem=blan=te=les=mots=sans=fin 9
qui=me=font=en=co=re=rê=ver=jus=quaux=ma=tins 12
et=aux=portes=du=si=len=ce=dans=lat=ten=te=de=de=main=je=taime 16
et=même=si=mes=yeux=sai=gnent=mon=cœur=te=crie=je=taime 13
bien=tôt=te=re=joindre=dans=lobs=cu=ri=té=pour=te=di=re=je=taime 16
a=lors=nos=â=mes=tran=sies=de=froid=vont=sen=la=cer=se=ré=chauf=fé 17
les=ma=tins=dhier=vont=se=ré=vei=ller=sur=l=herbe=tou=jours=bleu=tée 16
pour=que=lon=puis=se=à=nou=veau=sai=mer 10
Phonétique : Encoremɔ̃n- amuʁ kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø
ʒə nu vwaz- ɑ̃lase tus lε dø,
apεzez- e œʁø, kʁwajɑ̃ lεʁbə blø
kuʃe dɑ̃ lə bεʁso dy sjεl etwale
no mɛ̃ nɑ̃ fəzɑ̃ kynə seʁe
pʁεskə ekʁaze kεllə ɑ̃ dəvənε bløte
nuz- avɔ̃ tʁake lε sɔlεj blɔtiz- ɑ̃ katimini
kɔ̃batys lε ʁafaləz- e lε bʁujaʁd də la vi
fε də boz- ɑ̃fɑ̃ ki ɔ̃ bjɛ̃ ɡʁɑ̃di
e lεz- ane sə sɔ̃t- yze paʁ dyltimə vjεjesə
mε no kœʁz- ɔ̃ kɔ̃tinye dεme ɑ̃ depi də no fεblesə
paʁfwaz- avεk fɔʁsə mε suvɑ̃ paʁ tɑ̃dʁεsə
saʃɑ̃ ekute ʃakə pylsjɔ̃ də no vεnə ɡɔ̃fle
ɡlisɑ̃ dɑ̃ no ʃəvø, no mɛ̃ tεl no pɑ̃se,
e syʁ sε fʁaʒilə kɔʁ dislɔke nu ʁətʁuve
e pɥi kɔmə ynə fʁaʒilə bʁɑ̃ʃə də lila
œ̃ ʒuʁ ty ε tɔ̃be dɑ̃ lə fʁima
il mə ʁεstə tɔ̃n- ɔ̃bʁə ki mə sɥi, pa a pa
alɔʁ puʁ twa ɑ̃ sə ʒuʁ də εs te valɑ̃tɛ̃
sεziʁ, tʁɑ̃blɑ̃tə, lε mo sɑ̃ fɛ̃
ki mə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə ʁεve ʒysko matɛ̃
e o pɔʁtə- dy silɑ̃sə dɑ̃ latɑ̃tə də dəmεn « ʒə tεmə »
e mεmə si mεz- iø sεɲe mɔ̃ kœʁ tə kʁjə « ʒə tεmə »
bjɛ̃to tə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ lɔpskyʁite puʁ tə diʁə « ʒə tεmə »
alɔʁ noz- amə tʁɑ̃zi də fʁwa vɔ̃ sɑ̃lase sə ʁeʃofe
lε matɛ̃ djεʁ vɔ̃ sə ʁevεje syʁ lεʁbə tuʒuʁ bløte
puʁ kə lɔ̃ pɥisə a nuvo sεme
Syllabes Phonétique : Encoremɔ̃=na=muʁ=kɑ̃=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 10
ʒə=nu=vwa=zɑ̃=la=se=tus=lε=dø 9
a=pε=ze=ze=œ=ʁø=kʁwa=jɑ̃=lεʁbə=blø 10
ku=ʃe=dɑ̃lə=bεʁ=so=dy=sjεl=e=twa=le 10
no=mɛ̃=nɑ̃=fə=zɑ̃=ky=nə=se=ʁe 9
pʁεskəe=kʁa=ze=kεllə=ɑ̃=də=və=nε=blø=te 10
nu=za=vɔ̃=tʁa=ke=lε=sɔ=lεj=blɔ=ti=zɑ̃=ka=ti=mi=ni 15
kɔ̃=ba=tys=lε=ʁa=falə=ze=lε=bʁu=jaʁd=də=la=vi 13
fε=də=bo=zɑ̃=fɑ̃=ki=ɔ̃=bjɛ̃=ɡʁɑ̃=di 10
e=lε=za=ne=sə=sɔ̃=ty=ze=paʁ=dyl=timə=vjε=je=sə 14
mε=no=kœʁ=zɔ̃=kɔ̃=ti=ny=e=dε=me=ɑ̃=de=pidə=no=fε=ble=sə 17
paʁ=fwa=za=vεk=fɔʁsə=mε=su=vɑ̃=paʁ=tɑ̃dʁεsə 10
sa=ʃɑ̃=e=ku=te=ʃakə=pyl=sjɔ̃=də=no=vε=nə=ɡɔ̃=fle 14
ɡli=sɑ̃=dɑ̃=noʃə=vø=no=mɛ̃=tεl=no=pɑ̃se 10
e=syʁ=sε=fʁa=ʒilə=kɔʁ=di=slɔ=ke=nu=ʁə=tʁu=ve 13
e=pɥi=kɔməy=nə=fʁa=ʒi=lə=bʁɑ̃=ʃə=də=li=la 12
œ̃=ʒuʁ=ty=ε=tɔ̃=be=dɑ̃=lə=fʁi=ma 10
il=mə=ʁεstə=tɔ̃=nɔ̃bʁə=ki=mə=sɥi=pa=a=pa 11
a=lɔʁ=puʁ=twa=ɑ̃sə=ʒuʁ=dəε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃ 12
sε=ziʁ=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=lε=mo=sɑ̃=fɛ̃ 9
kimə=fɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 11
e=o=pɔʁtə=dy=si=lɑ̃=sə=dɑ̃=la=tɑ̃=tə=də=də=mεn=ʒə=tεmə 16
e=mεmə=si=mε=ziø=sε=ɲe=mɔ̃=kœʁ=tə=kʁjə=ʒə=tεmə 13
bjɛ̃=totə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=puʁ=tə=di=ʁə=ʒə=tεmə 16
a=lɔʁ=no=zamə=tʁɑ̃=zi=də=fʁwa=vɔ̃=sɑ̃=la=se=sə=ʁe=ʃo=fe 16
lε=ma=tɛ̃=djεʁ=vɔ̃sə=ʁe=vε=je=syʁ=lεʁ=bə=tu=ʒuʁ=blø=te 15
puʁ=kə=lɔ̃=pɥi=sə=a=nu=vo=sε=me 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
10/06/2004 00:00-O-Xxx-O-

jadore ton style, vraiment c’est tres tres beau tes textes. . .

Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Djedje Khiter

l’herbe bleue, en voilà une image des moins banale. . .
(-)

Poème Amour
Du 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 1 strophes.