Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 303 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sheron

Pourquoi

Pourquoi ?
Quand je suis loin de toi
Ai-je plein de chose à te murmurer
A te dire, a te crier, a te livrer
Mais quand je suis avec toi
Je reste bloquer, figée
Bête comme mes pieds.
Pourquoi
Quand le vent frôle ma joue,
J’imagine que ce sont tes lèvres,
Ou tes mains qui jouent
Sur moi a travers les ténèbres
Emporter par la grande roue
Tourbillon de rêves j’ai la fièvre
Pourquoi
Je suis égarée tel un marin
Parmi l’océan sur le radeau du destin
Et quand je scrute au loin
Il n’y a rien aucun rivage pas une plage
Seul ton image là comme un mirage
Je te vois partout dans les vagues, les nuages
Pourquoi
Tu ne lis pas sur ma bouche
Ne devine ces mots qui tardent à sortir,
Ces maux qui hante mon cœur
Jardin secret de mes bonheurs
Où la pluie miracle fait fleurir
Bien que mon esprit reste farouche
Pourquoi
Mes mots glisse dans ma gorge et meurent
Lorsque mon regard plonge dans le tien
Quand les étoile du bleu de mes yeux
S’égard sur la table comme un parchemin
Les bougies sont fades de leur feu
A comparer au étincelle de la forge de mon cœur
Pourquoi
Ai –je ces brindille d’amour
Qui brûle au fond de moi
Grand feu de misère qui se consume de toi,
Jeux de détresse qui grandi comme une tour,
Pupilles hagardes au désarroi
De l’attente d’un jour, oui encore un jour
Pourquoi
Les minutes sont elles compter
Lorsque je me trouve a tes coter
Trop vite tic tac l’heure n’est pas mon allié
Le chemin du temps est étroit
Le crépuscule est la mon corps a déjà froid
Je te sais partis tes mains lâches mes doigts
Pourquoi
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi

  pour=quoi 2
  quand=je=suis=loin=de=toi 6
  ai=je=plein=de=choseà=te=mur=mu=rer 9
  a=te=dire=a=te=crier=a=te=li=vrer 10
  mais=quand=je=suis=a=vec=toi 7
  je=res=te=blo=quer=fi=gée 7
  bête=com=me=mes=pieds 5
  pour=quoi 2
  quand=le=vent=frôle=ma=joue 6
  ji=ma=gine=que=ce=sont=tes=lèvres 8
  ou=tes=mains=qui=jouent 5
  sur=moi=a=tra=vers=les=té=nèbres 8
  em=por=ter=par=la=grande=roue 7
  tour=billon=de=rêves=jai=la=fièvre 7
  pour=quoi 2
  je=suis=é=ga=rée=tel=un=ma=rin 9
  par=mi=lo=cé=an=sur=le=ra=deau=du=des=tin 12
  et=quand=je=scruteau=loin 5
  il=ny=a=rien=au=cun=ri=vage=pas=u=ne=plage 12
  seul=ton=i=mage=là=commeun=mi=rage 8
  je=te=vois=par=tout=dans=les=va=gues=les=nuages 11
  pour=quoi 2
  tu=ne=lis=pas=sur=ma=bouche 7
  ne=de=vine=ces=mots=qui=tar=dent=à=sor=tir 11
  ces=maux=qui=hante=mon=cœur 6
  jar=din=se=cret=de=mes=bon=heurs 8
  où=la=pluie=mi=racle=fait=fleu=rir 8
  bien=que=mon=es=prit=res=te=fa=rouche 9
  pour=quoi 2
  mes=mots=glisse=dans=ma=gor=geet=meurent 8
  lors=que=mon=re=gard=plonge=dans=le=tien 9
  quand=les=é=toile=du=bleu=de=mes=yeux 9
  sé=gard=sur=la=table=com=meun=par=che=min 10
  les=bou=gies=sont=fades=de=leur=feu 8
  a=com=pa=rer=au=é=tin=cel=le=de=la=forge=de=mon=cœur 15
  pour=quoi 2
  ai=je=ces=brin=dille=da=mour 7
  qui=brû=leau=fond=de=moi 6
  grand=feu=de=mi=sère=qui=se=con=su=me=de=toi 12
  jeux=de=détres=se=qui=gran=di=com=meu=ne=tour 11
  pu=pilles=ha=gar=des=au=dé=sar=roi 9
  de=lat=tente=dun=jour=oui=en=co=reun=jour 10
  pour=quoi 2
  les=mi=nutes=sont=el=les=comp=ter 8
  lors=que=je=me=trouvea=tes=co=ter 8
  trop=vite=tic=tac=lheu=re=nest=pas=mon=al=lié 11
  le=che=min=du=temps=est=é=troit 8
  le=cré=pus=culeest=la=mon=corps=a=dé=jà=froid 11
  je=te=sais=par=tis=tes=mains=lâ=ches=mes=doigts 11
  pour=quoi 2
 • Phonétique : Pourquoi

  puʁkwa ?
  kɑ̃ ʒə sɥi lwɛ̃ də twa
  ε ʒə plɛ̃ də ʃozə a tə myʁmyʁe
  a tə diʁə, a tə kʁje, a tə livʁe
  mε kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk twa
  ʒə ʁεstə blɔke, fiʒe
  bεtə kɔmə mε pje.
  puʁkwa
  kɑ̃ lə vɑ̃ fʁolə ma ʒu,
  ʒimaʒinə kə sə sɔ̃ tε lεvʁə,
  u tε mɛ̃ ki ʒue
  syʁ mwa a tʁavεʁ lε tenεbʁə
  ɑ̃pɔʁte paʁ la ɡʁɑ̃də ʁu
  tuʁbijɔ̃ də ʁεvə ʒε la fjεvʁə
  puʁkwa
  ʒə sɥiz- eɡaʁe tεl œ̃ maʁɛ̃
  paʁmi lɔseɑ̃ syʁ lə ʁado dy dεstɛ̃
  e kɑ̃ ʒə skʁytə o lwɛ̃
  il ni a ʁjɛ̃ okœ̃ ʁivaʒə pa ynə plaʒə
  səl tɔ̃n- imaʒə la kɔmə œ̃ miʁaʒə
  ʒə tə vwa paʁtu dɑ̃ lε vaɡ, lε nɥaʒə
  puʁkwa
  ty nə li pa syʁ ma buʃə
  nə dəvinə sε mo ki taʁde a sɔʁtiʁ,
  sε mo ki-ɑ̃tə mɔ̃ kœʁ
  ʒaʁdɛ̃ sεkʁε də mε bɔnœʁ
  u la plɥi miʁaklə fε fləʁiʁ
  bjɛ̃ kə mɔ̃n- εspʁi ʁεstə faʁuʃə
  puʁkwa
  mε mo ɡlisə dɑ̃ ma ɡɔʁʒə e məʁe
  lɔʁskə mɔ̃ ʁəɡaʁ plɔ̃ʒə dɑ̃ lə tjɛ̃
  kɑ̃ lεz- etwalə dy blø də mεz- iø
  seɡaʁ syʁ la tablə kɔmə œ̃ paʁʃəmɛ̃
  lε buʒi sɔ̃ fadə də lœʁ fø
  a kɔ̃paʁe o etɛ̃sεllə də la fɔʁʒə də mɔ̃ kœʁ
  puʁkwa
  ε ʒə sε bʁɛ̃dijə damuʁ
  ki bʁylə o fɔ̃ də mwa
  ɡʁɑ̃ fø də mizεʁə ki sə kɔ̃symə də twa,
  ʒø də detʁεsə ki ɡʁɑ̃di kɔmə ynə tuʁ,
  pypijə-aɡaʁdəz- o dezaʁwa
  də latɑ̃tə dœ̃ ʒuʁ, ui ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ
  puʁkwa
  lε minytə sɔ̃t- εllə kɔ̃te
  lɔʁskə ʒə mə tʁuvə a tε kɔte
  tʁo vitə tik tak lœʁ nε pa mɔ̃n- alje
  lə ʃəmɛ̃ dy tɑ̃z- εt- etʁwa
  lə kʁepyskylə ε la mɔ̃ kɔʁz- a deʒa fʁwa
  ʒə tə sε paʁti tε mɛ̃ laʃə mε dwa
  puʁkwa
 • Pieds Phonétique : Pourquoi

  puʁ=kwa 2
  kɑ̃ʒə=sɥi=lwɛ̃=də=twa 5
  εʒə=plɛ̃=də=ʃozəa=tə=myʁ=my=ʁe 8
  atə=di=ʁə=atə=kʁje=a=tə=li=vʁe 9
  mε=kɑ̃ʒə=sɥi=za=vεk=twa 6
  ʒə=ʁεstə=blɔ=ke=fi=ʒe 6
  bεtə=kɔ=mə=mε=pje 5
  puʁ=kwa 2
  kɑ̃lə=vɑ̃=fʁo=lə=ma=ʒu 6
  ʒi=ma=ʒinə=kə=sə=sɔ̃=tε=lεvʁə 8
  u=tε=mɛ̃=ki=ʒu=e 6
  syʁ=mwa=a=tʁa=vεʁ=lε=te=nεbʁə 8
  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=la=ɡʁɑ̃=də=ʁu 8
  tuʁ=bi=jɔ̃də=ʁε=və=ʒε=la=fjεvʁə 8
  puʁ=kwa 2
  ʒə=sɥi=ze=ɡa=ʁe=tεl=œ̃=ma=ʁɛ̃ 9
  paʁ=mi=lɔse=ɑ̃=syʁ=lə=ʁa=do=dy=dεs=tɛ̃ 11
  e=kɑ̃=ʒə=skʁy=tə=o=lwɛ̃ 7
  il=ni=a=ʁjɛ̃=o=kœ̃=ʁi=vaʒə=pa=y=nə=plaʒə 12
  səl=tɔ̃=ni=maʒə=la=kɔ=məœ̃=mi=ʁaʒə 9
  ʒə=tə=vwa=paʁ=tu=dɑ̃=lε=vaɡə=lε=nɥ=aʒə 11
  puʁ=kwa 2
  ty=nə=li=pa=syʁ=ma=bu=ʃə 8
  nə=də=vinə=sε=mo=ki=taʁ=de=a=sɔʁ=tiʁ 11
  sε=mo=ki-ɑ̃=tə=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  ʒaʁ=dɛ̃=sε=kʁε=də=mε=bɔ=nœʁ 8
  u=la=plɥi=mi=ʁaklə=fε=flə=ʁiʁ 8
  bjɛ̃kə=mɔ̃=nεs=pʁi=ʁεs=tə=fa=ʁuʃə 8
  puʁ=kwa 2
  mε=mo=ɡlisə=dɑ̃=ma=ɡɔʁ=ʒəe=mə=ʁe 9
  lɔʁskə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=lə=tjɛ̃ 9
  kɑ̃=lε=ze=twalə=dy=blødə=mε=ziø 8
  se=ɡaʁ=syʁ=la=tablə=kɔ=məœ̃=paʁ=ʃə=mɛ̃ 10
  lε=bu=ʒi=sɔ̃=fadə=də=lœʁ=fø 8
  a=kɔ̃=pa=ʁe=o=e=tɛ̃=sεllə=də=la=fɔʁʒə=də=mɔ̃=kœʁ 14
  puʁ=kwa 2
  ε=ʒə=sε=bʁɛ̃=di=jə=da=muʁ 8
  ki=bʁy=lə=o=fɔ̃=də=mwa 7
  ɡʁɑ̃=fødə=mi=zε=ʁə=ki=sə=kɔ̃=sy=mə=də=twa 12
  ʒødə=de=tʁε=sə=ki=ɡʁɑ̃=di=kɔ=məy=nə=tuʁ 11
  py=pi=jə-a=ɡaʁdə=zo=de=za=ʁwa 9
  də=la=tɑ̃tə=dœ̃=ʒuʁ=ui=ɑ̃=kɔ=ʁəœ̃=ʒuʁ 10
  puʁ=kwa 2
  lε=mi=nytə=sɔ̃=tεl=lə=kɔ̃=te 8
  lɔʁskə=ʒə=mə=tʁu=vəa=tε=kɔ=te 8
  tʁo=vitə=tik=tak=lœʁ=nε=pa=mɔ̃=na=lje 10
  lə=ʃə=mɛ̃=dy=tɑ̃=zε=te=tʁwa 8
  lə=kʁe=pys=kyləε=la=mɔ̃=kɔʁ=za=de=ʒa=fʁwa 11
  ʒə=tə=sε=paʁ=ti=tε=mɛ̃=laʃə=mε=dwa 10
  puʁ=kwa 2

PostScriptum

Réponse

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Sheron

merci a toi les tiens sont charmants également

Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Djedje Khiter

(-)