Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Par Amour

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Sheron

Par Amour

Poème

Comme une douce mélodie qui caresse ton oreille,
Une pause tendresse faite de mots…
Laisse moi t’emporter vers des rêves sans réveil,
Vers mes nuits tumultes, tel les flots.

Lorsque le réel côtoie les songes, doucement
Pays magique, que je te ferai visiter
Voyage éclair, tout doucement,
Comme emporter par le vent, qui ne fait que passer

Le froid darde sur nous son aiguillon cruel.
Evitons à tout prix ses farouches colères,
Et, dans l’intimité, narguant ce temps polaires,
Réchauffons-nous en un petit duel

Avec comme seule complice le temps
Ce temps que l’on n’a pas
Ce temps que l’on vole ici bas
Afin que nos corps un instant

Se touches et s’enflamme
Une histoire, un homme une femme
Somme toute que du banal.
Sauf pour moi qui te trouve génial.

Heureusement que l’on fête tes ans
Comme un clignement de paupière
Vite, trop vite ça fou le camp
C’est aujourd’hui presque demain qui fera hier
Voici la fin, tic tac l’heure et ces battements.
Je te souhaite un très joyeux anniversaire,
Et t’embrasse tendrement
 • Pieds Hyphénique: Par Amour

  po=è=me 3

  commeu=ne=dou=ce=mé=lo=die=qui=ca=res=se=ton=o=reille 14
  u=ne=pau=se=ten=dres=se=fai=te=de=mots 11
  lais=se=moi=tem=por=ter=vers=des=rê=ves=sans=ré=veil 13
  vers=mes=nuits=tu=mul=tes=tel=les=flots 9

  lors=que=le=réel=cô=toie=les=son=ges=dou=ce=ment 12
  pa=ys=ma=gi=que=que=je=te=fe=rai=vi=si=ter 13
  voy=a=ge=é=clair=tout=dou=ce=ment 9
  com=me=em=por=ter=par=le=vent=qui=ne=fait=que=pas=ser 14

  le=froid=dar=de=sur=nous=son=ai=guil=lon=cru=el 12
  evi=tons=à=tout=prix=ses=fa=rou=ches=co=lè=res 12
  et=dans=lin=ti=mi=té=nar=guant=ce=temps=po=laires 12
  ré=chauf=fons=nous=en=un=pe=tit=duel 9

  a=vec=com=me=seu=le=com=pli=ce=le=temps 11
  ce=temps=que=lon=na=pas 6
  ce=temps=que=lon=vo=le=i=ci=bas 9
  a=fin=que=nos=corps=un=ins=tant 8

  se=tou=ches=et=sen=flam=me 7
  u=ne=his=toi=re=un=hom=me=u=ne=femme 11
  som=me=tou=te=que=du=ba=nal 8
  sauf=pour=moi=qui=te=trou=ve=gé=nial 9

  heu=reu=se=ment=que=lon=fê=te=tes=ans 10
  com=me=un=cli=gne=ment=de=pau=pi=è=re 11
  vi=te=trop=vi=te=ça=fou=le=camp 9
  cest=au=jourd=hui=pres=que=de=main=qui=fe=ra=hier 12
  voi=ci=la=fin=tic=tac=lheure=et=ces=bat=te=ments 12
  je=te=sou=haite=un=très=joy=eux=an=ni=ver=saire 12
  et=tem=bras=se=ten=dre=ment 7
 • Phonétique : Par Amour

  pɔεmə

  kɔmə ynə dusə melɔdi ki kaʁεsə tɔ̃n- ɔʁεjə,
  ynə pozə tɑ̃dʁεsə fεtə də mo…
  lεsə mwa tɑ̃pɔʁte vεʁ dε ʁεvə sɑ̃ ʁevεj,
  vεʁ mε nɥi tymyltə, tεl lε flo.

  lɔʁskə lə ʁeεl kotwa lε sɔ̃ʒə, dusəmɑ̃
  pεi maʒikə, kə ʒə tə fəʁε vizite
  vwajaʒə eklεʁ, tu dusəmɑ̃,
  kɔmə ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃, ki nə fε kə pase

  lə fʁwa daʁdə syʁ nu sɔ̃n- εɡɥjɔ̃ kʁyεl.
  əvitɔ̃z- a tu pʁi sε faʁuʃə kɔlεʁə,
  e, dɑ̃ lɛ̃timite, naʁɡɑ̃ sə tɑ̃ pɔlεʁə,
  ʁeʃofɔ̃ nuz- ɑ̃n- œ̃ pəti dɥεl

  avεk kɔmə sələ kɔ̃plisə lə tɑ̃
  sə tɑ̃ kə lɔ̃ na pa
  sə tɑ̃ kə lɔ̃ vɔlə isi ba
  afɛ̃ kə no kɔʁz- œ̃n- ɛ̃stɑ̃

  sə tuʃəz- e sɑ̃flamə
  ynə istwaʁə, œ̃n- ɔmə ynə famə
  sɔmə tutə kə dy banal.
  sof puʁ mwa ki tə tʁuvə ʒenjal.

  œʁøzəmɑ̃ kə lɔ̃ fεtə tεz- ɑ̃
  kɔmə œ̃ kliɲəmɑ̃ də popjεʁə
  vitə, tʁo vitə sa fu lə kɑ̃
  sεt- oʒuʁdɥi pʁεskə dəmɛ̃ ki fəʁa jεʁ
  vwasi la fɛ̃, tik tak lœʁ e sε batəmɑ̃.
  ʒə tə suεtə œ̃ tʁε ʒwajøz- anivεʁsεʁə,
  e tɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃
 • Pieds Phonétique : Par Amour

  pɔ=ε=mə 3

  kɔməy=nə=du=sə=me=lɔ=di=ki=ka=ʁε=sə=tɔ̃=nɔ=ʁεjə 14
  y=nə=po=zə=tɑ̃=dʁεsə=fε=tə=də=mo 10
  lεsə=mwa=tɑ̃=pɔʁ=te=vεʁ=dε=ʁε=və=sɑ̃=ʁe=vεj 12
  vεʁ=mε=nɥi=ty=myl=tə=tεl=lε=flo 9

  lɔʁskə=lə=ʁe=εl=ko=twa=lε=sɔ̃=ʒə=du=sə=mɑ̃ 12
  pε=i=ma=ʒikə=kə=ʒə=tə=fə=ʁε=vi=zi=te 12
  vwa=ja=ʒə=e=klεʁ=tu=du=sə=mɑ̃ 9
  kɔmə=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=lə=vɑ̃=ki=nə=fε=kə=pase 12

  lə=fʁwa=daʁ=də=syʁ=nu=sɔ̃=nεɡ=ɥj=ɔ̃=kʁy=εl 12
  ə=vi=tɔ̃=za=tu=pʁi=sε=fa=ʁu=ʃə=kɔ=lεʁə 12
  e=dɑ̃=lɛ̃=ti=mi=te=naʁ=ɡɑ̃=sə=tɑ̃=pɔ=lεʁə 12
  ʁe=ʃo=fɔ̃=nu=zɑ̃=nœ̃=pə=ti=dɥεl 9

  a=vεk=kɔ=mə=sə=lə=kɔ̃=pli=sə=lə=tɑ̃ 11
  sə=tɑ̃=kə=lɔ̃=na=pa 6
  sə=tɑ̃=kə=lɔ̃=vɔ=lə=i=si=ba 9
  a=fɛ̃=kə=no=kɔʁ=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 8

  sə=tu=ʃə=ze=sɑ̃=fla=mə 7
  y=nə=is=twa=ʁə=œ̃=nɔ=mə=y=nə=fa=mə 12
  sɔ=mə=tu=tə=kə=dy=ba=nal 8
  sof=puʁ=mwa=ki=tə=tʁu=və=ʒe=njal 9

  œ=ʁø=zə=mɑ̃=kə=lɔ̃=fε=tə=tε=zɑ̃ 10
  kɔ=mə=œ̃=kli=ɲə=mɑ̃=də=po=pjεʁ=ə 10
  vi=tə=tʁo=vi=tə=sa=fu=lə=kɑ̃ 9
  sε=to=ʒuʁ=dɥi=pʁεs=kə=də=mɛ̃=ki=fə=ʁa=jεʁ 12
  vwa=si=la=fɛ̃=tik=tak=lœʁ=e=sε=ba=tə=mɑ̃ 12
  ʒə=tə=su=εtə=œ̃=tʁε=ʒwa=jø=za=ni=vεʁ=sεʁə 12
  e=tɑ̃=bʁa=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 7

PostScriptum

Anniversaire

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/04/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est superbe, j ’admire ton talent.
Merci aussi pour ton commentaire qui m a fait énormement plaisir.
Amicalement -0

Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Djedje Khiter

si on pouvait me souhaiter mon anniversaire à la maniere d’un moment si tendre. . . Ca donne envie d’avoir eu une naissance pour chaque jour. . . 😉
(-)(-)