Poeme : Un Corps Sans Vie

Un Corps Sans Vie

Un ange est venu dans mes rêves,
C’était toi.
Avec mon cœur j’ai fais une trèves,
Et pour la première fois,
J’ai réussi à aimer quelqu’un,
Une personne bien.
Un amour, une princesse,
Un ange, une déesse.
Mon corps frissonne de plaisir,
Devant la seule personne à me faire rougir.
Je n’avais jamais eu de sentiments,
C’est à me glacer le sang.
Tu es la seule à me faire sourir,
Moi qui ne sait même pas rire.
Un immondice est apparu,
Lorsque tu as disparu.
N’étais-je rien pour toi ?
Tu ne m’en diras rien.
Etais-je un jeu pour toi ?
Tu m’as tué de sang froid.
J’ai abandonné l’idée d’aimer,
Car tu m’as laché, humilié…
Je n’ai plus que mon enveloppe corporelle,
Une coquille vide, dénuée d’humanité.
Une enveloppe charnelle,
Qui t’aimait plus que tu ne l’aurais imaginée.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Corps Sans Vie

  un=angeest=ve=nu=dans=mes=rêves 7
  cé=tait=toi 3
  a=vec=mon=cœur=jai=fais=une=trèves 8
  et=pour=la=pre=mière=fois 6
  jai=réus=si=à=ai=mer=quel=quun 8
  u=ne=per=son=ne=bien 6
  un=a=mour=une=prin=ces=se 7
  un=an=ge=u=ne=déesse 6
  mon=corps=fris=sonne=de=plai=sir 7
  de=vant=la=seule=per=son=neà=me=fai=re=rou=gir 12
  je=na=vais=ja=mais=eu=de=sen=timents 9
  cest=à=me=gla=cer=le=sang 7
  tu=es=la=seuleà=me=fai=re=sou=rir 9
  moi=qui=ne=sait=même=pas=rire 7
  un=im=mon=diceest=ap=pa=ru 7
  lors=que=tu=as=dis=pa=ru 7
  né=tais=je=rien=pour=toi 6
  tu=ne=men=di=ras=rien 6
  etais=je=un=jeu=pour=toi 6
  tu=mas=tué=de=sang=froid 6
  jai=a=ban=don=né=li=dée=dai=mer 9
  car=tu=mas=la=ché=hu=mi=lié 8
  je=nai=plus=que=mon=enve=lop=pe=cor=po=rel=le 12
  une=co=quille=vi=de=dé=nuée=dhu=ma=ni=té 11
  uneen=ve=lop=pe=char=nel=le 7
  qui=tai=mait=plus=que=tu=ne=lau=rais=i=ma=gi=née 13
 • Phonétique : Un Corps Sans Vie

  œ̃n- ɑ̃ʒə ε vəny dɑ̃ mε ʁεvə,
  setε twa.
  avεk mɔ̃ kœʁ ʒε fεz- ynə tʁεvə,
  e puʁ la pʁəmjεʁə fwa,
  ʒε ʁeysi a εme kεlkœ̃,
  ynə pεʁsɔnə bjɛ̃.
  œ̃n- amuʁ, ynə pʁɛ̃sεsə,
  œ̃n- ɑ̃ʒə, ynə deεsə.
  mɔ̃ kɔʁ fʁisɔnə də plεziʁ,
  dəvɑ̃ la sələ pεʁsɔnə a mə fεʁə ʁuʒiʁ.
  ʒə navε ʒamεz- y də sɑ̃timɑ̃,
  sεt- a mə ɡlase lə sɑ̃.
  ty ε la sələ a mə fεʁə suʁiʁ,
  mwa ki nə sε mεmə pa ʁiʁə.
  œ̃n- imɔ̃disə εt- apaʁy,
  lɔʁskə ty a dispaʁy.
  netε ʒə ʁjɛ̃ puʁ twa ?
  ty nə mɑ̃ diʁa ʁjɛ̃.
  ətε ʒə œ̃ ʒø puʁ twa ?
  ty ma tye də sɑ̃ fʁwa.
  ʒε abɑ̃dɔne lide dεme,
  kaʁ ty ma laʃe, ymilje…
  ʒə nε plys kə mɔ̃n- ɑ̃vəlɔpə kɔʁpɔʁεllə,
  ynə kɔkjə vidə, denye dymanite.
  ynə ɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə,
  ki tεmε plys kə ty nə loʁεz- imaʒine.
 • Syllabes Phonétique : Un Corps Sans Vie

  œ̃=nɑ̃=ʒə=εvə=ny=dɑ̃=mε=ʁεvə 8
  se=tε=twa 3
  a=vεk=mɔ̃=kœʁ=ʒε=fε=zynə=tʁεvə 8
  e=puʁ=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 8
  ʒε=ʁe=y=si=a=ε=me=kεl=kœ̃ 9
  y=nə=pεʁ=sɔ=nə=bj=ɛ̃ 7
  œ̃=na=muʁ=y=nə=pʁɛ̃=sε=sə 8
  œ̃=nɑ̃=ʒə=y=nə=de=ε=sə 8
  mɔ̃=kɔʁ=fʁi=sɔ=nə=də=plε=ziʁ 8
  də=vɑ̃=lasə=lə=pεʁ=sɔ=nəa=mə=fε=ʁə=ʁu=ʒiʁ 12
  ʒə=na=vε=ʒa=mε=zydə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  sε=ta=mə=ɡla=se=lə=sɑ̃ 7
  ty=ε=lasə=ləamə=fε=ʁə=su=ʁiʁ 8
  mwa=ki=nə=sε=mε=mə=pa=ʁiʁə 8
  œ̃=ni=mɔ̃=disə=ε=ta=pa=ʁy 8
  lɔʁ=skə=ty=a=dis=pa=ʁy 7
  ne=tε=ʒə=ʁj=ɛ̃=puʁ=twa 7
  ty=nə=mɑ̃=di=ʁa=ʁj=ɛ̃ 7
  ə=tε=ʒə=œ̃=ʒø=puʁ=twa 7
  ty=ma=ty=e=də=sɑ̃=fʁwa 7
  ʒε=a=bɑ̃=dɔ=ne=li=de=dε=me 9
  kaʁ=ty=ma=la=ʃe=y=mi=lje 8
  ʒə=nε=plys=kə=mɔ̃nɑ̃və=lɔ=pə=kɔʁ=pɔ=ʁεllə 10
  ynə=kɔ=kjə=vi=də=de=ny=e=dy=ma=ni=te 12
  ynə=ɑ̃=və=lɔ=pə=ʃaʁ=nεl=lə 8
  ki=tε=mε=plys=kə=tynə=lo=ʁε=zi=ma=ʒi=ne 12

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/06/2007 18:05Tsukii

Magnificos

Auteur de Poésie
06/07/2007 23:45Moli

c’est magnifique!!