Poeme : Juste Une Chance

Juste Une Chance

Je t’ai déjà vue
Mais jamais on n’s’est rencontré.
M’as-tu seulement remarqué ?
Mon regard et mon cœur sont perdus.
Saurais-tu les retrouver
Dans les abîmes de la solitude ?
Bien sur, comme d’habitude,
De ton monde, je suis isolé.

Je veux quitter la danse
Des inconnus peuplant ta mémoire.
Laisse-moi une chance
D’écrire les pages de ton histoire.

Mais qui est cet intrus
Qui te tient la main ?
Où l’as-tu connu ?
Est-ce un amour sans lendemain ?
Quand je te vois avec lui,
Je suis un orphelin du bonheur.
Vas-lui dire que c’est fini
Pour me donner ton cœur.

Je veux quitter la danse
Des âmes tristes et noires,
Balayer cette malchance
Incrustée sur mon trottoir.

Je veux juste une chance
D’apprendre à te connaître.
Je veux que tu sois ma France
Que tu sois mon système solaire
Je vis dans l’espérance de toucher et sentir ton corps
Fais preuve d’indulgence,
Sans toi, je suis mort.

Je veux quitter la danse
De ce monde de peines
Que tu brises cette souffrance
Qui coule dans mes veines.

Jamais je ne connaitrais
L’ivresse de ton bonheur.
Tu m’as laissé tomber
Car tu es partie… ailleurs.
Je n’ai pas eu le temps
De savoir ton prénom
Tu m’aurais peut-être dit non
Ou peut-être : « je t’attends »

Je dois rentrer dans la danse
Retrouver la routine
J’attendrais la joie intense
Que ma tristesse se termine.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Juste Une Chance

  je=tai=dé=jà=vue 5
  mais=ja=mais=on=n=sest=ren=con=tré 9
  mas=tu=seule=ment=re=mar=qué 7
  mon=re=gard=et=mon=cœur=sont=per=dus 9
  sau=rais=tu=les=re=trou=ver 7
  dans=les=a=bîmes=de=la=so=li=tude 9
  bien=sur=comme=dha=bi=tude 6
  de=ton=monde=je=suis=i=so=lé 8

  je=veux=quit=ter=la=danse 6
  des=in=con=nus=peu=plant=ta=mé=moire 9
  lais=se=moi=u=ne=chance 6
  dé=crire=les=pa=ges=de=ton=his=toire 9

  mais=qui=est=cet=in=trus 6
  qui=te=tient=la=main 5
  où=las=tu=con=nu 5
  est=ceun=a=mour=sans=lende=main 7
  quand=je=te=vois=a=vec=lui 7
  je=suis=un=orphe=lin=du=bon=heur 8
  vas=lui=dire=que=cest=fi=ni 7
  pour=me=don=ner=ton=cœur 6

  je=veux=quit=ter=la=danse 6
  des=â=mes=tristes=et=noires 6
  ba=layer=cet=te=mal=chance 6
  in=crus=tée=sur=mon=trot=toir 7

  je=veux=jus=te=une=chance 6
  dap=prendre=à=te=con=naître 6
  je=veux=que=tu=sois=ma=france 7
  que=tu=sois=mon=sys=tème=so=laire 8
  je=vis=dans=les=pé=rance=de=tou=cher=et=sen=tir=ton=corps 14
  fais=preu=ve=din=dul=gence 6
  sans=toi=je=suis=mort 5

  je=veux=quit=ter=la=danse 6
  de=ce=mon=de=de=peines 6
  que=tu=brises=cet=te=souf=france 7
  qui=cou=le=dans=mes=veines 6

  ja=mais=je=ne=con=nai=trais 7
  livres=se=de=ton=bon=heur 6
  tu=mas=lais=sé=tom=ber 6
  car=tu=es=par=tie=ailleurs 6
  je=nai=pas=eu=le=temps 6
  de=sa=voir=ton=pré=nom 6
  tu=mau=rais=peut=têtre=dit=non 7
  ou=peut=têtre=je=tat=tends 6

  je=dois=ren=trer=dans=la=danse 7
  re=trou=ver=la=rou=tine 6
  jat=ten=drais=la=joiein=tense 6
  que=ma=tristes=se=se=ter=mine 7
 • Phonétique : Juste Une Chance

  ʒə tε deʒa vɥ
  mε ʒamεz- ɔ̃ nsε ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
  ma ty sələmɑ̃ ʁəmaʁke ?
  mɔ̃ ʁəɡaʁ e mɔ̃ kœʁ sɔ̃ pεʁdys.
  soʁε ty lε ʁətʁuve
  dɑ̃ lεz- abimə də la sɔlitydə ?
  bjɛ̃ syʁ, kɔmə dabitydə,
  də tɔ̃ mɔ̃də, ʒə sɥiz- izɔle.

  ʒə vø kite la dɑ̃sə
  dεz- ɛ̃kɔnys pəplɑ̃ ta memwaʁə.
  lεsə mwa ynə ʃɑ̃sə
  dekʁiʁə lε paʒə də tɔ̃n- istwaʁə.

  mε ki ε sεt ɛ̃tʁy
  ki tə tjɛ̃ la mɛ̃ ?
  u la ty kɔny ?
  ε sə œ̃n- amuʁ sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ?
  kɑ̃ ʒə tə vwaz- avεk lɥi,
  ʒə sɥiz- œ̃n- ɔʁfəlɛ̃ dy bɔnœʁ.
  va lɥi diʁə kə sε fini
  puʁ mə dɔne tɔ̃ kœʁ.

  ʒə vø kite la dɑ̃sə
  dεz- amə tʁistəz- e nwaʁə,
  balεje sεtə malʃɑ̃sə
  ɛ̃kʁyste syʁ mɔ̃ tʁɔtwaʁ.

  ʒə vø ʒystə ynə ʃɑ̃sə
  dapʁɑ̃dʁə a tə kɔnεtʁə.
  ʒə vø kə ty swa ma fʁɑ̃sə
  kə ty swa mɔ̃ sistεmə sɔlεʁə
  ʒə vis dɑ̃ lεspeʁɑ̃sə də tuʃe e sɑ̃tiʁ tɔ̃ kɔʁ
  fε pʁəvə dɛ̃dylʒɑ̃sə,
  sɑ̃ twa, ʒə sɥi mɔʁ.

  ʒə vø kite la dɑ̃sə
  də sə mɔ̃də də pεnə
  kə ty bʁizə sεtə sufʁɑ̃sə
  ki kulə dɑ̃ mε vεnə.

  ʒamε ʒə nə kɔnεtʁε
  livʁεsə də tɔ̃ bɔnœʁ.
  ty ma lεse tɔ̃be
  kaʁ ty ε paʁti… ajœʁ.
  ʒə nε pa y lə tɑ̃
  də savwaʁ tɔ̃ pʁenɔ̃
  ty moʁε pø tεtʁə di nɔ̃
  u pø tεtʁə : « ʒə tatɑ̃ds »

  ʒə dwa ʁɑ̃tʁe dɑ̃ la dɑ̃sə
  ʁətʁuve la ʁutinə
  ʒatɑ̃dʁε la ʒwa ɛ̃tɑ̃sə
  kə ma tʁistεsə sə tεʁminə.
 • Syllabes Phonétique : Juste Une Chance

  ʒə=tε=de=ʒa=vɥ 5
  mε=ʒa=mε=zɔ̃=nsε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  ma=ty=sə=lə=mɑ̃=ʁə=maʁ=ke 8
  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=e=mɔ̃=kœʁ=sɔ̃=pεʁ=dys 8
  so=ʁε=ty=lε=ʁə=tʁu=ve 7
  dɑ̃=lε=za=bimə=də=la=sɔ=litydə 8
  bjɛ̃=syʁ=kɔ=mə=da=bi=ty=də 8
  də=tɔ̃=mɔ̃də=ʒə=sɥi=zi=zɔ=le 8

  ʒə=vø=ki=te=la=dɑ̃=sə 7
  dε=zɛ̃=kɔ=nys=pə=plɑ̃=ta=me=mwaʁə 9
  lε=sə=mwa=y=nə=ʃɑ̃=sə 7
  de=kʁiʁə=lε=pa=ʒə=də=tɔ̃=nis=twaʁə 9

  mε=ki=ε=sεt=ɛ̃=tʁy 6
  ki=tə=tj=ɛ̃=la=mɛ̃ 6
  u=la=ty=kɔ=ny 5
  εsə=œ̃=na=muʁ=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 8
  kɑ̃=ʒə=tə=vwa=za=vεk=lɥi 7
  ʒə=sɥi=zœ̃=nɔʁfə=lɛ̃=dy=bɔ=nœʁ 8
  va=lɥi=di=ʁə=kə=sε=fi=ni 8
  puʁ=mə=dɔ=ne=tɔ̃=kœ=ʁə 7

  ʒə=vø=ki=te=la=dɑ̃=sə 7
  dε=za=mə=tʁis=tə=ze=nwa=ʁə 8
  ba=lε=je=sε=tə=mal=ʃɑ̃=sə 8
  ɛ̃=kʁys=te=syʁ=mɔ̃=tʁɔ=twaʁ 7

  ʒə=vø=ʒys=tə=y=nə=ʃɑ̃=sə 8
  da=pʁɑ̃=dʁə=a=tə=kɔ=nε=tʁə 8
  ʒə=vø=kə=ty=swa=ma=fʁɑ̃=sə 8
  kə=ty=swa=mɔ̃=sis=tεmə=sɔ=lεʁə 8
  ʒə=vis=dɑ̃=lεs=pe=ʁɑ̃sə=də=tu=ʃe=e=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=kɔʁ 14
  fε=pʁə=və=dɛ̃=dyl=ʒɑ̃=sə 7
  sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=mɔʁ 5

  ʒə=vø=ki=te=la=dɑ̃=sə 7
  də=sə=mɔ̃=də=də=pε=nə 7
  kə=ty=bʁi=zə=sε=tə=su=fʁɑ̃sə 8
  ki=ku=lə=dɑ̃=mε=vε=nə 7

  ʒa=mε=ʒə=nə=kɔ=nε=tʁε 7
  li=vʁε=sə=də=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 8
  ty=ma=lε=se=tɔ̃=be 6
  kaʁ=ty=ε=paʁ=ti=a=jœ=ʁə 8
  ʒə=nε=pa=y=lə=tɑ̃ 6
  də=sa=vwaʁ=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 6
  ty=mo=ʁε=pø=tε=tʁə=di=nɔ̃ 8
  u=pø=tε=tʁə=ʒə=ta=tɑ̃ds 7

  ʒə=dwa=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=la=dɑ̃=sə 8
  ʁə=tʁu=ve=la=ʁu=ti=nə 7
  ʒa=tɑ̃=dʁε=la=ʒwa=ɛ̃=tɑ̃=sə 8
  kə=ma=tʁis=tε=sə=sə=tεʁ=minə 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/05/2012 22:39Yayamickaela

Ben Maxou je te savais pas si romantique!!! c’est triste mais bon dieu si un mec m’écrivait un truc comme ça je trouverai ça extrêment touchant! Bravo! surtout continue!

Auteur de Poésie
11/05/2012 23:17Shurikn23

C’est un dont je suis le plus fier! Un de mes préféré, content qu’il te plaise...