Chanson : Ne Saute Pas

Ne Saute Pas

Ne Saute Pas Tes larmes se mélangent à la pluie, D’en haut tout parait si petit, Un vent glacial te caresse, Et tu rêves que tout ça cesse… Tu t’exposes librement à l’irréparable, Tu penses que je n’en suis pas non plus capable ? Le ciel pleur avec moi, Mais ça n’ai pas suffisant pour toi REF : Ne te laisse pas tomber, C’est moi qui serais blessé, je t’en supplie ne fait pas le pas, Ne baisse pas les bras, Viens pleurer dans les miens, Prend ma main, Mais ne saute pas… D’en bas je vois des ailes te poussé, Mais même les plus belles anges ne savent pas volé, Met cris percent l’obscurité noir de la nuit, Mon amour percera la douleur dans ta vie, Seul la lumière des lampadaire t’éclaire, Devant ce spectacle macabre, impuissant, je ne peux rien faire, Peux-tu ressentir mes peurs, entendre mes pleurs ? Mon amour percera la douleur dans ton cœur REF X 1 Je briserais ces chaînes, qui te relis à cette haine, j’ai si froid et tu es dans mon cœur la seule étincelle, la seule flamme pouvant arrêter le cauchemar de cette nuit éternelle, Les secondes deviennent des heures, je ne veux pas croire en cette réalité qui se meurt, je suis pourtant pétrifié devant cette vérité, J’aimerais rêver et pouvoir me réveiller… (Je ne te laisserais pas tomber ! ) (REF X 1 (Je viens pour te sauver, Entends-tu ton nom que je suis en train de crier ? Courant en sanglotant vers toi, Arrête je t’en prie ne fait pas ça ! ) REF X 1 Et si sa peut t’arrêter Alors moi aussi je me laisserais tomber, Si c’est pour te sauver, Je suis prêt à me sacrifier…

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Ne Saute Pas

    ne=sau=te=pas=tes=lar=mes=se=mé=lan=gent=à=la=pluie=den=haut=tout=pa=rait=si=pe=tit=un=vent=gla=cial=te=ca=res=se=et=tu=rê=ves=que=tout=ça=ces=se=tu=tex=po=ses=li=bre=ment=à=lir=ré=pa=ra=ble=tu=pen=ses=que=je=nen=suis=pas=non=plus=ca=pa=ble=le=ciel=pleur=a=vec=moi=mais=ça=nai=pas=suf=fi=sant=pour=toi=ref=ne=te=lais=se=pas=tom=ber=cest=moi=qui=se=rais=bles=sé=je=ten=sup=plie=ne=fait=pas=le=pas=ne=bais=se=pas=les=bras=viens=pleu=rer=dans=les=miens=prend=ma=main=mais=ne=sau=te=pas=den=bas=je=vois=des=ai=les=te=pous=sé=mais=mê=me=les=plus=bel=les=an=ges=ne=sa=vent=pas=vo=lé=met=cris=per=cent=lobs=cu=ri=té=noir=de=la=nuit=mon=a=mour=per=ce=ra=la=dou=leur=dans=ta=vie=seul=la=lu=miè=re=des=lam=pa=dai=re=té=clai=re=de=vant=ce=s=pec=ta=cle=ma=ca=bre=im=puis=sant=je=ne=peux=rien=fai=re=peux=tu=res=sen=tir=mes=peurs=en=ten=dre=mes=pleurs=mon=a=mour=per=ce=ra=la=dou=leur=dans=ton=cœur=ref=x=un=je=bri=se=rais=ces=chaî=nes=qui=te=re=lis=à=cet=te=hai=ne=jai=si=froid=et=tu=es=dans=mon=cœur=la=seu=le=é=tin=cel=le=la=seu=le=flam=me=pou=vant=ar=rê=ter=le=cau=che=mar=de=cet=te=nuit=é=ter=nel=le=les=se=con=des=de=vien=nent=des=heu=res=je=ne=veux=pas=croi=re=en=cet=te=ré=a=li=té=qui=se=meurt=je=suis=pour=tant=pé=tri=fi=é=de=vant=cet=te=vé=ri=té=jai=me=rais=rê=ver=et=pou=voir=me=ré=vei=ller=je=ne=te=lais=se=rais=pas=tom=ber=ref=x=un=je=viens=pour=te=sau=ver=en=tends=tu=ton=nom=que=je=suis=en=train=de=crier=cou=rant=en=san=glo=tant=vers=toi=ar=rê=te=je=ten=prie=ne=fait=pas=ça=ref=x=un=et=si=sa=peut=tar=rê=ter=a=lors=moi=aus=si=je=me=lais=se=rais=tom=ber=si=cest=pour=te=sau=ver=je=suis=prêt=à=me=sa=cri=fier 423
  • Phonétique : Ne Saute Pas

    nə sotə pa tε laʁmə- sə melɑ̃ʒe a la plɥi, dɑ̃-o tu paʁε si pəti, œ̃ vɑ̃ ɡlasjal tə kaʁεsə, e ty ʁεvə kə tu sa sεsə… ty tεkspozə libʁəmɑ̃ a liʁepaʁablə, ty pɑ̃sə kə ʒə nɑ̃ sɥi pa nɔ̃ plys kapablə ? lə sjεl plœʁ avεk mwa, mε sa nε pa syfizɑ̃ puʁ twa ʁεf : nə tə lεsə pa tɔ̃be, sε mwa ki səʁε blese, ʒə tɑ̃ sypli nə fε pa lə pa, nə bεsə pa lε bʁa, vjɛ̃ pləʁe dɑ̃ lε mjɛ̃, pʁɑ̃ ma mɛ̃, mε nə sotə pa… dɑ̃ ba ʒə vwa dεz- εlə tə puse, mε mεmə lε plys bεlləz- ɑ̃ʒə nə save pa vɔle, mεt kʁi pεʁse lɔpskyʁite nwaʁ də la nɥi, mɔ̃n- amuʁ pεʁsəʁa la dulœʁ dɑ̃ ta vi, səl la lymjεʁə dε lɑ̃padεʁə teklεʁə, dəvɑ̃ sə spεktaklə makabʁə, ɛ̃pɥisɑ̃, ʒə nə pø ʁjɛ̃ fεʁə, pø ty ʁəsɑ̃tiʁ mε pœʁ, ɑ̃tɑ̃dʁə mε plœʁ ? mɔ̃n- amuʁ pεʁsəʁa la dulœʁ dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ʁεf iks œ̃ ʒə bʁizəʁε sε ʃεnə, ki tə ʁəliz- a sεtə-εnə, ʒε si fʁwa e ty ε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ la sələ etɛ̃sεllə, la sələ flamə puvɑ̃ aʁεte lə koʃəmaʁ də sεtə nɥi etεʁnεllə, lε səɡɔ̃də dəvjεne dεz- œʁ, ʒə nə vø pa kʁwaʁə ɑ̃ sεtə ʁealite ki sə məʁ, ʒə sɥi puʁtɑ̃ petʁifje dəvɑ̃ sεtə veʁite, ʒεməʁε ʁεve e puvwaʁ mə ʁevεje… (ʒə nə tə lεsəʁε pa tɔ̃be ! ) (ʁεf iks yn (ʒə vjɛ̃ puʁ tə sove, ɑ̃tɑ̃ ty tɔ̃ nɔ̃ kə ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də kʁje ? kuʁɑ̃ ɑ̃ sɑ̃ɡlɔtɑ̃ vεʁ twa, aʁεtə ʒə tɑ̃ pʁi nə fε pa sa ! ) ʁεf iks œ̃n- e si sa pø taʁεte alɔʁ mwa osi ʒə mə lεsəʁε tɔ̃be, si sε puʁ tə sove, ʒə sɥi pʁε a mə sakʁifje…
  • Syllabes Phonétique : Ne Saute Pas

    nə=so=tə=pa=tε=laʁ=mə=sə=me=lɑ̃=ʒe=a=la=plɥi=dɑ̃-o=tu=pa=ʁε=si=pə=ti=œ̃=vɑ̃=ɡla=sjal=tə=ka=ʁε=sə=e=ty=ʁε=və=kə=tu=sa=sε=sə=ty=tεk=spo=zə=li=bʁə=mɑ̃=a=li=ʁe=pa=ʁa=blə=ty=pɑ̃=sə=kə=ʒə=nɑ̃=sɥi=pa=nɔ̃=plys=ka=pa=blə=lə=sjεl=plœʁ=a=vεk=mwa=mε=sa=nε=pa=sy=fi=zɑ̃=puʁ=twa=ʁεf=nə=tə=lε=sə=pa=tɔ̃=be=sε=mwa=ki=sə=ʁε=ble=se=ʒə=tɑ̃=sy=pli=nə=fε=pa=lə=pa=nə=bε=sə=pa=lε=bʁa=vjɛ̃=plə=ʁe=dɑ̃=lε=mjɛ̃=pʁɑ̃=ma=mɛ̃=mε=nə=so=tə=pa=dɑ̃=ba=ʒə=vwa=dε=zε=lə=tə=pu=se=mε=mε=mə=lε=plys=bεl=lə=zɑ̃=ʒə=nə=sa=ve=pa=vɔ=le=mεt=kʁi=pεʁ=se=lɔp=sky=ʁi=te=nwaʁ=də=la=nɥi=mɔ̃=na=muʁ=pεʁ=sə=ʁa=la=du=lœʁ=dɑ̃=ta=vi=səl=la=ly=mjε=ʁə=dε=lɑ̃=pa=dε=ʁə=te=klε=ʁə=də=vɑ̃=sə=spεk=ta=klə=ma=ka=bʁə=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃=fε=ʁə=pø=ty=ʁə=sɑ̃=tiʁ=mε=pœʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=mε=plœʁ=mɔ̃=na=muʁ=pεʁ=sə=ʁa=la=du=lœʁ=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=ʁεf=iks=œ̃=ʒə=bʁi=zə=ʁε=sε=ʃε=nə=ki=tə=ʁə=li=za=sε=tə-ε=nə=ʒε=si=fʁwa=e=ty=ε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=la=sə=lə=e=tɛ̃=sεl=lə=la=sə=lə=fla=mə=pu=vɑ̃=a=ʁε=te=lə=ko=ʃə=maʁ=də=sε=tə=nɥi=e=tεʁ=nεl=lə=lε=sə=ɡɔ̃=də=də=vjε=ne=dε=zœʁ=ʒə=nə=vø=pa=kʁwa=ʁə=ɑ̃=sε=tə=ʁe=a=li=te=ki=sə=məʁ=ʒə=sɥi=puʁ=tɑ̃=pe=tʁi=fje=də=vɑ̃=sε=tə=ve=ʁi=te=ʒε=mə=ʁε=ʁε=ve=e=pu=vwaʁ=mə=ʁe=vε=je=ʒə=nə=tə=lε=sə=ʁε=pa=tɔ̃=be=ʁεf=iks=yn=ʒə=vjɛ̃=puʁ=tə=so=ve=ɑ̃=tɑ̃=ty=tɔ̃=nɔ̃=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=kʁje=ku=ʁɑ̃=ɑ̃=sɑ̃=ɡlɔ=tɑ̃=vεʁ=twa=a=ʁε=tə=ʒə=tɑ̃=pʁi=nə=fε=pa=sa=ʁεf=iks=œ̃=ne=si=sa=pø=ta=ʁε=te=a=lɔʁ=mwa=o=si=ʒə=mə=lε=sə=ʁε=tɔ̃=be=si=sε=puʁ=tə=so=ve=ʒə=sɥi=pʁε=a=mə=sa=kʁi=fje 420

PostScriptum

La chanson en Musique (Non corrigé) : http : //www. youtube. com/watch ? v=Hvo0fATlyZ8
Enjoy’ : ) .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/08/2014 13:31Melly-Mellow

Très belle chanson.. En tout cas, profonde de sens..
Amicalement, merci du partage !